Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Pozvánka na zasadanie 26.9.2019

Pozvánka

 

Pozvánka

 

 

Podľa § 12, ods. 1  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

zvolávam

8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

 

 

v pondelok 26. 9. 2019 o 14:00 hod.

 

 

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

 

Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania mestského zastupiteľstva
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ
 4. Správa o vykonaných kontrolách
 5. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu mesta k 30.6.2019
 6. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu škôl s právnou subjektivitou, MKOS k 30.6.2019                   
 7. Informácia o použití príspevku ZCR k 30.6.2019    
 8. Informácia o použití príspevku OO CR k 30.6.2019            
 9. Plán zimnej údržby na rok 2019/2020          
 10. Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2019
 11. Nájmy a prevody nebytových priestorov, objektov a pozemkov
 12. Schválenie Programu odpadového hospodárstva
 13. Schválenie riaditeľa-konateľa VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
 14. Odvolanie Ing. Márie Fábryovej – konateľa Tatry-Teplo s.r.o
 15. Návrh zadania urbanistickej štúdie „Rozprávkovo“ (Eurocamp – Tatranská Lomnica)
 16. Schválenie úveru mesta
 17. Schválenie Zásad pri osadzovaní pamätných tabúľ, búst a pomníkov na verejných      priestranstvách a mestských budovách mesta Vysoké Tatry
 18. Aktualizácia a vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta
 19. Schválenie VZN , ktorým sa ruší nariadenie č. 2/2014 o opatrovateľskej službe
 20. Projekt vybudovania elektrickej nabíjacej stanice v Tatranskej Lomnici
 21. Interpelácie poslancov
 22. Diskusia
 23. Záver

 

 

                                                                                                   Ing. Ján Mokoš

                                                                                                         primátor

Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 10.2.2011

Pozvánka

 P o z v á n k a


Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok 10. februára 2011 o 14.00 hod.

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

 

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
 3. Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2011
 4. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
 5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2010
 6. Správa o vybavovaní sťažností za rok 2010
 7. Správa o vykonaných kontrolách
 8. Správa o poskytnutých dotáciách za IV. štvrťrok 2010
 9. Udelenie Ceny mesta za celoživotné dielo
 10. Prehľad o nájmoch uzatvorených v II. polroku 2010
 11. Zmena Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a doplnenie prílohy č. 1
 12. Prevody vlastníctva
 13. Schválenie osobitného zreteľa pre nájom nehnuteľností
 14. Správa o hospodárení s nájomnými bytmi mesta
 15. Štatút mesta
 16. Súhlas so zaradením Výdajnej školskej jedálne Tatranská Lomnica do siete škôl
 17. Návrh nariadenia o nájme bytov vo vlastníctve mesta
 18. Správa o stavebnej činnosti na území mesta za II. polrok 2010
 19. Interpelácie poslancov
 20. Diskusia
 21. Schválenie uznesenia
 22. Záver

 


                                                                                Ing. Ján M o k o š 
                                                                                       primátor
 

Uznesenia

 

Dochádzka

Iveta BohušováPrítomná
Anna ChovancováPrítomná
PaedDr. Róbert GálfyPrítomný
MUDr. Ivan HlinkaPrítomný
Ing. Jana KalinčíkováPrítomná
Ing. František KredatusPrítomný
Ing. František MrázikPrítomný
MUDr. Dalibor PiovarčiPrítomný
Igor SedlárPrítomný
Ing. Peter SpitzkopfPrítomný

Zápisnica

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

01

Plán zasadnutí MZ na rok 2011Prednosta MsÚ

02

Kontrola plnenia uznesení MZHlavný kontrolór

03

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2010Hlavný kontrolór

04

Správa o vybavovaní sťažnosti za rok 2010Hlavný kontrolór

05

Správa o vykonaných kontroláchHlavný kontrolór

06

Správa o poskytnutých dotáciách za IV. štvrťrok 2010Prednosta MsÚ

07

Udelenie Ceny mesta za celoživotné dieloVedúci redaktor TD

08

Prehľad o nájmoch uzatvorených v II. polroku 2010Prednosta MsÚ

09

Zmena Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a doplnenie prílohy č. 1Prednosta MsÚ

10

Prevody vlastníctva majetku mestaPrednosta MsÚ

11

Schválenie osobitného zreteľa pre nájom nehnuteľnostíPrednosta MsÚ

12 

Správa o hospodárení s nájomnými bytmi mesta

Konateľ

Tatry-Teplo

13Štatút mestaPrednosta MsÚ
14Súhlas so zaradením Výdajnej školskej jedálne do siete škôlPrednosta MsÚ
15Návrh nariadenia o nájme bytov vo vlastníctve mestaPrednosta MsÚ
16Správa o stavebnej činnosti na území mesta za II. polrok 2010Prednosta MsÚ

Materíály k MZ

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka