Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 16.2.2012

Pozvánka

P o z v á n k a


Podľa § 13 ods. 4 písm. a/  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov


z v o l á v a m
 

14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok    16. februára    2012 o 14.00 hod.

vo veľkej zasadačke  Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
 4. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2011
 5. Správa o vybavovaní sťažností za rok 2011
 6. Správa o vykonaných kontrolách
 7. Správa o poskytnutých dotáciách za 4. štvrťrok 2011
 8. Vyhodnotenie použitia finančných prostriedkov z príspevku mesta pre ZCR Vysoké Tatry za rok 2011
 9. Žiadosti o poskytnutie dotícií
 10. Správa o stavebnej činnosti na území mesta za II. polrok 2011
 11. Udelenie Ceny mesta za celoživotné dielo
 12. Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2011
 13. Prehľad o nájmoch uzatvorených v II.polroku 2011
 14. Správa o hospodárení s nájomnými bytmi
 15. Prenájom nebytových priestorov a nehnuteľností
 16. Dodatok k zmluve medzi mestom Vysoké Tatry a ZCR Vysoké Tatry o podpore cestovného ruchu
 17. Kúpna zmluva inžinierskych sieti IBV Tatranská Lomnica
 18. Návrh na úpravu rozpočtu
 19. Interpelácie poslancov
 20. Diskusia
 21. Záver

 

                                                                     Ing. Ján Mokoš
                                                                          primátor

Uznesenia

Dochádzka

Iveta Bohušová Neprítomná
Anna Chovancová Prítomná
PaedDr. Róbert Gálfy Prítomný
MUDr. Ivan Hlinka Prítomný
Ing. Jana Kalinčíková Prítomná
Ing. František Kredatus Prítomný
Ing. František Mrázik Prítomný
MUDr. Dalibor Piovarči Prítomný
Igor Sedlár Prítomný
Ing. Peter Spitzkopf Prítomný

 

Zápisnica

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

01

Kontrola plnenia uznesení MZ Hlavný kontrolór

02

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2011 Hlavný kontrolór

03

Správa o vybavovaní sťažnosti za rok 2011 Hlavný kontrolór

04

Správa o vykonaných kontrolách Hlavný kontrolór

05

Správa o poskytnutých dotáciách za IV. štvrťrok 2011 Prednosta MsÚ

06

Vyhodnotenie použitia finančných prostriedkov z príspevku mesta pre ZCR Vysoké Tatry za rok 2011 predseda ZCR

07

Žiadosti o poskytnutie dotácií Prednosta MsÚ

08

Správa o stavebnej činnosti na území mesta za II.polrok 2011 Prednosta MsÚ

09

Udelenie Ceny mesta za celoživotné dielo Vedúci redaktor TD

10

Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2011 Náčelník MsP

11

Prehľad o nájmoch uzatvorených v II. polroku 2011

Prednosta MsÚ

Tatry-Teplo

12 Správa o hospodárení s nájomnými bytmi Konateľ Tatry-Teplo
13 Prehľad o hospodárení majetku mesta /karty/ Prednosta MsÚ

 

Materiály

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka