Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 9.9.2010

Pozvánka

P o z v á n k a


Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční
vo štvrtok – 9. septembra 2010 o 14. 00 hodine

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

 

 

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
 3. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
 4. Správa o plnení rozpočtu mesta k 30. 6. 2010
 5. Správy o plnení rozpočtu škôl s právnou subjektivitou k 30. 6. 2010
 6. Informácia o použití príspevku mesta pre ZCR k 30. 6. 2010
 7. Správa o poskytnutých dotáciách za II. štvrťrok 2010
 8. Prehľad o nájmoch uzatvorených v I. polroku 2010
 9. Správa o činnosti mestskej polície za I. polrok 2010
 10. Prehľad pozemkov určených na funkciu bývania v rodinných domoch, bytových domoch a na výstavbu garáží k 31. 7. 2010
 11. Návrh na úpravu rozpočtu
 12. Prevody vlastníctva
 13. Informácia o vykonaných kontrolách
 14. Zmena Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva
 15. Návrh nariadenia
 16. Interpelácie poslancov
 17. Diskusia
 18. Schválenie uznesenia
 19. Záver

 


                                                                        Ing. Ján M o k o š 
                                                                               primátor
 

Uznesenie

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

Uznesenie č. 39/2010

z 39. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách
z 9. septembra 2010


Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

 1. berie na vedomie
  1. kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
  2. správu o plnení rozpočtu mesta k 30. 6. 2010
  3. správu o plnení rozpočtu Základnej školy s materskou školou Dolný Smokovec k 30. 6. 2010
  4. správu o plnení rozpočtu Základnej umeleckej školy Tatranská Lomnica k 30. 6. 2010
  5. správu o plnení rozpočtu Základnej školy Tatranská Lomnica k 30. 6. 2010
  6. správu o činnosti Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva Dolný Smokovec za I. polrok 2010
  7. informáciu o použití príspevku mesta pre ZCR k 30. 6. 2010
  8. správu o poskytnutých dotáciách v II. štvrťroku 2010
  9. prehľad o nájmoch uzatvorených v I. polroku 2010
  10. správu o činnosti mestskej polície za I. polrok 2010
  11. prehľad pozemkov určených na funkciu bývania v rodinných domoch, bytových domoch a na výstavbu garáží k 31. 7. 2010
  12. správy o vykonaných kontrolách
 2. súhlasí
  1. s prípravou prevodu budovy vila Lavína s.č. 3 a priľahlých pozemkov v k.ú. Starý Smokovec, časť Nový Smokovec
  2. aby sa prevod vlastníctva pozemku parc. CKN č. 64/20 o výmere 900 m2, druh pozemku ostatná plocha v k.ú. Starý Smokovec, časť Dolný Smokovec, do bezpodielového spoluvlastníctva Petra Svätojánskeho a manželky Evy realizoval v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa
  3. aby sa prevod vlastníctva pozemku parc. CKN č. 64/29 o výmere 828 m2, druh pozemku ostatná plocha v k.ú. Starý Smokovec, časť Dolný Smokovec, do bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Pavla Jasiča a manželky Kataríny, realizoval v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa
  4. aby sa prevod vlastníctva nehnuteľností – kotolne 24 b.j. a pozemku pod kotolňou parc. CKN č. 534/13 o výmere 125 m2, druh pozemku zastavaná plocha v k.ú. Tatranská Lomnica, časť Tatranská Kotlina do podielového spoluvlastníctva vlastníkov bytov, bytovky č. 67 v Tatranskej Kotline, realizoval v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 3. schvaľuje
  1. úpravu rozpočtu mesta na rok 2010 podľa predloženého návrhu
  2. prevod vlastníctva budovy vila Lieska s.č. 45 a pozemku pod budovou vila Lieska, parc. č. CKN 395 o výmere 292 m2, druh pozemku zastavaná plocha, v k.ú. Starý Smokovec, časť Nový Smokovec, do výlučného vlastníctva Simony Dobránskej, rod. Dobránskej za cenu 63 033 €
  3. zámenu pozemkov v k.ú. Starý Smokovec, časť Dolný Smokovec, medzi Mestom Vysoké Tatry na strane jednej a Ing. Vierou Elmerovou, Ing. Helenou Černou, Mgr. Evou Petráškovou a PaedDr. Michalom Karkušom na strane druhej nasledovne: pozemky parc. CKN č. 64/25 o výmere 1 015 m2 a parc. CKN č. 64/24 o výmere 1 015 m2, celkovo o výmere 2 030 m2 vytvorené na základe geometrického plánu z parc. CKN č. 64/1 o výmere 18 830 m2 zapísanej na LV č. 1 v k.ú. Starý Smokovec vo vlastníctve Mesta Vysoké Tatry sa zamieňajú za pozemok parc. CKN č. 64/2 o výmere 2 030 m2, druh pozemku ostatná plocha zapísaný na LV č. 482 v k.ú. Starý Smokovec vo vlastníctve: Ing. Viery Ellmerovej v spoluvlastníckom podiele 1/6 v pomere k celku, Ing. Heleny Černej v spoluvlastníckom podiele 1/6 v pomere k celku, Mgr. Evy Petráškovej v spoluvlastníckom podiele 1/6 v pomere k celku a PaedDr. Michala Karkuša v spoluvlastníckom podiele 3/6 v pomere k celku
  4. prevod vlastníctva pozemku parc. CKN č. 64/20 o výmere 900 m2, druh pozemku ostatná plocha v k.ú. Starý Smokovec, časť Dolný Smokovec, do bezpodielového spoluvlastníctva Petra Svätojánskeho a manželky Evy za cenu 110 €/m2, t.j. celkovo za cenu 99 000 €
  5. prevod vlastníctva pozemku parc. CKN č. 64/29 o výmere 828 m2, druh pozemku ostatná plocha v k.ú. Starý Smokovec, časť Dolný Smokovec, do bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Pavla Jasiča a manželky Kataríny za cenu 88 €/m2,t.j. celkovo za cenu 72 864 €
  6. prevod vlastníctva nehnuteľností – kotolne 24 b.j. a pozemku pod kotolňou parc. CKN č. 534/13 o výmere 125 m2, druh pozemku zastavaná plocha v k.ú. Tatranská Lomnica, časť Tatranská Kotlina do podielového spoluvlastníctva vlastníkov bytov, bytovky č. 67 v Tatranskej Kotline uvedených v prílohe, za cenu podľa znaleckého posudku 34 000 €
  7. zámenu pozemkov v k.ú. Tatranská Lomnica, časť Tatranská Lomnica, medzi Mestom Vysoké Tatry na strane jednej a Martinom Kurcábom a Petrou Kurcábovou na strane druhej nasledovne: pozemky parc. CKN č. 244/6 o výmere 43 m2 okrem dielu č. 2 o výmere 4 m2, t.j. 39 m2, parc. EKN č. 4785/13 o výmere 154 m2 a diel č. 5 z parc. č. 393/12 o výmere 2 m2, t.j. celkovo výmere 191 m2 vytvorené na základe geometrického plánu č. 34629114-48/2010 v k.ú. Tatranská Lomnica vo vlastníctve Mesta Vysoké Tatry sa zamieňajú za pozemky parc. CKN č. 244/8 o výmere 46 m2, druh pozemku les, parc. CKN č. 246/24 o výmere 148 m2, druh pozemku ostatná plocha, okrem parc. č. 393/12 o výmere 3 m2, t.j. celkovo o výmere 191 m2 v k.ú. Tatranská Lomnica, vo vlastníctve Martina Kurcába a Petry Kurcábovej
  8. Zmenu č. 3 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách
 4. žiada
  1. prednostu mestského úradu, aby zmluva o zámene pozemkov podľa písm. C/ bodu 7 obsahovala ustanovenie, že návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností bude podaný až po vybudovaní chodníka

 

 

                                                                

                                                                                    Ing. Ján M o k o š
                                                                                          primátor
 

Dochádzka

Daniela KordováPrítomná
Milan ManikPrítomný
Ing. Peter LíškaPrítomný
Pavol StanoPrítomný
Ing. Jana KalinčíkováPrítomná
PaedDr. Anna SpišiakováPrítomná
Ing. Renáta OlekšákováPrítomná
Jozef GrivalskýPrítomný
Ing. Igor PlučinskýPrítomný
Ing. Jozef JanigaPrítomný
Ján BogačíkPrítomný

Zápisnica

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VYSOKÝCH TATRÁCH

 

 

Z Á P I S N I C A

Z 39. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, uskutočneného 9. 9. 2010

  

Zahájenie: 14.00
Ukončenie:19.00

 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

  

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
 3. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
 4. Správa o plnení rozpočtu mesta k 30. 6. 2010
 5. Správy o plnení rozpočtu škôl s právnou subjektivitou k 30. 6. 2010
 6. Informácia o použití príspevku mesta pre ZCR k 30. 6. 2010
 7. Správa o poskytnutých dotáciách za II. štvrťrok 2010
 8. Prehľad o nájmoch uzatvorených v I. polroku 2010
 9. Správa o činnosti mestskej polície za I. polrok 2010
 10. Prehľad pozemkov určených na funkciu bývania v rodinných domoch, bytových domoch a na výstavbu garáží k 31. 7. 2010
 11. Návrh na úpravu rozpočtu
 12. Prevody vlastníctva
 13. Informácia o vykonaných kontrolách
 14. Zmena Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva
 15. Návrh nariadenia
 16. Interpelácie poslancov
 17. Diskusia
 18. Schválenie uznesenia
 19. Záver


1.Otvorenie

Ing. Ján Mokoš – privítal všetkých prítomných na 39. zasadnutí mestského zastupiteľstva. Konštatoval, že na dnešnom zasadnutí je z 11 poslancov prítomných 10 poslancov. Mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.


Predložil na schválenie návrh programu dnešného mestského zastupiteľstva – hlasovanie o programe
Z prítomných 10 bolo 9 za 1 nehlasoval.

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Do návrhovej komisie navrhujem schváliť poslancov: Pavla Stana, Ing. Renátu Olekšákovú a Ing. Igora Plučinského – hlasovanie: z prítomných 10 poslancov bolo „za“ 10 poslancov

Za overovateľov zápisnice určujem poslancov: Danielu Kordovú a Jozefa Grivalského

3. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva

Prerokované bez pripomienok.

4. Správa o plnení rozpočtu mesta k 30. 6. 2010

Ing. Plučinský .- dostali sme plnenie rozpočtu – bežné príjmy – výnos je nižší o 14 % - čo znamená pokles .......aké opatrenia prijalo vedenie mesta na riešenie situácie.
Ing. Fábryová – daň z príjmu fyzických osôb – je výpadok aj od avízovaného odhadu Ministerstva financií, ten bol z časti kompenzovaný dotáciou z MF – zo ZMOSu sú ďalšie avíza, že daň bude vyššia, uvidíme ako sa to bude vyvíjať – zatiaľ žiadne opatrenia, aby sme krátili rozpočet sme nerobili. Záväzky ktoré máme budú vykryté z pohľadávok, ktoré mesto eviduje.
Ing. Plučinský – parkovisko Tatranská Kotlina bola zmluva dotiahnutá o prenájme pozemku – to ktoré sa má v rámci projektov budovať.
Ing. Novák – parkovisko Tatr. Kotlina .- čaká sa na rozhodnutie, či projekt bude alebo nebude prijatý. Ak bude prijatý – bude sa riešiť dohoda o prenájme pozemku v Tatranskej Kotline.
Ing. Plučinský – v zápise z projektového tímu sa hovorí sa ...až po podpísaní zmluvy o dlhodobom prenájme tohto parkoviska.
Ing. Novák – máme list zo Sp. Belej, že sa zaväzuje dať do prenájmu mestu Vysoké Tatry na tento projekt – Spišská Belá dá pozemok a my sa budeme podieľať finančne
P. Stano - nemali by sme kryť záväzky pohľadávkami. Keďže máme jedno z posledných hodnotení rozpočtu – chcel by som pripomenúť – keď sme hľadali spôsoby ako eliminovať dopady krízy – vtedy sme prijali 3 závery – pre rok 2009 – opatrenia účinné nebudú, 2. vec sme súhlasili s tým, že pre tento rok vznikne deficit vo výške 54 tis. Eur – chceli sme zachovať existujúcu sieť predškolských a školských zariadení , LSSP a sociálne služby pre občanov. Ak by sme to hodnotili, ako sme to splnili – upriamili sme pozornosť vedenia mesta na hospodárenie s majetkom mesta na racionalizáciu výdavkov VPS a znižovanie osobných výdavkov na MsÚ. Niečo zostalo nedoriešené – na pol ceste. Jednu vec chcem povedať – nevyužili sme možnosť uhrádzať časť bežných výdavkov z kapitalových príjmov – z predaja majetku mesta. Z predaja sme nič neprejedli, nedali sme na bežné výdavky, išlo všetko na zhodnocovanie majetku mesta. Na 2. strane nám to prinieslo vysoké záväzky na konci roku, ktoré sa preniesli do tohto roku. A toto je balvan, ktorý tlačíme. Uhradíme staré závazky. Teraz stojíme nad dilemou, že dôsledky zníženia daní a príjmov z CR – či máme riešiť prenájmy majetku mesta, alebo to nechať budúcemu MZ. Nevidím ďalšiu možnosť. Rozhodovanie nie je jednoduché, ale musíme sa rozhodnúť. Do konca volebného obdobia by sme sa mali venovať príprave rozpočtu na rok 2011 a hľadať možnosti, ako sa zbaviť tohto „balvanu“ a dôsledkov ktoré vznikli hospodárskou krízou.
Ing. Janiga – chcem len dodať, že hradiť bežné výdavky z kapitálových, sa asi na budúci rok nebude.
Ing. Hudáč – ešte je 3 možnosť alebo vhodná kombinácia dvoch možností. Budúci rok taká možnosť nebude, odporúčal by som túto možnosť využiť ešte kým sa dá. V bode 12) programu rokovania je uvedený slušný kompromis.
Ing. Fábryová – práve to, že sme túto možnosť nevyužili spôsobilo to, že sa preniesli záväzky bežných výdavkov. Stalo sa že na konci roka boli návrhy na odpredaj, ten sa neschválil, preto sme tie záväzky nesplnili. Časť bude krytá zo štrukturálnych a iných fondov.
Ing. Mokoš – som rád, že p. poslanec konštatoval, že sme finančné prostriedky neprejedli, ale investovali do majetku. Mali sme zasadnutie R-Zmos bol daný prísľub – dostaneme seriózne prognózy do konca týždňa – podieľové dane budú o niečo vyššie, aj na budúci rok – od februára budú chodiť predstihom a že nepredpokladajú žiadne zásadne výkyvy.

5. Správy o plnení rozpočtu škôl s právnou subjektivitou k 30. 6. 2010

Ing. Plučinský – aké opatrenia sa prijali v školskej jedálni v Tatranskej Lomnici – funguje?
Ing. Mokoš – boli sme na obhliadke, konšt. Sme, že je tam údržbár, ktorí to môže opraviť.
J. Gál – boli odstranený havarijný stav – bola vymaľovaná kuchyňa, kde sa vytvárali plesne, opravila sa strecha, suterénne práce, opravy na WC.

6. Informácia o použití príspevku mesta pre ZCR k 30. 6. 2010

D. Kordová – chcela by som upriamiť pozornosť na to, že z príspevku, ktorý bol schválený – došlo k plneniu len 57,9 % k 30.6. Cestovný ruch je náš chlebík a chcem poprosiť vedenie, aby sa rozvoju CR venovalo to, čo mu patrí, a že nejakých 14 tis. Eur, nie je čiastka, ktorá by mala byť odoberaná. Podporujeme vytvorenie Klastra, znížila sa základne CR, prišli sme o členov, zabezpečili sme otvorenie TIK, je aj nová v Tatr. Kotline, predĺžila sa pracovná doba. Chcem poprosiť, aby ten príspevok bol čo najskôr vyplatení ZCR , pretože sú rozbehnuté veľtrhy.
P. Stano – na finančnej komisii sme dostali informáciu, že krátenie bolo z dôvodu, že výber kúpeľného poplatku bol nižší a do konca septembra by to malo byť dorovnané v zmysle uzatvorenej zmluvy.

7. Správa o poskytnutých dotáciách za II. štvrťrok 2010

Prerokované bez pripomienok.

8. Prehľad o nájmoch uzatvorených v I. polroku 2010

Ing. Plučinský - mali by nám byť prezentované pozemky ktoré sú v nájme – Tatranská Lomnica - Tatramouint – aj zápis.
Ing. Hudáč – 16.4 – bolo na komisii prerokované a je tam aj zmluva
Ing. Plučinský – tento materiál sme mali dostať, dostal som dnes. Chcem sa opýtať či prenájmom nedôjde k znehodnoteniu projektu, ktorý sa mohol realizovať na našom pozemku.
Ing. Novák – jedná sa o pozemok nad Štart, priekopy sú naše a krížovanie ciest, do ktorých boli vložené siete.
Ing. Janiga – v materiáli bolo napísané – dôvod „vybudovanie parkoviska“ ale to sú príjazdové komunikácie a vloženie kanalizácie, preto sa rozhodlo, že sa to neodpredá, ale prenájme, malo to tam byť napísané, tam nebude stať parkovisko.

9. Správa o činnosti mestskej polície za I. polrok 2010

Materiál prerokovaný bez pripomienok.

10.Prehľad pozemkov určených na funkciu bývania v rodinných domoch, bytových domoch a na výstavbu garáží k 31. 7. 2010

Ing. Plučinský – upresniť pozemky, ktoré sú v majetku mesta – ostatné nás nezaujímajú. Všetky pozemky, ktoré sú, nie sú sólo pozemky ale sa rozdelia na menšie časti a budú tam stať viac domov, budú sa musieť riešiť prípojky a komunikácia. Je vypracovaný systém, ako sa bude rokovať s vlastníkmi.
Ing. Novák .- pri stavebnom konaní sa riešia aj vzťahy .....je to predmetom územného konania. Ak vstupuje niekto do novej výstavby, všetko ide na jeho náklady. V Tatranskej Lomnici sme navrhli, aby šli do spoločného územného konania, ktorého budú všetci účastníci. D. Smokovec – mesto pristúpilo k tomu, že je spracovaná dokumentácia.

11.Návrh na úpravu rozpočtu

Ing. Líška – v bode 2 je navýšenie výdavkov bežného rozpočtu – čistenie plôch ....v akom štádiu je plnenie druhej etapy, ak sú vykonané bola daná žiadosť o platbu ak nie, tak kedy budú vykonané
J. Gál – táto akcia sa realizuje postupne na základe poskytnutých prostriedkov z MŽP. V roku 2008 bol podaný projekt, prešiel, celková hodnota bolo 12 mil. Sk – ale bolo nám poskytnuté 3,8 mil. Sk a spoluúčasť mesta bolo 5 %. Neboli vykonané všetky práce, tento projekt bol rozdelený na 2 časti – 2.časť – dokončenie a to prebieha teraz, kde sa z mestských parciel zbierajú zostatky po kalamite, sem-tam sa nachádzajú korene, odváža sa to na skládku – Veľký Slavkov, projekt by mal byť ukončený do konca tohto mesiaca. Celá činnosť smeruje k tomu, aby mestské pozemky boli vyčistené po kalamite. Bola faktúra za našu spoluúčasť, tá musí byť prvá, a potom sa môže čerpať z euvirofondu – 1 faktúra. Po ukončení bude vystavená záverečná faktúra

12.Prevody vlastníctva

a/Súhlas s príprvou prevodu vila Lavína, s.č. 3 a pozemku pod budovou vila Lavína, v k.ú. Starý Smokovec
P. Stano – finančná komisia zasadala po termíne a dnes poslanci dostali zápisnicu – finančná komisia neodporúča odpredaj objektu, pretože v súčasnosti sú najhoršie podmienky na odpredaj nehnuteľnosti. Samotný ten objekt bude musieť byť asanovaný.
Ing. Plučinský – prikláňam sa na to, že nie je vhodné teraz predať.
Mgr. Mazureková – tento materiál hovorí o príprave na predaj, prístupová cesta je majetkom mesta – jedná sa o budovu a pozemkom pod ňom
Ing. Plučinský – dávam poslanecký návrh, stiahnuť materiál, a dopracovať ho o prístupovú cestu. ak ten pozemok vieme odčleniť, tak to urobme.
JUDr. Novoroľníková – teraz ide o vyhlásenie súťaže, potom sa dohodneme čo s touto cestou.
Ing. Mokoš - Ak ten pozemok nevieme využiť, tak to potom odpredajme.
Doformulovať návrh uznesenie
Ing. Novák – zamýšľané to bolo že v rámci súťaže bude riešená aj tá plocha. Nechávame priestor aj pre našu cestnú komunikáciu pre škôlku.
Ing. Kalinčíková – ak finančná komisia navrhla neriešiť, prečo sme to dostali. Zvážme to či ideme predávať.
Dávam poslanecký návrh na stiahnutie tohto materiálu hlasovanie: z 11 za 4, 1 proti, 6 sa zdržalo –návrh nebol prijatý

b/ Prevod vlastníctva budovy vila Lieska v k.ú. Starý Smokovec, časť Nový Smokovec
Ing. Hudáč - chcem zareagovať na slová poslancov – bolo povedané – rozpredal sa majetok mesta – na tomto MZ rozhodnú alebo nerozhodnú o predaji majetku – v Tatranskej Lomnici – v dôsledku štúdie a v súlade s rozvojom koncepcie bývania v meste .- žiadne rozpredávanie majetku. Na hypotézy - drahšie predať – celá záležitosť okolo vily Lieska – je to právna kauza – vyhrali sme súdny spor a preto sme predložili tento návrh. Súčasťou kúpno-predajnej zmluvy bude aj povinnosť zasanovať objekt .- my predávame pozemok za 6 tis. Sk/nm2 , pretože sa budova musí zasanovať na vlastné náklady. Zvážte svoje rozhodnutie.
Ing. Kalinčíková- to sú náklady na právne služby
Ing. Hudáč – súdne trovy platí ten kto prehral, ak sa nemýlim.
P. Stano – vysvetliť k asanácii – je tam v susedstve dom, a stavom Liesky sa znehodnocuje súkromný majetok. Ak ostane v tom stave akom je, nevyhneme sa problémom.

c/Zámena pozemkov v k.ú. Starý Smokovec, časť Dolný Smokovec, medzi mestom Vysoké Tatry a p. Ellmerovou a spol.

Dr. Spišiaková – MsV Dolný Smokovec súhlasí so zámenou.

d/ Návrh na prevod vlastníctva pozemku do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Svätojánsky Peter a manž. Eva v k.ú. Starý Smokovec, časť Dolný Smokovec
Ing. Hudáč – v rámci koncepcie sme pripravili v tejto lokalite štúdiu – sú spĺňané všetky kritéria, sú to občania nášho mesta. Mali by sme možno zvážiť a pomôcť si s kapitálovými príjmami vo výdavkovej časti a tu sa nám táto možnosť naskytuje a umožníme našim občanom si tam postaviť rodinné domy.
P. Stano – ak sa schváli predaj, tak to nepostačí – a bude nám chýbať 500 tis. Eur.
Finančná komisia odporučila aby sa pri odpredaji ostatných pozemkov, rokovalo aj s tými, ktorí v minulosti požiadali o odpredaj za zníženú cenu.
Dr. Spišiaková – MsV D. Smokovec súhlasí s odpredajom aj s bodom 12/e
Ing. Plučinský – voči žiadateľom nemám výhrady, len voči cene – ako vysvetlím občanom T. Lomnice, že kúpili pozemky za inú cenu.
Ing. Hudáč – p. poslanec viete prečo je taká cena – ako sme dospeli k tej cene – túto cenu si nikto nevymyslel – snažili sme sa ju vygenerovať na komisii. Bola verejná súťaž v minulosti a boli problémy. Aby sme zachovali to, že to bude pre občanov mesta. Vychádzali sme zo znaleckého posudku – ten je k dispozícii, odborne sme sa snažili odhadnúť náklady, ktoré budú musieť vynaložiť na inžinierske siete – nie prípojky. Keď sme spočítali cenu znaleckého posudku + náklady na inžinierske siete – vyšlo nám to tak a je to primeraná cena.

e/ Návrh na prevod vlastníctva pozemku v k.ú. Starý Smokovec, časť Dolný Smokiovec do bezpodielového vlastníctva manželom Ing. Jasič Pavol a manž. Katarína

Prerokované bez pripomienok.

f/ Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnosti – kotolne 24 b.j. a pozemku pod kotolňou v k.ú. Tatranská Lomnica, časť Tatranská Kotlina

Ing. Janiga – do zmluvy uviesť, ako sa bude s našim majetkom hospodáriť do doby, kedy si vybudujú nové.,

g/ Zámena pozemkov v k.ú. Tatranská Lomnica, časť Tatranská Lomnica, medzi Mestom Vysoké Tatry a p. Martinom Kurcábom a p. Petrou Kurcábovou

P. Stano – finančná komisia súhlasí so zámenou vtedy, ak bude vytvorený priestor chodníka potrebnej šírky – v utorok sme boli informovaní, že k tej dohode došlo zo strany ŠL Tanapu.
Ing. Plučinský – červené plochy sú naše plochy, mám požiadavku – mene svojom a občanom T. Lomnici, žiadam aby bol v profile 2,3m vrátane verejného osvetlenia. 1 m–1,30 – riešiť zámenu so ŠL Tanapu. Ak chodník nastupuje na pôvodný chodník a bude končiť kde nie sú prechod pre chodcov ani rigoly – to treba doriešiť a toto by sa malo zapracovať do materiálu z tohto MZ – uznesenia.
Ing. Mokoš - Najširšia časť má 2,7 a najužšia 2,2. – keď je širší chodník, budú aj väčšie náklady, toto riešenie je dobré.
p. Kurcáb – predstavil zámer .- pozemok má rozmer 45 m2, chodník existujúci je čierna stavba bez stavebného povolenia, prechádza cez moje pozemky a mne mesto robí ujmu. Predišli by sme plateniu nájmu a ŠL dajú vecné bremeno. Zruší sa starý chodník, čo im skrižuje parcelu. Napojenie na konci .- musia byť prepusť .- osvetlenie by bolo aj prechod pre chodcov a mostík sa prepadá a ja ho budem rekonštruovať na vlastné náklady.
Ing. Mokoš -. Je to návrh celkom dobrý
P. Stano – po tej zámene bude možné vybudovať nový chodník, aby vyhovoval parametrom?
Ing. Danko – chodník by al byť 1,40, na Aviu je 2,10 – p. Kurcáb sľúbil, že chodník bude vedľa upravený aby mohla prejsť technika aj cez mostík.
p. Kurcáb – ak sa to odsúhlasí, do zmluvy navrhnúť,že návrh na vklad nech sa urobí až po zrealizovaní chodníka

13.Informácia o vykonaných kontrolách

Prerokované bez pripomienok.

14.Zmena Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva

Prerokované bez pripomienok.

15.Návrh nariadenia

a/ Návrh nariadenia, ktorým sa vymedzujú miesta na umiestňovanie plagátov alebo iných nosičov informácií počas volebnej kampane v Meste Vysoké Tatry

Ing. Plučinský – rozšíriť – aj pred budovu Centrum služieb Tatranská Lomnica
dávam poslanecký návrh o rozšírenie počtu tabuľ v Tatranskej lomnici o miesto pri Centre služieb v Tatranskej Lomnici
J. Bogačík – dávam návrh v starej kotline – pri stolárskej dielne
Ing. Líška – rozšíriť Podbanské –o miesto pri ochrannom obvode Podbanské
hlasovanie: o nariadení aj s predloženými návrhmi o doplnenie, ako je to horeuvedené.
z prítomných 11 poslancov bolo za 11 nariadenie bolo schválené.

b/ Návrh nariadenia o informovaní verejnosti v Meste Vysoké Tatry
Ing. Janiga – len technicky dotaz čl. 6, bod 5 – či to technici zvládnu do účinnosti nariadenia?
T.Kilian – nie je problém, len kto to tam bude doplňať
Hlasovanie: z prítomných 11 poslancov bolo za 8, 3 sa zdržali – bolo prijaté.

16.Interpelácie poslancov

Stano – interpeloval vo veci nájomcov Domu služieb – dostal som na vedomie 2 listy od internej ambulancie ADOS – žiadal predlžiť dobu nájmu a 2 list lekáreň aj Ados o odkúpenie priestorov.
Interpelovať: Aký je stav s riešením náhradných priestorov, pre našich obyvateľov sú obidve služby veľmi dôležité.
2. vec – aby vedenie mesta pripravilo odpoveď – s rekonštrukciou sa nezačne, ak sa predĺžia nájmy do jari budúceho roka – čo to bude znamenať pre rozpočet a pre tých nájomcov, ktorí by tam zostali.
Ing. Mokoš – dostali sme listy, zajtra máme k tomu zvolané rokovanie, pripravujú sa návrhy.
Ing. Kručay – spravcovská spoločnosť zabezpečujeme vykurovanie, dodávku energii . Predložili sme návrh opatrení – nájom do 6.2010, predlžilo sa zmluva do konca októbra – neboli fin. prostriedky, ale pokryjeme z rozpočtu. 4 mesiace môžeme technicky stav urobiť do 3 alt. Dr. Švirloch – má svoje kúrenie, ale voda je od nás. Dr. Vokáľ je vykurovanie z našej kotolne. Je tam problém v tom, že tam nie je žiadna regulácia tepla. To znamená, že ak budeme vykurovať ambuláciu Dr. Vokáľa, budeme vykurovať celú strednú časť – vyčíslil náklady 8 – 10 tis. Eur do konca roka. 2 alt. Vypneme plynové kúrenie, odstavíme vodu a bude sa vykurovať elektricky. Voda priviesť plastovým potrubím do ambulacie. 3 alt. Všetko vypnúť a odstaviť.

Ing. Hudáč – máme 2. alternatívy – Dr. Repovský chcel uvoľniť svoju ambulanciu a rokujeme s Dexiou o prenájom,
P. Stano – sme náchylný rokovať o takom riešení – že náklady ktoré vzniknú pri úprave náhradných priestorov, že by sme dali na posúdenie, by sa im dohodou vedelo pri návrate do DS zohľadniť pri nájmoch.
D. Kordová – prepadnutá cesta medzi Št. a Popradským plesom – hrozí tam nebezpečie úrazu – zabezpečenie je nepostačujúce a nehovoriac o tom, že sú tam odkryté elektrické káble. Žiadala som o opravu tejto vozovky, mesto má z toho príjem, mesto parkovisko prenajíma, je na to veľká kritika, cesta slúži aj pre peších a hrozí veľmi veľké riziko.
Ing. Mokoš – to ohradenie trhliny bolo zabezpečené, ale stále to niekto znehodnotí. Prijali sme opatrenie, že by sa malo navážať a znova ohradiť a oplotiť. VPS dostala úlohu prečistiť priepust.
Ing. Danko – navrhujeme obsypať ten prepad, lepšie zabezpečiť túto dieru. Ja sa dohodnem s Ing. Novákom
Ing. Líška – o písomnú odpoveď – predložiť zoznam parciel na ktorých boli fakturované práce v zmysle projektu „....čistenie mestských plôch – 2 etapa“ aj časovo po prijatí tej poslednej tretej faktúry –
J. Gál – tie parcely boli súčasť projektu, preto Vám to môžem dať už aj teraz
Ing. Plučinský – ku komunikácia Horný Smokovec -. Tatranská Lomnica – poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na tom, že je zrekonštruovaná.
2. otázka – Deaflympijské hry – pokračuje sa v príprave a čo to pre nás bude znamenať?
3. otázka – chodník Tatranské Matliare – našlo sa riešenie, ak nie, nech sa v tom pokračuje.
Zoznam aktivít – prehľad ktoré sú v pláne som doteraz nedostal.
Ing. Mokoš – Deaflympijské hry – viem len to, čo viete aj vy z novín.
Chodník Tatr. Matliare– robili sme obhliadku, boli sme tam aj osobne, varianty sú pripravené, nie je problém s chodníkom, ide len o finančné prostriedky – môžeme to riešiť z údržby rekonšrukcie a nebude na zimnú údržbu. Urobili sme rozpočet cca 2 tis. Eur
Ing. Kalinčiková – p. Hojnošová je odpojená od kúrenia? Tak ju osloviť aby tam zostala., a chcem poprosiť Ing. Nováka, ak sa bude riešiť prevádzka cesty na Hrebienok počas zimy, aby sme boli pozvaní..
Ing. Mokoš – zdravotné služby sú potrebné, ale p. Hojnošová už má vyriešený prenájom.

17.Diskusia

Kordová – mám otázku na p. riaditeľa VPS - na Št. Plese je ako zabezpečená zimná údržba? Je dohoda so Štrbou, ak nie, aký je návrh na využitie areálu. Obec Štrba predložila ÚP kde uvažuje vybudovať plochy na technický areál a je to v susedstve areálu terajších VPS.
Ing. Danko – s p. Sýkorom som sa stretol , zimnú údržbu si budú robiť sami, 2 zamestnanci prejdú do Smokovca, 2 majú na rozmyslenie. Mesto keď to predávalo bol záväzok, aby som s tým nehýbal. Navrhujem, aby to mesto naspäť odkúpilo a rozhodlo čo ďalej. VPS bude ralizovať predaj a valné zhromaždenie povie, že zhodnotená čiastka sa po zdanení odvedie mestu. 2. varianta – odpredáme mestu za tú cenu ktorú sme kúpili, a mesto si bude realizovať ďalší spôsob.
D. Kordová – čiže je to výhodnejšie keď to prejde naspäť do majetku mesta.
Ing. Danko – valné zhromaždenie sa musí vyjadriť.
P. Stano – mali sme valné zhromaždenie koncom mája a boli prijaté 3 uznesenia k areálu na Št. Plese. Ak sa nezískala zmnluva na zimnú údržbu, nezískal sa nájomca, tak má pripraviť 3 úlohu.

Ing. Janiga – bez ponuky nemáme čo prijať. Je na pánu riaditeľovi, aby napísal žiadosť a ponuku.
Ing. Plučinský – v T. Lomnici pri stavbe bytovky je vyrezaná v strede komunikácii diera Je to zasypané štrkom. Akým spôsobom sa rieši prechod pre tých, čo tam teraz bývajú v tej existujúcej bytovke.
J. Gál – vyriešime to na kontrolnom dni, lebo sa tam robila kanalizácia
Ing. Mokoš -. Zistiť MsP a dať upozornenie.
Maník – čo budeme robiť s medveďami, pohybujú sa medzi školou, máme spísať petíciu.
Ing. Novák – pripravujeme žiadosť na odstrel do 17. 9. 2010
Dr. Vokáľ – chcem vystúpiť k Domu služieb aj v mene p. Hojnošovej , ktorá chce zostať v Dome služieb – nevedeli sme ako pokračujú jednania, tak sme postupovali spôsobom Petície. Kde vyzývame predstaviteľov mesta .- nelikvidujte zdravotné služby v Dome služieb bez adekvátnej náhrady. Finančná komisia – konštatovala že ......považuje za nevyhnutné tieto služby ponechať a uzavretie prevádzok považuje za neprístupné. Za MŠ Pod lesom sa tiež dopláca . 30. 9. sa končia nájomcom zmluvy. Chcem poďakovať, že sa zaoberáte našimi ťažkosťami, ale presun zdravotníckych prevádzok je podmienený súhlasom hygieny a podľa ich rozhodnutiach sa môže prerábať a až potom sa dáva podporné stanovisko a až potom krajský lekár dáva súhlas na prevádzku. Tento môj príspevok chcem aby bol zapracovaný do uznesenia.
Ing. Mokoš – je treba ochotu na obidvoch stranách, náhradné priestory mohli byť už dávno vyriešené. Boli sme na Poliklinike, Telecom, VPS, Dexia, aj súkromné priestory. Je v našom záujme aby tieto služby boli zachované. My ich nechceme zrušiť. Zajtra sa budeme baviť, ako uhradíme zvýšené náklady. Ak mesto dopláca na škôlku – je to jeho originálna kompetencia, lekárstvo je vaša podnikateľská činnosť – my to nemôžeme doplácať. Keď skončí rekonštrukcia Domu služieb, my počítame s týmito prevádzkami v tomto objekte.
P. Stano – boli vám ponúknuté priestory v Poliklinike?
Dr. Vokáľ – doposiaľ neboli, nikto ma neoslovil, nehovorilo sa o pľúcnej ordinácii.
Dr. Spišiaková – Dr. Vokáľa chcem len opraviť, že MŠ v D. Smokovci nie je stratová, naopak, je zisková. Ale myslíte asi tú bývalú budovu, kde je lekárka a pod.
P. Čechová – ukázali sme priestory bývalého laboratória a vodiča boli sme aj s p. Repovským a Vokáľom.
Ing. Mokoš – keď to nie je písomné tak nemáme nič.
P. Gallik – opýtať na veci, ktoré sa dejú v meste – mrzí má skutočnosť, že vedenie mesta zabudlo na situáciu pred 5 rokov, keď sa prispievalo na obnovu Tatier a dnes pár týždňov na území východného Slovenska a mesto nenašlo jedno euro na pomoc ľuďom, ktorí stratili majetok.
K infozákonu – na minulom MZ som sa pýtal na výstavbu objektu za Palace – nemôže sa jednať o prístavbu – dnes sa pýtam 2 objekty – za Detskou liečebňou a za Skalničkou ani jedna sa neobjavila v našej komisii. Kto dáva na to súhlas. Na jednej strane chcete vyjadrenie komisie a na druhej strane si stavia kto chce. Pozemky na kolbisku v Tatranskej Lomnici – pýtal som sa a p, viceprimátor povedal, že bol jeho návrh na využitie priestoru – klamete. Čítal som článok v Plus 7 dní – teda musel o tom vedieť aj primátor .- bol poslanec vo VÚC – Chcete urobiť z Tatier Zakopané – najprv bola príroda, zbytočne môžeme očakávať že bude ochrana tohto národného parku
Ing. Mokoš – používate tvrdé slová. Dali sme jasné stanovisko do Plus 7 dní /Kolbisko Tatranská Lomnica/. Ku kalamite – aj naše mesto povodňami malo škody – 139 tis. Eur – cesta – ostatné sme odstránili, mali by sme dostať od štátu 800 Eur. Ja osobne som prispel, oslovil som úradníkov, kto dal, ten dal. Predovšetkým treba zobrať za zodpovednosť tých, ktorí za to zodpovedajú – vodné toky – správcovia – t.j.- štát a mali by robiť opatrenia. Starostovia, ktorých to postihlo im to nezávidím.
Pozemky na kolbisku – vyšli 2 čísla – je tam naše stanovisko. Ak chceme skvalitňovať služby, tak si tam predstavujem zázemie pre koníky ale bez tohto zázemia tam nemôžeme robiť preteky. Muselo by dôjsť k čiastkovej zmene a museli by to schváliť poslanci. Rodinné bývanie v súčasnej dobe nie je možné. Ja že som to mal vedieť ako poslanec – to bolo v majetku Krajských úradov a potom to prešlo na Obvodný úrad. Štát to predal a žiadali to jazdecká organizácia. Dali sme podnet na Okresný súd, kde to žiadame zrušiť a dať späť štátu a predať mestu.
Ing. Janiga – mňa mrzí – berná minca je pre teba bulvár, pretože najprv sa treba spýtať a potom hovoriť. Príde doba, kedy sa o tom bude hovoriť.
Ing. Hudáč – nesmiete si mýliť štátnu správu a VÚC – primátor bol poslancov VÚC a s tým samosprávny kraj nemá s tým nič spoločné. Mesto podalo žalobu na štát a žiadame vrátiť pozemky štátu a potom nám. Chcem Vás uistiť, že poslanec Janiga – požiadal v zmysle pripomienkovaného konania v návrhu ÚP – využitie presne účely, ktoré sú tam uvedené. To čo vravíte je neoverené a Vaše obvinenie je nezmysel.
Ing. Novák – ku kolbisku – celé územie je vrátené do pôvodného . Na dotaz nových stavieb za Detskou liečebňou – chcem len podotknúť, že komisia – je poradný orgán MZ s tým, že samotná komisia nemá vplyv na realizáciu stavby – prebieha v zmysle stavebného zákona. Keď príde investičný zámer, oboznámim ich o tom, že máme komisiu, ale pre nich je partnerom stavebný úrad. Za Detskou liečebňou sa stavia rodinný dom – je to v územnom pláne.
Gallik – ja som hovoril o príspevku pre ľudí nie pre samosprávy. Kolbisko – ja som sa na tom pýtal na minulom MZ – prečo ste mi to nepovedali? Ku komisii – viem že sme poradný orgán len ja som sa pýtal kto?
Ing. Mokoš – lebo sme nemali dokumenty, ako sme mali reagovať.
Ing. Novák – o pozemkoch mesta rozhodujú poslanci, ak sajedná o súkromný pozemok rieši sa to v zmysle stavebného zákona.
Ing. Plučinský – prípad Ing. Nováka je špecifický – vystupuje za samosprávu aj štátnu správu. Bolo by zaujímavejšie, keby vystupoval niekto iný, s kým by sme mohli komunikovať.
Ing. Novák – nad detskou liečebňou si stavia rodinný dom p. Krolák. Ale všetko je to v územnom pláne a je to na území mesta.
Ing. Fábryová – len pre informáciu z rozpočtu mesta nemôžeme poskytnúť príspevok fyzickej osobe.

18.Schválenie uznesenia

Po prerokovaní všetkých bodov rokovania, bolo prijaté uznesenie č. 39/2010, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice

19.Záver

Po schválení uznesenia, primátor Ing. Ján Mokoš 39. zasadnutie MZ ukončil.

Zapísala: A. Jurečková


               Ing. Ján M o k o š                                    Ing. Juraj H u d á č 
                     primátor                                                  prednosta

 

Overovatelia zápisnice:

Daniela Kordová.................................
Jozef Grivalský .................................
 

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

01

Kontrola plnenia uznesení MZHlavný kontrolór

02

Správa o plnení rozpočtu mesta k 30.6.2010Prednosta MsÚ

03

Správa o plnení rozpočtu škôl s pr. subjektivitou k 30.6.2010Riaditelia ZŠ a ZUŠ

04

Informácia o použití príspevku ZCR k 30.6.2010Predseda ZCR

05

Správa o poskytnutých dotáciách za II. štvrťrok 2010Prednosta MsÚ

06

Prehľad o nájmoch uzatvorených v I. polroku 2010Prednosta MsÚ

07

Správa o činnosti mestskej polície za I. polrok 2010Náčelník MsP

08

Prehľad pozemkov určených na funkciu bývania v rodinných domoch, bytových domoch a na výstavbu garáží k 31.7.2010Prednosta MsÚ

09

Návrh na úpravu rozpočtuPrednosta MsÚ

10

Prevody vlastníctvaPrednosta MsÚ

 

Materiály

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka