Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 13.12.2012

Starý Smokovec 3. 12. 2012


P o z v á n k a

Podľa § 13 ods. 4 písm. a/  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov
z v o l á v a m

21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok 13. decembra   2012 o 14.00 hod.

vo veľkej zasadačke  Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci


Program:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Plnenie rozpočtu mesta za 3. štvrťrok 2012
4. Návrh na úpravu rozpočtu
5. Návrh rozpočtu mesta na rok 2013
6. Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2013
7. Návrh nariadení mesta Vysoké Tatry
8. Prenájom nebytových priestorov a nehnuteľností
9. Zverenie drobného hmotného majetku do správy ZŠ a MŠ Dolný Smokovec
10. Schválenie predkupného práva
11. Príprava na zimnú turistickú sezónu
12. Pravidlá hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta
13. Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na Dom služieb
14. Interpelácie poslancov
15. Diskusia
16. Záver

 

Ing. Ján   M o k o š
         primátor

Návrh VZN o miestnej dani za ubytovanie

Návrh
NARIADENIE
Mesta Vysoké Tatry č. /2012 zo dňa 13. decembra 2012
o miestnej dani za ubytovanie

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách v zmysle § 4 ods. 3 písm. c), § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 43 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.


Čl. 1

Úvodné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane za ubytovanie („ďalej len daň“) na území Mesta Vysoké Tatry.

 

Čl. 2

Predmet dane

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis (vyhláška č. 277/2008 Z. z.).

 

Čl. 3

Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

 

Čl. 4

Správcom dane je Mesto Vysoké Tatry.Čl. 5

Základ dane

Základom dane je počet prenocovaní.

 

Čl. 6

Sadzba dane

Sadzba dane na osobu a prenocovanie je 1 euro.

 

Čl. 7

Vyberanie dane a splatnosť dane

 1. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
 2. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania zariadenia. Platiteľ dane je povinný:
 1. vybratú daň odvádzať mesačne do 15. dňa nasledujúceho mesiaca bez vyrubenia a účet správcu dane prevodným príkazom, poštovou poukážkou, alebo do výšky 300,00 eur priamo v pokladni správcu dane;
 2. do 15. dňa po skončení mesiaca predložiť správcovi dane vyplnené hlásenie o počte ubytovaných fyzických osôb a vybratej dane za predchádzajúci kalendárny mesiac na príslušnom tlačive, za každé ubytovacie zariadenie na území mesta zvlášť;
 3. viesť samostatne za každé ubytovacie zariadenie na území mesta evidenciu všetkých ubytovaných osôb v písomnej alebo elektronickej forme. Pre potreby kontroly dane za ubytovanie evidencia musí obsahovať mená a priezviská všetkých ubytovaných osôb s adresami ich trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu a údaje o dátumoch prenocovania (deň príchodu a deň odchodu); Všetky údaje je platiteľ dane povinný zapisovať v deň ubytovania, okrem údaja o dni odchodu. Ukončenie ubytovania (deň odchodu) je potrebné vyznačiť ihneď po odchode ubytovaného;
 4. vyznačiť v evidencii dôvod oslobodenia od dane ak ide o osobu podľa čl. 8;
 5. vydať daňovníkovi doklad o zaplatení dane za ubytovanie, v ktorom vyznačí sadzbu dane na osobu, počet prenocovaní, počet osôb a celkovú výšku dane.

 

Čl. 8

Oslobodenie od dane

Od dane za ubytovanie je oslobodená:

 1. osoba do 18 rokov veku,
 2. osoba nad 70 rokov veku,
 3. držiteľ preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím,
 4. držiteľ preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, vrátane sprievodcu,
 5. osoba v hmotnej núdzi, ktorá sa preukáže rozhodnutím úradu práce sociálnych vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi.


Čl. 9

Oznamovacia povinnosť

 1. Platiteľ dane za ubytovanie je povinný podať oznámenie o vzniku daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa začatia prevádzkovania zariadenia poskytujúceho služby odplatného prechodného ubytovania. Oznámenie podá na ekonomickom oddelení mestského úradu vyplnením tlačiva určeného správcom dane na oznamovaciu povinnosť k dani za ubytovanie. Daňovému subjektu bude pridelený variabilný symbol a oznámené číslo účtu pre odvod miestnej dane.
 2. Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti, zmene údajov uvedených v oznámení, alebo ak daňová povinnosť zanikne, je platiteľ dane povinný túto skutočnosť písomne oznámiť správcovi dane do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala. Platiteľ dane je povinný v tejto lehote oznámiť aj prípadnú zmenu názvu ubytovacieho zriadenia, zmenu kategórie ubytovacieho zriadenia, zmenu adresy sídla platiteľa dane a zmenu adresy doručovania písomností. Pri zániku daňovej povinnosti je potrebné uviesť deň ukončenia prevádzky.

 

Čl. 10

Záverečné ustanovenia

 1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci mesta.
 2. Na konanie vo veciach miestnej dane sa vzťahuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 3. Zrušuje sa nariadenie mesta č. 9/2008 o miestnej dani za ubytovanie.
 4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.


Ing. Ján Mokoš
primátor

 


 

Návrh VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

N á v r h

Nariadenia č. ....../2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území Mesta Vysoké Tatry


Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č.137/2010 Z.z. o ovzduší a podľa § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

Čl. 1
Úvodné ustanovenie

Toto nariadenie upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, ktorí prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia a práva a povinnosti orgánov Mesta Vysoké Tatry (ďalej len ,,mesto“) pri ochrane vonkajšieho ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami.

 

Čl. 2

Vymedzenie základných pojmov

 

 1. Vonkajším ovzduším sa rozumie okolité ovzdušie v troposfére okrem ovzdušia v pracovných priestoroch (ďalej len ,,ovzdušie“).
 2. Znečisťujúcou látkou je akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo môžu mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie.
 3. Prevádzkovateľom zdroja znečisťovania ovzdušia je právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať zdroj znečisťovania ovzdušia (,,ďalej len zdroj“).
 4. Zdrojom znečisťovania ovzdušia je:
 1. technologický celok, sklad alebo skládka palív, surovín a produktov, skládka odpadov, lom alebo iná plocha s možnosťou zaparenia, horenia alebo úletu znečisťujúcich látok alebo iná stavba, objekt, zariadenie a činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže znečisťovať ovzdušie (ďalej len „stacionárny zdroj“), vymedzený je ako súhrn všetkých zariadení a činností v rámci funkčného a priestorového celku,
 2. pohyblivé zariadenie so spaľovacím motorom alebo iným hnacím motorom, ktoré znečisťuje ovzdušie (ďalej len „mobilný zdroj“).
 1. Stacionárne zdroje sa členia podľa miery vplyvu technologického procesu na ovzdušie, alebo podľa rozsahu znečisťovania ovzdušia na:
 1. osobitne závažné technologické celky (ďalej len „veľký zdroj“),
 2. závažné technologické celky, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja (ďalej len „stredný zdroj“),
 3. ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých zdrojov a stredných zdrojov, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovania ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov, odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja (ďalej len ,,malý zdroj“, výkon do 300 kW)

 

Čl. 3

Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov

 

 1. Prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní:
 1. uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými mestom podľa zákona NR SR č.137/2010 Z.z. o ovzduší,

 2. umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a mesta alebo týmito orgánmi povereným osobám ku zdrojom na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly zdroja a jeho prevádzky a predkladať im potrebné podklady,

 3. vykonať opatrenia na nápravu uložené mestom alebo inšpekciou,

 4. uviesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch a na požiadanie poskytnúť mestu údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia,

 5. neprekročiť tmavosť dymu,

 6. oznámiť každoročne do 15. februára mestu za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.

 7. pôvodný prevádzkovateľ je povinný oznámiť mestu zmenu prevádzkovateľa malého zdroja alebo zánik malého zdroja do 15 dní od ukončenia jeho prevádzky, vrátane údajov potrebných pre určenie výšky poplatku a jeho výpočet za to obdobie kalendárneho roka, v ktorom malý zdroj prevádzkoval. Súčasne oznámi aj dátum zmeny a názov nového prevádzkovateľa zdroja.


Čl. 4
Poplatky

 

 1. Za znečisťovanie ovzdušia sú právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malý zdroj, povinné platiť poplatky podľa množstva a druhu vypúšťaných znečisťujúcich látok v zmysle sadzobníka poplatkov, ktorý tvorí prílohu nariadenia.
 2. O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia rozhoduje mesto.
 3. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje na území mesta.
 4. Poplatky platené prevádzkovateľom malého zdroja sú príjmom rozpočtu mesta.
 5. Poplatková a oznamovacia povinnosť sa podľa § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia nevzťahuje na malé zdroje prevádzkované:
 1. mestom,
 2. školami a školskými zariadeniami zriadenými mestom a Prešovským samosprávnym krajom,
 3. zdravotníckymi zariadeniami zriadenými štátom, mestom a zdravotníckymi neziskovými organizáciami,
 4. sociálnymi a charitatívnymi organizáciami.


Čl. 5
Pokuty

 

 1. Za nesplnenie povinností uvedených v § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a určených v rozhodnutí mesta uloží mesto prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu do 663,87 €.
 2. Pokutu od 3,31 € do 3 319,39 € uloží mesto prevádzkovateľovi malého zdroja, ak poruší povinnosti ustanovené v § 18 ods.2, v § 20 ods.1 písm. a), c), a e) alebo ak vykonáva činnosti podľa § 22 ods.1 písm. b) zákona o ovzduší bez súhlasu mesta.
 3. Pokutu od 16,59 € do 331,93 € uloží mesto prevádzkovateľovi malého zdroja, ak poruší povinnosti ustanovené v § 20 ods.1 písm.. b) a d) zákona o ovzduší.
 4. Ak v lehote do uplynutia jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa § 38 ods. 6 až 7 zákona o ovzduší a prevádzkovateľ nesplnil v lehote opatrenia na nápravu uložené mestom, mesto uloží pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokút ustanovených v § 38 ods. 6 až 7 zákona o ovzduší a môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky zdroja.
 5. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa mesto o porušení povinnosti dozvedelo, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto povinnosti.

Pokuty uložené mestom vo veciach ochrany ovzdušia sú príjmom mesta.

 

Čl. 6
Záverečné ustanovenia

 

 1. Zrušuje sa nariadenie mesta Vysoké Tatry č. 1/2007 z 22. februára 2007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia.
 2. Zrušuje sa nariadenie mesta Vysoké Tatry č.3/2009 z 7.apríla 2009
 3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013

Ing. Ján Mokoš
primátor

 


 

Uznesenia

Dovhádzka

Iveta Bohušová Prítomná
Anna Chovancová Prítomná
PaedDr. Róbert Gálfy Neprítomný
MUDr. Ivan Hlinka Prítomný
Ing. Jana Kalinčíková Prítomná
Ing. František Kredatus Prítomný
Ing. František Mrázik Prítomný
MUDr. Dalibor Piovarči Prítomný
Igor Sedlár Prítomný
Ing. Peter Spitzkopf Prítomný

Zápisnica

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

01

Kontrola plnenia uznesení MZ Hlavný kontrolór

02

Správa o vykonaných kontrolách Hlavný kontrolór

03

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013 Hlavný kontrolór

04

Plnenie rozpočtu za 3. štvrťrok 2012 Prednosta MsÚ

05

Návrh rozpočtu mesta na roky 2013-2015

Prednosta MsÚ

06

Plán zasadnutí MZ na rok 2013 Prednosta MsÚ

07

Návrh nariadení Prednosta MsÚ

08

Prenájom nebytových priestorov a nehnuteľností Prednosta MsÚ

09

Príprava na zimnú turistickú sezónu Prednosta MsÚ

 

Materiály k MZ

dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka