Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 12.12.2013

Pozvánka

P o z v á n k a

Podľa § 13 ods. 4 písm. a/  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok 12. decembra  2013  o 14.00 hod.

vo veľkej zasadačke  Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ
 4. Správa o vykonaných kontrolách
 5. Návrh rozpočtu mesta na roky 2014-2016
 6. Návrh na úpravu rozpočtu
 7. Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2014
 8. Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2014
 9. Prerokovanie protestu prokurátora
 10. Schválenie Pravidiel hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta
 11. Schválenie nariadení
 12. Prevody pozemkov
 13. Nájom nebytových priestorov, objektov a pozemkov
 14. Schválenie spôsobu a podmienok predaja a nájmu majetku mesta
 15. Návrh na zmenu zásad odmeňovania poslancov a členov komisií MZ
 16. Návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve pre Monatko s.r.o.
 17. Návrh na schválenie člena Správnej rady Centra rozvoja turizmu PSK
 18. Interpelácie poslancov
 19. Diskusia
 20. Záver


                                                           Ing. Ján   M o k o š  v.r.
                                                                      primátor

Návrh VZN

N á v r h
NARIADENIE
Mesta Vysoké Tatry č.7/2013 zo dňa 12. decembra 2013
o miestnej dani za ubytovanie

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách v zmysle § 4 ods. 3 písm. c),  § 6  a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 43 a súvisiacich ustanovení   zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.

 


Čl. 1
Úvodné ustanovenie

      
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane za ubytovanie (ďalej len „daň“) na území Mesta Vysoké Tatry.

Čl. 2
Predmet dane

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis (vyhláška č. 277/2008 Z. z.).

Čl. 3
Daňovník

  

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

 

Čl. 4

Správcom dane je Mesto Vysoké Tatry.
 

Čl. 5

Základ dane
    

Základom dane je počet prenocovaní.

 

Čl. 6
Sadzba dane

 

Sadzba dane na osobu a prenocovanie je 1 euro.
 

Čl. 7

Vyberanie dane  a splatnosť dane

 1. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
 2. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania zariadenia. Platiteľ dane je  povinný:
  1. vybratú   daň   odvádzať   mesačne  do  15.  dňa  nasledujúceho  mesiaca   bez  vyrubenia  na   účet  správcu dane  prevodným   príkazom,  poštovou   poukážkou,  alebo  do  výšky 300,00 eur  priamo  v  pokladni správcu dane;
  2. do  15. dňa   po  skončení  mesiaca   predložiť  správcovi dane vyplnené hlásenie o počte  prenocovaní  ubytovaných  fyzických  osôb  a vybratej  dane  za   predchádzajúci  kalendárny  mesiac  na  príslušnom  tlačive, za  každé  ubytovacie zariadenie na  území  mesta zvlášť;
  3. viesť samostatne za  každé  ubytovacie  zariadenie  na  území  mesta  evidenciu všetkých ubytovaných  osôb v  písomnej  alebo  elektronickej forme.  Pre  potreby   kontroly  dane za ubytovanie evidencia  musí obsahovať mená a priezviská všetkých ubytovaných osôb s  adresami ich  trvalého pobytu, číslo občianskeho  preukazu alebo  cestovného dokladua údaje o dátumoch  prenocovania (deň príchodu a deň odchodu);Všetky údaje  je  platiteľ dane povinný  zapisovať  v deň ubytovania, okrem  údaja  o dni odchodu. Ukončenie ubytovania (deň odchodu)  je  potrebné vyznačiť ihneď po odchode   ubytovaného;
  4. vyznačiť v evidencii dôvod oslobodenia od dane ak ide o osobu podľa čl. 8;
  5. vydať daňovníkovi  doklad  o zaplatení dane za  ubytovanie, v  ktorom  vyznačí  sadzbu dane na osobu,  počet prenocovaní, počet osôb a celkovú výšku dane.


Čl. 8
  Oslobodenie od dane

Od dane za ubytovanie je oslobodená:

 1. osoba do 18 rokov veku,
 2. držiteľ preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím,
 3. držiteľ preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, vrátane sprievodcu,
 4. osoba v hmotnej núdzi, ktorá sa preukáže rozhodnutím úradu práce sociálnych vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi.

   

Čl. 9
Oznamovacia povinnosť

 1. Platiteľ  dane  za  ubytovanie  je  povinný  podať oznámenie  o vzniku  daňovej   povinnosti do 30 dní odo dňa začatia prevádzkovania zariadenia poskytujúceho služby odplatného prechodného ubytovania. Oznámenie podá na ekonomickom oddelení mestského úradu vyplnením tlačiva určeného správcom dane na oznamovaciu  povinnosť k dani za ubytovanie. Daňovému subjektu bude pridelený variabilný symbol a oznámené číslo účtu pre odvod miestnej dane.
 2. Ak  dôjde  k  zmene  daňovej  povinnosti, zmene údajov uvedených v oznámení, alebo  ak  daňová  povinnosť zanikne, je platiteľ dane povinný  túto  skutočnosť písomne oznámiť správcovi  dane  do  30 dní odo dňa,  keď táto  skutočnosť nastala. Platiteľ dane je povinný v tejto lehote oznámiť aj prípadnú zmenu názvu ubytovacieho zriadenia, zmenu kategórie ubytovacieho zriadenia, zmenu adresy sídla platiteľa dane a zmenu adresy doručovania písomností. Pri zániku daňovej povinnosti je potrebné uviesť deň ukončenia prevádzky.


Čl. 10
Záverečné ustanovenia

 

 1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci mesta.
 2. Na  konanie vo  veciach miestnej dane  sa vzťahuje  zákon  č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 3. Zrušuje  sa  nariadenie  mesta  č. 7/2012 o miestnej dani za ubytovanie. 
 4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

 

                                                                                                   Ing. Ján Mokoš
                                                                                                        primátor

Návrh VZN

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Mesta Vysoké Tatry
č. 6 /2013 zo dňa 12. decembra 2013
k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Čl. I
Všeobecné ustanovenia

 1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta Vysoké Tatry (ďalej len „mesto“).
 2. Poplatok platí poplatník, ktorým je:
  1. fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie
  2. právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie
  3. podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta za účelom podnikania
 3. Ak v spoločnej domácnosti žije viac poplatníkov, na ktorých sa vzťahuje plnenie    povinnosti podľa ods. 2 písm. a), môže toto plnenie prevziať jeden z nich ako určený  zástupca
 4. Pre poplatníkov podľa ods. 2 písm. c) je zavedený množstvový zber

Čl. II
Sadzba a určenie poplatku

 1. Sadzba poplatku pre poplatníkov podľa článku I, ods. 2 písm. a) a b)  je 0,0515 eur za osobu a kalendárny deň
 2. Poplatok je určený ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní, počas ktorých sa na poplatníka vzťahuje ustanovenie § 77 zákona 582/2004 Z. z.
 3. Pre poplatníkov, ktorí požiadajú o zníženie poplatku v súlade s § 82 ods. 2 zákona 582/2004 Z. z., je na toto obdobie určená najnižšia sadzba 0,0066 eur za osobu a kalendárny deň
 4. Pre poplatníkov podľa čl. I, odsek 2, písmeno c) je sadzba 0,024 eur za liter odpadu 

Čl. III
Oznamovacia povinnosť

 1. Poplatník podľa čl. I, ods. 2 písm. a) a b) je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť mestu vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa jej vzniku a
  1. uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len "identifikačné údaje"); v prípade určeného zástupcu podľa ustanovenia čl. I, ods. 3 aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti
  2. uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku
 2. Poplatník podľa čl. I, ods. 2 písm. a) a b) alebo určený zástupca, je povinný do 30 dní odo  dňa zmeny alebo zániku poplatkovej povinnosti skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie poplatku oznámiť mestu a zároveň predložiť príslušné doklady
 3. Poplatník podľa čl. I, ods. 2 písm. b) je povinný splniť si oznamovaciu povinnosť do       30. júna príslušného zdaňovacieho obdobia, pričom uvedie rodné číslo (IČO), priezvisko,  meno a adresu nehnuteľnosti, resp. právny vzťah s ďalším užívateľom tejto nehnuteľnosti
 4. Poplatníci podľa čl. I, ods. 2 písm. c) sú povinní splniť si oznamovaciu povinnosť do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku poplatkovej povinnosti a predložiť výpis z obchodného registra alebo živnostenský list, zriaďovaciu listinu, resp. povolenie Mesta Vysoké Tatry na umiestnenie prevádzky, doklad o zrušení - zániku prevádzky, zrušení živnosti

Čl. IV
Vyrubenie, splatnosť poplatku a spôsob úhrady

 1. Zdaňovacím obdobím na vyrubenie poplatku rozhodnutím je kalendárny rok
 2. Splatnosť vyrubeného poplatku určuje správca poplatku v rozhodnutí.
 3. Poplatok sa uhrádza poštovou poukážkou, bezhotovostne - prevodom z účtu v peňažnom ústave, a v hotovosti jednorazovo v sume do 300,- eur do pokladne Mestského úradu v Starom Smokovci
 4. Poplatok v úhrnnej sume do 3,- eur sa nevyrubuje

Čl. V
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku

 1. Poplatníci, ktorí požiadajú o zníženie poplatku v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z., predložia správcovi poplatku hodnoverné doklady, a to potvrdenie o návšteve školy alebo zo študentského internátu mimo územia mesta, alebo potvrdenie od zamestnávateľa, resp. ubytovateľa mimo územia mesta, avšak na území SR, z ktorých je určiteľný počet dní oprávňujúcich na podanie žiadosti. Na takýchto poplatníkov sa plne vzťahuje ustanovenie čl. II odsek 3
 2. Poplatníci, ktorí požiadajú o odpustenie  poplatku v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z., predložia správcovi poplatku hodnoverné doklady, akými sú v tomto prípade potvrdenie  nápravno-výchovného zariadenia o výkone trestu alebo väzby, zariadenia zdravotnej alebo sociálnej služby s denným pobytom, alebo potvrdenie zamestnávateľa, resp. ubytovateľa v zahraničí (v úradnom jazyku, pričom sa nevyžaduje úradný preklad), z ktorých je určiteľný počet dní oprávňujúcich ich o žiadosť
 3. Mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok. O vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti môže písomne požiadať aj zástupca poplatníka, ak zároveň predloží kópiu úmrtného listu poplatníka, na ktorého sa žiadosť vzťahuje
 4. Pri vzniku preplatku predloží poplatník k písomnej žiadosti hodnoverné doklady
 5. Ak si poplatník neuplatní nárok na zníženie, odpustenie poplatku, alebo vrátenie preplatku písomnou žiadosťou a zároveň nepredloží potrebné hodnoverné doklady do 31.12. príslušného zdaňovacieho obdobia, nárok na zníženie a odpustenie poplatku alebo vrátenie preplatku mu zaniká

Čl. VI
Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Týmto sa zrušuje nariadenie mesta Vysoké Tatry č. 5/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 2. Na konanie vo veci sa vzťahuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2014

 

                                                                                   Ing. Ján Mokoš
                                                                                         primátor

Návrh VZN

N A R I A D E N I E

Mesta Vysoké Tatry č. 8/2013 z 12.decembra 2013,
ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy školám
a školským zariadeniam v Meste Vysoké Tatry


Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách sa uznieslo podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 12 písm. c/ zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tomto všeobecne záväznom nariadení:


Čl. 1

Úvodné ustanovenie

 1. Toto nariadenie určuje výšku a spôsob použitia dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2014 na :
  1. žiaka základnej umeleckej školy, na deti materských škôl, školských klubov detí a zariadeníškolského stravovania, ktorých zriaďovateľom je Mesto Vysoké Tatry /ďalej len „mesto“/,
  2. dieťa Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva  Dolný Smokovec.
  3. dieťa v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Dolný Smokovec
  4. žiaka Súkromného centra voľného času Vyšné Hágy
 2. Pri určovaní dotácie na prevádzku a mzdy sa vychádza z počtu žiakov a detí v školách a školských zariadeniach k 15. septembru 2013.


Čl. 2

Určenie výšky dotácie

 1. Dotácia na prevádzku a mzdy na žiaka Základnej umeleckej školy Tatranská Lomnica sa určuje vo výške min. 516,12 €.
 2. Dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa sa určuje v
  1. Materskej škole Vyšné Hágy vo výške  min. 1 775,54 €,
  2. Materskej škole Nový Smokovec vo výške min. 3 089,11 €,
  3. Materskej škole Dolný Smokovec vo výške min. 1 877,63 €,
  4. Materskej škole Tatranská Lomnica vo výške min. 2 343,33 €,
  5. Materskej škole Tatranská Kotlina vo výške min. 2 033,89 €.
 3. Dotácia na prevádzku a mzdy na žiaka sa určuje v
  1. Školskom klube detí pri  Základnej škole Vyšné Hágy vo výške min. 585,58 €,
  2. Školskom klube detí pri Základnej škole s materskou školou Dolný Smokovec vo výške  min. 143,26 €,
  3. Školskom klube detí pri Základnej škole Tatranská Lomnica vo výške min. 111,98 €.
 4. Dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa sa určuje v Školských jedálňach pri
  1. Základnej škole s materskou školou Dolný Smokovec vo výške min. 259,55 €,
  2. Základnej škole Tatranská Lomnica vo výške min. 181,77 €.
 5. Dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa Súkromného centra špeciálno – pedagogického poradenstva Dolný Smokovec sa určuje vo výške min. 103,10 €.
 6. Dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Dolný Smokovec  min. 10,31 €
 7. Dotácia na prevádzku a mzdy na žiaka Súkromného centra voľného času Vyšné Hágy  min. 56,71 €.


Čl. 3

Poskytnutie a použitie dotácie

 1. Školám a školským zariadeniam uvedeným v čl. 2 ods. 1, ods. 2 písm. c/, ods. 3 písm. b/ a c/, ods. 4 písm. a/ a b/ a ods. 5, 6 a 7 sa poskytujú dotácie spravidla mesačne. Správu o použití dotácie predkladajú školy a školské zariadenia, polročne Mestskému zastupiteľstvu vo Vysokých Tatrách .
 2. Dotácie určené školám a školským zariadeniam uvedeným v čl. 2 ods. 2 písm. a/, b/, d/, a e/, ods. 3 písm. a/ a ods. 4 písm. a/ čerpá mesto. Použitie dotácie je súčasťou informácie o plnení rozpočtu mesta, ktorá sa predkladá štvrťročne mestskému zastupiteľstvu.
 3. Dotácie určené školám a školským zariadeniam možno použiť len na prevádzku a mzdy.  


Čl. 4
Záverečné ustanovenia

 1. Zrušuje  sa nariadenie č. 10/2013 ,  ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy školám a školským zariadeniam v Meste Vysoké Tatry,
 2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.


                                                         Ing. Ján   M o k o š
                                                                primátor

Uznesenia

Dochádzka

Iveta Bohušová Prítomná
Anna Chovancová Prítomná
PaedDr. Róbert Gálfy Prítomný
MUDr. Ivan Hlinka Prítomný
Ing. Jana Spitzkopf Kalinčíková Prítomná
Ing. František Kredatus Prítomný
Štefan Strachan Prítomný
MUDr. Dalibor Piovarči Prítomný
Igor Sedlár Prítomný
Ing. Peter Spitzkopf Neprítomný

 

Zápisnica

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

01

Kontrola plnenia uznesení MZ Hlavný kontrolór

02

Správa o vykonaných kontrolách Hlavný kontrolór

03

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014 Hlavný kontrolór

04

Návrh rozpočtu mesta na roky 2014-2016 Prednosta MsÚ

05

Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2014 Prednosta MsÚ

06

Návrh nariadení Prednosta MsÚ

07

Návrh na úpravu rozpočtu Prednosta MsÚ

Materiály

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka