Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 20.2.2014

Pozvánka

P o z v á n k a

Podľa § 13 ods. 4 písm. a/  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok 20. februára   o 14.00 hod.

vo veľkej zasadačke  Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ                                                                    
 4. Správa o vykonaných kontrolách                                                              
 5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2013                                                  
 6. Správa o vybavovaní sťažností za rok 2013
 7. Návrh na úpravu rozpočtu                                                                 
 8. Delegovanie člena do mestskej školskej rady
 9. Žiadosti o poskytnutie dotácií               
 10. Udelenie Ceny mesta za celoživotné dielo
 11. Nájmy hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta
 12. Schválenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovania – rekonštrukcia vily Flóra a Ilona v Starom Smokovci                                           
 13. Správa o poskytnutých dotáciách za rok  2013                                         
 14. Vyhodnotenie použitia finančných prostriedkov z príspevku mesta pre ZCR Vysoké Tatry za rok 2013                                                    
 15. Informácia o čerpaní finančných prostriedkov OO CR za rok 2013
 16. Správa o stavebnej činnosti na území mesta za 2. polrok 2013                  
 17. Správa o činnosti mestskej polície za rok 2013              
 18. Správa o hospodárení s nájomnými bytmi
 19. Návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
 20. Poverenie na prešetrenie a vybavenie sťažnosti
 21. Interpelácie poslancov
 22. Diskusia
 23. Záver


                                                              Ing. Ján   M o k o š  v.r.
                                                                         primátor

Uznesenia

Dochádzka

Iveta Bohušová Prítomná
Anna Chovancová Prítomná
PaedDr. Róbert Gálfy Prítomný
MUDr. Ivan Hlinka Prítomný
Ing. Jana Spitzkopf Kalinčíková Neprítomná
Ing. František Kredatus Prítomný
Štefan Strachan Prítomný
MUDr. Dalibor Piovarči Prítomný
Igor Sedlár Prítomný
Ing. Peter Spitzkopf Prítomný

 

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

01

Kontrola plnenia uznesení MZ Hlavný kontrolór

02

Správa o vykonaných kontrolách Hlavný kontrolór

03

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2013 Hlavný kontrolór

04

Správa o vybavovaní sťažností za rok 2013 Hlavný kontrolór

05

Správa o poskytnutých dotáciách za rok  2013 Prednosta MsÚ

06

Vyhodnotenie použitia finančných prostriedkov z príspevku mesta    pre ZCR Vysoké Tatry za rok 2013 predseda ZCR

07

Informácia o čerpaní finančných prostriedkov OO CR za rok 2013 riaditeľ OO CR

08

Žiadosti o poskytnutie dotácií Prednosta MsÚ

09

Správa o stavebnej činnosti na území mesta za 2. polrok  2013 Prednosta MsÚ

10

Udelenie Ceny mesta za celoživotné dielo vedúci redaktor TD

11

Správa o činnosti mestskej polície za rok 2013 náčelník MsP
12 Správa o hospodárení s nájomnými bytmi konateľ Tatry-Teplo
13 Návrh na úpravu rozpočtu Prednosta MsÚ
14 nebytových priestorov, objektov a pozemkov Prednosta MsÚ

 

Materiály

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka