Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 27.6.2013

Pozvánka

P o z v á n k a

Podľa § 13 ods. 4 písm. a/  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok 27. júna  2013  o 14.00 hod.

vo veľkej zasadačke  Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ
 4. Správa o vykonaných kontrolách
 5. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2013
 6. Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2013
 7. Návrh na úpravu rozpočtu
 8. Vyhodnotenie zimnej turistickej sezóny 2012/2013
 9. Príprava na letnú turistickú sezónu
 10. Správa o hospodárení Tatry-Teplo za rok 2012
 11. Správa o energetickom hospodárení Tatry-Teplo za rok 2012
 12. Určenie platu primátora
 13. Prevody nehnuteľného majetku
 14. Nájmy hnuteľného a nehnuteľného majetku
 15. Informácia o právnej úprave týkajúcej sa povinností obcí pri riešení      právneho postavenia nájomcov bytov v reštituovaných domoch
 16. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
 17. Doplnenie žiadosti o zmeny a doplnky územného plánu Mesta Vysoké      Tatry pre rok 2013 – oprava
 18. Interpelácie poslancov
 19. Diskusia
 20. Záver

                                                             Ing. Ján   M o k o š
                                                                     primátor

Dochádzka

Iveta Bohušová Prítomná
Anna Chovancová Prítomná
PaedDr. Róbert Gálfy Prítomný
MUDr. Ivan Hlinka Prítomný
Ing. Jana Kalinčíková Prítomná
Ing. František Kredatus Prítomný
Štefan Strachan Prítomný
MUDr. Dalibor Piovarči Prítomný
Igor Sedlár Prítomný
Ing. Peter Spitzkopf Prítomný

Zápisnica

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

01

Kontrola plnenia uznesení MZ Hlavný kontrolór

02

Správa o vykonaných kontrolách Hlavný kontrolór

03

Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2013 Hlavný kontrolór

04

Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2013 Prednosta MsÚ

05

Vyhodnotenie zimnej turistickej sezóny 2012/2013 Prednosta MsÚ

06

Príprava na letnú turistickú sezónu Prednosta MsÚ

07

Návrh na úpravu rozpočtu Prednosta MsÚ
08 Správa o hospodárení TATRY-TEPLO za rok 2012 Konateľ

Tatry-Teplo

09 Správa o energetickom hospodárení TATRY-TEPLO za rok 2012 Konateľ

Tatry-Teplo

 

Materály

dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka