Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 13.9.2012

Pozvánka

P o z v á n k a


Podľa § 13 ods. 4 písm. a/  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov
z v o l á v a m

18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok    13. septembra  2012 o 14.00 hod.

vo veľkej zasadačke  Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ
 4. Správa o vykonaných kontrolách
 5. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu mesta k 30.6.2012
 6. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu škôl s právnou subjektivitou k 30.6.2012
 7. Informácia o použití príspevku ZCR k 30.6.2012
 8. Návrh na úpravu rozpočtu
 9. Schválenie Zásad o zriaďovaní a činnosti denných centier v Meste Vysoké Tatry
 10. Schválenie Zásad hospodárenia a nakladania  s majetkom mesta – Doplnok č. 4 prílohy č. 1
 11. Schválenie nariadení
 12. Správa o poskytnutých dotáciách za 2. štvrťrok 2012
 13. Správa o stavebnej činnosti na území mesta za I. polrok 2012
 14. Správa o činnosti mestskej polície za I. polrok 2012
 15. Prehľad o nájmoch uzatvorených v I. polroku 2012
 16. Nájom nebytových priestorov a nehnuteľností
 17. Zrušenie predkupného práva
 18. zámena pozemkov
 19. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
 20. Zmluva  o budúcej zmluve o vecnom bremene
 21. Zmeny a doplnky územného plánu pre rok
 22. Interpelácie poslancov
 23. Diskusia
 24. Záver

 

                                                                       Ing. Ján   M o k o š
                                                                                primátor

Uznesenia:

Dochádzka

Iveta Bohušová Prítomná
Anna Chovancová Neprítomná
PaedDr. Róbert Gálfy Prítomný
MUDr. Ivan Hlinka Prítomný
Ing. Jana Kalinčíková Prítomná
Ing. František Kredatus Prítomný
Ing. František Mrázik Prítomný
MUDr. Dalibor Piovarči Neprítomný
Igor Sedlár Prítomný
Ing. Peter Spitzkopf Prítomný

 

Zápisnica

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

01

Kontrola plnenia uznesení MZ Hlavný kontrolór

02

Správa o vykonaných kontrolách Hlavný kontrolór

03

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu mesta k 30.6.2012 Prednosta MsÚ

04

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu škôl s právnou subjektivitou k 30.6.2012 Riaditelia ZŠ a ZUŠ

05

Informácia o použití príspevku ZCR k 30. 6. 2012 Predseda ZCRr

06

Správa o poskytnutých dotáciách za 2. štvrťrok 2012 Prednosta MsÚ

07

Správa o stavebnej činnosti na území mesta za I. polrok 2012 Prednosta MsÚ

08

Správa o činnosti mestskej polície za I. polrok 2012 Náčelník MsP
09 Prehľad o nájmoch uzatvorených v I. polroku 2012 Prednosta MsÚ

 

Materály k zasadaniu

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka