Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 21.7.2010

Pozvánka

P o z v á n k a


Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

38. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční
v stredu – 21. júla 2010 o 15. 00 hodine

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Návrh na zmenu štatútu mesta a súvisiacich dokumentov
 4. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do mestského zastupiteľstva
 5. Schválenie uznesenia
 6. Záver

 

 

 

Ing. Ján M o k o š
primátor
 

Uznesenie

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o vo Vysokých Tatrách

U z n e s e n i e č. 38/2010

z 38. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách
z 21. júla 2010


Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách


A/ schvaľuje

 1. Zmenu č. 3 Štatútu Mesta Vysoké Tatry
 2. Zmluvu o nájme objektu „Penzión Devín“ Dolný Smokovec č. 6 a príslušných pozemkov pre Prešovský samosprávny kraj na dobu 10 rokov za cenu 225 000 €

B/ určuje

podľa § 9 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov pre voľby do Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách v roku 2010 volebné obvody a počet poslancov v nich takto:

Volebný obvod č. 1: tvoria časti mesta Podbanské, Štrbské Pleso, Vyšné Hágy
počet poslancov: 2
Volebný obvod č. 2: tvoria časti mesta Nová Polianka, Tatranská Polianka
počet poslancov: 1
Volebný obvod č. 3: tvoria časti mesta Tatranské Zruby, Nový Smokovec,
Starý Smokovec, Horný Smokovec
počet poslancov: 2
Volebný obvod č. 4: tvorí časť mesta Dolný Smokovec
počet poslancov: 2
Volebný obvod č. 5: tvoria časti mesta Tatranská Lesná, Tatranská
Lomnica, Tatranské Matliare, Kežmarské Žľaby
počet poslancov: 3
Volebný obvod č. 6: tvorí časť mesta Tatranská Kotlina
počet poslancov: 1

 

                                                                    

                                                                              Ing. Ján M o k o š
                                                                                     primátor
 

Dochádzka

Daniela KordováPrítomná
Milan ManikPrítomný
Ing. Peter LíškaPrítomný
Pavol StanoPrítomný
Ing. Jana KalinčíkováPrítomná
PaedDr. Anna SpišiakováPrítomná
Ing. Renáta OlekšákováPrítomná
Jozef GrivalskýPrítomný
Ing. Igor PlučinskýPrítomný
Ing. Jozef JanigaPrítomný
Ján BogačíkPrítomný

Zápisnica

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VYSOKÝCH TATRÁCH

 

 

 

Z á p i s n i c a

Z 38. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, uskutočneného
21. júla 2010

 

 

 

 


Zahájenie: 15.00
Ukončenie: 16.00

 


Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Návrh na zmenu štatútu mesta a súvisiacich dokumentov
 4. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do mestského zastupiteľstva
 5. schválenie Zmluvy o nájme objektu „penzión Devín“ Dolný Smokovec
 6. Schválenie uznesenia
 7. Záver


1. Otvorenie
Ing. Ján Mokoš - privítal s na 38. zasadnutí mestského zastupiteľstva. Konštatujem, že na dnešnom zasadnutí je z 11 poslancov prítomných 11 poslancov. Mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

Ešte pred schválením programu dnešného mestského zastupiteľstva predložil návrh na doplnenie programu o schválenie Zmluvy o nájme objektu „penzión Devín“ Dolný Smokovec č. 6 a príslušných pozemkov pre Prešovský samosprávny kraj na dobu 10 rokov za cenu 225 000 € - návrh zmluvy bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva 8. júla 2010. Návrh zmluvy ste prerokovali, avšak nedopatrením nebol návrh na schválenie zmluvy zapracovaný do uznesenia a preto ste o jej schválení nehlasovali; schválenie zmluvy navrhujem zaradiť do programu ako bod 5
– hlasovanie o zaradení do programu: z prítomných 11 poslancov bolo za 11 poslancov

Predložil na schválenie návrh programu mestského zastupiteľstva vrátane nového bodu 5, body 5 a 6 sa označia ako body 6 a 7
– hlasovanie o programe: z prítomných 11 bolo „za“ 11 poslancov.

 

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Do návrhovej komisie boli schválení poslancov: Dr. Spišiakovú, Danielu Kordovú a Jána Bogačíka – hlasovanie č. 3

Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Milana Maníka a Ing. Renátu Olekšákovú


3. Návrh na zmenu štatútu mesta a súvisiacich dokumentov
Ing. Janiga – vypadla skratka MsV .
JUDr. Gálfyová – skratka je v štatúte.

 

 

4. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do mestského zastupiteľstva
Ing. Janiga – poslanecký návrh – alternatívu 5 - presne ako 4. alt. len upraviť počet poslancov VO: 1 – na 1 a VO 4 na 4 poslancov - 5. alt. Bude ako 6 alt.
Ing. Plučinský – obyvatelia, ktorí ma oslovili v súvislosti s týmto materiálom hovorilo o tom, že súčasné prerozdelenie nie je spravodlivé, že keď sme stratili Št. Pleso, T. lomnica by si zaslúžila primeraný počet poslancov podľa matematiky. Upozornili ma na zákon č. 369 – poslanci sú určovaní podľa počtu obyvateľov. T. Lomnica dlho podporovala svojou časťou Štrbské Pleso – lebo si zaslúžila tento rozvoj. Dnes zvážte túto skutočnosť.
Hlasovanie č. 4 o návrhu – 11 prítomných – 11 bolo „za“ doplnenie alternatívy v návrhu na uznesenie

5. schválenie Zmluvy o nájme objektu „penzión Devín“ Dolný Smokovec
Materiál bol prerokovaný na minulom MZ, je potrebné len prijaťuznesenie.

6. Schválenie uznesenia
Návrhová komisia predložila na schválenie uznesenie č. 38/2010, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

7. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov rokovania Ing. Ján Mokoš sa poďakoval za účasť a 38. zasadnutia MZ ukončil.


Zapísala: A. Jurečková

 

 

 

            Ing. Ján M o k o š                               Ing. Juraj H u d á č
                  primátor                                             prednosta


Overovatelia:

Milan Maník ..........................................................................
Ing. Renáta Olekšáková ........................................................
 

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka