Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 19.4.2012

Pozvánka

P o z v á n k a


Podľa § 13 ods. 4 písm. a/  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok 19. apríla  2012 o 14.00 hod.

vo veľkej zasadačke  Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa o vykonaných kontrolách
 5. Správy o činnosti komisií MZ za rok 2011
 6. Správa o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2011
 7. Správa o hospodárení s objektmi  mesta
 8. Žiadosť o poskytnutie dotácie
 9. Návrh na riešenie LSPP vo Vysokých Tatrách
 10. Prevody vlastníctva nehnuteľností
 11. Prenájom nebytových priestorov a nehnuteľností
 12. Nájom domény www.tatry.sk
 13. Zmluvy o zriadení vecného bremena
 14. Zrušenie predkupného práva
 15. Interpelácie poslancov
 16. Diskusia
 17. Záver


                                                                 Ing. Ján   M o k o š
                                                                         primátor

Uznesenia

Dochádzka

Iveta Bohušová Prítomná
Anna Chovancová Prítomná
PaedDr. Róbert Gálfy Prítomný
MUDr. Ivan Hlinka Prítomný
Ing. Jana Kalinčíková Prítomná
Ing. František Kredatus Prítomný
Ing. František Mrázik Prítomný
MUDr. Dalibor Piovarči Prítomný
Igor Sedlár Prítomný
Ing. Peter Spitzkopf Neprítomný

Zápisnica

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

01

Kontrola plnenia uznesení MZ Hlavný kontrolór

02

Správa o vykonaných kontrolách Hlavný kontrolór

03

Záverečný účet mesta za rok 2011 Prednosta MsÚ

04

Správa o hospodárení škôl s právnou subjektivitou za rok 2011 Riaditelia ZŠ a ZUŠ

05

Správy o činnosti komisií MZ za rok 2011 Hlavný kontrolór

06

Správa o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2011 Predsedovia komisií

07

Prenájom nebytových priestorov a nehnuteľnosti Prednosta MsÚ

 

Materiály k MZ

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka