Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 28.6.2010

Pozvánka

P o z v á n k a

 

Podľa § 12 ods. 2 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

v pondelok 28. júna 2010 o 7.00 hod.

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.


P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu „ Rekonštrukcia verejného osvetlenia“, ktorý je realizovaný mestom Vysoké Tatry, v mestskej časti Dolný Smokovec.
 4.  

 5. Schválenie uznesenia
 6. Záver

 

 

 


                                                                Ing. Jozef J a n i g a 
                                                                zástupca primátora
 

Uznesenie

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

Uznesenie č. 36/2010

z 36. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách
z 28. júna 2010


Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

 1. s c h v a ľ u j e
  1. predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia“, ktorý je realizovaný Mestom Vysoké Tatry
  2. zabezpečenie realizácie projektu mestom po schválení žiadosti o NFP

 

 

 


                                                                    Ing. Ján M o k o š
                                                                           primátor
 

Hlasovanie

Dochádzka

Daniela KordováNeprítomná
Milan ManikPrítomný
Ing. Peter LíškaNeprítomný
Pavol StanoPrítomný
Ing. Jana KalinčíkováNeprítomná
PaedDr. Anna SpišiakováPrítomná
Ing. Renáta OlekšákováPrítomná
Jozef GrivalskýNeprítomný
Ing. Igor PlučinskýNeprítomný
Ing. Jozef JanigaPrítomný
Ján BogačíkPrítomný

Zápisnica

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VYSOKÝCH TATRÁCH

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a

Z 36. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách,

uskutočneného 28. júna 2010

 

 


Zahájenie: 7.00 hod.
Ukončenie: 7.30 hod.

 

 
Prítomní:
- podľa prezenčnej listiny – 6 poslancov

 

  

Ospravedlnení: Ing. Líška, Ing. Plučinský, Ing. Kalinčíková, J. Grivalský, D. Kordová

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia“, ktorý je realizovaný mestom Vysoké Tatry, v mestskej časti Dolný Smokovec
 4. Schválenie uznesenia
 5. Záver

1. Otvorenie

Ing. Janiga, zástupca primátora - na základe žiadosti poslancov MZ som zvolal 36. zasadnutie MZ dnes ráno o 7.00 hod.
Konštatujem, že z 11 poslancov je prítomných 6 poslancov a mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Predložil na schválenie program rokovania. Z prítomných 6 bolo 6 poslancov „za“. Program bol schválený.

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Do návrhovej komisie boli zvolení: Ján Bogačík, Dr. Anna Spišiaková
Za overovateľov zápisnice boli určení: Pavol Stano a Milan Maník

3. Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia“, ktorý je realizovaný mestom Vysoké Tatry, v mestskej časti Dolný Smokovec

Materiál bol prerokovaný bez pripomienok.

4. Schválenie uznesenia

Návrhová komisia predložila na schválenie uznesenie č. 36/2010, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

5. Záver

Po schválení uznesenia, Ing. Jozef Janiga poďakoval za účasť a 36. zasadnutie MZ ukončil.

Zapísala: A. Jurečková


                 Ing. Ján M o k o š                           Ing. Juraj H u d á č 
                        primátor                                         prednosta

 

Overovatelia zápisnice:
Pavol Stano ..................................

Milan Maník ..............................
 

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka