Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 22.9.2010

Pozvánka

P o z v á n k a


Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

40. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční
v stredu 22. septembra 2010 o 14.00 hod.

v malej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.


P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Prerokovanie protestu prokurátora proti uzneseniu mestského zastupiteľstva č. 38/2010 písm. B/
 4. Schválenie uznesenia
 5. Záver

 

 

 

 

                                                                         Ing. Ján M o k o š
                                                                               primátor
 

Uznesenie

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

Uznesenie č. 40/2010

zo 40. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách
z 22. septembra 2010

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

 

A/ vyhovuje

protestu prokurátora proti uzneseniu mestského zastupiteľstva č. 38/2010 písm. B/

B/ zrušuje

písm. B/ v uznesení č. 38/2010

C/ určuje

podľa § 9 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov pre voľby do Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách v roku 2010 volebné obvody a počty poslancov v nich takto:


Volebný obvod č. 1: tvoria časti mesta Podbanské, Štrbské Pleso, Vyšné Hágy
počet poslancov: 1
Volebný obvod č. 2: tvoria časti mesta Nová Polianka, Tatranská Polianka
počet poslancov: 1
Volebný obvod č. 3: tvoria časti mesta Tatranské Zruby, Nový Smokovec,
Starý Smokovec, Horný Smokovec
počet poslancov: 2
Volebný obvod č. 4: tvorí časť mesta Dolný Smokovec
počet poslancov: 2
Volebný obvod č. 5: tvoria časti mesta Tatranská Lesná, Tatranská
Lomnica, Tatranské Matliare, Kežmarské Žľaby
počet poslancov: 3
Volebný obvod č. 6: tvorí časť mesta Tatranská Kotlina
počet poslancov: 1


                                                                Ing. Ján M o k o š
                                                                      primátor
 

Hlasovanie

Dochádzka

Daniela KordováPrítomná
Milan ManikNeprítomný
Ing. Peter LíškaNeprítomný
Pavol StanoPrítomný
Ing. Jana KalinčíkováNeprítomná
PaedDr. Anna SpišiakováPrítomná
Ing. Renáta OlekšákováPrítomná
Jozef GrivalskýPrítomný
Ing. Igor PlučinskýPrítomný
Ing. Jozef JanigaPrítomný
Ján BogačíkPrítomný

Zápisnica

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VYSOKÝCH TATRÁCH

 

 

Z á p i s n i c a

Zo 40. zasadnutia mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, uskutočneného 22. 9. 2010

 


Zahájenie: 14.00
Ukončenie:15.00

 

 

 

Prítomní:
- poslanci: 8
- ostatní: 6

 

 
 

Ospravedlnení: Milan manik, Ing. Líška, Ing. Jana Kalinčíková

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
 3. Prerokovanie protestu prokurátora proti uzneseniu mestského zastupiteľstva
  č. 38/2010 písm. B/
 4. Schválenie uznesenia
 5. Záver

 

1. Otvorenie

Ing. Ján Mokoš – privítal poslancov na 40. zasadnutí mestského zastupiteľstva. Konštatoval, že na dnešnom zasadnutí je z 11 poslancov prítomných 8 poslancov. Mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Privítal na dnešnom zasadaní mestského zastupiteľstva JUDr. Mariana Hoffmanna z Okresnej prokuratúry v Poprade.

Predložil na schválenie návrh programu dnešného mestského zastupiteľstva
– hlasovanie o programe: z prítomných 8 poslancov bolo za 8.

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Do návrhovej komisie boli schválení poslanci: Pavol Stano, Dr. Anna Spišiaková a Jozef Grivalský
– hlasovanie: z prítomných 8 poslancov bolo za: 6, 2 sa zdržal

Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Ing. Renáta Olekšáková a Ján Bogačík.

Vystúpenie p. Hoffmana – Okresná prokuratúra SR – na základe podnetu sme preskúmali vaše uznesenie a dňa 16. 9. sme podali mestu protest prokuratúra – uznesenie bolo schválené v rozpore so zákonom o voľbách do samosprávy obcí. Nezákonnosť spočívala v určení počtu poslancov – vo VO č. 1 a 5 pri stanovení počtu poslancov, ktorí sa majú voliť – nebola rešp. zásada pomernosti – znamená to, aby bola zachovaná rovnosť volebného práva. Aby každému mandátu prislúchal rovnaký počet obyvateľov. Zaokrúhľuje sa smerom nadol, alebo nahor. Ten záver je taký, že uznesenie je nezákonné. Navrhujem Vám , vyhovieť protestu, zrušiť uznesenie, a prijať nové uznesenie. Pri tých nových prepočtoch je potrebné aby aritmetické zásady boli rešpektované. Na protest máte 30 dní, dnešné MZ bolo zvolané na základe zákona o voľbách do samosprávnych orgánov obcí – kde sú lehoty – zajtra uplynie lehota – je potrebné stanoviť volebné obvody a počty poslancov. Ak by ste nerešpektovali tento protest, dávam do pozornosti právne dôsledky, ktoré by to mohlo vyvolať a to neústavnosť volieb do MZ Vysoké Tatry. Ak sa chcete vyhnúť ďalším komplikáciám, odporúčam Vám rešpektovať tento právny názor Okresnej prokuratúry.
D. Kordová – som z obvodu, ktorého sa to týka , definuje zákon presne aritmetický pomer?
Dr. Hoffman – je to v slovíčku pomerne – vieme to po právnej stránke vysvetliť –približne rovnaký počet poslancov – nedá sa poslanec rozštvrtiť. Nie je potrebné právne vedomie, stačí sedliacky rozum – 1,4 – nadol, a z 3,8 nahor.

D. Kordová – pri Vašom doporučovaní – boli vám známe veci ohľadne Št. Plesa – počet obyvateľov sa znížil nie svojim pričinením ale prešlo 2-krát pod rôzne samosprávy. Teraz 10 obyvateľov patrí do mesta Vysoké Tatry a 60 zostalo s trvalým pobytom v meste V. Tatry. Chcem naznačiť polemiku o tom, že je síce pravda, rešpektujem zákony, výklad je správny. Ako ho môžem vnímať ja, ako zástupca týchto obyvateľov. Mohlo to zostať v našich poslaneckých radoch, ak by nebol podaný podnet, došlo by k porušeniu zákona o voľbách.
JUDr. Hoffmann – je to v podstate jedno.
P. Stano – spravodlivé by bolo z aritmetického hľadiska, keby sa T.Kotlina spojila s Lomnicou, ale nebol by poslanec z T. Kotliny.
Ing. Mokoš – možno rezonuje to, že nemáme zákon o Vysokých Tatrách, to je jeden z dôvodov, špecifiká mesta by mali byť pokryté – nie cez čísla, ale logikou.
Dr. Spišiaková – posledných 9 mesiacov sme pracovali protizákonne?
Dr. Hoffmann – určite nie, ja som preskúmal uznesenie, na ktoré bol podnet.
Ing. Mokoš – protizákonne konala šéfka katastru – ohľadne Štrbského Plesa – prokuratúra nezasiahla.

3. Prerokovanie protestu prokurátora proti uzneseniu mestského zastupiteľstva č. 38/2010 písm. B/

Ing. Hudáč - máte doložený protest a tabuľku – k tej tabuľke – výpočty dal p. Stano, ktorý to iniciatívne vypracoval. Máte 7 variant – varianta 11 poslancov – 3 VO – je nesprávna – lebo vo VO č. 3 je nesprávne zaokruhlené.
Chcem upozorniť na iné aspekty, ku ktorým môže dôjsť – všetci čo tu žijeme, občania rozbehli podpisové petície ako nezávislí kandidáti do MZ konajú už v konkr. VO – t.j. 6 – neboli by také zmeny.
Ing. Janiga – rozumiem tomu, že každý VO by chcel mať čo najviac poslancov, hovoril som o 1 volebnom obvode, pretože by sme sa tomu vyhli. Nebola vôla, akceptujem to. Odkonzultovali sme si to – že počet poslancov znižovať nejdeme. Počet VO – by zostalo – došlo k nesprávnemu zaokrúhľovaniu.
D. Kordová – ako to ja vnímam – týmto gestom sme občanov Štrbského Plesa odhodili. Niekedy bolo Štrbské Pleso za zlatú nosnicu – my sme mali ťažkú pozíciu, vnímam to očami občana a myslím si, že to nie je správne – ak budem rešpektovať Rozhodnutie OP – nemyslím si, že je to správne. 1 volebný obvod nemôže fungovať tak, ako v bežnom meste, lebo máme iné špecifiká. Nedopusťte aby Tatranská Kotlina stratila zástupcu, lebo tak ako Podbanské a Št.Pleso a V.Hágy – to sa stane teraz – zástupca z Podbanského .a Štrbského Plesa – nemá šancu uspieť. Prikláňam sa k návrhu 6 volebných obvodov a 10 poslancov. Moja sťažnosť v Strasburgu je zaevidovaná, teraz vyšli z našich radov podnety – cítim sa osamotená – že aké je Št. Pleso lukratívne – teraz sme ho totálne odhodili. Zvážte toto rozhodnutie. Ak aritmetický, tak aj 3,46 je smerom dole.
P. Stano – ako to myslel s tým, že sme sa dohodli o počte poslancov. Iný návrh nebol – počet bol schvaľovaný na 6 VO. Chcel by som požiadať o prestávku aby sme si nejako na nečisto prehodnotiť tento stav. Aby sa nestalo, že sa nedohodneme.
Ing. Janiga – my sme odsúhlasili 6 VO a 11 poslancov. Ku p. Kordovej – to že ste ostali sama nie je pravda, ja som hájil Št. Pleso
Dr. Gálfyová – k návrhu uznesenia....je nové rozhodnutie na Vás – ruší sa predchádzajúce uznesenie.

P. Stano – dávam poslanecký návrh – v uznesení hlasovať
O zriadení 6 VO s počtom poslancov 10 – vo č. 1 – 1 poslanec, vo č. 2 – 1 poslanec, vo č. 3 – 2 poslanci, vo č. 4 – 2 poslanci, vo č. 5 – 3 poslanci , a volebný obvod č. 6.– 1 poslanec.
Hlasovanie: z prítomných 8 poslancov bolo za: 5 poslancov , proti 3, nikto sa nezdržal.

4 .Schválenie uznesenia

Návrhová komisia predložila uznesenie č. 40/2010, tvorí prílohu tejto zápisnice.
A/ - vyhovuje
- hlasovanie z 8 bolo „za 8 poslancov“
B/zrušuje
- hlasovanie z 8 poslancov bolo „za“ 8 poslancov
C/ určuje
- hlasovanie z 8 poslancov bolo „za“ 5 poslancov, proti 3 – Grivalský, Janiga, Plučinský

Uznesenie č. 40/2010 tvorí prílohu tejto zápisnice.

5. Záver

Po schválení uznesenia primátor mesta 40.zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.


Zapísala: A. Jurečková


                           Ing. Ján M o k o š                    Ing. Juraj H u d á č
                                  primátor                                 prednosta


Overovatelia zápisnice:

Ing. Renáta Olekšáková ....................................
Ján Bogačík ........................................................
 

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka