Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 8.7.2010

Pozvánka

P o z v á n k a

Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

37. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční
vo štvrtok – 8. júla 2010 o 14. 00 hodine

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ
 4. Správa o stavebnej činnosti na území mesta za I. polrok 2010
 5. Informácia o právnych sporoch mesta
 6. Informácia o pôsobení mesta v obchodných spoločnostiach
 7. Prevody vlastníctva
 8. Informácia o vykonaných kontrolách
 9. Zásady vybavovania sťažností
 10. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách v roku 2010
 11. Interpelácie poslancov
 12. Diskusia
 13. Schválenie uznesenia
 14. Záver

 

 

                                                            Ing. Ján M o k o š 
                                                                    primátor
 

Uznesenie

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o vo Vysokých Tatrách

U z n e s e n i e č. 37/2010

z 37. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách
z 8. júla 2010


Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách


A/ b e r i e  n a  v e d o m i e

 1. informáciu o právnych sporoch mesta
 2. správu o stavebnej činnosti na území mesta za I. polrok 2010
 3. kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
 4. informáciu o pôsobení mesta v spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta správy o vykonaných kontrolách
 5. informáciu o súčasnom stave výstavby nájomných bytových domov v Meste Vysoké Tatry
 6. informáciu o Urbanistickej štúdii – zóna rodinných domov Dolný Smokovec, lokalita Pod lesom

 

B/ n e s ú h l a s í

 1. so zámenou pozemkov parc. EKN č. 4585/301 diel 2 o výmere 68 m2, druh pozemku vodná plocha, parc. EKN č. 4785/17, diel 3 o výmere 19 m2, druh pozemku vodná plocha, parc. CKN 233/5 diel 4 o výmere 48 m2, druh pozemku ostatná plocha, spolu o výmere 135 m2 v k.ú. Tatranská Lomnica, vo vlastníctve Mesta Vysoké Tatry, za pozemok CKN č. 237/6 o výmere 135 m2, druh pozemku zastavaná plocha vo vlastníctva Práčovne a čistiarne Tatry, s.r.o. Tatranská Lomnica
 2. s prevodom nehnuteľností, pozemkov parc. CKN č. 16/43 o výmere 328 m2, druh pozemku ostatná plocha, parc. CKN č. 16/44 o výmere 249 m2, druh pozemku ostatná plocha, parc. CKN č. 26/11 o výmere 351 m2, druh pozemku ostatná plocha, zapísané na LV č. 907, k. ú. Tatranská Lomnica, časť Tatranská Lomnica do výlučného vlastníctva Mesta Vysoké Tatry, na základe kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena č. 119/2008

 

C/ s ú h l a s í

 1. aby sa prevod vlastníctva pozemkov parc. EKN č. 6553/5 o výmere 38 m2, druh pozemku trvalý trávny porast, parc. EKN č. 6553/6 o výmere 1 067 m2, druh pozemku trvalý trávny porast a parc. EKN č. 6554/101 o výmere 923 m2, druh pozemku ostatná plocha v k.ú. Tatranská Lomnica, časť Kežmarské Žľaby do podielového spoluvlastníctva Ing. Wernera Franka v podiele ½ v pomere k celku a Norbetra Franka v podiele ½ v pomere k celku, realizoval v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 2. so zrušením predkupného práva na nehnuteľnosti parc. CKN č. 16/43 o výmere 328 m2, druh pozemku ostatná plocha, parc. CKN č. 16/44 o výmere 249 m2, druh pozemku ostatná plocha, parc. CKN č. 26/11 o výmere 351 m2, druh pozemku ostatná plocha, zapísané na LV č. 907, k. ú. Tatranská Lomnica, časť Tatranská Lomnica
 3. s prípravou prevodu budovy vila Lieska, s.č. 45 a pozemku pod budovou vila Lieska, parc. CKN č. 395 o výmere 292 m2, druh pozemku zastavaná plocha, v k.ú. Starý Smokovec, časť Nový Smokovec v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a „Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Vysoké Tatry“ podľa predloženého návrhu
 4. s pokračovaním prípravných prác I. etapy výstavby nájomných bytových domov „Breza“ a „Borovica“ na parc. č. 260/61 v časti Čukotka v Tatranskej Lomnici a zabezpečení výberového konania dodávateľa stavebných prác

 

D/ s c h v a ľ u j e

 1. zriadenie odplatného vecného bremena pre Východoslovenskú distribučnú a.s. Košice pre účel stavby „Rekonštrukcia NN káblov Horný Smokovec na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Vysoké Tatry, na parc. č. 472/3, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6 m2 a parc. č. 472/1, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 9 m2 v k.ú. Starý Smokovec podľa Geometrického plánu č. 41/2008 vyhotoveného GEOS Košice, s.r.o. dňa 28. 2. 2008, za jednorázovú náhradu v sume 33 € za 1 m2, čo predstavuje spolu za 15 m2 sumu 450 €
 2. zámenu pozemkov v k.ú. Starý Smokovec, časť Dolný Smokovec, medzi Mestom Vysoké Tatry na strane jednej a Valentínom Magdolenom, Annou Magdolenovou, Katarínou Kalmanovou, Andrejom Petrekom, Martou Jánošíkovou a Jozefom Bezákom na strane druhej nasledovne: pozemok parc. CKN č. 64/1, diel 1 o výmere 947 m2 zapísaný na LV č. 1, k.ú. Starý Smokovec vo vlastníctve Mesta Vysoké Tatry sa zamieňa za pozemok parc. CKN č. 64/10 diel 2 o výmere 393 m2, druh pozemku ostatná plocha, parc. CKN č. 64/11 o výmere 9 m2, druh pozemku ostatná plocha, parc. CKN č.64/13 o výmere 384 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parc. CKN č. 64/14 o výmere 24 m2, druh pozemku ostatná plocha a parc. CKN č. 64/15 o výmere 120 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, spolu o výmere 947 m2, zapísané na LV č. 895, k.ú. Starý Smokovec, vo vlastníctve: Valentína Magdolena v spoluvlastníckom podiele 2/12 v pomere k celku, Anny Magdolenovej v spoluvlastníckom podiele 2/12 v pomere k celku, Kataríny Kalmanovej v spoluvlastníckom podiele 1/12 v pomere k celku, Andreja Petreka v spoluvlastníckom podiele 1/12 v pomere k celku, Marty Jánošíkovej v spoluvlastníckom podiele 1/12 v pomere k celku a Jozefa Bezáka v spoluvlastníckom podiele 3/12 v pomere k celku
 3. prevod vlastníctva pozemkov parc. EKN č. 6553/5 o výmere 38 m2, druh pozemku trvalý trávny porast, parc. EKN č. 6553/6 o výmere 1 067 m2, druh pozemku trvalý trávny porast a parc. EKN č. 6554/101 o výmere 923 m2, druh pozemku ostatná plocha v k.ú. Tatranská Lomnica, časť Kežmarské Žľaby do podielového spoluvlastníctva Ing. Wernera Franka v podiele ½ v pomere k celku a Norbetra Franka v podiele ½ v pomere k celku, za cenu 27,- €/m2, t.j. celkovo 2 028 m2 za cenu 54 756,- € /cena podľa znaleckého posudku č. 5/2010 Ing. Kataríny Kumorovitzovej je 21,04 €/m2/
 4. Zásady o postupe pri vybavovaní sťažností v Meste Vysoké Tatry
 5. Dodatok k Zmluve medzi Mestom Vysoké Tatry a Združením cestovného ruchu Vysoké Tatry na roky 2009 – 2010 – 2011
 6. doplnenie prílohy č. 1 bod 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta o písmeno f/, ktoré znie: „f/ školy, školské a predškolské zariadenia a školiace a výchovno-vzdelávacie zariadenia o 50 %.“

 

E/ u r č u j e

podľa § 11 ods. 4 písm. i/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, že vo volebnom období 2010 až 2014 bude primátor Mesta Vysoké Tatry vykonávať funkciu v celom rozsahu, t.j. na plný úväzok

 

F/ z r u š u j e

komisiu zriadenú uznesením č. 12/2008 za účelom rokovania s urbárskym spoločenstvom Milbach

 

G/ ž i a d a primátora

aby zvolal na deň 21. 7. 2010 o 15.00 hod. zasadnutie mestského zastupiteľstva s týmto programom:
- návrh na zmenu štatútu mesta a súvisiacich dokumentov
- návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby
do mestského zastupiteľstva v roku 2010

 

H/ u k l a d á

prednostovi mestského úradu predložiť na zasadnutie mestského zastupiteľstva v septembri návrh nariadenia o informovaní verejnosti
Zodpovedný: Ing. Juraj Hudáč
Termín: 9. 9. 2010

                                                                          Ing. Ján M o k o š
                                                                                 primátor

Dochádzka

Daniela KordováNeprítomná
Milan ManikPrítomný
Ing. Peter LíškaPrítomný
Pavol StanoPrítomný
Ing. Jana KalinčíkováNeprítomná
PaedDr. Anna SpišiakováPrítomná
Ing. Renáta OlekšákováPrítomná
Jozef GrivalskýPrítomný
Ing. Igor PlučinskýPrítomný
Ing. Jozef JanigaPrítomný
Ján BogačíkPrítomný

Zápisnica

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

 

 

 

Z á p i s n i c a
Z 37. zasadnutia mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, uskutočneného 8. júla 2010

 

 

 

Zahájenie: 14.00 hod.
Ukončenie: 20.00 hod.

 

 
Prítomní:

- podľa prezenčnej listiny

 
Ospravedlnení:
Ing. Kalinčíková, D.Kordová

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ
 4. Správa o stavebnej činnosti na území mesta za I. polrok 2010
 5. Informácia o právnych sporoch mesta
 6. Informácia o pôsobení mesta v obchodných spoločnostiach
 7. Prevody vlastníctva
 8. Informácia o vykonaných kontrolách
 9. Zásady vybavovania sťažností
 10. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do
  Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách v roku 2010
 11. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Vysoké Tatry
 12. Návrh zmluvy o nájme objektu „Penzión Devín“ a priľahlých pozemkov v Dolnom Smokovci pre PSK
 13. Informáciu o súčasnom stave výstavby nájomných bytových domov
 14. Urbanistická štúdia – zóna rodinných domov Dolný Smokovec, lokalita Pod lesom
 15. Interpelácie poslancov
 16. Diskusia
 17. Schválenie uznesenia
 18. Záver

 

 

1. Otvorenie
Ing. Ján Mokoš privítal všetkých na 37. zasadnutí mestského zastupiteľstva. Konštatoval, že na dnešnom zasadnutí je z 11 poslancov prítomných 9 poslancov. Mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Ešte pred schválením programu dnešného mestského zastupiteľstva Vám predložil tieto návrhy:

- navrhol doplniť v programe bod 7 o písmeno f/ – Návrh na určenie spôsobu a podmienok prevodu vlastníctva objektu vila Lieska a pozemkov v k.ú. Starý Smokovec, časť Nový Smokovec – tento materiál ste dostali pri prezentácii
p. Stano – na stretnutí s predsedami MsV sme žiadali o jeho zaslanie, prečo sme to nedostali na preštudovanie?
Ing. Hudáč – problém bol v znaleckom posudku a ten sme neposielali mailom hlasovanie o zaradení do programu: z prítomných 8 bolo „za“ 7, 1 sa zdržal

- ďalej navrhol doplniť program o bod 11 – Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Vysoké Tatry – materiál ste dostali pri prezentácii – hlasovanie o zaradení do programu: z prítomných 8 bolo „za“ 7, 1 zdržal
- navrhol tiež zaradiť do programu ďalší materiál, ktorý ste dostali pri prezentácii – Návrh zmluvy o nájme objektu „Penzión Devín“ a priľahlých pozemkov v Dolnom Smokovci pre PSK, tento materiál navrhujem zaradiť ako bod 12 – hlasovanie o zaradení do programu: z prítomných 8 poslancov bolo „za“ 8 poslancov

- do programu navrhol zaradiť ako bod 13 – Informáciu o súčasnom stave výstavby nájomných bytových domov – aj tento materiál ste dostali pri prezentácii – hlasovanie o zaradení – z prítomných 9 poslancov bolo „za“8, 1 sa zdržal

- navrhol do programu zaradiť ako bod 14 materiál, ktorý ste tiež dostali pri prezentácii – Urbanistická štúdia – zóna rodinných domov Dolný Smokovec, lokalita Pod lesom – hlasovanie o zaradení – z prítomných 9 poslancov bolo „za“ 6 poslancov, 2 sa zdržali

Navrhol, aby bod č. 5 bol zaradení po bode 2 – účasť predkladateľa na pohrebe
Pani poslankyne, páni poslanci predkladám Vám na schválenie návrh programu mestského zastupiteľstva vrátane zaradených doplnkov – hlasovanie o programe: z prítomných 9 poslancov bolo za 9 poslancov

 

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie navrhujem schváliť poslancov: Ing. Janiga, Pavla Stana, Ing. Renátu Olekšákovú – hlasovanie
Hlasovanie: za 7, 2 sa zdržali
Za overovateľov zápisnice určujem poslancov: Dr. Spišiakovú, a Jozefa Grivalského

3. Kontrola plnenia uznesení MZ
Stano – k plneniu uznesenia z decembra 2009 – bezplatné parkovanie, súčasťou ktorého je aj režim akejsi náhrady správcovi parkovisku za jeho ušlý zisk. Nastavený režimu nie je správne, poškodzuje mesto. Myslím si, že do ušlého zisku by sa nemali započítavať parkocie miesta, ktoré by pri ponechaní plateného parkovania ostali prázdne. Priemerný čas využitia parkoviska tými, ktorí zároveň zadarmo parkujú pri zariadeniach, kde sú ubytovaní, je podstatne nižší ako u tých, ktorí sa v Tatrách neubytovali, čo sa malo tiež v systéme zohľadniť.
Pri vyhodnocovaní by sme sa mali tým zaoberať a byť korektný.
Ing. Smejkal – uznesenie hovorilo, aby MsÚ a VPS pripravili návrh. Preto to nie je v kontrole uznesení., lebo úloha bola splnená predložením správy na minulom MZ.
Ing. Danko – dohodli sme sa s MsÚ na podmienkach a pri schválení sa dohodlo niečo iné. Ak je to návrh zo strany mesta, treba otvoriť zakladateľskú listinu – kde mesto sa zaviaže za vyrovnanie straty firmy. Napísal som stanovisko – v novembri urobíme súvahu a prípadný zisk – pred zdanením urobíme dodatok k zmluve a mestu to vrátime. Nechcite od firmy, aby som podpísal nevýhodnú zmluvu.

Ing. Hudáč – toto bola zložitá úloha a boli sme povinní optimalizovať – finančný parameter a stimul pre návštevníkov Tatier. Možno to nie je riešenie podľa predstáv všetkých.
P. Stano – ja som sa vyjadroval k plneniu uznesenia MZ.
Ing. Mokoš – skúšobná doba je mesiac – júl – vyhodnotíme to. Do dnešného dňa bolo vyzdvihnutých 9 tis. lístkov. Navrhneme ďalšie riešenie. Musíme sa pozerať aj na príjmy mesta.
Ing. Plučinský – poobzerajme sa do okolitých miest, v Košiciach je systém platenia cez SMS – dalo by sa to aj u nás. Chcem požiadať riaditeľa VPS – do 2 týždňov zistiť, ako to tamorganizujú.
Ing. Hudáč – táto firma tu bola, ponúkla nám to, ale problém je so zahraničnými návštevníkmi – je to systém pre našich operátorov .- nie Poliakov, Čechov, Maďarov– preto to stroskotalo
Ing. Danko – každý z toho dostane 20 %, a tých ktorých neustrážime, musíme súdne riešiť.
Ing. Hudáč – my sme v kontakte s firmami, ak vyriešia zahraničie, prehodnotíme.
P. Stano – p. prednosta má pripraviť na septembrové MZ vyhodnotenie tohto režímu.

4. Správa o stavebnej činnosti na území mesta za I. polrok 2010
Prerokované bez pripomienok.

5. Informácia o právnych sporoch mesta
Stano – návrh na zrušenie komisie pre rokovanie s urbariátom Milbach. Komisia po niekoľkých stretnutiach so zástupcami urbariátu navrhla istý spôsob mimosúdneho vyrovnania, ktorý ale nebol akceptovaný a vývoj sporu naznačuje, že možno aj bolo dobré, že to tak bolo. V každom prípade už v tomto funkčnom období nevidíme priestor pre prácu komisie.
Hlasovanie o návrhu: z prítomných 9 bolo „za „ 9 poslancov.

JUDr. Komka – ako spracovateľ predkladanej správy podrobne informoval o jednotlivých sporoch, hlavne právny vzťah s Milbachom.

6. Informácia o pôsobení mesta v obchodných spoločnostiach
P. Stano – bolo by dobré zistiť, ako je to so spoločnosťou Kúpele Štrbské Pleso, ktorá vlani vykázala stratu 7,5 mil. eur a mesto má v nej podiel 2,46 percenta – a to aj napriek tomu, že jej majetok presahuje 40 miliónov eur. Možno by sme mali zvážiť, či sa nepokúsiť náš podiel predať
Ing. Mokoš – mesto by sa v prípade likvidácie nemuselo podieľať na uhradení straty.
Ing. Plučinský – Kúpele Nový Smokovec – čo tam viedlo ku strate.
Ing. Hudáč – je to strata vyplývajúca z recesie, ktorá dnes vládne vo svete. Keďže minulý rok boli zisky, nebol problém stratu vysporiadať.

7. Prevody vlastníctva
a/ Zriadenie odplatného vecného bremena
Prerokované bez pripomienok.


b/ Zámena pozemkov v k.ú. Starý Smmokovec, časť Dolný Smokovec, medzi Mestom Vysoké Tatry a p. Magdolenom

Stano – Finančná komisia chcela aby sa upozornilo, že chybnými postupmi Katastrálneho úradu dopláca na to mesto
Ing. Plučinský – súhlasím s tým, ak niekomu bolo niečo odňaté. Zákon 514/2003 o zodpovednosti za škodu z verejnej moci. Z pohľadu tohto zákona, je toto riešenie v súlade s daným zákonom a zákonom o obecnom zriadení. Ako bude MsÚ postupovať ďalej v tejto kauze v zmysle tohto zákona?
Dr. Novoroľníková – dohoda bola uzatvorená za iného primátora – k vysporiadaniu došlo k takému to zmätočnému stavu.
Mgr. Mazureková – mesto pred vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia preverilo pozemky, na ktorých pripravovalo výstavbu bytových domov na katastri, vyžiadalo si list vlastníctva, kde bolo vedené ako riadny a výlučný vlastník pozemku bez tiarch a obmedzení. Až neskôr sa zistilo, že nie je jediným, kto má na tieto pozemky list vlastníctva. Tento stav vznikol pochybením pozemkového úradu pri riešení reštitučného nároku, na základe ktorého okresný úrad vydal rozhodnutie v prospech vlastníkov. V máji 2007 kataster chybu opravil. Ako náhradu im mesto ponúklo iné pozemky a poslanci tento návrh odobrili. .
Ing. Janiga – mestu vznikla škoda chybou pozemkového úradu. Na právne zastupovanie by bolo potrebné vyčleniť finančné prostriedky. Ide o spor so štátom, kto vie ako dlho by trval, ako by to skončilo a koľko by to stálo.
Mazureková – tie pozemky boli p. Magdoléna.
Ing. Hudáč – zvážime či podáme sťažnosť na pozemkový úrad , a čo z toho vyplynie pre mesto.

c/ Zámena pozemkov v k.ú. Tatranská Lomnica, časť Tatranská Lomnica medzi Mestom Vysoké Tatry a Práčovňou a čistiarňou Tatry, s.r.o Tatranská Lomnica
Ing. Hudáč – chcem len upriamiť na stanovisko MsÚ, ktoré je v návrhu na uznesenie – že mesto „nesúhlasí“ so zámenou

d/Návrh na prevod vlastníctva pozemkov v k.ú. Tatranská Lomnica, časť Kežmarské Žľaby

Ing. Hudáč – z porady predsedov – požiadali o znalecký posudok – máme ho k dispozícii – je to ohodnotené na 21,04 €/m2
Apelujem na poslancov, aby sa tým zaoberali. Ak sa to schváli, situáciu by to zlepšilo. Zámer v lokalite – je šanca aj z tejto časti mesta vytvoriť zaujímavú časť pre turistov a návštevníkov a mali by sme im dať príležitosť
P. Stano – na finančnej komisie sme konštatovali, že znalecký posudok by mal byť vždy priložený k odpredaju – bolo by potrebné zmeniť funkciu z CR na parkovisko. Koeficient je taký, že nové objekty sa tam stavať nemôžu – povedal nám Ing. Novák
Ing. Plučinský – v rámci znaleckého posudku boli hodnotené ako?
Mgr. Mazureková – ako je to na liste vlastníctva
p. Frank – v roku 2007 reštitúciou sme dostali Kežmarské Žľaby – objekty, ktoré budovali naši rodičia. Od 1945 sa tam nič neinvestovalo. Urobili sme tam základnú investíciu, aby sa tam dalo existovať, je to nižší štandart. Vybudovala sa nová kuchyňa, jedáleň. Všetko máme vo svojej správe – osvetlenie, voda, kanalizácia... Aby sme tam mohlo robiť činnosť je nutné vybudovať parkovisko. Preto sme podali túto žiadosť na prerokovanie.
Ing. Líška – spodná parcela – nie je problém odpredať, ale akým spôsobom odpredať. Bolo doložené potvrdenie OZ školstva – ako súhlas odpredať to bratom Frankovcom. Potvrdenie – nebolo to podpísané štatutárom. V prípade, že originál neexistuje – treba to potom predať v sútaži, lebo je tam vlastník, ktorý má určite svoje zámery.
p. Frank – Ing. Smorec – bol zástupca OZ školstva a mal byť doplnený originál, ktorý existuje.
Ing. Hudáč – my sme rokovali, trváme na tom, nás tie argumenty presvedčili.
Ing. Novák – za účasti p. Gašperana, zástupca živ. prostredia – bratia Frankovci, dohodli sa na ďalšom využití tohto územia. Mestský pozemok odkúpia bratia, a OZ školstva odkúpi pozemok od mesta Kežmarok. Dali zmeny a doplnky na ÚP, je to tak, ako povedali bratia Frankovci.
Ing. Líška – nevidel som originál, je tu váha prednostu a vedúceho odboru. Nevznikne problém do budúca, že OZ bude namietať že nemali možnosť zapojiť sa do súťaže.
Ing. Hudáč – som presvedčený že k takejto dohode došlo, ak by k tomu došlo, zákon umožňuje riešiť to.

e/ Ponuka Ing. Hubača a manž.a Mgr. Varadyho a manž. na prevod nehnuteľnosti pozemkov v k.ú. Tatranská Lomnica, časť T. Lomnica do výlučného vlastníctva Mesta Vysoké Tatry
Prerokované bez pripomienok.

f/Návrh na určenie spôsobu podmienok prevodu objektu vila Lieska, s.č. 45 a pozemku pod vilou Leska, v k.ú. Starý Smokovec, časť Nový Smokovec

Ing. Hudáč – ide iba o súhlas s prípravou predaja budovy – z porady predsedov bola pochybnosť vo výmere – overili sme to zdokumentovali, máme potvrdenie z katastra – v návrhu to sedí.
P. Stano – MsV sme požadovali, aby prostriedky z odpredaja 2 víl blokovali na výstavbu malej materskej školy na Sibíri. Budova je tesne pred spadnutím, nasťahovali sa tam bezdomovci a vlastníčka susedného objektu nás žiadala, aby sme sa aj zriekli sporu, lebo jej to spadne na hlavu.
Ing. Hudáč – zareaugujem – prístupová cesta – navrhujeme príprave prevodu zakomponovať túto klauzulu. Viazanie finančných . prostriedkov – je to v kompetencii MZ – pri schvaľovaní rozpočtu.


8. Informácia o vykonaných kontrolách
Prerokované bez pripomienok

9. Zásady vybavovania sťažností
Prerokované bez pripomienok.

10.Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách v roku 2010
Ing. Hudáč – našli sme v schránkach – materiál – OZ pre Tatry - pokiaľ je pravda, že pisateľmi je OZ – chcel by som ich vyzvať – aby deklarovali, že namajú žiadne politické ciele a ambície. Pri svojom rozhodovaní – určenie volebných obvodov –aby poslanci nebrali do úvahy tento materiál – lebo sú tam klamstvá a nepresnosti – míli si volebný okrsok a volebný obvod. Viceprimátor je označený za stranu Smer – lož, netransparentné prevody majetku – uviesť aký – aspoň jeden – je to lož, protiprávnosť existencie ÚP – žiaden orgán nevyriekol taký ortiel. Konštatuje sa tu, informuje o upadajúcej situáciimesta – sledujete ako fungujú samosprávy na Slovensku – naše mesto je na tom dobre plníme si záväzky ku koncu 2. štvrťroka. Návrh MsÚ – hovorí o 4 alternatívach a až 4 hovorí o 1 volebnom obvode. Máme záujem, a boli by sme radi, keby každá časť mesta mala svojho poslanca. Slušnosť káže ospravedlniť sa Dr. Gálfyovej – lebo sa spochybňuje práca jej a jej oddelenia. Pouvažujem či nebudeme pokračovať v ďalších krokoch.
Ing. Plučinský – poslanecký návrh o zapracovanie do návrhu na uznesenie – 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, par. 11, ods. 3 – hovorí počet poslancov určí MZ podľa počtu obyv. mesta. Navrhujem alt.č. 5 - ktorá je obdobná v alt. 3 predložených v materiáloch – 1. zmena – volebný obvod č- 1 – počet poslancov 1, volebný obvod č. 5 – počet poslancov 4
P. Stano – navrhnem aby návrhová komisia dala hlasovať najprv o alt. Č. 3, o 2. by sa hlasovalo /5/ a o 3. /ako č. 1/ a potom hlasovať ďalej, ak sa neschváli.
Hlasovanie o návrhu p. Plučinského – doplniť alt. Č. 5 .- z prítomných 9 poslancov za 7, 2 sa zdržali

P. Stano – dostal som tiež tento list OZ pre Tatry– najvážnejšie je spochybnenie výsledku volieb. Vo volebných komisiách pracujú 10-ky ľudí, postavilo nás to do 2 polôh, buď sa preukáže, že boli zmanipulované, alebo potom chcem požiadať, aby obyvatelia boli informovaní , či boli zmanipulované, alebo je manipuláciou tento leták.
K volebným obvodom – zaútočilo sa na Ing. Janigu, nestotožňujem sa s 1 volebným obvodom, ale poslanec má na to právo vysloviť si svoj názor a on sa odvolával na zákon o voľbách – par. 9, čl. 4.....čítal...Na porade predsedov sme o tom hovorili. Nakoniec sme navrhli hlasovať o alternatívach, tak ako to bolo pripravené. Ak niekto bude mať pocit, že bol porušený zákon, môže sa obrátiť na prokuratúru.
Ing. Mokoš – toto je najdôležitejší bod dnešného rokovania. K listu OZ pre Tatry – rešpektujeme zákon, vôľu, vo voľbách v komisiách pracuje veľa ľudí, o manipulácii volieb, nedá sa hovoriť. Ak to niekto spochybnil mal to podať na najvyšší sud. P. Dzurilová to dala, a Najvyšší súd nespochybnil manipuláciu volieb.
JUDr. Gálfyová – MsÚ zabe org.-technické zabezpečenie volieb podľa usmernení. Obvodného úradu. Všetci členovia okrskových volebných komisií /OVK/ skladajú sľub, že budú dodržiavať Ústavu a ostatné právne predpisy. Za spracovanie výsledkov OVK zodpovedali všetci členovia. OVK donesú zápisnice mestskej volebnej komisii, ktorá nemá prístup k hlasovacím lístkom a tá po vyhotovení zápisnice za mesto odovzdá výsledky obvodnej volebnej komisii v Poprade. Ani ja, ani nikto z môjho oddelenia, ani prednosta, ani primátor, nemal možnosť preratúvať hlasovacie lístky. Jednoducho musela MVK a ObVK veriť tomu, čo OVK uviedli do zápisu. Neprichádza do úvahy že MsÚ zmanipuloval voľby, takže vyzerá to tak, že ide o zavádzanie občanov. Tí ktorí boli nespokojní s výsledkami volieb, mohli sa obrátiť na súd – v jednom prípade sa tak dokonca aj stalo a záver bol, že k porušeniu zákona nedošlo.

Ing. Janiga – z dvoch navrhnutých alternatív dochádza k porušeniu zákona v tom, že poslanci nebudú zvolení v pomere k počtu obyvateľov. Volebný obvod Podbanské, Štrbské Pleso a Vyšné Hágy, kde koeficient vychádza na 1,4 má 2 poslancov, za Tatranskú Lomnicu, kde je koeficient 3,6, návrh počíta len s 3 poslancami. Ďalej ak má mesto mestské časti, volebné obvody zo zákona nesmú prekročiť ich hranice, čo by znamenalo, že každá z 15 mestských častí by mala v zastupiteľstve svojho poslanca. To ale nie je možné, keďže zákon o voľbách hovorí, že obce pod päťtisíc obyvateľom môžu mať maximálne 11 poslancov. Vraj nemáme mestské časti – citoval štatút mesta „mesto sa člení na 15 mestských častí.“ Mesto môže zriaďovať mestské výboru. Ak mesto nemá m.č. nemáme mať prečo MsV a predsedov. Ja netvrdím, čo je správne. Sme na tom, aby sme rozhodli, ak nemáme m.č dajme to na správnu mieru.
Poslanecký návrh – stiahnuť tento materiál z rokovania MZ
P. Stano – vždy som sa čudoval, prečo MZ vPoprade nemá predsedov m.č ale mestských obvodov
JUDr. Gálfyová – Vždy sa konštatovalo, že v našom atypickom meste sa sa to nikdy nedá spravodlivo rozdeliť. Keď to berieme podľa počtu obyvageľov, zistíme, že niektoré mestské časti by museli mať tretinu poslanca. Kedysi mesto malo dokonca 35 poslancov a pred štyrmi rokmi, keď sa novelizoval záon o voľbách, sa uvyžovalo aj s vytvorením jedného volebného obvodu. Zákon pripúšťa jednomandátové obvody. Je tu viac právnych názorov. Neprichádza tá možnosť – 15 poslancov nemôžeme mať, som prekvapená že pred 4 rokmi sa to nerozoberalo.
Ing. Janiga – som z 4 roky múdrejší, nenapadlo ma študovať tento zákon, až tento rok. Aj v materiáloch – predávame pozemky v m.č. – zákon to pozná a máme ho dodržiavať.
P. Stano – buď schváliť návrh p. Janigu, alebo hlasovať podľa alt. Ak to prejde, ktokoľvek môže požiadať prokuratúru, či nebol porušený zákon.
Ing. Mokoš – sme atypické mesto, neviem si predstaviť, že poslanec z Vyšných Hágov bude chodiť na Podbanské – to je 20 km, za to v T. Lomnici ste kompaktnejší.
Dr. Spišiaková – ja som zástancom 6, lebo aj tie malé časti majú mať zastúpenie. Ak bude 1 volebný obvod - nebudú mať šancu. 1 dokument je štatút, kde je uvedené m.č., ide o časti.
Preverovala som si a preto opravme náš štatút.
JUDr. Gálfyová
– ale volebné obvody sa robia podľa zákona o voľbách, nie podľa štatútu.
Ing. Janiga – dávam poslanecký návrh „ stiahnuť materiál z rokovania a zvolať zasadnutie MZ na 21. – úprava štatútu a schválenie volebných obvodov.
Hlasovanie: Z prítomných 9 poslancov bolo „za“ 9 poslancov

11. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora Mesta Vysoké Tatry

Prerokované bez pripomienok.

12.Návrh zmluvy o nájme nehnuteľnosti
Ing. Hudáč – nie našou vinou tento materiál sa predkladá na poslednú chvíľu. PSK mali MZ, muselo to prejsť schvaľovacím procesom. Žiaľ ešte dnes prišiel doplňujúci materiál, kde sú doplnky k jednotlivým bodom.
Prerokované bez pripomienok.

13.Informácia o súčasnom stave výstavby nájomných bytových domov

M. Pavlikanová – dávali sme žiadosť na 2 bytovky – Zdravie II. a Lipa Tatranská Lomnica. Po všetkých prácach sme boli úspešní a 2 zmluvy na úvery a 4 na dotácie boli v týchto dňoch podpísané. Lipa a Zdravie sa môžu stavať, finančne je to zabezpečené. Ďalší problém, ktorý nastal, je potrebné rozhodnutie, komisia začala s prípravou na ďalší bytový dom v Tatranskej Lomnici. Celá štúdia bola na 5 bytových domov – máme aj projektovú dok., prebehlo územné konanie aj stavebné povolenie máme kladné. Všetky 3 domy majú pracovný názov Breza, Lipa Borovica. Dali sme vám 3 alternatívy do uznesenia. 1. alt. – výberové konanie na 2 domy sú lacnejšie, 2. alt. – pokračovať s bytovým domom Breaza, 3. alt. – prerušiť túto prípravu výstavby – z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
Ing. Hudáč – prezentoval som náš názor na porade predsedov. Je našou povinnosťou robiť všetko pre to, aby sme niečo urobili v tomto meste. Treba využiť šancu, ktorá je platná. Zoradili sme ich tak ako sú. Verím, že sa prikloníte k tej prvej alternatíve.
Ing. Plučinský – myšlienka je krásna, že postavíme viac bytov, podporírm ju za podmienok – musíme mať peniaze, ako predseda komisie, ktorá sa zaoberala prideľovaním bytov – na základe počtu žiadateľov nie všetci spĺňali podmienky. Zmenili sa podmienky prideľovania nájomných bytov?
Pavlikanová – podmienky prideľovania nájomných bytov neboli zmenené za 3 roky v septembri budeme vedieť, či sa budú meniť.
Ing. Plučinský – ak ich nenaplníme obyvateľmi – zostanú nám prázdne byty. Sú mestá, ktoré majú postavené byty a nemajú to dať komu. Treba zvážiť aj tieto skutočnosti.
P. Stano – v komisii pre nájom bytov sme dostali prehľad uchádzačov – bolo ich 300, dostali sme to aj s ich príjmami, určite je ich viac, ako tých 50 bytov, ktoré sa robia.
Ing. Hudáč – že nie sú peniaze – vždy je to problém, a vždy sa našli peniaze. A myslím že MZ bude fundované a vyrieši tento problém. Bavíme sa o spolufinancovaní. Čo sa týka počtu žiadateľov, som si istý, že zaplníme všetky bytovky aj tie ďalšie. Ak nebudeme stavať byty, krivku mesta nevyriešime.
J. Grivalský – v ktorej lokalite sa bude stavať?
Ing. Mokoš – vedľa Lipy v Tatranskej Lomnici budú ďalšie 2. Rozhodnite sa, ale myslím si, že by sme to nemali prerušiť.

14. Urbanistická štúdia – zóna rodinných domov Dolný Smokovec, lokalita Pod lesom
Ing. Plučinský
–navrhujem, aby v návrhu na uznesenie bolo uvedené, že MZ berie na vedomie informáciu – lebo tento materiál nebol v komisii. Nakladá sa s mestským majetkom a komisia by mala byť informovaná.
Ing. Novák – dávame to na vedomie, lebo tieto štúdie nie sú schvaľované v MZ.
Ing. Mokoš – budete sa tým zaoberať, keď pôjde o zámenu.
Ing. Hudáč – predstavili sme štúdiu na diskusiu, môžete pripomienkovať.

15.Interpelácie poslancov
Ing. Plučinský – interpeloval primátora
1. v tlači prebehla informácia, že sa pokračuje s prácami na Deaflympijské hry. Ako sa to dotkne mesta – získať finančné prostriedky. V minulosti sa uvažovalo o tom, že z peňazí na deaflympiádu by sa postavila polyfunkčná hala pri kolbisku v Tatranskej Lomnici.
Na MsÚ je štúdia realizácie rekreačných domov v Tatr. Lomnici je to v tesnej blízkosti tohto areálu. Ako sa to dotkne celého tohto prostredia – ihrisko, kolbisko a osatné plochy, ktoré sú určené pre šport a oddych.
2. interpelácia . lístky na lanovku na Lomnický štít - chcem upozorniť na problémy, ktoré mali Tatranci pri využívaní 80-bodových lístkov. Občania boli pobúrení, keď sa po dlhom čakaní na lístky na lanovku na Lomnický štít dozvedeli že majú smolu. Kabínky boli rezervované skôr len preto, že ľudia platili v hotovosti. Do budúcna, chceme, aby pri podpísaní zmluvy boli aj naši poslanci. Prosím o vysvetlenie všetkým občanom.

Ing. Mokoš – inšpekcia, ktorú na Slovensko poslal Medzinárodný deaflympijský výbor, odchádzala spokojná. To, že sa našli prostriedky na usporiadanie hier však označujem za mediálnu kačicu. Ja aspoň o tom nieviem. Ak prídu peniaze, o tom, či polyfunkčná športová hala bude, rozhodnete vy. Ja osobne som za to, aby bola.
Lístky na lanovku – dali sa využiť v zime na lyžovačku. Chcel som, aby sa ich platnosť predĺžila do jesene, nebola ochota z druhej strany otvárať túto otázku. Dáme to do zmluvy, koľko lanoviek denne. Tiež sa dostali ku mne tieto sťažnosti.
Ing. Hudáč – bartrové peniaze – Ing. Danko bol na rokovaní – v istej fáze rokovania – nepo darilo sa nám dorokovať takú čiastku ako minulý rok. Chceli sme viacej peňazí za parkovisko, nie lístky, pretože problémy sú každý rok. Oni s tým nesúhlasili. Nájom je jedná vec a lístky sú ich gesto.
Ing. Novák – štúdia rekreačné domy Tatranská Lomnica , jedná sa o pozemky, ktoré susedia s jazdeckým areálom v T. Lomnici. Jedná sa o výstavbu 5 objektov. Nedali sme vyjadrenie, čakáme pripomienky od verejnosti a potom dá mesto svoje stanovisko. Z hľadiska športu chceme zachovať celý jazdecký areál.

16.Diskusia

P. Stano – požiadal som o zápisnicu k rokovaniu Dom služieb – dodnes sme to nedostali – . Pár dní po tom sme boli s p. prednostom rokovať s nájomcami, došlo k dohode, že im budú predlžené nájomné zmluvy do septembra. U temer všetkých nájomcov sa rysuje spôsob náhradných priestorov. Najvážnejší problém je lekáreň. Vyzerá to tak, že by sa počas rekonštrukcie nezachovala. Hovoril som dnes s nájomcom.. Nechce iné riešenie, len aby sa uvoľnila malá budova – o inom nechce uvažovať. Navrhovali sme pomoc pri nových priestorov. Nejakým spôsobom by sme mali tým zaoberať.
2. poslanecké návrhy
1. návrh - zo spoločného zasadnutia finančnej komicie a komisie CR vyšiel návrh doplniť návrh zmluvy so ZCR. Navrhujem zaradiť do návrhu na uznesenie – doplnenie dodatku k zmluve medzi mestom a Združením cestovného ruchu Vysoké Tatry o to, aby združenie mesto do konca roka zastupovalo pri rokovaniach s potenciálnymi partnermi, ktoré sa budú týkať vytvorenia oblastnej organizácie cestovného ruchu Klastra Tatry.
Hlasovanie o zaradení tohto návrhu do návrhu uznesenia: z prítomných 9 poslancov bolo „za“ 9
2. poslanecký návrh - predložiť na verejnú diskusiu /zverejniť na stránku mesta/ - VZN o informovaní verejnosti – a doplniť program rokovania MZ – 9.9. –o bod: Schválenie VZN o informovaní verejnosti
Hlasovanie: z prítomných 9 poslancov bolo „za“ 9 poslancov.

Ing. Hudáč - k lekárni – ponúkli sme rôzne ná hradné riešenie – ani jedna im nevyhovovala. 2. alt. Sme navrhli zriadiť výdajňu liekov – nesúhlasil. Teraz vidím jednu možnosť, cez inzerát ponúknuť prevádzkovanie lekárne, možno sa to rozhýbe.
Ing. Plučinský – požiadal v rámci diskusii, aby oddelenie výstavby, ÚP predstavilo projekty- parkovisko Tatra. Lomnica a športovisko T. Kotlina a zoznam investičných aktivít na tento rok – vzhľadom na chodník T. Matliare.
Ing. Novák – prezentoval požadované projekty - parkovisko T. Lomnica a športovisko T. Kotlina . Chodník Tatranské Matliare – malo by sa to realizovať z prostriedkov určených na Deaflympijské hry, v súčasnosti nie sú v rozpočte mesta vyčlenené finančné prostriedky na tento chodník. Z čoho sa to má urobiť?
J. Bogačík – športový areál Tatranská Kotlina – bude osvetlený a v zime plocha tenisového íhriska, môže byť ľadová plocha? Parkovisko je vyhradené dúfam pre športový areál.
Ing. Novák – bude osvetlené a môže byť na tenisovom kurte ľadová plocha.
Ing. Janiga – na komisii nájmov – problematika prenájmu 1. mája – porovnávali sme si ceny- napr. Švajčiarsky dom – 8 tis. Eur, 1. máj 10 tis. Eur. Ak sa bude prenajímať 1.máj komerčne – nemám problém, ale ak to má slúžiť škole v prírode mali by sme pouvažovať, preto navrhujem zaradiť do návrhu uznesenie doplniť prílohu č. 1 bod 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta o písmeno f/, ktoré znie: „f/ školy, školské a predškolské zariadenia a školiace a výchovno-vzdelávacie zariadenia o 50 %“.
Hlasovanie o doplnenie do uznesenia: z prítomných 9 poslancov bolo za 8 poslancov.
Ing. Martiňák – vlastník areálu a spolumajiteľ Eurocampu Tatranská Lomnica – predstavil štúdiu 3 investorov – túto štúdiu schválili poslanci.
Ing. Plučinský – náš MsV Tatranská Lomnica dal určité podmienky: – cyklistický chodník, a voda
architekt – je tu presne trasovanie aj pešieho a cyklistického chodníka – voda – je daná ako podmienka, pripravuje sa dokumentácia pre územné rozhodnutie.
Ing. Novák – bez výstavby nových vodojemov nebude možné riešiť rozvoj nad cestou Slobody – má to mať prepojenie z jednej aj druhej strany.
Gallik - na poslednom MZ som sa pýtal na niektoré konkrétne veci – podpora zonácie, ktoré prijala Asociácia horských sídiel Slovenska.. Na webe mesta, kde má svoju sekciu aj AHSS som to nenašiel. Chcel by som vysvetlenie, ako záhadným spôsobom sa dostala výstavba 5 objektov pri jazdeckom areály, v pôvodnom návrhu ÚP to nebolo, kto dal povolenie na ďalšiu výstavbu za liečebňou Palace v Novom Smokovci. a pre koho to má slúžiť.
Ing. Novák – k 5 rekreačným objektom v T. Lomnici - na minuloročnom zastupiteľstve kde bol p. Laurinec sa obhajovala výmena ihrísk – Smokovec – T. Lomnica – má tam byť hala – nebude im zavádzať vo výhľade,.
Ing. Mokoš – AHSS – nie je snaha si nájsť veci, ale tu je snaha kritizovať urážať, napádať. AHSS – má 140 členov – budeme pomáhať obciam a nie ťahať z nich peniaze. Preto je nízke členské. Riešili sme, aby boli nejaké informácie, bol odklik na našej stránke. Valné zhromaždenie dalo úlohu predsedníctvu zadať vypracovanie stránky asociácie. Ale to čo sme pre obce urobili – to nikto nevidí. . Ponúkam Vám funkciu tajomníka AHSS – za symbolickú odmenu.
Ing. Novák – výstavba 5 objektov pri jazdeckom areáli Tatranská Lomnica – požiadavka bola vznesená zo strany Ing. Janigu na zmenu funkcie územia.
Ing. Janiga – dával som návrh k zmene funkčnosti, nie návrh na výstavbu rekreačných domčekov.
Martin Kurcáb – mám výhrady na postup mesta pri riešení prekládky chodníka, ktorý vedie cez jeho pozemok – oproti budove Štátnych liesov TANAPu. Ten pozemok bol omylom v ÚP zakresledný ako verejný park, žiadal som o zmenu, aby to bolo znovu na výstavbu rodinných domov. Prechádza tam chodník, navrhol som, aby sa posunul, mesto vôbec nebralo do úvahy moje návrhy, že som ochotný prekládku zafinancovať. Neriešilo sa to ani formou náhrady za to, že chodník využíva verejnosť. Do dnešného dňa nemám odpoveď, len to, že mi bude zriadené vecné bremeno na mojom pozemku, s ktorým nesúhlasím.
Ing. Novák – požiadavka prišla koncom roka 2009- boli uzavreté pripomienky v rámci prerokovania ÚP – toto územie riešili ako zeleň, nikdy nie na výstavbu. Chyba v ÚP nenastala.
Kurcáb – ja som nehovoril o pripomienke ale o chybe ......v popisnej časti – na iných pozemkov ako lesných sa neráta so zalesnením.
Ing. Mokoš – dáme hlavy dohromady, čo sa týka chodníka a určite sa nájde riešenie. Nie je to jednoduché, Nedá sa to inak riešiť. Od 19. som tu, môžeme sa stretnúť osobne s p. Kurcábom.

17.Schválenie uznesenia
Po prerokovaní všetkých bodov rokovania MZ, návrhová komisia predložila na schválenie uznesenie č. 37/2010, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

14.Záver
Po schválení uznesenia primátor Ing. Ján Mokoš sa poďakoval za účasť a 37. zasadnutie MZ ukončil.

Zapísala: A. Jurečková

 

 


                       Ing. Ján M o k o š                               Ing. Juraj H u d á č
                              primátor                                            prednosta

 

 


Overovatelia zápisnice:

PaedDr. Anna Spišiaková ...................................

Jozef Grivalský ...................................................
 

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

01

Kontrola plnenia uznesení MZHlavný kontrolór

02

Správa o stavebnej činnosti na území mesta za I. polrok 2010Prednosta MsÚ

03

Návrh na úpravu rozpočtuPrednosta MsÚ

04

Informácia o právnych sporoch mestaPrednosta MsÚ

05

Informácia o pôsobení mesta v obchodných spoločnostiachPrednosta MsÚ

06

Prevody vlastníctvaPrednosta MsÚ

07

Príprava prevodov vlastníctvaPrednosta MsÚ

 

Materiály k zasadnutiu

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka