Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 25.4.2013

Pozvánka

P o z v á n k a

Podľa § 13 ods. 4 písm. a/  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok 25. apríla  2013  o 14.00 hod.

vo veľkej zasadačke  Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013
 4. Kontrola plnenia uznesení MZ
 5. Správa o vykonaných kontrolách
 6. Správa o vybavovaní sťažností za rok 2012
 7. Záverečný účet mesta za rok 2012
 8. Správa o hospodárení škôl s právnou subjektivitou za rok 2012
 9. Správa o hospodárení VPS Vysoké Tatry s.r.o za rok 2012
 10. Správa o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2012
 11. Návrh na úpravu rozpočtu
 12. Schválenie účasti mesta v projekte technickej pomoci ELENA
 13. Schválenie dodatku k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
 14. Schválenie podmienok Obchodnej verejnej súťaže
 15. Prevody nehnuteľného majetku
 16. Nájmy hnuteľného a nehnuteľného majetku
 17. Žiadosť o zmeny a doplnky územného plánu Mesta Vysoké Tatry pre rok 2013
 18. Návrh na doplnenie Zásad zabezpečovania obradov uzavretia manželstva
 19. Interpelácie poslancov
 20. Diskusia
 21. Záver

                                                            Ing. Ján   M o k o š
                                                                    primátor

Uznesenia

Dochádzka

Iveta Bohušová Prítomná
Anna Chovancová Prítomná
PaedDr. Róbert Gálfy Prítomný
MUDr. Ivan Hlinka Prítomný
Ing. Jana Kalinčíková Prítomná
Ing. František Kredatus Neprítomný
Štefan Strachan Prítomný
MUDr. Dalibor Piovarči Prítomný
Igor Sedlár Prítomný
Ing. Peter Spitzkopf Prítomný

Zápisnica

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

01

Kontrola plnenia uznesení MZ Hlavný kontrolór

02

Správa o vykonaných kontrolách Hlavný kontrolór

03

Záverečný účet mesta za rok 2012 Prednosta MsÚ

04

Správa o hospodárení škôl s právnou subjektivitou za rok 2012 Riaditelia ZŠ a ZUŠ

05

Správa o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2012 Prednosta MsÚ

06

Návrh na úpravu rozpočtu Prednosta MsÚ

07

Správa o hospodárení VPS Vysoké Tatry za rok 2012 Riaditeľ VPS

Materiály

dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka