Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 24.10.2012

Pozvánka

P o z v á n k a

Podľa § 13 ods. 4 písm. a/  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

v stredu 24. októbra   2012 o 14.00 hod.

vo veľkej zasadačke  Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci


Program:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení MZ
4. Správa o vykonaných kontrolách
5. Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny
6. Návrh Operačného plánu zimnej údržby pre Mesto Vysoké Tatry na zimnú sezónu 2012/2013
7. Nariadenie mesta o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
8. Správa o poskytnutých dotáciách za 3. štvrťrok 2012
9. Nájom  nebytových priestorov a pozemkov
10. Zámena pozemkov
11.  Prevod vlastníctva nehnuteľností
12. Podmienky verejnej obchodnej  súťaží
13. Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
14. Zrušenie uznesenia MZ
15. Návrh na úpravu rozpočtu
16. Interpelácie poslancov
17. Diskusia
18. Záver

 


        Ing. Ján   M o k o š
             primátor

Dochádzka

Iveta Bohušová Prítomná
Anna Chovancová Prítomná
PaedDr. Róbert Gálfy Prítomný
MUDr. Ivan Hlinka Prítomný
Ing. Jana Kalinčíková Neprítomná
Ing. František Kredatus Prítomný
Ing. František Mrázik Prítomný
MUDr. Dalibor Piovarči Prítomný
Igor Sedlár Prítomný
Ing. Peter Spitzkopf Prítomný

 

Zápisnica

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

01

Kontrola plnenia uznesení MZ Hlavný kontrolór

02

Správa o vykonaných kontrolách Hlavný kontrolór

03

Správa o poskytnutých dotáciách za 3. štvrťrok 2012 Prednosta MsÚ

04

Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny Prednosta MsÚ

 

Materiály k MZ

dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka