Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 25.11.2010

Pozvánka

P o z v á n k a


Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

42. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční
vo štvrtok 25. novembra 2010 o 15.00 hod.

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

 

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
 3. Návrh rozpočtu mesta na rok 2011
 4. Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2010
 5. Návrh nariadenia, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy
  školám a školským zariadeniam 
 6. Schválenie uznesenia
 7. Záver

 

 


                                                                     Ing. Ján M o k o š 
                                                                            primátor
 

Uznesenie

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

Uznesenie č. 42/2010

zo 42. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách
z 25. novembra 2010

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

 1. berie na vedomie
  1. výhľadový rozpočet Mesta Vysoké Tatry na roky 2012 – 2103 podľa
   predloženého návrhu
  2. výhľadový rozpočet Základnej školy s materskou školou Dolný
   Smokovec na roky 2012 – 2013 podľa predloženého návrhu
  3. výhľadový rozpočet Základnej školy Tatranská Lomnica na roky 2012
   – 2013 podľa predloženého návrhu
  4. výhľadový rozpočet Základnej umeleckej školy Tatranská Lomnica na
   roky 2012 – 2013 podľa predloženého návrhu
 2. súhlasí
  1. s vyradením Školskej jedálne Tatranská Lomnica 264, Vysoké Tatry
   zo siete škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR
  2. aby sa nájom nebytového priestoru „Sibíranka“ v bytovom dome s.č.
   50 Nový Smokovec, Vysoké Tatry, v k.ú. Starý Smokovec Martinovi Jarčuškovi realizoval v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa
 3. schvaľuje
  1. rozpočet Mesta Vysoké Tatry na rok 2011 podľa predloženého návrhu
  2. rozpočet Základnej školy s materskou školou Dolný Smokovec na rok
   2011 podľa predloženého návrhu
  3. rozpočet Základnej školy Tatranská Lomnica na rok 2011 podľa
   predloženého návrhu
  4. rozpočet Základnej umeleckej školy Tatranská Lomnica na rok 2011
   podľa predloženého návrhu
  5. rozpis použitia finančných prostriedkov mesta Vysoké Tatry pre
   Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry na rok 2011 podľa predloženého návrhu
  6. prijatie bezúčelového kontokorentného úveru vo výške 100 000,- EUR
   v roku 2011
  7. úpravu rozpočtu mesta na rok 2010 podľa predloženého návrhu
  8. nájom nebytového priestoru „Sibíranka“ v bytovom dome s.č. 50 Nový Smokovec, Vysoké Tatry, v k.ú. Starý Smokovec Martinovi Jarčuškovi na dobu 15 rokov za cenu podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Vysoké Tatry
 4. žiada primátora
  1. aby do zmluvy o nájme nebytového priestoru „Sibíranka“ v bytovom dome s.č. 50 Nový Smokovec, Vysoké Tatry, v k.ú. Starý Smokovec Martinovi Jarčuškovi, upravil záväzok nájomcu v lehote do 3 rokov od účinnosti zmluvy predložiť projekt rekonštrukcie priestorov a začať s jeho realizáciou; nesplnenie tohto záväzku bude dôvodom ukončenia nájmu zo strany prenajímateľa
 5. zrušuje
  1. Bod 2 v písm. D/ v uznesení č. 35/2010

 

 


                                                                           Ing. Ján M o k o š
                                                                                  primátor
 

Dochádzka

Daniela KordováPrítomná
Milan ManikPrítomný
Ing. Peter LíškaNeprítomný
Pavol StanoPrítomný
Ing. Jana KalinčíkováPrítomná
PaedDr. Anna SpišiakováPrítomná
Ing. Renáta OlekšákováPrítomná
Jozef GrivalskýPrítomný
Ing. Igor PlučinskýPrítomný
Ing. Jozef JanigaNeprítomný
Ján BogačíkPrítomný

Zápisnica

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VYSOKÝCH TATRÁCH

 

 

Z á p i s n i c a


Zo 42. zasadnutia mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, uskutočneného 25. novembra 2010

 

 
Zahájenie: 15.00 hod.
Ukončenie:18.00 hod.

 

Prítomní:
- Podľa prezenčnej listiny

 

 
Ospravedlnení: Ing. Peter Líška, Ing. Janiga


Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
 3. Návrh rozpočtu mesta na rok 2011
 4. Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2010
 5. Návrh nariadenia, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy
  školám a školským zariadeniam 
 6. Schválenie uznesenia
 7. Záver


1. Otvorenie

vítam Vás na 42. zasadnutí mestského zastupiteľstva. Konštatujem, že na dnešnom zasadnutí je z 11 poslancov prítomných 8 poslancov. Mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.


Pani poslankyne, páni poslanci predkladám Vám na schválenie návrh programu dnešného mestského zastupiteľstva
– hlasovanie o programe: z prítomných 8 poslancov bolo za 8 poslancov.

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Do návrhovej komisie navrhujem schváliť poslancov: Pavla Stana, Dr. Spišiakovú a Jána Bogačíka
– hlasovanie: z prítomných 8 bolo za 7, 1 sa zdržal.

Za overovateľov zápisnice určujem poslancov: Jozefa Grivalského a Milana Maníka

3. Návrh rozpočtu mesta na rok 2011

Stano – chcem pripomenúť, že nové MZ si bude môcť upraviť rozpočet, ako uzná za vhodné, schvaľujeme to preto, aby mesto nešlo do provízia. Rozpočet je vyrovnaný, čo je v dnešnej situácii dobré, s porovnaním s inými obcami a mestami.
Ing. Smejkal – keďže súčasťou uznesenia je prijatie úveru, podľa zákona . Nie sú porušené zákony na prijatie tohto úveru a možno schváliť.
P. Stano – pred polrokom sme prijali uznesenie, aby sa pri návrhu rozpočtu – CRT zapracovalo 30 % kúpeľného poplatku. Keďže rozpočtujeme prostriedky len pre ZCR nie pre Claster, dávam poslanecký návrh, aby NK zapracovala do návrhu uznesenia zrušenie uznesenia, ktorým bolo zaviazané MZ.
Hlasovanie o návrhu:z prítomných 8 bolo za 8. Návrh bol prijatý.
J. Grivalský – prečo je zaradené do rozpočtu vyradenie ŠJ v Tatranskej Lomnici, nikde sa o tom nerokovalo.
Ing. Fábryová - bol vydaný harmonogram prípravy rozpočtu, bolo stretnutie s predsedami MsV, počítali sme že sa to prenesie aj iným poslancom a takto je to zapracované do rozpočtu. Preto to musí byť takto prijaté.
Ing. Plučinský – bol som na 2 prerokovaniach a o tejto informácii počujem až teraz.
P. Stano – ak sa to neschváli, bude chýbať 5 tis. Eur. Budúce MZ ako spracuje koncepciu škôl. Ak to bude tak, ako si kandidáti predstavujú – 1 škola – ono sa to časom ukáže.
Dr. Gálfyová – touto situáciou sa zaoberáme 2 roky, urobili sa opatrenia, aby sa výdavky zredukovali, iba v 1 MŠ máme ŠJ kde sa varí. Nové MZ sa bude musieť zaoberať koncepciou školstva, k zrušeniu zariadenia predchádza rozhodnutie Min. školstva – trvá to najmenej pol roka. Zaoberali sme sa s tým pri každom rokovaní k rozpočtu.
Ing. Mokoš – v Tatranskej Lomnici máme ZŠ blízko pri MŠ.
P. Stano – 5 tis. Eur je úspora na ktorý rok?
Ing. Fábryová – bolo 15 ti. A je 9 tis. na budúci rok – čiže skoro 6 tis. Sk
Dr. Spišiaková – s touto ŠJ sme sa zaoberali 2 roky. Bolo sedenie predsedov MsV kde Igor bol. Bolo to prejednávané na Mestskej školskej rade. Nebránila sa tomu ani 1 riaditeľka ŠJ. Toto bude zatiaľ oficiálny krok, aby sa to papierovo vyriešilo. Ono sa to nemusí ani uskutočniť.
J. Grivalský – berieme deťom to čo je pre nich dobré. Na Dom služieb sme doplácali viac a nikoho to netrápilo. Doplácame na 4 škôlky v Tatrách , tak ich zrušme. Nepodporím tento návrh.
Ing. Mokoš – 4 mesiace sa robil tento návrh rozpočtu. Nebránim sa tomu, aby sme niekde ubrali a inde pridali. Ak poslanci nájdu inde rezervy, nebránime sa tomu. Musí sa riešiť koncepcia školstva vo Vysokých Tatrách. Vyrovnaný rozpočet je pre mesto pokrokom.

4. Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2010

Prerokované bez pripomienok.

5. Návrh nariadenia, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy
školám a školským zariadeniam

Prerokované bez pripomienok.
Hlasovanie: z prítomných 9 poslancov bolo za 9 poslancov – nariadenie bolo prijaté.
Ing. Kalinčíková – poslanecký návrh – zaradiť do návrhu na uznesenie: na prenájom reštaurácie Sibíranka súčasnému nájomcovi Jarčuškovi na dobu 15 rokov. Končí mu doba nájmu, chce do priestorov investovať a skvalitniť služby. Celé naše volebné obdobie žiadal o odkúpenie, nesúhlasili sme. A je to jediné zariadenie takého typu na našom sídlisku. Túto žiadosť prerokovala komisia o nájmoch aj komisia finančná.
P. Stano – bolo by treba do zmluvy zapracovať – špecifikovať výšku nákladov. Pretože bolo zvykom dostať písomný materiál a návrh zmluvy.
Ing. Hudáč – mali sme to niekoľkokrát v komisii, podporujeme ten návrh, je ťažké nájsť podnikateľa, ktorý bude v týchto podmienkach podnikať.
Ing. Smejkal – mal byť rozšírený program a to nebolo schválené. Ak chcete p.Jarčuškovi schváliť prenájom – treba schváliť osobitný zreteľ, potom prenájom. Nemám nič proti tomu, ale dodržme smernicu.
Hlasovanie: z prítomných 9 poslancov bolo 8 za, 1 sa zdržal.

Hlasovanie: z prítomných 9 poslancov

6. Schválenie uznesenia

Po prerokovaní všetkých bodov rokovania MZ, poslanci schválili uznesenie, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

7. Záver

Po schválení uznesenia primátor sa poďakoval za účasť a posledné zasadnutie MZ v tomto volebnom období ukončil. Pozval poslancov do obradnej siene, kde sa uskutočnilo slávnostné stretnutie a poďakovanie pri príležitosti ukončenia volebného obdobia.

Zapísala: A. Jurečková


                   Ing. Ján M o k o š                           Ing. Juraj H u d á č
                          primátor                                        prednosta

 

Overovatelia zápisnice:

Jozef Grivalský ...........................
Milan Maník ...............................
 

Materiály

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka