Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 17.8.2011

P o z v á n k a

 

Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

vo stredu 17. augusta 2011 o 15.00 hod.

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

P r o g r a m :

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre stavbu „Lomnické korzo“ Tatranská Lomnica – hlavné rozvody inžinierskych sietí
4. Prevod majetku mesta – STL plynovod v Tatranskej Lomnici
5. Záver

 

 


Ing. Ján M o k o š
primátor
 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

U z n e s e n i a

zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách
zo 17. augusta 2011

 

Uznesenie č. 91/2011 – Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre stavbu „Lomnické korzo Tatranská Lomnica“

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

s c h v a ľ u j e

zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská dolina 72 pre účely stavby „Lomnické korzo, Tatranská Lomnica – Hlavné rozvody inžinierskych sietí“ na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Vysoké Tatry za jednorazovú úhradu v sume 33 € za 1 m2 s doplnením v čl. III o ods. 6, ktorý znie:
„6. Zmluva o zriadení vecného bremena podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom vo Vysokých Tatrách.“

 

 

Vysoké Tatry 18. 8. 2011                                 Ing. Ján M o k o š
                                                                              primátor

Uznesenie č. 92/2011 – Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre stavbu „Plynofikácia bytového domu Tatranská Lomnica č. 130“

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

s c h v a ľ u j e

zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech vlastníkov bytov Bytového domu Dubaj Roman a spol. Tatranská Lomnica č. 130, v zastúpení TATRY-TEPLO. s.r.o. Čukotka IV/77, Tatranská Lomnica, pre účely stavby „Plynofikácia bytového domu Tatranská Lomnica č. 130“ na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Vysoké Tatry za jednorazovú náhradu v sume 33 € za 1 m2

 

Vysoké Tatry 18. 8. 2011                                 Ing. Ján M o k o š
                                                                              primátor


Uznesenie č. 93/2011 – Odpredaj majetku – STL plynovod v Tatranskej Lomnici

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

A/ b e r i e  n a  v e d o m i e

informáciu o vybudovaní stavebného objektu SO 15 – Rozšírenie STL plynovodu a SO 16A – Pripojovací plynovod k domu „A“ v rámci výstavby nájomného bytového domu LIPA Tatranská Lomnica

B/ s c h v a ľ u j e

prevod majetku mesta, stavebné objekty: SO 15 – Rozšírenie STL plynovodu a SO 16A – Pripojovací plynovod k domu „A“ v Tatranskej Lomnici organizácii SPP, a.s. za cenu 23 554,13 €

 

Vysoké Tatry 18. 8. 2011                                   Ing. Ján M o k o š
                                                                                primátor


Uznesenie č. 94/2011
– Informácia o ponuke na nadviazanie spolupráce

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

A/ b e r i e n a v e d o m i e

informáciu o ponuke na nadviazanie spolupráce s Mestom Sochi v Ruskej federácii

B/ s ú h l a s í

s nadviazaním spolupráce s Mestom Sochi v Ruskej federácii

 

Vysoké Tatry 18. 8. 2011                                   Ing. Ján M o k o š
                                                                                primátor


 

Iveta Bohušová Prítomná
Anna Chovancová Prítomná
PaedDr. Róbert Gálfy Prítomný
MUDr. Ivan Hlinka Neprítomný
Ing. Jana Kalinčíková Neprítomná
Ing. František Kredatus Neprítomný
Ing. František Mrázik Neprítomný
MUDr. Dalibor Piovarči Prítomný
Igor Sedlár Prítomný
Ing. Peter Spitzkopf Prítomný

 

Zápisnica

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka