Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 15.12.2011

Pozvánka

P o z v á n k a


Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

11.. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok 15. decembra 2011 o 14.00 hod.

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

 

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
 3. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
 4. Správa o vykonaných kontrolách
 5. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2012
 6. Plnenie rozpočtu mesta za 3. štvrťrok 2011
 7. Návrh rozpočtu mesta na roky 2012-2014
 8. Zmluva medzi mestom a ZCR
 9. Rozpis použitia finančných prostriedkov z príspevku mesta pre ZCR
 10. Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2012
 11. Správa o poskytnutých dotáciách za III. štvrťrok 2011
 12. Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny 2011
 13. Príprava na zimnú turistickú sezónu 2011/2012
 14. Návrh nariadení
 15. Návrh na úpravu rozpočtu
 16. Prevody vlastníctva majetku mesta
 17. Prenájom nebytových priestorov a nehnuteľností
 18. Založenie Oblastnej organizácie cestovného ruchu Vysoké Tatry
 19. Výstavba nájomných bytov – žiadosti o štátnu podporu zo ŠFRB
 20. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
 21. Zmeny a doplnky územného plánu mesta
 22. Návrh na zmenu účelu využitia objektu „Centrum obchodu a služieb T.Lomnica“
 23. Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na Dom služieb Nový Smokovec
 24. Vstup mesta Vysoké Tatry do občianskeho združenia Pro Tatry
 25. Interpelácie poslancov
 26. Diskusia
 27. Záver

 

                                                                            Ing. Ján M o k o š 
                                                                                   primátor
 

Uznesenia

Hlasovanie

Dochádzka

Iveta Bohušová Prítomná
Anna Chovancová Prítomná
PaedDr. Róbert Gálfy Prítomný
MUDr. Ivan Hlinka Prítomný
Ing. Jana Kalinčíková Prítomná
Ing. František Kredatus Prítomný
Ing. František Mrázik Prítomný
MUDr. Dalibor Piovarči Prítomný
Igor Sedlár Prítomný
Ing. Peter Spitzkopf Prítomný

Zápisnica

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

01

Kontrola plnenia uznesení MZHlavný kontrolór

02

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2012Hlavný kontrolór

03

Správa o vykonaných kontroláchHlavný kontrolór

04

Plnenie rozpočtu mesta za III. štvrťrok 2011Prednosta MsÚ

05

Návrh rozpočtu mesta na roky 2012 - 2014Prednosta MsÚ

06

Zmluva medzi mestom a ZCRPredseda ZCR

07

Rozpis použitia finančných prostriedkov z príspevku mesta pre ZCR na rok 2012Predseda ZCR

08

Plán zasadnutí MZ na rok 2012

Prednosta MsÚ

09

Návrh nariadeníPrednosta MsÚ

10

ráva o stavebnej činnosti na území mesta za II. polrok 2011Prednosta MsÚ

11

Prevody vlastníctvaPrednosta MsÚ

Materiály

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka