Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 16.12.2010

Pozvánka

P o z v á n k a

Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov
z v o l á v a m

ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční
vo štvrtok – 16. decembra 2010 o 14. 00 hodine

v obradnej miestnosti a vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

P r o g r a m :

Obradná miestnosť:

 1. Otvorenie /v obradnej miestnosti/
 2. Informácia o výsledkoch volieb primátora a poslancov Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách
 3. Zloženie sľubu primátora
 4. Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva
 5. Vystúpenie primátora

 

Prestávka /fotografovanie primátora a poslancov/

 

Veľká zasadačka /pokračovanie zasadnutia MZ/:

 1. Schválenie programu
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Zriadenie komisií
 4. Voľba predsedov a členov komisií
 5. Zriadenie výborov pre časti mesta
 6. Schválenie sobášiacich
 7. Delegovanie poslancov
 8. Diskusia
 9. Schválenie uznesenia
 10. Záver
   

Uznesenie

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

Uznesenie č. 1/2010

z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva
vo Vysokých Tatrách zo 16. decembra 2010


Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

 1. berie na vedomie
  1. výsledky volieb primátora Mesta Vysoké Tatry a poslancov Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách
  2. vystúpenie novozvoleného primátora
 2. konštatuje, že
  1. novozvolený primátor Ing. Ján Mokoš zložil zákonom predpísaný sľub primátora
  2. zvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva: Ing. František Kredatus, MUDr. Ivan Hlinka, Ing. Jana Kalinčíková, Igor Sedlár, Ing. František Mrázik, PaedDr. Róbert Gálfy, Iveta Bohušová, Ing. Peter Spitzkopf, MUDr. Dalibor Piovarči, Anna Chovancová
 3. zriaďuje
  1. komisiu finančnú, mestského majetku a stavebnej činnosti
  2. komisiu cestovného ruchu, medzinárodných vzťahov a životného prostredia
  3. komisiu školstva, kultúry, športu, zdravotníctva a sociálnych vecí
  4. komisiu požiarnej ochrany
  5. komisiu na ochranu verejného záujmu
  6. výbor pre časti mesta Podbanské, Štrbské Pleso, Vyšné Hágy, Nová Polianka, Tatranská Polianka
  7. výbor pre časti mesta Tatranské Zruby, Nový Smokovec, Starý Smokovec, Horný Smokovec, Dolný Smokovec
  8. výbor pre časti mesta Tatranská Lesná, Tatranská Lomnica, Tatranské
   Matliare, Kežmarské Žľaby, Tatranská Kotlina
 4. volí
  1. Ing. Františka Mrázika za predsedu komisie finančnej, mestského majetku a stavebnej činnosti
  2. Ivetu Bohušovú za predsedníčku komisie cestovného ruchu,
   medzinárodných vzťahov a životného prostredia
  3. MUDr. Dalibora Piovarčiho za predsedu komisie školstva, kultúry,
   športu, zdravotníctva a sociálnych vecí
  4. Igora Sedlára za predsedu komisie požiarnej ochrany
  5. Ing. Petra Spitzkopfa za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu
  6. členov komisie finančnej, mestského majetku a stavebnej činnosti v zložení: Ing. Peter Spitzkopf, Anna Chovancová, Ing. František Kredatus, Ing. Imrich Krupička, Pavol Liptaj, Pavol Stano, Ing. Eva Užíková
  7. členov komisie cestovného ruchu, medzinárodných vzťahov
   a životného prostredia v zložení: Ing. Peter Spitzkopf, Ing. Michal Krolák, Ing. Juraj Rokfalusy, Ing. Peter Chudý, Ing. Eva Varholáková,
   Ing. Tomáš Huber
  8. členov komisie školstva, kultúry, športu, zdravotníctva a sociálnych
   vecí v zložení: MUDr. Ivan Hlinka, PaedDr. Anna Spišiaková, PaedDr. Lucia Baloghová, Mgr. Beáta Kloudová, Mária Múdra, Ing. Mária Jasenčáková
  9. členov komisie požiarnej ochrany v zložení: Ing. Stanislav Kováč, Ján
   Mudrák, Ing. Juraj Chovanec, Ondrej Olešák
  10. členov komisie na ochranu verejného záujmu v zložení: Anna
   Chovancová, Iveta Bohušová
 5. schvaľuje
  1. sobášiacich – poslancov mestského zastupiteľstva PaedDr. Róberta Gálfyho, Ing. Františka Mrázika, Ivetu Bohušovú, Ing. Petra Spitzkopfa
 6. deleguje
  1. Ing. Františka Kredatusa do Rady školy v Materskej škole Vyšné Hágy
   PaedDr. Róberta Gálfyho do Rady školy v Materskej škole Nový Smokovec
   Ivetu Bohušovú do Rady školy v Materskej škole Tatranská Lomnica
   Annu Chovancovú do Rady školy v Materskej škole Tatranská Kotlina
   Ing. Františka Kredatusa do Rady školy v Základnej škole Vyšné Hágy
   PaedDr. Róberta Gálfyho, Ing. Františka Mrázika, Ing. Máriu Fábryovú
   do Rady školy v Základnej škole s materskou školou Dolný Smokovec
   MUDr. Dalibora Piovarčiho, Ing. Petra Spitzkopfa, JUDr. Máriu Gálfyovú
   do Rady školy v Základnej škole Tatranská Lomnica
   Ivetu Bohušovú do Rady školy v Základnej umeleckej škole Tatranská Lomnica
   PaedDr. Annu Spišiakovú a Ivetu Bohušovú do Mestskej školskej rady vo Vysokých Tatrách
 7. zrušuje
  1. písm. C/ v uznesení č. 10/2007 a písm. F/ v uznesení č. 12/2008

 

 

 


                                                                        Ing. Ján M o k o š

                                                                              primátor

 

Vysoké Tatry 17. 12. 2010
 

Hlasovanie

Dochádzka

Iveta BohušováPrítomná
Anna ChovancováPrítomná
PaedDr. Róbert GálfyPrítomný
MUDr. Ivan HlinkaPrítomný
Ing. Jana KalinčíkováPrítomná
Ing. František KredatusPrítomný
Ing. František MrázikPrítomný
MUDr. Dalibor PiovarčiPrítomný
Igor SedlárPrítomný
Ing. Peter SpitzkopfPrítomný

Zápisnica

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VYSOKÝCH TATRÁCH

 

 

 

Z á p i s n i c a

z ustanovujúceho mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, uskutočneného 16. decembra 2010

 

  


Zahájenie:14.00
Ukončenie:17.30


Prítomní:
- poslanci: 10
- ostatní: 11


Program :

Obradná miestnosti:
1. Otvorenie
/v obradnej miestnosti/
vítam Vás v obradnej miestnosti na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Dnešné ustanovujúce mestské zastupiteľstvo bude mať dve časti. Prvá časť – slávnostná bude prebiehať tu v obradnej miestnosti, po prestávke druhá časť zasadnutia bude pokračovať vo veľkej zasadačke.

Prosím predsedu mestskej volebnej komisie Ing. Jána Kiča, aby informoval o výsledkoch komunálnych volieb v meste.

2. Informácia o výsledkoch volieb primátora a poslancov Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách

Ing. Kič – predniesol správu o výsledkoch volieb – súčasť materiálov MZ

3. Zloženie sľubu primátora

Primátor zložil zákonom stanovený sľub.

4. Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva

Poslanci MZ zložili zákonom predpísaný sľub

5. Vystúpenie primátora

Príhovor primátora – príloha.

6. Odovzdanie poverenia viceprimátorovi – PaedDr. Róbertovi Gálfymu

Pani poslankyne, páni poslanci vyhlasujem prestávku, počas ktorej sa uskutoční tu v obradnej miestnosti fotografovanie. Po skončení prestávky bude pokračovať ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva vo veľkej zasadačke.

Prestávka /fotografovanie primátora a poslancov/

Veľká zasadačka /pokračovanie zasadnutia MZ/:

1. Schválenie programu
Ing. Ján Mokoš
- vážené pani poslankyne, páni poslanci, konštatujem, že na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva je z 10 poslancov prítomných 10 poslancov. Mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

Pani poslankyne, páni poslanci predkladám Vám na schválenie návrh programu dnešného mestského zastupiteľstva
Igor Sedlár – návrhujem vypustiť z programu body 3, 4 – zdôvodnenie – tento program je v rozpore s rokovacím poriadkom a štatútom. Pán primátor začal navštevovať po voľbách novozvolených poslancov a predkladal im svoje návrhy , jeho aktivity považujem za hrubé
Ing. Mokoš – dali ste na javo do akej skupiny patríte. Som zodpovedný za prípravu MZ. Schvaľujete to vy, my sme pripravili návrhy, tak ako je to v rokovacom poriadku a zákone.

Dr. Gálfyová – konkrétne v čom je porušený zákon? Ustanovujúce MZ pripravuje novozvolený primátor so starým primátorom. Všetky návrhy na kreovanie komisií a ďalších orgánov predkladá mestskému zastupitestvu primátor, on nehlasuje. Žiaden rozpor so zákonom nevidím,
Chovancová A. – zarazila má poznámka p. primátora – že do akej skupiny patríme, ešte sme nezačali a už sme zaškatuľkovaní. Stále som vystupovala čestne – a tak som aj sľubovala. Dostali sme návrh predsedov ale ďalších členov si budeme delegovať na MsV – ľudí ktorým dôverujeme. Ja chcem vedieť do ktorej skupiny som zaradená ja.
Ing. Mokoš – boli tu použité tvrdé slová a my sme všetko dodržali a pripravili a niekto kto chce zhadzovať a spochybňovať. Je to v kompetencii predsedov, aby navrhli – oni budú v tej komisii pracovať. Nepáčilo by sa Vám, ak by Vám niekto niečo navrhol. Je vo vašej kompetenciu – predseda navrhne a vy schválite. Novým poslancom sme dali návrhy. Predsedovia dostali 24 návrhov – to uznáte že takáto komisia nie je funkčná a nebude uznášania schopná.
JUDr. Gálfyová – takisto sa zriaďovali komisie MZ, predsedovia a štatút hovorí, že predsedov volí MZ a členov komisií na návrh predsedov komisie volí MZ. Je na predsedovi, aby si vybral ľudí s ktorými bude pracovať . V komisii sú poslanci MZ a neposlanci – odborníci v danej oblasti, rozumejú danej problematike, zákon je v tomto veľmi strohý a štatút to premenil na drobné. Zloženie komisií nie je o zástupcov m.č., MsV, v prvom rade ide o odborníkoch, aby vedeli dobre poradiť.
Dr. Gálfy – pred týždňom sme sa dohodli, že do pondelka predložíme návrhy koho chceme v komisiách.
Ing. Kalinčíková - ja sa tých členov komisie dozviem dnes?
Igor Sedlár – máme tú návrhy. – to je rozpor so zákonom.
Chovancová A. – malo by to byť tak, že na 1. zasadnutí sa odhlasovali predsedovia, potom poslanci dávali návrhy a až potom predsedovia dali návrhy a odhlasovali.
Dr. Gálfy – veľký rozdiel je schvaľovať a navrhovať – ujasníme si to.
– hlasovanie o poslaneckom návrhu p. Sedlára, vypustiť body 3, 4 programe: z prítomných 10 poslancov bolo za 3, proti 4, zdržali sa 3 – návrh nebol prijatý.

Hlasovanie o programe: za 7, zdržali sa 3

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie navrhujem schváliť poslancov: Ing. Františka Kredatusa, Dr. Róberta Gálfyho a Ing. Petra Spitzkopfa – hlasovanie
Hlasovanie: z prítomných 10, 10 za.

Za overovateľov zápisnice určujem poslancov: Ing. Františka Mrázika a Ivetu Bohušovú


3. Zriadenie komisií
CHovancová – poslanecký návrh, aby prvá komisia bola rozdelená na 2 – na finančnú a majetkovú, pretože každá má inú náplň – jedna určuje cenu, druhá vyberá. Overila som si to aj v iných mestách.
Ďalší návrh – kultúra súvisí s cestovným ruchom – kultúru presunúť k cestovnému ruchu.
Ing. Mokoš – vždy boli tieto komisie spojené, rozdelili sa preto, aby bol 1poslanec predsedom. Väčšina materiálov bola predkladaná rovnako finančnej aj majetkovej komisie.

Čo sa týka predaja majetku – na to je zákon, opäť to nepredávam ja, ale poslanci, oddelenie pripraví podklady, komisie dajú návrhy, stanoviská, ale rozhodnete nakoniec vy - poslanci.
Ing. Hudáč – mesto postupuje pri odpredaji prísne, v súlade so zákonom. Ak máte iné informácie, žiadam Vás aby ste povedali a ja s Vami pôjdem podať trestné oznámenie. Povedali ste, že komisia určuje aký majetok sa predá a za akú cenu. Komisia neurčuje nič, komisia je poradný orgán. Pri predaji majetku všetko majú v rukách poslanci MZ.
Ing. Mokoš – čo sa týka odd. kultúry máme na MsÚ, spolu so športom.
Ing. Kalinčíková – asi sa jedná o p., Stana, a aj v minulosti boli tieto 2 komisie rozdelené.
Dr. Gálfyová – nehľadajme iné veci, z poznatkov z minulosti – obidve komisie rokovali k rovnakým materiálom– hľadajme racionalizáciu, úsporu času, ľudí. Možno ste porovnávali väčšie samosprávy.
Ing. Spitzkopf – nechápem túto diskusiu, stretli sme sa minulý týždeň a dohodli sme sa na postupe. Stiahol som si z internetu a všade v okolitých mestách fungujú komisia finančná s majetkovou – ja budem podporovať 1 komisiu aj keď bude silná.
I. Sedlár – my sme poslanci 2 hodiny, my môžeme dnes rozhodovať a nie niekde v krčme.
J. Mokoš – hlasovanie o návrhu p. Chovancovej - rozdeliť komisiu finančnú a majetkovú na 2 komisie.
Hlasovanie: o zaradenie do uznesenie – za 3, proti 6, 1 sa zdržal – nebol prijatý.
Hlasovanie o 2. návrhu - kultúru dať do komisie CR – za 4, proti 4, zdržali sa 2 – nebol prijatý.

Hlasovanie o zriadení:

Komisia finančná, mestského majetku a stavebnej činnosti:
Hlasovanie: z prítomných 10 bolo za 7, proti 1, 2 nehlasovali.

Komisia cestovného ruchu, medzinárodných vzťahov a životného prostredia
Hlasovanie: z prítomných 10 bolo za 8, proti 0, zdržali sa 2

Komisia školstva, kultúry, športu, zdravotníctva a sociálnych vecí
Hlasovanie: z prítomných 10 bolo za 9, zdržalo sa 1,

Komisia požiarnej ochrany
Hlasovanie: z prítomných 10 bolo za 9, 1 nehlasoval

Komisia na ochranu verejného záujmu
Hlasovanie z prítomných 10 bolo 10 za.

4.Voľba predsedov a členov komisií / o každom členovi komisie sa hlasovalo

samostatne – viď prílohu – hlasovanie poslancov/
Predkladám návrh na predsedov komisií:

Komisia finančná, mestského majetku a stavebnej činnosti:
Predseda: Ing. František Mrázik
Hlasovanie: z prítomných 10 bolo za 8, 1 proti, zdržal sa 1

Komisia cestovného ruchu, medzinárodných vzťahov a životného prostredia
Predseda: Iveta Bohušová
Hlasovanie: z prítomných 10 bolo za 10 poslancov.

Komisia školstva, kultúry, športu, zdravotníctva a sociálnych vecí
Predseda: MUDr. Dalibor Piovarči
Hlasovanie: z prítomných 10 poslancov bolo za 10 poslancov.

Komisia požiarnej ochrany
Predseda: Igor Sedlár
Hlasovanie: z prítomných 10 pslancov bolo za 9, 1 nehlasoval.

Komisia na ochranu verejného záujmu
Predseda: Ing. Peter Spitzkopf
Hlasovanie: z prítomných 10 bolo za 10 poslancov
Dr. Gálfyová – táto komisia je zo zákona – nepredkladá predseda návrh, ale podľa politického zoskupenia v MZ – má byť každý zástupca politickej strany a nezávislý poslanec – a musia byť 3 , čiže ešte za KDH a SDKÚ.

Voľba členov komisií:

Ing. Mrázik – predkladám návrh
CHovancová – navrhujem doplniť komisiu o Ing. Evu Užíkovú .
Hlinka – prikláňam sa k návrhu p. Chovancovej, pretože ako KDH je aj ona.
Dr. Gálfy – ak budeme chcieť doplniť komisiu, máme ďalšie MZ a môže predseda doplniť.
Ing. Mrázik – nemám problém zaradim do návrhu na členov komisie.
Hlasovanie o návrhu o zaradenie Ing. Evu Užíkovú – 9 za
Hlasovanie o každom členovi :
- Peter Spitzkopf – z 10 poslancov za 10
- Anna CHovancová – z 10 poslancov bolo za 9, 1 sa zdržal
- Ing. František Kredatus – za 9, 1 nehlasoval
- Pavol Liptaj – za 9, 1 nehlasoval
- Imrich Krupička – 10 za.
- Pavol Stano – za 9
- Igor Sedlár – za 5, 4 sa zdržali 1 nehlasoval – nebol schválený
- Alexander Gálfy – za 5, zdržalo sa 5 – nebol schválený
- Ing. Eva Užíková – za 8, zdržalo sa 1

Iveta Bohušová – predsedníčka komisie – záujemcov som mala vyše 20 zvolila som kľúč a predkladám môj návrh
- Ing. Eva Varholáková .- hlasovanie: z prítomných 10 bolo za 8 , 2 nehlasovali
- Ing. Peter Spitzkopf – za 9, 1 nehlasoval
- Ing. Juraj Rokfalusy – za 8, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval
- Ing. Peter Chudý – za 8, 2 nehlasovali
- Ing. Michal Krolák – za 6, 1 proti, 3 sa zdržali
- Ing. Huber za 9, 1 sa zdržal

MUDr. Piovarči Dalibor .- navrhujen zloženie komisie:
- MUDr. Ivan Hlinka – za 9, zdržal sa 1
- Mgr. Beáta Kloudová – Za 9, 1 nehlasoval
- Dr. Anna Spišiaková – za 8, 2 nehlasovali
- PaedDr. Baloghová Lucia – za 8, 2 nehlasovali
- Máriu Múdru – za 10
- Ing. Máriu Jasenčákovú – za 9, 1 nehlasoval

Igor Sedlár – návrh na zloženie komisie:
Títo členovia komisie – sú predsedovia DHZ a doplnil som o veliteľa nevej zriadenej hasičskej stanice v Starom Smokovci
- Ing. Stanislav Kováč – za 9 poslancov, 1 nehlasoval.
- Ján Mudrák – za 9 poslancov, 1 nehlasoval
- Juraj Chovanec – za 9, 1 nehlasoval
- Ing. Ondrej Olešák – za 9 poslancov.

Ing. Peter Spitzkopf – táto komisia je zo zákona:
Iveta Bohušová – za 8, 2 nehlasovali
Anna Chovancová – za 8, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval

5. Zriadenie výborov pre časti mesta

Ing. Mokoš – navrhujem:zriadiť 2 výbory, má to svoju logiku.
1 výbor – časti mesta: Podbanské, Štrbské Pleso, Vyšné Hágy, Nová Polianka, Tatranská Polianka
2. výbor – časti mesta: Tatranské zruby,NovýSmokovec, Starý Smokovec, Horný Smokovec, Dolný Smokovec
3. výbor – časti mesta: Tatranská Lesná, Tatranská Lomnica, Tatranské Matliare, Kežmarské Žľaby, Tatranská Kotlina
Chovancová A – dávam poslanecký návrh, aby pracovali 4 MsV – opieram sa o štatút mesta – tam je to vymedzené – D. Smokovec by ostal osobitne, Starý Smokovec osobitne.
Dr. Gálfyová – na stretnutí som povedala, že štatút a rokovací poriadok musia byť v súlade so zákonom. Rokovací priadok čo bolo uložené k 30.9. sa novelizoval. Štatút mesta vychádza z počtu poslancov 11 a bol šitý na to predchádzajúce MZ – a boli aj 4 MsV – bolo viac aj vo lebných obvodov. Aj to rozloženie MsV bolo proporcionálne Je to na Vás, a myšlienkou spojiť Smokovce sa už zaoberali s tým poslanci už v minulosti.
Dr. Gálfy – som za to, nech čím menej výborov a komisií, nech pracujú racionálne. 1 výbor – má 912 obyvateľov, 2 výbor 1608 obyv. a 3 – 1706 obyvateľov, je to pomerne.
A. Chovancová – dávam poslanecký návrh, treba dať hlasovať.
1 výbor – Podbanské – T. Polianka
2 výbor – od T. Zruby – po H. Smokovec
3 výbor – Dolný Smokovec
4 výbor – od Tatr. Lesnej až po Tatranskú Kotlinu
Hlasovanie: za 3, proti 3, zdržali sa 4 – návrh poslankyne Chovancovej nebol prijatý.
Hlasovanie o návrhu p. primátora – 3 výbory
Hlasovanie č. 50 – výbor pre mč. Podbanské, Št. Pleso, Vyšné Hágy Nová Polianka, Tatr. Polianka – 10 poslancov bolo „za“
Hlasovbanie č. 51 – výbor pre časti T. Zruby, Nový Smokovec, Starý Smokovec a Horný Smokovec – z 10 bolo za 7, 3 proti
Hlasovanie č. 52 – výbor pre časti T. Lesná, T. Lomnica, T. Matliare, K. Žľaby, T. Kotlina. Z prítomných 10 bolo za 10.

6.Schválenie sobášiacich

Navrhujem týchto sobášiacich – Róbert Gálfy, Frantšek Mrázik, Iveta Bohušová, Peter Spitzkopf, Igor Sedlár
Igor Sedlár – ja nechcem byť v návrhu na sobášiacich.

7. Delegovanie poslancov

Do rady škôl, školských zariadení
Ing. Kalinčíková – ja sa vzdávam, keď ma beriete ako živel. Nie sme v žiadnej komisii.
Ing. Mokoš – žijete v tejto časti mesta a mali by ste tam mať zastúpenie,.
Dr. Gálfyová – rada školy je orgán školskej samosprávy – najdôležitejšia úloha -. Je výberové konanie na funkciu riaditeľa škôlky, alebo školy, lebo supluje výberovú komisiu. Nestretávajú sa každý mesiac, iba podľa potreby. Zastúpenie je potrebné.
Ing. Kalinčíková – potom navrhujem aby som bola aj v komisii finančnej
Dr. Gálfy - ja zoberiem členstvo v školskej rade – MŠ Nový Smokovec

8.Diskusia

A. Chovancová – v štatúte som prečítala, že primátor môže dávať pokutu – asi je preklep – malo by to byť v súlade so zákonom. Ak môže dať aj obec – zistím si koľko sme vybrali a za čo to bolo.
Ing. Mokoš – spoločne zodpovedáme za toto mesto, ja budem rád, keď budeme spolupracovať, nechcem aby sme sa nenávideli, a podkopávali. Ja budem rád, keď vo svojej pôsobnosti pomôžete názorom a priložíte ruku k dielu.
Dr. Gálfyová – od 1.4. nadobudla účinnosť veľká novelizácia zákona o obecnom zriadení. Štatút sa robil pred 4 rokmi. Novela zákona uložila zosúladiť rokovaci poriadok k 30.9. .- to sme urobili. Prvá vec, ktorú dostanete bude novelizácia štatútu.
MUDr. Hlinka – aby sa toto MZ stalo efektívne a výkonne, aby nevznikali konflikty .- poprosím predsedov komisií, aby boli ústretoví, nerobme nič za chrbtom a zákulisne, aby sme dospeli k spoločnému cieľu
MUDr. Piovarči - ak sa budú ponúkať ľudia, ktorí sú fundovaní navrhneme, ale nemá význam, aby tam bol člen, ktorý sa nebude rozumieť do danej problematiky
Dr. Gálfy – je škoda, že keď sa niekde stretneme, tak je to len krčmová dohoda, to mi je ľúto,
Ing. Kalinčíková – robilo sa za našim chrbtom.
Dr. Gálfyová – ak sa zriadia výbory – poslanci si určia predsedov. Komisie – je to o odbornosti. Príďte ku mne a ukážem vám zápisnice z komisií – komisia CR – mala 12 členov a zišli sa 3. Je to funkčné? Niekedy je menej viac. Tie komisie ktoré ste zvolili – neznamená, že sú nemenné. Mali sme prípady, že nechodili na komisie a predseda dal návrh na odvolanie a doplnenie novými členmi.
Igor Sedlár – my sme poslanci od dnes – od zvolenia sa mohlo hocičo stáť.

9.Schválenie uznesenia

Po prerokovaní všetkých bodov rokovania, návrhová komisia predložila na schválenie uznesenie, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

10.Záver

Po schválení uznesenia, primátor sa poďakoval všetkým za účasť a ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

Zapísala: A. Jurečková


                            Ing. Ján M o k o š                       Ing. Juraj H u d á č 
                                   primátor                                     prednosta
 

Overovatelia zápisnice:
 

Iveta Bohušová .....................................
Ing. František Mrázik .........................
 

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

01

Kontrola plnenia uznesení MZHlavný kontrolór

02

Návrh rozpočtu mesta na rok 2011Prednosta MsÚ

03

Návrh zasadnutí MZ na rok 2011Prednosta MsÚ

04

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2011Hlavný kontrolór

05

Správa o poskytnutých dotáciách za III. štvrťrok 2010Prednosta MsÚ

06

Správa o stavebnej činnosti na území mesta za II. polrok 2010Prednosta MsÚ

07

Návrh na úpravu rozpočtuPrednosta MsÚ

08

Prevody vlastníctvaPrednosta MsÚ

 

dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka