Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Pozvánka na zasadanie 27.6.2019

Pozvánka

Pozvánka

 

Podľa § 12, ods. 1  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

zvolávam

5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

 

 

vo štvrtok 27. júna  2019 o 14:00 hod.

 

 

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

 

Program:

       1.Otvorenie ,schválenie programu, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  

       2. Kontrola plnenia uznesení MZ                                                                

       3. Správa o vykonaných kontrolách 

       4. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019

       5. Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2019

       6. Správa o hospodárení TATRY-TEPLO za rok 2018

       7. Správa o energetickom hospodárení TATRY-TEPLO za rok 2018

       8. Správa o hospodárení VPS Vysoké Tatry za rok 2018

       9. Návrh na úpravu rozpočtu

       10. Nájmy a prevody

       11. Schválenie Programu odpadového hospodárstva 2016-2020

       12. Schválenie Zásad odmeňovania a poskytovania paušálneho príspevku na občianskych 

             obradoch a slávnostiach

       13. Schválenie Doplnku č. 3 Rokovacieho poriadku MZ

       14. Schválenie VZN

       15. Rekonštrukcia a správa verejného osvetlenia v meste Vysoké Tatry

       16. Interpelácie poslancov

       17. Diskusia

       18. Záver

 

 

 

 

                                                                                                          Ing. Ján Mokoš

                                                                                                                primátor

Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 10.2.2011

Pozvánka

 P o z v á n k a


Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok 10. februára 2011 o 14.00 hod.

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

 

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
 3. Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2011
 4. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
 5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2010
 6. Správa o vybavovaní sťažností za rok 2010
 7. Správa o vykonaných kontrolách
 8. Správa o poskytnutých dotáciách za IV. štvrťrok 2010
 9. Udelenie Ceny mesta za celoživotné dielo
 10. Prehľad o nájmoch uzatvorených v II. polroku 2010
 11. Zmena Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a doplnenie prílohy č. 1
 12. Prevody vlastníctva
 13. Schválenie osobitného zreteľa pre nájom nehnuteľností
 14. Správa o hospodárení s nájomnými bytmi mesta
 15. Štatút mesta
 16. Súhlas so zaradením Výdajnej školskej jedálne Tatranská Lomnica do siete škôl
 17. Návrh nariadenia o nájme bytov vo vlastníctve mesta
 18. Správa o stavebnej činnosti na území mesta za II. polrok 2010
 19. Interpelácie poslancov
 20. Diskusia
 21. Schválenie uznesenia
 22. Záver

 


                                                                                Ing. Ján M o k o š 
                                                                                       primátor
 

Uznesenia

 

Dochádzka

Iveta BohušováPrítomná
Anna ChovancováPrítomná
PaedDr. Róbert GálfyPrítomný
MUDr. Ivan HlinkaPrítomný
Ing. Jana KalinčíkováPrítomná
Ing. František KredatusPrítomný
Ing. František MrázikPrítomný
MUDr. Dalibor PiovarčiPrítomný
Igor SedlárPrítomný
Ing. Peter SpitzkopfPrítomný

Zápisnica

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

01

Plán zasadnutí MZ na rok 2011Prednosta MsÚ

02

Kontrola plnenia uznesení MZHlavný kontrolór

03

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2010Hlavný kontrolór

04

Správa o vybavovaní sťažnosti za rok 2010Hlavný kontrolór

05

Správa o vykonaných kontroláchHlavný kontrolór

06

Správa o poskytnutých dotáciách za IV. štvrťrok 2010Prednosta MsÚ

07

Udelenie Ceny mesta za celoživotné dieloVedúci redaktor TD

08

Prehľad o nájmoch uzatvorených v II. polroku 2010Prednosta MsÚ

09

Zmena Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a doplnenie prílohy č. 1Prednosta MsÚ

10

Prevody vlastníctva majetku mestaPrednosta MsÚ

11

Schválenie osobitného zreteľa pre nájom nehnuteľnostíPrednosta MsÚ

12 

Správa o hospodárení s nájomnými bytmi mesta

Konateľ

Tatry-Teplo

13Štatút mestaPrednosta MsÚ
14Súhlas so zaradením Výdajnej školskej jedálne do siete škôlPrednosta MsÚ
15Návrh nariadenia o nájme bytov vo vlastníctve mestaPrednosta MsÚ
16Správa o stavebnej činnosti na území mesta za II. polrok 2010Prednosta MsÚ

Materíály k MZ

dnes je: 17.6.2019

meniny má: Adolf

webygroup
ÚvodÚvodná stránka