Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 4.11.2010

Pozvánka

 P o z v á n k a


Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční
vo štvrtok 4. novembra 2010 o 14.00 hod.

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

 

 

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
 3. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
 4. Plnenie rozpočtu mesta k 30. 9. 2010
 5. Informácia o použití príspevku mesta pre ZCR k 30. 9. 2010
 6. Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny 2010
 7. Príprava na zimnú turistickú sezónu 2010/2011
 8. Operačný plán zimnej údržby na rok 2011
 9. Návrh na úpravu rozpočtu
 10. Prevody vlastníctva
 11. Nájom objektu Švajčiarsky dom v k.ú. Starý Smokovec
 12. Zmluva o zriadení vecného bremena
 13. Informácia o vykonaných kontrolách
 14. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2011
 15. Správa o poskytnutých dotáciách v III. štvrťroku 2010
 16. Návrh nariadenia
 17. Návrh na odpísanie pohľadávok
 18. Urbanistická štúdia Lomnické korzo – Tatranská Lomnica
 19. Interpelácie poslancov
 20. Diskusia
 21. Schválenie uznesenia
 22. Záver

 


                                                                      Ing. Ján M o k o š 
                                                                             primátor
 

Uznesenie

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

Uznesenie č. 41/2010

zo 41. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách
zo 4. novembra 2010


Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

 1. berie na vedomie
  1. kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
  2. správu o plnení rozpočtu mesta k 30. 9. 2010
  3. informáciu o použití príspevku mesta pre ZCR k 30. 9. 2010
  4. správu o vyhodnotení letnej turistickej sezóny 2010
  5. správu o príprave na zimnú turistickú sezónu 2010/2011
  6. správy o vykonaných kontrolách
  7. správu o poskytnutých dotáciách v III. štvrťroku 2010
  8. informáciu o príprave Urbanistickej štúdie Lomnické korzo
 2. súhlasí
  1. aby sa prevod vlastníctva pozemku parc. EKN č. 4783/406 o výmere 229 m2, druh pozemku ostatná plocha a parc. CKN č. 259/3 o výmere 703 m2, druh pozemku ostatná plocha v k.ú. Tatranská Lomnica, časť Tatranská Lomnica do výlučného vlastníctva Vzdelávacieho a doškoľovacieho zariadenia VS – FINANCIE Tatranská Lomnica realizoval v súlade s § 9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa
  2. aby sa nájom objektu „Švajčiarsky dom“ s.č. 7 Starý Smokovec, Vysoké Tatry, nachádzajúci sa na pozemku registra CKN č. 265 v k.ú. Starý Smokovec, realizoval v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa
 3. schvaľuje
  1. Operačný plán zimnej údržby pre Mesto Vysoké Tatry v zimnej sezóne 2010/2011 podľa predloženého návrhu
  2. úpravu rozpočtu mesta na rok 2010 podľa predloženého návrhu
  3. prevod vlastníctva pozemku parc. EKN č. 4783/406 o výmere 229 m2, druh pozemku ostatná plocha a parc. CKN č. 259/3 o výmere 703 m2, druh pozemku ostatná plocha v k.ú. Tatranská Lomnica, časť Tatranská Lomnica do výlučného vlastníctva Vzdelávacieho a doškoľovacieho zariadenia VS – FINANCIE Tatranská Lomnica , za cenu 143,23 €/m2, t.j. celkovo za cenu 133 000,- €
  4. prevod vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Štrba, uvedených v prílohe uznesenia, vlastníkom ktorých je VPS Vysoké Tatry, s.r.o. do výlučného vlastníctva Mesta Vysoké Tatry za cenu 148 789,37 €
  5. nájom objektu „Švajčiarsky dom“ s.č. 7 Starý Smokovec, Vysoké Tatry, nachádzajúci sa na pozemku registra CKN č. 265 v k.ú. Starý Smokovec TATRAVII – regionálnej rozvojovej agentúre na dobu 15 rokov za cenu podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Vysoké Tatry
  6. zriadenie odplatného vecného bremena v prospech tretej osoby Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice v prospech stavby preloženia podzemného elektrického NN vedenia a jeho príslušenstva na pozemok vo vlastníctve Mesta Vysoké Tatry na parc. CKN č. 127/2 ostatná plocha v rozsahu vo výmere 20,64 m2, podľa geometrického plánu č. 39/2009 vyhotoveného fi ZEBEKA Margita Olekšáková, Spišská Belá dňa 5. 8. 2010, za jednorazovú náhradu za cenu 33 €/m2, t.j. celkovo za cenu 681,12 €
  7. zriadenie odplatného vecného bremena v prospech tretej osoby SPP – distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, Bratislava v prospech stavby preloženia plynárenského zariadenia na pozemok vo vlastníctve Mesta Vysoké Tatry na parc. CKN č. 4453/2, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu vo výmere 70 m2, podľa geometrického plánu č. 36444499-154/2010 vyhotoveného fi Globing Poprad, s.r.o. dňa 12. 8. 2010, za jednorazovú náhradu za cenu 33 €/m2, t.j. celkovo za cenu 2 310,- €
  8. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2011
  9. odpísanie pohľadávok Mesta Vysoké Tatry na úseku miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny odpad podľa predloženého návrhu
 4. žiada primátora

aby do zmluvy o nájme objektu „Švajčiarsky dom“ upravil záväzok nájomcu, v lehote do 3 rokov od účinnosti zmluvy, predložiť projekt komplexnej rekonštrukcie objektu a začať s jeho realizáciou; nesplnenie tohto záväzku bude dôvodom ukončenia nájmu zo strany prenajímateľa


                                                                Ing. Ján M o k o š
                                                                       primátor
 

Dochádzka

Daniela KordováPrítomná
Milan ManikPrítomný
Ing. Peter LíškaPrítomný
Pavol StanoPrítomný
Ing. Jana KalinčíkováPrítomná
PaedDr. Anna SpišiakováPrítomná
Ing. Renáta OlekšákováPrítomná
Jozef GrivalskýPrítomný
Ing. Igor PlučinskýPrítomný
Ing. Jozef JanigaPrítomný
Ján BogačíkPrítomný

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

01

Kontrola plnenia uznesení MZHlavný kontrolór

02

Plnenie rozpočtu mesta k 30.9.2010Prednosta MsÚ

03

Informácia o použití príspevku mesta pre ZCR k 30.9.2010Predseda ZCR

04

Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny 2010Predseda kom CR a MV

05

Príprava na zimnú turistickú sezónu 2010/2011Predseda kom CR a MV

06

Návrhy nariadení o miestnych daniachPrednosta MsÚ

07

Operačný plán zimnej údržby na rok 2011Prednosta MsÚ

08

Návrh na úpravu rozpočtuPrednosta MsÚ

09

Prevody vlastníctvaPrednosta MsÚ

 

Materiály k zasadaniu

Ďalšie materiály k urbanistickej štúdii sú tu:==>

 

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka