Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Pozvánka na zasadanie 18.7.2019

Pozvánka

Pozvánka

Podľa § 12, ods. 1  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

zvolávam

6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok 18. júla  2019 o 8:00 hod.

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

Program:

       1.Otvorenie

       2. Schválenie programu

       3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice  

       4. Rekonštrukcia a správa verejného osvetlenia v meste Vysoké Tatry

       5. Záver

                                                                                                          Ing. Ján Mokoš v.r.

                                                                                                                primátor

Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 26.3.2014

Pozvánka

P o z v á n k a

Podľa § 13 ods. 4 písm. a/  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

32. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

v stredu 26. marca 2014   o 14.00 hod.

vo veľkej zasadačke  Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenia nariadenia, ktorým sa vyhradzujú miesta na umiestňovanie volebných plagátov pred voľbami poslancov do Európskeho parlamentu
 4. Schválenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovania – rekonštrukcia vily Flóra a Ilona v Starom Smokovci - zmena                                       
 5. Schválenie zmluvy o nájme plynárenského zariadenia pre bytovú výstavbu Breza, Borovica v Tatranskej Lomnici
 6. Nájom pozemku – Tenisový klub Tatranská Lomnica
 7. Schválenie zmluvy o spolupráci a spolufinancovania akcie „Uzavretie a rekultivácia bývalej skládky TKO Veľký Slavkov“
 8. Ponuka na odkúpenie akcií PVS a.s.
 9. Schválenie rekonštrukcie nebytových priestorov Centrum obchodu a služieb Tatranská Lomnica
 10. Prehodnotenie ceny za nájom pozemku pre Horskú záchrannú službu Vysoké Tatry
 11. Zmeny a doplnky Územného plánu mesta pre rok 2014
 12. Záver

   

 

                                                           Ing. Ján   M o k o š 
                                                                  primátor

Návrh VZN

Návrh
NARIADENIA

Mesta Vysoké Tatry č. 9/2014 z ..................2014

ktorým sa vyhradzujú miesta na umiestňovanie volebných plagátov
alebo iných nosičov informácií v Meste Vysoké Tatry
pred voľbami poslancov Európskeho parlamentu


   Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách, podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 19 ods. 7 zákona č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Čl. 1

Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady SR sa voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia v sobotu 24. mája 2014.

Čl. 2

 1. Umiestňovať volebné plagáty a iné nosiče informácií o kandidujúcich politických stranách alebo koalíciách možno začať 21 dní predo dňom volieb len na vyhradených miestach na verejných priestranstvách; 48 hodín pred začiatkom volieb a v deň volieb je zverejňovanie informácií zakázané.
 2. Na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií sa v Meste Vysoké Tatry vymedzujú v jednotlivých častiach tieto miesta:

Vyšné Hágy:   pri Základnej škole
Nová Polianka:  pred areálom Vysokošpecializovaného ústavu pre pľúcne choroby
Tatranská Polianka:  pred budovou bývalých potravín
Nový Smokovec:   pri Potravinách na sídlisku „Sibír“
Starý Smokovec:   pri zastávke SAD  pred Mestským úradom
Dolný Smokovec:   pri Centre služieb Dolný Smokovec
Tatranská Lomnica:  pri zastávke SAD  pri potravinách Sintra
Tatranské Matliare:  pri zastávke SAD
Tatranská Kotlina:  pri zastávke SAD /jaskyňa/

 1. Umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií mimo miest uvedených v ods.2 je zakázané. Za porušenie tohto nariadenia možno uložiť pokutu podľa § 13 ods. 9 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Čl. 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia. Účinnosť nariadenia končí 48 hodín pred začiatkom volieb.

 

                                                                                Ing. Ján M o k o š
                                                                                       primátor

Uznesenia

Dochádzka

Iveta Bohušová Prítomná
Anna Chovancová Prítomná
PaedDr. Róbert Gálfy Prítomný
MUDr. Ivan Hlinka Neprítomný
Ing. Jana Spitzkopf Kalinčíková Prítomná
Ing. František Kredatus Neprítomný
Štefan Strachan Neprítomný
MUDr. Dalibor Piovarči Prítomný
Igor Sedlár Prítomný
Ing. Peter Spitzkopf Prítomný

 

Zápisnica

dnes je: 15.7.2019

meniny má: Henrich

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka