Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 19.9.2013

Pozvánka

P o z v á n k a

Podľa § 13 ods. 4 písm. a/  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok 19. septembra   2013  o 14.00 hod.

vo veľkej zasadačke  Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ
 4. Správa o vykonaných kontrolách
 5. Voľba predsedu  komisie finančnej, mestského majetku a stavebnej činnosti
 6. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu mesta k 30.6.2013
 7. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu škôl s právnou subjektivitou k 30.6.2013
 8. Návrh na úpravu rozpočtu
 9. Návrh na schválenie nariadení mesta
 10. Nájmy nebytových priestorov, objektov a pozemkov
 11. Prevody vlastníctva
 12. Schválenie podmienok OVS – pozemky Dolný Smokovec
 13. Doplnenie žiadosti o zmeny a doplnky územného plánu Mesta Vysoké Tatry pre rok
 14. Operačný plán zimnej údržby pre mesto Vysoké Tatry na zimnú sezónu 2013/2014
 15. Informácia o čerpaní  príspevku ZCR Vysoké Tatry  k 30.6.2013
 16. Informácia o použití príspevku OO CR k 30.6.2013
 17. Správa o stavebnej činnosti na území mesta za I.polrok 2013
 18. Správa o činnosti mestskej polície za I. polrok 2013
 19. Prehľad o nájmoch uzatvorených v I. polroku 2013
 20. Interpelácie poslancov
 21. Diskusia
 22. Záver

                                                      Ing. Ján   M o k o š
                                                               primátor

Dochádzka

Iveta Bohušová Prítomná
Anna Chovancová Prítomná
PaedDr. Róbert Gálfy Prítomný
MUDr. Ivan Hlinka Prítomný
Ing. Jana Kalinčíková Neprítomná
Ing. František Kredatus Prítomný
Štefan Strachan Prítomný
MUDr. Dalibor Piovarči Neprítomný
Igor Sedlár Prítomný
Ing. Peter Spitzkopf Prítomný

Zápisnica

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

01

Kontrola plnenia uznesení MZ Hlavný kontrolór

02

Správa o vykonaných kontrolách Hlavný kontrolór

03

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu mesta k 30.6.2013 Prednosta MsÚ

04

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu škôl s právnou subjektivitou k 30.6.2013 riaditelia ZŠ a ZUŠ

05

Informácia o použití príspevku ZCR k 30.6.2013 Predseda ZC

06

Správa o stavebnej činnosti na území mesta za I. polrok 2013 Prednosta MsÚ

07

Správa o činnosti mestskej polície za I. polrok 2013 Náčelník MsP
08 Prehľad o nájmoch uzatvorených v I. polroku 2013 Prednosta MsÚ
09 Návrh na úpravu rozpočtu Prednosta MsÚ
10 Plán zimnej údržby na rok 2013/2014 Prednosta MsÚ

Materiály

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka