Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 21.6.2012

Pozvánka

P o z v á n k a


Podľa § 13 ods. 4 písm. a/  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov
z v o l á v a m

17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok    21. júna 2012 o 14.00 hod.

vo veľkej zasadačke  Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ
 4. Správa o vykonaných kontrolách
 5. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012
 6. Záverečný účet mesta
 7. Správa o hospodárení škôl s právnou subjektivitou za rok 2011
 8. Správa o hospodárení VPS Vysoké Tatry za rok 2011
 9. Správa o hospodárení TATRY-Teplo za rok 2011
 10. Správa o energetickom hospodárení Tatry-Teplo za rok 2011
 11. Vyhodnotenie zimnej turistickej sezóny 2011/2012
 12. Príprava na letnú turistickú sezónu 2012
 13. Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2012
 14. Návrh na úpravu rozpočtu
 15. žiadosť o poskytnutie dotácie
 16. Prenájom nebytových priestorov a nehnuteľností
 17. Prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v k. ú. Starý Smokovec
 18. Predkupné právo mesta
 19. Zámena pozemkov
 20. Nájom pozemkov
 21. Správa o hospodárení s objektmi mesta – školy a školské zariadenia
 22. Návrh nariadení
 23. Návrh na určenie platu primátora
 24. Žiadosti o zmeny a doplnky územného plánu Mesta Vysoké Tatry pre rok 2012
 25. Urbanistická štúdia „Zóna rodinných domov, Dolný Smokovec – lokalita Záhrady, I. etapa“
 26. Príprava na vybudovanie cyklistického chodníka na trase Tatranská Lomnica – Tatranská Kotlina
 27. Interpelácie poslancov
 28. Diskusia
 29. Záver

 

                                                              Ing. Ján   M o k o š
                                                                     primátor

Uznesenia

Dochádzka

Iveta Bohušová Prítomná
Anna Chovancová Prítomná
PaedDr. Róbert Gálfy Prítomný
MUDr. Ivan Hlinka Prítomný
Ing. Jana Kalinčíková Prítomná
Ing. František Kredatus Prítomný
Ing. František Mrázik Prítomný
MUDr. Dalibor Piovarči Prítomný
Igor Sedlár Prítomný
Ing. Peter Spitzkopf Prítomný

 

Zápisnica

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

01

Kontrola plnenia uznesení MZ Hlavný kontrolór

02

Správa o vykonaných kontrolách Hlavný kontrolór

03

Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012 Hlavný kontrolór

04

Plnenie rozpočtu za 1. štvrťrok 2012 Prednosta MsÚ

05

Správa o hospodárení VPS Vysoké Tatry za rok 2011

Riaditeľ VPS

06

Správa o poskytnutých dotáciách za 1 . štvrťrok 2012 Prednosta MsÚ

07

Vyhodnotenie zimnej turistickej sezóny 2011/2012 Prednosta MsÚ

08

Príprava na letnú turistickú sezónu 2012 Prednosta MsÚ

09

Správa o hospodárení TATRY-TEPLO za rok 2011 Konateľ Tatry-Teplo

10

Správa o energetickom hospodárení TATRY-TEPLO 2011 Konateľ Tatry-Teplo

11

Prenájom nebytových priestorov a nehnuteľnosti Prednosta MsÚ

Materiály k MZ

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka