Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 25.9.2014

Pozvánka

P o z v á n k a

            Podľa § 13 ods. 4 písm. a/  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

37. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok 25. septembra  2014 o 14.00 hod.

vo veľkej zasadačke  Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ
 4. Správa o vykonaných kontrolách
 5. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu mesta k 30.6.2014
 6. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu škôl s právnou subjektivitou k 30.6.2014
 7. Informácia o použití príspevku ZCR k 30.6.2014
 8. Informácia o použití príspevku OO CR k 30.6. 2014
 9. Správa o činnosti mestskej polície za I. polrok 2014
 10. Správa o stavebnej činnosti na území mesta za I. polrok 2014
 11. Plán zimnej údržby na rok 2014/2015
 12. Návrh na úpravu rozpočtu
 13. Nájmy nebytových priestorov, objektov a pozemkov
 14. Prevody vlastníctva pozemkov
 15. Voľba člena komisie CR, medzinárodných vzťahov a životného prostredia
 16. Nariadenie Mesta Vysoké Tatry o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel
 17. Zmluvy o uzavretí  budúcej  zmluvy o zriadení vecného břemena
 18. Interpelácie poslancov
 19. Diskusia
 20. Záver

                                                                                              Ing. Ján  M o k o š

                                                                                                    primátor

Uznesenia

Dochádzka

Iveta Bohušová Prítomná
Anna Chovancová Prítomná
PaedDr. Róbert Gálfy Prítomný
MUDr. Ivan Hlinka Prítomný
Ing. Jana Spitzkopf Kalinčíková Neprítomná
Ing. František Kredatus Prítomný
Štefan Strachan Neprítomný
MUDr. Dalibor Piovarči Prítomný
Igor Sedlár Prítomný
Ing. Peter Spitzkopf Prítomný

 

Zápisnica

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

01

Kontrola plnenia uznesení MZ Hlavný kontrolór

02

Správa o vykonaných kontrolách Hlavný kontrolór

03

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu mesta k 30.6.2014 Prednosta MsÚ

04

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu škôl s právnou subjektivitou k 30.6.2014 riaditelia ZŠ a ZUŠ

05

Informácia o použití príspevku ZCR k 30.6.2014 Predseda ZCR

06

Informácia o použití príspevku OO CR k 30.6.2014 Riaditeľ OO CR

07

Správa o stavebnej činnosti na území mesta za I. polrok 2014 Prednosta MsÚ

08

Správa o činnosti mestskej polície za I. polrok 2014 Náčelník MsP

09

Plán zimnej údržby na rok 2014/2015 Prednosta MsÚ

10

Návrh na úpravu rozpočtu Prednosta MsÚ

Prednosta MsÚ

11

Nájmy nebytových priestorov, objektov a pozemkov Prednosta MsÚ

 

Materiály

dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka