Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 27.5.2010

Pozvánka

P o z v á n k a

Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

35. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční
vo štvrtok – 27. mája 2010 o 14. 00 hodine

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ
 4. Informácia o plnení uznesení MZ
 5. Plnenie rozpočtu mesta k 31. 3. 2010
 6. Informácia o použití príspevku mesta pre ZCR k 31. 3. 2010
 7. Vyhodnotenie zimnej turistickej sezóny 2009/2010
 8. Príprava na letnú turistickú sezónu 2010
 9. Správa o hospodárení VPS za rok 2009
 10. Správa o hospodárení TATRY-TEPLO za rok 2009
 11. Správa o energetickom hospodárení TATRY-TEPLO za rok 2009
 12. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2010
 13. Správy o vykonaných kontrolách
 14. Návrh zásad pri obstarávaní zmien a doplnkov územného plánu
 15. Návrh na voľbu prísediaceho trestného senátu Okresného súdu Poprad
 16. Interpelácie poslancov
 17. Diskusia
 18. Schválenie uznesenia
 19. Záver

 

 

 

                                                            Ing. Ján M o k o š
                                                                   primátor
 

Uznesenie

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

Uznesenie č. 35/2010

z 35. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách
z 27. mája 2010


Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

 

 1. berie na vedomie
  1. kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
  2. rozhodnutie Valného zhromaždenia spoločnosti VPS Vysoké Tatry, s.r.o. k uzneseniu mestského zastupiteľstva č. 34/2010 písm. G/
  3. plnenie rozpočtu mesta k 31. 3. 2010
  4. informáciu o použití príspevku mesta pre ZCR k 31. 3. 2010
  5. správu o vyhodnotení zimnej turistickej sezóny 2009/2010
  6. správu o príprave na letnú turistickú sezónu 2010
  7. správu o hospodárení VPS Vysoké Tatry, s.r.o. za rok 2009
  8. správu o výsledkoch hospodárenia TATRY-TEPLO, s.r.o. za rok 2009
  9. správu o energetickom hospodárení TATRY-TEPLO, s.r.o. za rok 2009
  10. správy o vykonaných kontrolách
 2. schvaľuje
  1. poskytovanie zľavneného parkovania na parkoviskách mesta platcom dane za ubytovanie
  2. rozpočtové opatrenie č. 3 – Viazanie výdavkov na
   PROGRAM 7: Komunikácie
   PODPROGRAM 7.1. Pozemné komunikácie a chodníky
   0451 Údržba miestnych komunikácií a chodníkov
   Položka 630 70 000 €
  3. plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2010
  4. Zásady pri obstarávaní zmien a doplnkov územného plánu Mesta Vysoké Tatry
  5. predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-3.2b-2010/01 ROP za účelom realizácie projektu „Vitajte vo Vysokých Tatrách“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
  6. zabezpečenie realizácie projektu „Vitajte vo Vysokých tatrách“ mestom po schválení žiadosti o NFP
  7. financovanie projektu „Vitajte vo Vysokých Tatrách“ vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 14 490 €
  8. poskytnutie dotácie Futbalovému klubu Tatranská Lomnica na projekt „Príspevok na činnosť FK Tatranská Lomnica“ v celkovej výške 1 000 €, z čoho je účelovo určená dotácia vo výške 600 € na kosenie
 3. volí
  1. Lýdiu Palušákovú za prísediacu trestného senátu Okresného súdu Poprad na obdobie rokov 2010-2014
 4. žiada prednostu mestského úradu
  1. aby pri realizácii projektu „Vitajte vo Vysokých Tatrách“ zabezpečil prerokovanie návrhov aktivít v príslušnej komisii mestského zastupiteľstva
  2. zabezpečiť, aby v návrhu rozpočtu na rok 2011 bola na výdavkový
   program bežného rozpočtu „cestovný ruch“ rozpočtovaná čiastka minimálne vo výške 30% dane z ubytovania za rok 2009, t.j. minimálne vo výške 146 300
  3. aby na zasadnutie mestského zastupiteľstva v septembri 2010 predložil
   Koncepciu spravovania parkovísk v meste
 5. zrušuje
  1. bod 4 písm. F/ v uznesení 32/2010

 

 


                                                                             Ing. Ján M o k o š
                                                                                    primátor
 

Dochádzka

Daniela KordováPrítomná
Milan ManikPrítomný
Ing. Peter LíškaPrítomný
Pavol StanoPrítomný
Ing. Jana KalinčíkováPrítomná
PaedDr. Anna SpišiakováPrítomná
Ing. Renáta OlekšákováPrítomná
Jozef GrivalskýPrítomný
Ing. Igor PlučinskýPrítomný
Ing. Jozef JanigaPrítomný
Ján BogačíkPrítomný

Zápisnica

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VYSOKÝCH TATRÁCH

 

 


Z á p i s n i c a

Z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách,

uskutočneného 27. 5. 2010

Zahájenie: 14.00
Ukončenie: 18.30

 

 

 


Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny

 

 

 

 Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ
 4. Informácia o plnení uznesení MZ
 5. Plnenie rozpočtu mesta k 31. 3. 2010
 6. Informácia o použití príspevku mesta pre ZCR k 31. 3. 2010
 7. Vyhodnotenie zimnej turistickej sezóny 2009/2010
 8. Príprava na letnú turistickú sezónu 2010
 9. Správa o hospodárení VPS za rok 2009
 10. Správa o hospodárení TATRY-TEPLO za rok 2009
 11. Správa o energetickom hospodárení TATRY-TEPLO za rok 2009
 12. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2010
 13. Správy o vykonaných kontrolách
 14. Návrh zásad pri obstarávaní zmien a doplnkov územného plánu
 15. Návrh na voľbu prísediaceho trestného senátu Okresného súdu Poprad
 16. Projekt „Vitajte vo Vysokých Tatrách“
 17. Určenie spôsobu a podmienok predaja pozemkov v k.ú. Starý Smokovec, mestská časť Nový Smokovec – lokalita pod MŠ, pre účely výstavby rodinných domov
 18. Interpelácie poslancov
 19. Diskusia
 20. Schválenie uznesenia
 21. Záver


1. Otvorenie

Ing. Ján Mokoš – privítal všetkých na 35. zasadnutí mestského zastupiteľstva. Konštatoval, že na dnešnom zasadnutí je z 11 poslancov prítomných 10 poslancov. Mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

Ešte pred schválením programu dnešného mestského zastupiteľstva predložil tieto návrhy:

- doplniť program o bod 16 – Projekt „Vitajte vo Vysokých
Tatrách“ – tento materiál ste dostali pri prezentácii
– hlasovanie o zaradení do programu – z prítomných 10 poslancov za 7 poslancov

- doplniť program o bod 17 – Určenie spôsobu a podmienok
predaja pozemkov v k.ú. Starý Smokovec, mestská časť Nový Smokovec –
lokalita pod MŠ, pre účely výstavby rodinných domov – materiál ste dostali
pri prezentácii
– hlasovanie o zaradení do programu – z prítomných 11 poslancov za 6, 1 zdržal, 3 proti

 

Pani poslankyne, páni poslanci predkladám Vám na schválenie návrh programu mestského zastupiteľstva vrátane zaradených doplnkov
– hlasovanie o programe - z prítomných 10 poslancov za6, 3 zdržali, 1 nehlasoval

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Do návrhovej komisie navrhujem schváliť poslancov: Dr. Spišiakovú, Ing. Igora Plučinského a Janu Kalinčíkovú – hlasovanie

Za overovateľov zápisnice určujem poslancov: Ing. Jozefa Janigu a Milana Maníka

3. Kontrola plnenia uznesení MZ

Prerokované bez pripomienok.

4. Informácia o plnení uznesení MZ

a/ Informácia o plnení uznesenia č. 31/2009
Ing. Fábryová – tento materiál bol dopracovaný na základe stretnutia predsedov o alternatívy 1 a 2
P. Stano - Je to zavedené neskoro – bez ŠP to stráca na účinnosti (ak stratíme parkujúcich v TL, ktorých budú zachytávať novovznikajúce parkoviska súkromnej spoločnosti, ktoré sme rozšafne umožnili vybudovať, tak sa účinnosť skoro celkom stratí).
Navrhovaný systém bol založený na myšlienke, že poplatok za parkovanie má byť hlavne príspevkom jednodňových návštevníkov mesta na jeho výdavky súvisiace s plnením samosprávnych funkcií. Teda to, načo ubytovaní návštevníci prispievajú formou dane z ubytovania.
Dnes to funguje tak, že ak sa návštevník ubytuje v jednej mestskej častí – kde mu ubytovateľ poskytne bezplatné parkovanie, a ide na výlet do inej mestskej časti – platí tam mestu rovnaký poplatok za parkovanie, ako jednodňový návštevník – teda ten, ktorý mestu neplatí daň z ubytovania. A to nepovažujem za správne
Je pravda, že to robí málokto – že drvivá väčšina v takomto prípade radšej použije verejnú dopravu. Keď sme v decembri minulého roku prijali uznesenie o príprave tohoto opatrenia tak sme si mysleli, že sa spoluprácou správcu parkovísk a ubytovateľov nájde spôsob ako odhadnúť, koľkí napriek tomu, že pri svojom ubytovacom zariadení majú bezplatné parkovanie ešte použijú za úhradu aj mestské parkoviska a o akú sumu teda správca parkoviska zavedením tohoto opatrenia vlastne príde.
To sa ale neurobilo, namiesto toho sa navrhol systém, ktorý monitoruje počet tých, ktorí takéto parkovanie použijú po zavedení bezplatného parkovania. To ale má pri odhadovaní toho, o koľko správca parkovísk skutočne príde, veľmi nízku vypovedaciu hodnotu.
Tak som na porade predsedov navrhol kompromis, aby sa správcovi parkovísk po ukončení a zhodnotení nejakéhoobdobia znížil nájom za tých, ktorí to využiju – ale nie podľa sadzby za celodenné parkovanie, ako sa pôvodne navrhovalo, ale podľa sadzby za hodinové parkovanie.
Výpadok príjmov z parkovného určite nebude taký dramatický, ako sa to v predloženej správe očakáva. Celoročné prevádzkové výnosy na parkoviskách v TL a Smokovcoch boli vlani bez DPH okolo 320 tis eur – o tom, koľko z toho uhradili tí, ktorí popri bezplatnom parkovaní pri svojich ubytovacích zariadeniach využili aj mestské parkoviska za úhradu, sa dnes môžeme už len dohadovať. Ale iste to bude menej, ako stratíme v súvislosti so spomínanými novovytváranými parkoviskami v TL
Takže význam tohoto opatrenia dnes vidím hlavne v tom, že by sme návštevníkom, ktorí sa v našom meste ubytujú a platia kúpeľný poplatok, by sme mali spolu s poskytovateľmi služieb začať ponúkať niečo, čo by ich nejako zvýhodnilo. Začať by s tým malo práve mesto – a sám nepoznám iný spôsob, ako to naštartovať a k tomu potom pripájať aj ďalšie zľavnené služby od iných poskytovateľov služieb. Tak to robia v turisticky vyspelých krajinách a ak chceme vážne hovoriť o oživení cestovného ruchu v našom meste, tak inú možnosť ani nemáme.

Ing. Mokoš – usilovali sme sa o to viacerí, aj presadením zákona o CR, kde by boli všetky parkoviská zadarmo. Na Št. plese bolo parkovisko zadarmo, bol Skibus, aj tak chodili parkovať ku FISu. V T. Lomnici, ak sa dobuduje zjazdovka, tak sa nebojím, že tie parkoviská budú prázdne a že by stratilo opodstatnenie. Súhlasím s tým, že keď vezmeme zahraničie, snažili sme sa, aby parkoviská boli všade zadarmo. Sme lídrom medzi mestami na Slovensku – chodím do Bratislavy – všade platím parkovné, a nie je to ani v Košiciach. Trošku sme sa posunuli, ale aj štát by nám mal pomôcť.
Ing. Janiga – suma sa mi javí viazaná veľmi vysoká. Zaniká stimul hospodárne nakladať s parkoviskami ale riziko je komplikovanosť systému – zaťažíme návštevníkov birokraciou. Na druhej strane som za bezplatnosť.

b/ Informácia o plnení uznesenia č. 34/2010, písm. G

Materiál prerokovaný bez pripomienok.

5. Plnenie rozpočtu mesta k 31. 3. 2010

P. Stano – Myslím, že najvážnejším problémom rozpočtu mesta v tomto období bola jeho zaťaženosť záväzkami z predchádzajúcich období. To by už malo byť schválenými odpredajmi majetku vyriešené, teraz by sme sa mali sústrediť na to, či režim fungovania mesta už bol nastavený tak, aby naše bežné príjmy mali aspoň čiastočnú prevahu nad bežnými výdavkami, či sme skutočne ukončili obdobie ich dofinancovávania príjmami z predajov majetku.
Na konci prvého štvrťroka to vidím asi takto – pohľadávky z predchádzajúcich rokov za daň z nehnuteľnosti sme znížili zo 41 tis eur na 13 tis eur – čo myslím je veľmi dobré. Ostávajúce sú temer výlučne za rok 2009 – starších je málo, iba asi za tisíc eur.
Horšie je to z pohľadávkami za nájom nebytových priestorov a pozemkov, tam sa nám sumu za predchádzajúce obdobia podarilo znížiť zo 75 iba 71 tisíc, z toho necelých 34 tisíc je z roku 2009, ostatné sú staršie.
Určite to nie je jednoduché, žijeme pre mesto v ťažkom období, bez oživenia cestovného ruchu, liečebníctva a kúpeľníctva, bez zvýšenia návštevnosti sa to nezlepší. A nebudú fungovať ani prevádzky v priestoroch, ktoré dávame do nájmu Myslím, že k tomu by mali smerovať naše opatrenia – riešenie nepriaznivého vývoja predajom majetku je len nalievaním vody do deravej nádoby.
Čo sa týka záväzkov, tak tie z predchádzajúceho roka sa podarilo významne znížiť a dnes sú už asi vyrovnané, ale vytvorili sme si aj nové, viac nám povie stav na konci prvého polroka, pretože miestné dane nám začínajú nabiehať prakticky až v druhom štvrťroku.
Chcel by som poprosiť o drobnú zmenu výkazníctva – teda aby v bežných príjmoch boli odlíšené príjmy za nájomné – teda zvlášť za byty, zvlášť za nebytové priestory, pozemky a zvlášť príjmy z nájmov parkovísk.. Tak budeme vedieť vývoj lepšie posudzovať.
Čo sa týka kapitálového rozpočtu tak by som chcel poprosiť, aby bolo výkazníctvo oddelené na to financované z našich vlastných prostriedkov a to, čo je z grantov – aj v rozpočte, aj v plnení.

Ing. Janiga – plnenie rozpočtu za minulý rok rok a terajšie plnenie – vidíme v tom výrazný prepad. Chcem požiadať, aby sa pokračovalo v šetriacich opatreniach a hľadať spôsoby ako znížiť výdavky, pretože tento rok to nevyzerá dobre, ani z pohľadu na podielové dane zo štátu.

6. Informácia o použití príspevku mesta pre ZCR k 31. 3. 2010

Prerokované bez pripomienok.

7. Vyhodnotenie zimnej turistickej sezóny 2009/2010

Stano – V prvom rade by som chcel povedať, že stať vypracovaná spoločnosťou TMR patrí skôr do oblasti reklamy – nie je to objektívna správa o skutočnom priebehu zimnej sezóny vo Vysokých Tatrách. A ešte dodám – že ak by sme fungovanie nádejného klastra ponechali na odborných pracovníkoch súkromných spoločnosti, ktoré tam majú byť našími partnermi, tak asi by sme už dostávali iba takéto správy. Snáď sa zhodneme na tom, že tomu musíme zabrániť.
Musím povedať, že najväčšiu výpovednú hodnotu má tabuľka o miestnej dani za ubytovanie – výsledok je veľmi zlý, cestovný ruch je v hlbokej kríze. Ak silné súkromné spoločnosti tvrdia, že im to ide fajn, potom sa z toho vnucuje záver – že je to na úkor mesta a jeho ostatného podnikateľského prostredia. Na tieto tentedncie sme už upozorňovali pred rokom ale vývoj sa nepodarilo zvrátiť.
Dovolím si niekoľko poznámok k odporúčaniam Združeniu cestovného ruchu
1.Hľadať riešenie pre vytvorenie produktu spoločných skipasov (a to nielen na 6 dní ale aj na kratšie obdobie) medzi TL a Štrbským Plesom (mali sme niekľoko rokovaní - v budúcej zimnej sezóne má byť spoločný skipas v základnej cene 24 eur pre TL, ŠP, Donovaly a Oščadnica – ešte hľadať spôsob ako do toho zapojiť Bachledovú dolinu, ktorú naši návštevníci čoraz viac využívajú. Nepodarilo sa zmeniť systém poskytovania zľavnených skipasov pre ubytovaných návštevníkov – spoločnosti TMR aj Park Snow stále trvajú na recipročnej zľave pri ubytovaní – i keď vo svete sa používa celkom iný systém.
2.Odporučiť vytvorenie samostatného skipasu pre Smokovce (aj o tomto sme rokovali so zástupcami spoločnosti – mal by byť v základnej cene 15 eur – už v lete by sa mala pripravovať zjazdovky)
Problémov je veľa – ak ich nebudeme riešiť, naše mesto čaká úpadok, ktorého začiatok už badáme.

Ing. Mokoš – spoločne musíme spojiť sily všetci, aj s podhorím.

8. Príprava na letnú turistickú sezónu 2010

Stano – druhý júnový týždeň by mali byť pozvané podnikateľské subjekty, kde budú ponúknuté balíky služieb a nebolo by zlé, keby ZCR vyzvalo členov, či by nemohli prispieť do balíka.
Ing. Plučinský – ako je využitá Alica?
Dr. Novoroľníková – v dolnej časti je knižnica, a sú uzatvorené ešte 2 zmluvy
P. Stano – na MZ sme hovorili, hľadať spôsob, ako by sa vrátili tie peniaze, ktoré sa vložili.
Ing. Mokoš – nemôžeme 15 rokov vykazovať zisk – to je podmienka
Ing. Janiga – všetky 3 subjekty majú symbolický nájom?

Ing. Hudáč – prebehla verejná ponuka – jediný bol p. Michalko, potom stiahol žiadosť.

9. Správa o hospodárení VPS za rok 2009

Prerokované bez pripomienok.

10.Správa o hospodárení TATRY-TEPLO za rok 2009

Prerokované bez pripomienok.

11.Správa o energetickom hospodárení TATRY-TEPLO za rok 2009

Prerokované
P. Stano – pripravuje sa decentralizácia kúrenia na sídlisku Sibír –treba s tými ľuďmi hovoriť, aby to bolo pre nich prijateľnejšie.

12.Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2010

Prerokované bez pripomienok.

13.Správy o vykonaných kontrolách

Prerokované bez pripomienok.

14.Návrh zásad pri obstarávaní zmien a doplnkov územného plánu

Ing. Plučinský – akým spôsobom sa budú odstraňovať chyby, ktoré vznikli a prišlo sa na ne teraz.
Ing. Novák – zmeny a doplnky budú platiť žiadateľa. Zatiaľ sme sa nestretli s chybami.

15.Návrh na voľbu prísediaceho trestného senátu Okresného súdu Poprad
Prerokované bez pripomienok.

16. Projekt „Vitajte vo Vysokých Tatrách“

Stano – Dávam poslanecký návrh, aby návrhová komisia do návrhu uznesenia doplnila bod c:
c, aby všetky návrhy aktivít v projekte podliehali schváleniu príslušného oddelenia mestského úradu. Príslušnej komisie mestského zastupiteľstva a Združeniu cestovného ruchu Vysoké Tatry
Odôvodnenie: ak do takéhoto projektu vstupujeme tak musíme mať záruku, že bude v záujme podpory cestovného ruchu v meste Vysoké Tatry a nie na iné marketingové aktivity.
Ing. Janiga – prečo by malo ZCR rozhodovať? Aby sa pri tvorbe a realizácii projektu prihliadalo na aktivity tohto projektu.,
P. Stano – doplniť nový text.....žiada prednostu aby pri realizácii projektu „Vitajte vo Vysokých Tatrách“ zabezpečil prerokovanie návrhov aktivít v príslušnej komisii mestského zastupiteľstva.
Hlasovanie: z 11 poslancov bolo za 11 poslancov.

Plučinský – bol prerokovaný v tejto fáze so ZCR, aby sme nerobili duplicitné kroky, Ako je to vo vzťahu ku Klastru.
Ing. Mokoš – Klaster bude fungovať od 1.1.2011
Ing. Kalinčíková – som rada, že toľko získame na propagáciu. Bude verejná súťaž? Kto to bude robiť?
Ing. Žembová – budeme nad tým dohliadať.

17. Určenie spôsobu a podmienok predaja pozemkov v k.ú. Starý Smokovec, mestská časť Nový Smokovec – lokalita pod MŠ, pre účely výstavby rodinných domov

Stano – poslanecký návrh – návrh MsV Starý Smokovec aby návrhová komisia do návrhu uznesenia zapracovala aj variantný návrh podľa návrhu mestského výboru starý Smokovec v znení: c
rozhodnutie odložiť až pre budúce mestské zastupiteľstvo, v tomto volebnom období už tento prevod neriešiť.Odôvodnenie: spôsob a cena predaja
minimálne polovioca plochy medzi škôlkou a cestou mala ostať pre škôlku
Ako dôvod – 1. vývoj v určovaní cien – predaj pozemkov na RD išiel smerom, s ktorým sa nestotožnili všetci poslanci. Po novelizácii zákona sme otvorili diskusiu o tom, ako postupovať ďalej. Bola vyhlásená bez súhlasu MZ verejná súťaž, keď sme sa ohradili – bolo povedané, že je to iba kvôli generovaniu ceny. Samotná diskusia o tom, ako by sa mali určiť kritéria k spôsobu odpredaja. Terajšie MZ už nemôž dať nižšiu cenu. Je korektné tieto odpredaje nechať na budúce MZ, bude mať volnejšie ruky.

Ing. Mokoš – je to jednoduchá štúdia
Mám 2. pripomienky – špatná formulácia – budúce MZ – je 8. júla – asi si myslel pre nové MZ. 2. vec – keď sa chystal nový zákon o odpredajoch – však sme o tom diskutovali, ako to riešiť.
Ing. Hudáč – chcem uistiť prítomných – nakoľko sú tu narážky na súťaž – odpredaj pozemkov v Tatranskej Lomnici – všetko prebehlo podľa zákona, neporušili sme nič. Bolo to prerokované v komisii, kde má každý MsV svojho zástupcu.
MsÚ pripravil územie, aby si občania mohli kúpiť pozemok a postaviť dom. Tento materiál bol v komisii – hlasovanie bolo jednomyselne.
Ing. Novák – pozemok pod MŠ - v roku 2008 bola táto štúdia prijatá bez pripomienok. Plocha pozemkov – pod škôlkou 8 199 m2, Ak rátame 4 pozemky na výstavbu rodinných domovo 3 863 m2 – je tu 47 % z celkovej plochy pozemkov pod škôlkou. Ak vezmeme do úvahy cestu – tak to vyjde na 53 %. Bavíme sa o domoch, alebo o %?

Stano – p. prednosta – záver komisie bol ten, že komisia navrhuje aby MZ navrhlo odpredaj verejnou súťažou? P. prednosta hovorí o komisii, ale stanovisko komisie bolo iné. Pozrieme sa do zápisu. K územiu na RD – pripomienku sme dali k ÚP a to bolo akceptované.
Ing. Kalinčíková – možno treba peniaze do kasy, ľudia chcú domy, ale ten majetok pod škôlkou sa pokazí. Prešlo to v ÚP, ale architektonický kúsok je pekný. Toto nie je účel, aby všade stáli nové domy, mne sa to nepáči.
Ing. Novák – MsV hlasoval a žiadal o spracovanie tejto štúdie.
Ing. Mokoš – skôr nám vadí Lavína, ktorá je katastrofálna.
P. Stano – poslanecký návrh .... do návrhu uznesenia zapracovať stanovisko MsV Starý Smokovec – aby sa odpredajmi zaoberalo nové MZ..
Ing. Hudáč – každý poslanec ma svoj návrh – my sme navrhovali v komisii - ....
Ing. Novák – pripravuje sa zámena pozemkov v Dolnom Smokovci - aby sa týmto uznesením nezabránilo zámenou pozemkov v D.Smokovci.
Hlasovanie o návrhu p. Stana za 8, zdržali sa 3
Ing. Plučinský – MsÚ ako uvádza v návrhu ........osloví žiadateľov? Mesto má takýto zoznam.

18.Interpelácie poslancov

Ing. Janiga – vila Alica – pamätám sa na vypísanie súťaže – kde sa prihlásil p. Michalko, neviem, prečo sa neuzavrela zmluva, jedno je isté a sú tam iné subjekty. Môj názor je taký, že terajší nájomcovia budú vykonávať aj podnikateľskú činnosť. Žiadam stanovisko, či tieto subjekty nepodnikajú a nerobia takú činnosť, aby to mohlo narušiť podmienky z eurofondov – písomne prednostu.

P.Stano Obyvatelia ale aj návštevníci Vysokých Tatier sa pýtajú, čo vlastne znamená tá masívna kampaň spoločnosti TMR v súvislosti s predajom akcií, ale hlavne spôsob odkomunikovania tejto akcie – teda aby sa stali spoluvlastníkmi Tatier.
Pýtajú sa, ako mohol niekto tento národný symbol Slovenska kúpiť a teraz ho ropzredávať. Doteraz boli všetci Slováci vedení k tomu, že Tatry sú ako národný symbol naše, teda že patria všetkým – a tak sa k ním správali aj po víchrici v roku 2004 keď celé Slovensko intenzívne pomáhalo s ich obnovou.
Teraz zrazu prichádza niekto, kto ich vraj už kúpil a ponúka tým solventnejším, aby sa k nim pridali, aby sa stali elitnými spoluvlastníkmi Tatier.
Ľudia sú rozčúlení, pýtajú sa, či to mestu neprekáža, prečo mlčí. Urobilo proti tomu niečo naše mesto ? Uvedomujem si, že ide o problém etický a nie právny – ale domievam sa, že celá akcia okrem iného aj výrazne poškodzuje cestovný ruch v Tatrách – ľuďom sa vnucuje, že ak sem prídu, tak vlastne prechádzajú na návštevu k spoločnosti TMR a jej partnerov. Alebo podporujeme zánik strediska cestovného ruchu Vysoké Tatry a jeho premenu na stredisko cestovného ruchu TMR ?

Ing. Mokoš – je tu demokracia, slobodné podnikanie, nerozpredávajú celé Tatry, ale to čo odkúpili, a ponúkajú nám všetkým nejakú akciu, v podnikateľskej sfére je to bežný proces. Neviem, ako je to právne, my im takúto reklamu nemôžeme zakázať.
Navrhnite niečo? Čo môžeme urobiť, asi len vysloviť názor.
Keď prijmete uznesenie, je to na vás.
Ing. Fábryová – mesto sme všetci – aj poslanci treba im to vysvetliť.
P. Stano – ide o to, či zaujmeme stanovisko alebo je to jedno.
Ing. Plučinský – mám 2 otázky:
1. – chodník na Tatranských Matliaroch – ako pokračujú práce?
2. – Prečo sa pozastavili práce na bytovke v Tatranskej Lomnici?
Ing. Novák – chodník T. Matliare – v rámci príslušných opatrení – šetrenie finančných prostriedkov – odsúva sa jeho realizácia – ak neprídu finančné prostriedky z iných zdrojov, s týmto zámerom sa nepočíta, je to v súčasnosti neprimerané.,
Ing. Mokoš – bytovka T.Lomnica a H. Smokovec – neboli zahájené stavebné práce ale len príprava staveniska, čaká sa na podpísanie zmluvy.
J. Grivalský
1. ako prebiehajú rokovania ohľadne vrátenia bankomatu Slovenskej sporitelne v Tatranskej Lomnici?
2. Miestne komunikácie v T.Lomnici sú v katastrofálnom stave, budú sa robiť vysprávky? 3. 3. Trojuholník pred ZŠ v Tatr. Lomnici – každý rok upozorňujem na to, že sa upcháva a nič sa nerobí.
Ing. Mokoš – zatiaľ sme nedostali odpoveď. Chceme osobne rokovať s vedením.
Čo sa týka vyspraviek ciest – sú zmapované, dodané na mesto, budú sa realizovať z asfaltu a práce zo SCS Poprad .- 1. etapa T. Kotlina a následne T. Lomnica – do leta by to malo byť.
Kanál – trojuholník pri ZŠ Tatranská Lomnica – je to v zásobníku na eurofondy, čakáme kedy bude vyhlásený. Je zlá doba, prognózy na budúci rok sú ešte horšie. Aj toto nás pribrzďuje v aktivitách.
Dr Spišiaková – interpelácia na prednostu – požiadala som o stretnutie pri bytovke 50 a 51 v Dolnom Smokovci – kedy sa stretneme?
J. Gál – dohodneme si termín a budúci týždeň by sme sa stretli.

19.Diskusia

Ing. Kalinčíková – parkovacie lístky –skúsiť aplikovať v praci , a keď budú chýbať peniaze, tak kde ich potom zoberieme?

Janiga – rozprava ohľadne komunálnych volieb a volebných obvodov – materiál je zaradený na budúce MZ – mali by sme sa stretnúť – súhlasím s pripomienkou, môže sa stať, že nedôjde k vôli. Najlepší termín, keď budú zasadať komisie a pred tým by sme sa stretli.

Dr. Spišiaková – vo februári boli schválené dotácie – pre FK 2800 Eur – po rokovaní so zástupcami FK Tatranská Lomnici - sa zmenili podmienky, začali trénovať v Poprade-Veľkej, dorastenci od 1.7. budú hrať pod FK Poprad Veľka – dávam poslanecký návrh, aby táto dotácia bola krátená na alikvotnú časť t.j. 1000,-Eur
Hlasovanie: z prítomných 11 poslancov bolo za 10.

Pavol Stano
1.Najprv jeden poslanecký návrh – navrhujem, aby návrhová komisia do návrhu uznesenia zapracovalo tento návrh: Mestské zastupiteľstvo žiada prednostu mestského úradu zabezpečiť, aby v návrhu rozporčtu na rok 2011 bola na výdavkový program bežného rozpočtu "cestovný ruch" rozpočtovaná čiastka minimálne vo výške 30 % dane z ubytovania za rok 2009 – teda minimálne vo výške 146 300 eur
Dôvod: inak prechod na klaster nezvládneme – významná časť podpory cestovného ruchu stratí, sám v takom prípade rozpočtovanie 10 centov za každé prenocovanie klastru nepodporím – na tento rok rozpočtujeme 126 970 eur – tých 20 tisíc je daň tomu, že klaster to, čo teraz robí ZCR, bude robiť drahšie – ale ak sa podarí presadiť našu koncepciu, teda zjednodušene povedané - že tých 10 centov nebude iba náš príspevok na ich kampane, tak to možno bude robiť lepšie a účinnejšie)
Hlasovanie: z prítonných 11 - 10 za, 1 sa zdržal.

2 Chcem upozorniť na vážny problém, ktorý vzniká pri správe mestských parkovísk. Za prvý štvrťrok 2010 som od VPS dostal čísla ktoré napovedajú, že situácia je veľmi vážna, že sa ňou treba zaoberať. Tak za mesiace január – február – marec bol zisk z parkovísk na Štrbskom Plese 20862 eur (bez DPH) – pripomínam, že tieto parkoviska má v nájme obec Štrba a jeden súkromný podnikateľ, v Tatranskej Lomnici – napriek tomu, že sa Slovensko stalo hitom zimnej sezóny a že prevádzkovateľ lanoviek a vlekov dosiahol skvelé výsledky – tak mesto malo zisk z parkovísk slabučkých 2898 eur bez DPH, no a v rámci Smokovcov sme dosiahli za tieto tri mesiace stratu 13044 eur (bez DPH). Dá sa predpokladať, že ak si súkromná spoločnosť vybuduje nad jazierkom svoje vlastné parkoviska, ktoré sme jej rozšafne umožnili vytvoriť, tak za Tatranskú Lomnicu bude podobný výsledok ako bol za túto zimu v Smokovci. Chcem teda dať poslanecký návrh, aby návrhová komisia do návrhu uznesenia zapracovala tento návrh: Mestské zastupiteľstvo žiada prednostu mestského úradu, aby na septembrovom MsZ predložil návrh koncepcie správy parkovísk mesta Vysoké Tatry.
Zároveň prosím o informáciu, ako sa vývoj výnosov na parkoviskách zohľadnil pri príprave projektu parkovací dom Tatranská Lomnica.
Ing. Fábroyvá – žiadať treba členov valného zhromaždenia...
P. Stano – koncepciu by mal pripraviť vlastník

Hlasovanie o návrhu : z 11 za 11

3.Dostal som odpovede na moju interpeláciu z minulého mestského zastupiteľstva, ktorá sa týkala prípravy rekonštrukcie Domu služieb a zrejme aj prípravy ďalších projektov. S odpoveďami som oboznámil
poslancov i príslušné komisie, sám som si to vyhodnotil tak, že zrejme existujú vážne dôvody na pochybnosti okolo celého procesu – a to nielen prípravy tohoto projektu.
Zároveň vznikli nové pochybnosti – projekt predstavený na stránke mesta nezodpovedá tomu, čo bolo deklarovaneé v predloženej štúdií. Ide hlavne o zníženie plochy, ktorá mestu po rekonštrukcií ostane – pôvodne to malo byť 3000 m2 (o to sa opierali aj výpočty o budúcich príjmoch mesta), podľa projektu to má byť iba polovica. Preto podám dva poslanecké návrhy a zároveň požiadam o doplnenie informácií k celému procesu.
- Navrhujem, aby návrhová komisia do návrhu uznesenia zapracovala: Mestské zsatupiteľstvo žiada pozastaviť čerpanie úveru v zmysle uznesenia c/13 z MsZ 4.11.2009 až do zabezpečnia súladu projektu so štúdiou, ktorá nám bola predložená (neprešlo)
- považujem za potrebné, aby nám mesto sprístupnilo tieto podklady:
-- zoznam faktúr a zmlúv s firmou STYX Industry (nielen na Štúdiu rekonštrukcie Domu služieb) – dnes by sme ale priamo tu mohli dostať odpoveď na otázku, koľko predmetná štúdia stála, keď v médiách bolo uvedené, že bola zhotovená zdrama), či sa zmluvy uzatvárali po riadnych verejných obstarávaniach
-- prehľad čerpania úverov na prípravu projektov (komu, koľko, za čo a na základe akej objednávky sa poskytovali
Ing. Mokoš – toto plynie z 2 rovín ....buď sú to predvolebné poťahovačky, alebo neznalosť zákona o verejnom obstarávaní. Dosť času sme tomu venovali, bez toho, aby sme šli dopredu z rozvojom, tak sme boli zahlcovaní listami. Všetky články sú urážkou a osočovania mesta. Treba konzultovať s odborníkmi ....vidím v tom nepochopenie a nerešpektovanie odborníkov. Nemýliť si pojmy – verejná súťaž a verejné obstarávanie- to je rozdiel. Kontrolný úrad konštatoval, že to bolo v súlade so zákonom.
J. Gál – nechcem robiť školenie – na otázky som odpovedal ja a konzulotovsl som to s odborníkmi. Jedná sa o zámenu pojmov – zákon o verejnom obstarávaní – v tomto prípade sa jedná o služby, výsledkom je zmluva na zakázku – dohoda 2 strán. Zákon rozoznáva 8 postupov obstarávania zákazok. Sú tam finančné limity – rozdeľujú zákazky – podľa týchto limitov sa stanovuje postup, ktorý sa použije pri súťažení. Sú tam princípy – a tie sú prísne kontrolované. Náš postup bol určený na základe skutočností – máme uznesenie z MZ 30/2009 -. Kde berie informáciu a schvaľuje prijatie úveru ............vygenerovanej z verejného obstarávania, nie súťaže, podľa zhotovenej štúdie – je k nahliadnutiu.
Zmluva na vypracovanie štúdie – medzi mestom V.Tatry a Stix ....z 3.5.2008 Sú tu aj takéto dojednania .....8.3 – v zmluve je uvedené, že môže to urobiť aj iný živnostník .,.,.,to je normálna prax. 2. vec autorské práva – tento bod je v zmluve. Autorské práva sme chceli aby odstúpil, ale nesúhlasil s tým. Písali sme na kontrolný úrad – poslal nám metodické usmernenie a prekonzultoval som to aj s ostatnými odborníkmi. Finančný limit nám hovorí, že musíme oznámiť úmysel podpísať zmluvu 14 dní pred VO, čo sme aj urobili, na základe toho úrad pre VO nám to nezverejnil vo vestníku, urobil opatrenie a požiadal o kontrolu. 5. 2. oznámenie -. Pred uzavretím zmluvy. 19.2.2010 nám úrad prerušil konanie, 4.3. rozhodnutie o zrušení predbežného opatrenia -. To znamená, ž sa môže konať a prečítal odôvodnenie- citoval z listu .

P. Stano – mňa volebná kampaň nezaujíma.... p. dostal som ....cena za zhotovenie projektu ...a keď sme sa na to pýtali – tak nám to bolo povedané, že je to hrubý odhad...a potom verejnom súťažou sa vygeneruje cena. 2. problém – nasledovalo verejné obstarávanie – ktoré z toho dôvodu, že firme boli priznané autorské práva – keď sme sa pýtali – že to vyplýva z autorského zákona. Na fin. komisiu sme dostali podklady, že štúdiu urobil niekto iný, ako ten kto má autorské práva. Podľa môjho názoru, ak sa používa sprostredkovateľ, mesto robí nehospodárne. Ponúkol som interné rokovanie bolo odmietnuté.
J. Gál – ja som na komisiu doniesol pracovný materiál nie štúdiu– ak si Stix objedná, od niekoho.
Ing. Hudáč – k interpelácii – odpoveď som dal, tak ako som vedel a myslel som si, že je to správne. 2 vec – celá diskusia aby neskončila tak, že odstúpi investor a banka, ako odpovieme občanom, ktorí majú žiadosť o byty.
2-krát bolo povedané, že sa zle hospodári s majetkom mesta. Dnes bolo predložené čerpanie rozpočtu, pred mesiacom bol schválený ZÚ – záver dobré hospodárenie s majetkom mesta.

Hlasovanie o návrhu p, Stana zaradiť do uznesenia – z prítomných 10 bolo za 3 - návrh nebol prijatý.

Ing. Plučinský – chcem predísť takýmto debatám. Na projektovom tíme som dostal 2 projektové dokumentácie - Tatr. Kotlina- parkovisko areál a PD – parkovací dom T. Lomnica 230 mil Sk– chcem aby to bolo predstavené aj ostatným poslancom. Chcem požiadať Ing. Nováka – chodník T. Matliare – zoznam prioritných akcií mesta.

Ing. Mokoš – z každého MsV je poslanec v projektovom tíme a ten by mal informovať svojich členov.
Ing. Novák – parkovací dom T. Lomnica – môžeme informovať všetkých poslancov – nevidíme problém. Chodník T. Matliare – nie je zaradený do rozpíočtu mesta, ak budete na tom trvať, treba v rozpočte urobiť zmenu.

Ing. Kalinčíková – chcem byť uvoľnená z projektového tímu, a z ďalších komisií – rokovania s Milbachom – necítim sa na to. Nechcem aby sme boli do toho zaťahovaní. My sa spoliehame na spoluprácu s Vami. ...necítim sa na to
P. Stano – ak budeme dostávať korektné podklady, tak budeme.

Ing. Hudáč – projektový tím prechádza projekty a vyberá na ktorých sa bude robiť a na ktorých nie - nevyberá dodávateľov.

p. Gerdelán – chodím tu raz za rok ale takých poslancov som ešte nevidel, ako p. Stano. Kto tu v Tatrách predal J&T starú lanovku, kto sa na tom podpísal? A viete prečo, bol som sa pozrieť na lanovku – inde vo svete staré lanovky premávajú. Prečo nie sme na tie technické veci hrdí. Dnes pílili laná a ide to do šrotu. Mňa to už prestáva baviť. Chodník na Matliare, kto bol na kamennom chodníku ku starej lanovke- ktorý používajú aj hostia Grandu. Kto dal súhlas odpílenie veži na mostíku v Tatr. Lomnici? Kto to staval, kto to meral -. TJ jej sa to pribalilo? Čo je v tých Tatrách – návštevníci hovoria – chceme niečo vidieť. Známy zo Zakopaného – chceli sme trénovať so športovcami – kto dal súhlas – mohla byť tam vyhliadková veža. Zle my je, keď sa pozriem na hotel Lomnica – kto ju predal za demokracie,

2.kto dal súhlas na zrekonštruovanie, kto to núka na predaj. Ako vyzerá Kúpeľný dom – ruina a pred 20 rokmi sme tam mali sústredenie, čo my máme v Tatr. Lomnici 2 ohyzdné barabizne.
Ako to vyzerá ?
Dr. Novoroľníková – lanovku nepredávalo mesto, nikto sa nás nepýtal, ale vlastník – štát.
Ing. Mokoš – na cestu ku Grandu – pošleme list.

p. Gallik – sú tomu 2 týždne – článok – že podnikatelia ZCR a AHS a podnikatelia podporujú zonáciu Vysokých Tatier – vyšlo to v Pravde, Tatranskom dvojtýždenníku. Chcel som vedieť – kto sú tí podnikatelia, kto je iniciátorom, ktorí členovia ZCR a na ktorom sedení si odsúhlasili súhlas. Kde je petícia? Uznesenia AHSS Slovenska –nie je zmienka, aby sa formou uznesenia rozhodli podporiť zonáciu. Asi pre tých veľkých . Žiadam o vysvetlenie p. primátor, koho záujmy obhajujete. 2005 ste povedali, že na kalamitných miestach nebude stavebná činnosť ale „skutek utek“. Hovorilo sa k ÚP – o mieste – MŠ Nový Smokovec – napadol som ÚP a konštatovanie komisie – neakceptovateľné. Čo sa týka Domu služieb – na našej komisii bol prítomní p. Hudáč, predstavili nám štúdiu – robíte z toho hotel, nie Dom služieb.

Ing. Mokoš – valné zhromaždenie mi dalo mandát – Min.hospodárstva a Štátne lesy majú najlepšie štúdie – z toho sa robili podkladali. AHSS vybojovala pre horské sídla to, koeficient prerozdelovania – obce nad 500 m – robi to 3 mil. Sk napr. pre mesto Poprad 15,2 mil. a nie je členom AHSS. Rokovalo sa so SPP – akceptoval koeficient pre horské sídla než nížiny. AHSS prvá žiadala aby samosprávy boli prizvané do procesu pripomienkovania zonácie. Valné zhromaždenie AHSS ktoré sa konalo v Hrabušiciach má požiadalo, aby som tlmočil požiadavku a zastupoval ich v tomto smere.
Čo sa týka intravilánu a extravilánu – je to rozdiel - upravili sa zjazdovky v extraviláne.
K zonácii – išlo k podpornému stanovisku.

p. Tišťán – denník Korzár - ospravedlňujem sa, za články uvedené v tlači....

A. Gálfy – kto a na základe čoho vybral investora na Dom služieb?
Ing. Hudáč – investora vyberá banka a banku sme vybrali mi.

Petečel , občan – mám pár slov na p. Stana – to čo tu povedal a na čo naráža sú to zavádzaniá – či sa pozrel do svedomia, koľké roky si zavádzal ľudí, v 80 –tych rokoch – a teraz chodíš do kostola.

Ing. Forkovičová, občan – veľmi má prekvapil p. Stano, mal by byť nápomocní a tvorcom v prospech mesta a nie kritický .
P. Gerdelán – mám tu poznámky z 2 rokov a nič ste neurobilo. Pozemok zakladateľa Lomnice – požiadal som o jeho zveladenie a dať tabuľku, že kto založil T. Lomnicu a akým štýlom bola založená. A je to stále aktuálne. Na 4333 obyvateľov koľko je úradníkov a čo robia. Pred 63 rokmi neboli úradníci a T.Lomnica patrila pod Veľkú Lomnicu – a boli tam 2 úradníci. Som zvedavý, kedy dostanem odpoveď.
Ing. Hudáč – s p. Gerdelánom sa osobne porozprávame.

20.Schválenie uznesenia

Po prerokovaní všetkých bodov rokovania MZ návrhová komisia predložila na schválenie uznesenie č. 35/2010, ktoré tvorí prílohu zápisnice.

21.Záver

Po schválení uznesenia Ing. Ján Mokoš sa poďakoval za účasť a 35. zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.


Zapísala: A. Jurečková

 

 


                 Ing. Ján M o k o š                             Ing. Juraj H u d á č
                        primátor                                           prednosta

 

 

Overovatelia zápisnice:

Ing. Jozef Janiga .............................

Milan Maník ...................................
 

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

01

Kontrola plnenia uznesení MZHlavný kontrolór

02

Plnenie rozpočtu mesta k 31.3.2010Prednosta MsÚ

03

Informácia o použití príspevku mesta pre ZCR k 31.3.2010Predseda ZCR

04

Vyhodnotenie zimnej turistickej sezóny 2009/2010Predseda kom CR a MV

05

Príprava na letnú turistickú sezónu 2010Predseda kom CR a MV

06

Správa o hospodárení VPS za rok 2009Riaditeľ VPS

07

Správa o hospodárení TATRY-TEPLO za rok 2009Konateľ Tatry-Teplo

08

Správa o energetickom hospodárení TATRY-TEPLO 2009Konateľ Tatry-Teplo

09

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2010Hlavný kontrolór

10

Návrh na úpravu rozpočtuPrednosta MsÚ

11 

Prevody vlastníctvaPrednosta MsÚ

 

Materiály

dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka