Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 21.2.2013

Pozvánka

P o z v á n k a

Podľa § 13 ods. 4 písm. a/  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok 21. februára  2013  o 14.00 hod.

vo veľkej zasadačke  Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Informácia o vzdaní sa  mandátu poslanca mestského zastupiteľstva
 3. Sľub  poslanca mestského zastupiteľstva
 4. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 5. Kontrola plnenia uznesení MZ
 6. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013
 7. Udelenie Ceny mesta za celoživotné dielo
 8. Udelenie čestného občianstva mesta
 9. Správa o  poskytnutých dotáciách  za rok 2012
 10. Žiadosti o poskytnutie dotácií
 11. Vyhodnotenie použitia finančných prostriedkov z príspevku mesta pre ZCR Vysoké Tatry za rok 2012
 12. Prenájom nebytových priestorov a nehnuteľností
 13. Zmeny a doplnky 2012/1 územného plánu Mesta Vysoké Tatry
 14. Schválenie Nariadení mesta
 15. Schválenie podmienok verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemkov pre výstavbu rodinných domov v k.ú. Tatranská Lomnica a Dolný Smokovec
 16. Správa o stavebnej činnosti na území mesta za 2.polrok 2012
 17. Správa o činnosti mestskej polície za rok 2012
 18. Prehľad o nájmoch uzatvorených v 2.polroku 2012
 19. Správa o hospodárení s nájomnými bytmi
 20. Interpelácie poslancov
 21. Diskusia
 22. Záver


                                                      Ing. Ján   M o k o š
                                                             primátor

Uznesenia

Dochádzka

Iveta Bohušová Prítomná
Anna Chovancová Neprítomná
PaedDr. Róbert Gálfy Prítomný
MUDr. Ivan Hlinka Prítomný
Ing. Jana Kalinčíková Prítomná
Ing. František Kredatus Prítomný
Štefan Strachan Prítomný
MUDr. Dalibor Piovarči Prítomný
Igor Sedlár Prítomný
Ing. Peter Spitzkopf Prítomný

Zápisnica

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

01

Kontrola plnenia uznesení MZ Hlavný kontrolór

02

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013 Hlavný kontrolór

03

Správa o poskytnutých dotáciách za rok  2012 Prednosta MsÚ

04

Vyhodnotenie použitia finančných prostriedkov z príspevku mesta pre ZCR Vysoké Tatry za rok 2012 predseda ZCRr

05

Žiadosti o poskytnutie dotácií Prednosta MsÚ

06

Správa o stavebnej činnosti na území mesta za 2. polrok  2012 Prednosta MsÚ

07

Udelenie Ceny mesta za celoživotné dielo Vedúci redaktor TD

08

Správa o činnosti mestskej polície za rok 2012 Náčelník MsÚ

09

Prehľad o nájmoch uzatvorených v 2. polroku 2012 Prednosta MsÚ

10

Správa o hospodárení s nájomnými bytmi Konateľ

Tatry-Teplo

11

Návrh na úpravu rozpočtu Prednosta MsÚ

 

Materiály

dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka