Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 13.11.2014

Pozvánka

P o z v á n k a

         Podľa § 13 ods. 4 písm. a/  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m     

38. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok 13. novembra  2014 o 14.00 hod.

vo veľkej zasadačke  Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ
 4. Správa o vykonaných kontrolách
 5. Plnenie rozpočtu mesta za 3. štvrťrok 2014
 6. Návrh na úpravu rozpočtu
 7. Schválenie rozpočtu Mesta Vysoké Tatry na roky 2015-2017
 8. Zmeny a doplnky č. 2014/2 územného plánu mesta Vysoké Tatry
 9. Schválenie nariadení
 10. Nájmy nebytových priestorov a pozemkov
 11. Prevod hnuteľného majetku
 12. Schválenie podmienok OVS
 13. Zmluva o zriadení vecného bremena
 14. Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny
 15. Príprava na zimnú turistickú sezónu 2014/2015
 16. Doplnenie žiadosti o zmeny a doplnky ÚP mesta na rok 2014
 17. Interpelácie poslancov
 18. Diskusia
 19. Záver

                                                                 

 

                                                                           Ing. Ján  M o k o š

                                                                                 primátor

Návrh Nariadenia Mesta Vysoké Tatry č. ..../2014, ktorým sa vydáva Požiarny poriadok Mesta Vysoké Tatry

N A R I A D E N I E

 

Mesta Vysoké Tatry č. ...... / 2014,

   ktorým sa vydáva Požiarny poriadok Mesta Vysoké Tatry

 

            Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov vydáva tento

 

POŽIARNY  PORIADOK  MESTA  VYSOKÉ  TATRY

 

 

P r v á      č a s ť

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

 

 1. Požiare spôsobujú straty na životoch, poškodenie zdravia i závažné škody na majetku a životnom prostredí. Preto je povinnosťou ústredných orgánov, miest a obcí, právnických osôb, podnikajúcich fyzických osôb a fyzických osôb požiarom predchádzať a v prípade ich vzniku prispieť na ich zdolanie.
 2. Účelom „Požiarneho poriadku mesta“ je stanoviť povinnosti právnickým osobám, podnikajúcim fyzickým osobám, fyzickým osobám a orgánom mesta, čím sa vytvoria podmienky pre účinnú ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi, haváriami, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami.
 3. Mesto plní svoje opatrenia na úseku ochrany pred požiarmi v podmienkach bezprostredného styku s obyvateľmi, ako aj s dobrovoľnými občianskymi združeniami pri zabezpečovaní vykonávania preventívnych protipožiarnych kontrol, preventívno-výchovnom pôsobení, ale aj pri odbornej príprave členov dobrovoľného hasičského zboru obce (ďalej len „DHZO“). Pri zabezpečovaní opatrení na úseku ochrany pred požiarmi spolupracuje s orgánmi na úseku ochrany pred požiarmi.

 

 

D r u h á    č a s ť

Úlohy orgánov mesta a osôb poverených zabezpečovaním ochrany

pred požiarmi v meste a jeho miestnych častiach

 

Čl. 2

Mesto

 

 1. Povinnosťou mesta na úseku ochrany pred požiarmi je:
  1. podieľať sa v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany pred požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadilo;
  2. zriadiť DHZO na zdolávanie požiarov, vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie;
  3. zabezpečovať odbornú prípravu členov DHZO;
  4. vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi;
  5. zabezpečiť údržbu hasičských zbrojníc, zabezpečiť zdroje vody na hasenie požiarov a udržiavať ich v použiteľnom stave, zriadiť ohlasovňu požiarov a ďalšie miesta, odkiaľ možno ohlásiť požiar;
  6. označovať a trvalo udržiavať voľné nástupové plochy a príjazdové cesty, ktoré sú súčasťou zásahových ciest na vykonanie hasiaceho zásahu hasičskými jednotkami;
  7. plniť opatrenia právnickej osoby v zmysle platnej právnej úpravy v oblasti ochrany pred požiarmi vo vzťahu k vlastnému majetku;
  8. vykonávať preventívno-výchovnú činnosť.
 2. Mesto vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pred požiarmi vo svojom územnom obvode v rozsahu:
  1. vykonáva preventívne požiarne kontroly;
  2. rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení;
  3. rozhoduje o vylúčení vecí z používania;
  4. určuje veliteľa zásahu.
 3. Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol je sústavné dodržiavanie povinností ustanovených zákonom o ochrane pred požiarmi:
  1. o objektoch právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby, v ktorých nevykonáva štátny dozor okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru (ďalej len „okresné riaditeľstvo“);
  2. v rodinných domoch okrem bytov, bytových domoch okrem bytov a iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.
 4. Pri vykonávaní opatrení na úseku ochrany pred požiarmi mesto spolupracuje s dobrovoľným občianskym združením na úseku protipožiarnej ochrany, t.j. Dobrovoľnými hasičskými zbormi (ďalej len „DHZ“).

 

Čl. 3

Mestské zastupiteľstvo

 

           Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v meste vykonáva mestské zastupiteľstvo tieto opatrenia:

 1. schvaľuje preventivára požiarnej ochrany mesta;
 2. zriaďuje OHZO a určuje mu náplň práce;
 3. vymenúva a odvoláva veliteľa DHZO po schválení okresným riaditeľstvom spravidla na návrh Dobrovoľnej požiarnej ochrany;
 4. schvaľuje zriadenie a umiestnenie potrebného počtu ohlasovní požiarov v meste;
 5. prerokúva správy o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi v meste a prijíma opatrenia na skvalitnenie činnosti v tejto oblasti;
 6. zabezpečuje v rozpočte finančné prostriedky na vykrytie nákladov spojených so zabezpečovaním opatrení na úseku ochrany pred požiarmi;
 7. schvaľuje „Požiarny poriadok mesta“ a iné všeobecne záväzné nariadenia mesta v oblasti ochrany pred požiarmi.

 

Čl. 4

Primátor mesta

 

            Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v meste vykonáva primátor mesta tieto opatrenia:

 1. schvaľuje plán odbornej prípravy členov DHZO;
 2. rozhoduje o vykonaní previerkového cvičenia na objekty nachádzajúce sa na území mesta;
 3. schvaľuje písomnú prípravu na vykonanie previerkového cvičenia;
 4. požaduje vlastníka, správcu alebo užívateľa nehnuteľnosti o vstup na nehnuteľnosť za účelom vykonania cvičenia hasičskej jednotky;
 5. schvaľuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol;
 6. rozhoduje o účasti DHZO na previerkach a hasičských súťažiach;
 7. rozhoduje o uložení povinnosti poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri rozsiahlych a dlhotrvajúcich požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach;
 8. poskytuje pomoc na základe príkazu okresného riaditeľstva k zamedzeniu pôsobenia alebo odstránenia mimoriadnej udalosti;
 9. rozhoduje o vylúčení vecí z používania a vydáva písomný súhlas na opätovné používanie vylúčenej veci po odstránení nedostatkov;
 10. rozhoduje o podaní návrhu príslušnému okresnému riaditeľstvu vydať rozhodnutie o zastavení prevádzky;
 11. prerokúva s príslušným okresným riaditeľstvom návrh na vymenovanie veliteľa DHZO;
 12. spolupracuje s funkcionármi Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR pri zabezpečovaní opatrení mesta v oblasti ochrany pred požiarmi.

 

Čl. 5

Mestský úrad

 

            Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v meste vykonáva mestský úrad tieto opatrenia:

 1. písomne vyhotovuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol;
 2. písomne vyhotovuje „Požiarny poriadok mesta“;
 3. písomne vyhotovuje plány odbornej prípravy členov DHZO;
 4. vyhotovuje menovacie dekréty pre veliteľa, strojníkov a členov DHZO, preventivára požiarnej ochrany mesta, vyhotovuje písomné poverenia pre členov kontrolných skupín;
 5. pozýva funkcionárov protipožiarnej ochrany na zasadnutia orgánov mesta pri prejednaní správ a informácií na úseku ochrany pred požiarmi;
 6. zabezpečuje účasť veliteľa, strojníkov DHZO a preventivára požiarnej ochrany mesta na odbornej príprave, overení odbornej spôsobilosti, školeniach a poradách, ktoré organizujú orgány štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi;
 7. oznamuje spôsobom v meste obvyklým termíny vykonávania preventívnych protipožiarnych kontrol;
 8. žiada vlastníka (správcu) o súhlas s organizovaním cvičenia hasičskej jednotky na jeho nehnuteľnosť;
 9. vyhotovuje návrh pre príslušné okresné riaditeľstvo na vydanie rozhodnutia o zastavení prevádzky;
 10. vyhotovuje rozhodnutie o vylúčení vecí z používania;
 11. zriaďuje ohlasovne požiarov v meste, plní úlohy súvisiace s činnosťou ohlasovne požiarov;
 12. oznamuje bezodkladne príslušnému okresnému riaditeľstvu každý požiar, ktorý vznikol na území mesta;
 13. zodpovedá za spracovanie, vedenie, aktualizáciu a uloženie dokumentácie mesta o ochrane pred požiarmi;
 14. podieľa sa na preventívno-výchovnej činnosti v meste;
 15. poskytuje potrebné údaje pre evidencie vedené orgánmi štátu v oblasti ochrany pred požiarmi;
 16. vedie evidenciu majetku mesta, ktorý je v užívaní DHZO a vykonáva jeho inventarizáciu;
 17. zabezpečuje v servisných organizáciách kontroly, údržbu a opravy hasičskej techniky a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi;
 18. administratívne zabezpečuje poistenie hasičskej techniky a poistenie členov DHZO;
 19. zabezpečuje, resp. požaduje od správcu verejného vodovodu, vykonávanie predpísaných kontrol a odstraňovanie porúch na hydrantoch.

 

Čl. 6

Komisia požiarnej ochrany

 

            Pre zabezpečovanie, plnenie a kontrolu opatrení na úseku ochrany pred požiarmi zriadilo mestské zastupiteľstvo ako svoj poradný, iniciatívny a kontrolný orgán komisiu požiarnej ochrany. Komisia je zložená z členov DHZ a občanov. Stálymi členmi komisie sú velitelia DHZO a preventivár mesta. Komisia ročne predkladá mestskému zastupiteľstvu súhrnnú správu o stave a plnení úloh pred požiarmi v meste.

 

Čl. 7

Preventivár požiarnej ochrany mesta

 

            Mesto zabezpečuje prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany mesta vykonávanie týchto opatrení:

 1. vykonávanie a vyhodnocovanie preventívnych protipožiarnych kontrol v meste;
 2. školenie kontrolných skupín;
 3. vypracovanie dokumentácie mesta o ochrane pred požiarmi;
 4. vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v meste.

 

Čl. 8

Kontrolné skupiny

 

 1. Pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolné skupiny preverujú dodržiavanie osobitných predpisov a to najmä:
  1. dokumentácia ochrany pred požiarmi;
  2. vykonávanie školenia a odbornej prípravy zamestnancov o ochrane pred požiarmi;
  3. skladovanie horľavých látok;
  4. stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu, vody, stav únikových ciest a ich označenie;
  5. vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi;
  6. umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a iných spotrebičov.
 2. Súčasťou preventívnych protipožiarnych kontrol je tiež oboznamovanie vlastníkov objektov  alebo iných osôb s požiadavkami na ochranu pred požiarmi a poskytovanie odbornej pomoci.
 3. Ak pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave komínov, rozvodov elektrickej energie a plynu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, kontrolná skupina navrhne, aby mesto požiadalo príslušné odborné orgány alebo odborne spôsobilé osoby o preverenie ich stavu.
 4. Členovia kontrolných skupín pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol sú na základe písomného poverenia mesta oprávnení vstupovať do objektov, zariadení, vykonávať potrebné zisťovania a úkony, nazerať do príslušnej dokumentácie, požadovať potrebné údaje a vysvetlenia a potrebnú súčinnosť od vedúcich a ostatných zamestnancov právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby a fyzických osôb. O výsledkoch kontroly a zistených nedostatkoch sa vypracuje písomný záznam.

 

Čl. 9

Dobrovoľný hasičský zbor obce (DHZO)

 

DHZO na území mesta plní úlohy spojené so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi DHZO vykonáva tieto opatrenia:

 1. vykonáva záchranu osôb ohrozených požiarom a zdolávanie požiarov;
 2. podieľa sa na záchrane zvierat a majetku ohrozených  požiarom;
 3. vykonáva záchranné práce pri živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach;
 4. zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi;
 5. vykonáva v určenom rozsahu odbornú pripravenosť svojich členov;
 6. vedie dokumentáciu o svojej činnosti.

 

Čl. 10

Veliteľ dobrovoľného hasičského zboru obce (ďalej len „veliteľ“)

 

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi veliteľ vykonáva tieto opatrenia:

 1. spracúva plány odbornej prípravy DHZO na výcvikový rok;
 2. zabezpečuje odbornú prípravu členov DHZO;
 3. vedie dokumentáciu o odbornej príprave a činnosti DHZO;
 4. zabezpečuje účasť DHZO na previerkach a hasičských súťažiach;
 5. zúčastňuje sa rokovaní orgánov mesta, kde predkladá správy a rozbory o akcieschopnosti a pripravenosti DHZO a jeho materiálno-technickom vybavení;
 6. zúčastňuje sa odbornej prípravy a overenia odbornej spôsobilosti;
 7. podieľa sa na príprave a pripomienkovaní všeobecne záväzných nariadení mesta na úseku ochrany pred požiarmi;
 8. predkladá požiadavky na finančné prostriedky pre účely ochrany pred požiarmi pri zostavovaní rozpočtu mesta na príslušný rok;
 9. zoznamuje sa s požiarno-bezpečnostnou situáciou v hasebnom obvode;
 10. organizuje vykonávanie údržby a ošetrovania hasičskej techniky, výstroja a výzbroja, hasičskej zbrojnice a vodných zdrojov;
 11. zodpovedná za pripravenosť a akcieschopnosť DHZO;
 12. na mieste zásahu, ako veliteľ zásahu zabezpečuje najmä:
  • vykonávanie nepretržitého prieskumu,
  • určovanie hlavného smeru a spôsobu zásahovej činnosti,
  • zodpovedá za organizáciu činnosti hasičských jednotiek a za využitie ich vecných prostriedkov na mieste zásahu a kontrolu dodržiavania zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
  • dodržiava zásady prednostného velenia,
  • môže nariadiť v súvislosti so zdolávaním požiaru alebo pri cvičení hasičskej jednotky, aby sa z miesta zásahu vzdialili osoby, ktorých prítomnosť nie je potrebná, alebo aby sa podriadili iným obmedzeniam nevyhnutným na vykonávanie zásahu,
  • odvolanie hasičov z miesta zásahu, ak si nesplnili určené úlohy alebo nie sú spôsobilí na ich plnenie,
  • vykonanie miesta obhliadky zásahu po ukončení zásahu, odovzdanie a určenie nevyhnutných opatrení,
  • spracovanie správy o zásahu.

 

 

T r e t i a    č a s ť

Povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi

 

Čl. 11

Povinnosti fyzických osôb

 

 1. Fyzická osoba je povinná:
  1. konať tak, aby nedošlo k vzniku požiarov pri prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania a iných spotrebičov, pri skladovaní, ukladaní a pri používaní horľavých látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom;
  2. dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi;
  3. obstarávať a udržiavať v akcieschopnom stave hasiace prístroje, hasiace látky, protipožiarne uzávery a požiarne vodovody a iné vecné prostriedky na ochrany pred požiarmi, ak sú pre dané objekty určené;
  4. umožniť kontrolným skupinám vykonávať v rodinných domoch, okrem bytov a v iných stavbách , okrem bytov vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb preventívne protipožiarne kontroly a odstrániť zistené nedostatky;
  5. dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru;
  6. strpieť umiestnenie signalizačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu; ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody týmto nie sú dotknuté;
  7. oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve alebo užívaní;
  8. zabezpečiť pravidelné čistenie komínov a vykonávanie kontroly komínov v jej objektoch alebo priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo užívaní;
  9. zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etažový zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva alebo po stavebných úpravách na telese komína;
  10. umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri zisťovaní príčin vzniku požiarov;
 2. Fyzická osoba nesmie:
  1. fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru;
  2. vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov;
  3. zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu;
  4. vykonávať činnosti, na ktorých nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie podľa osobitných predpisov;
  5. poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarno-technickým zariadeniam, požiarnym vodovodom alebo vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo vody;
  6. vyvolávať bezdôvodne požiarny poplach alebo privolať bezdôvodne hasičskú jednotku.

 

Čl. 12

Povinnosti právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

 

             Právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba je povinná dodržiavať ustanovenia vyplývajúce z platnej právnej úpravy o ochrane pred požiarmi, ktoré sa jej špecificky dotýkajú.

 1. Právnická osoba a fyzicky podnikajúca osoba nesmie:
  1. vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov;
  2. zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu;
  3. spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho písomného súhlasu okresného riaditeľstva;
  4. používať požiarno-technické zariadenia, hasiace látky, hasičskú techniku a vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi, na ktoré nebol vydaný certifikát, ak sa certifikát podľa osobitných predpisov vyžaduje;
  5. vykonávať odbornú prípravu a činnosti, na ktorých výkon nemá oprávnenie alebo osobitné oprávnenie, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie.

 

Čl. 13

Pomoc pri zdolávaní požiarov

 

Každý je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru:

 1. vykonávať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb;
 2. uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia;
 3. ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom mieste zistený požiar, alebo zabezpečiť jeho uhasenie;
 4. poskytnúť hasičskej jednotke osobitnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo mesta;
 5. na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky, okresného riaditeľstva, alebo mesta poskytnúť dopravné prostriedky, zdroje vody na hasenie požiarov, spojovacie prostriedky a iné vecné prostriedky na zdolávanie požiarov;
 6. vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť na vykonanie opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru, alebo na zamedzenie jeho šírenia, prípadne na vykonanie iných záchranných prác, najmä vypratať alebo strpieť vypratanie pozemku, odstrániť alebo strpieť odstránenie stavieb, ich častí alebo porastov. O potrebe a rozsahu týchto opatrení rozhoduje veliteľ zásahu;
 7. ak je to nevyhnutné na účely cvičenia hasičskej jednotky, vstup na nehnuteľnosť je možný len so súhlasom vlastníka, správcu alebo užívateľa nehnuteľnosti;
 8. ak sú s poskytnutím pomoci spojené výdavky, patrí tomu, kto pomoc poskytol, náhrada týchto výdavkov podľa osobitných predpisov.

 

Čl. 14

Úlohy mesta v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 

            V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v jarnom období a v období dlhotrvajúceho sucha, mesto zriaďuje protipožiarne asistenčné hliadky z členov DHZO a podľa potreby ustanovuje v hasičských zbrojniciach pohotovostnú službu.

 

Čl. 15

Organizácia podujatí, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb

 

 1. Podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb môže sa uskutočniť len v objektoch a na miestach, ktoré sú na tieto účely určené a ktoré spĺňajú podmienky zabezpečenia ochrany pred požiarmi najmä z hľadiska záchrany osôb pri požiari. Usporiadať verejne prístupné podujatia v iných objektoch možno len na základe spracovaného písomné návrhu opatrení, ktoré v rámci výkonu štátneho požiarneho dozoru posúdi okresné riaditeľstvo.
 2. Pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, zriaďuje sa protipožiarna asistenčná hliadky. Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriaďuje usporiadateľ podujatia, ak sa s vlastníkom objektu, kde sa podujatie má konať, nedohodne písomne inak, vypracováva smernice pri ich činnosť a vybavuje ich potrebnými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi. Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky musia byť na viditeľnej časti odevu označení nápisom „Protipožiarna hliadka“ a nesmú byť poverení inými činnosťami, ktoré nesúvisia s plnením jej povinnosti.
 3. Väčší počet ľudí je viac ako:
  1. 500 osôb sústredených v nekrytých objektoch;
  2. 300 osôb sústredených v prvom nadzemnom podlaží objektu;
  3. 200 osôb sústredených v druhom a ďalšom nadzemnom podlaží objektu;
  4. 100 osôb sústredených v podzemnom podlaží objektu.

 

 

Š t v r t á   č a s ť

Zdolávanie požiarov

 

Čl. 16

Početný stav a vybavenie Dobrovoľného hasičského zboru obce

 

 1. V meste sú zriadené dva DHZO zložené z členov DHZ Tatranská Kotlina a Tatranská Lomnica.
 2. Do DHZO Tatranská Kotlina je zaradených 7 členov v jednom družstve. Do DHZO Tatranská Lomnica je zaradených 21 členov v troch družstvách. V rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky je DHZO Tatranská Lomnica zaradený do kategórie C.
 3. DHZO v kategórii C sa považuje za akcieschopný, ak od vyhlásenia poplachu operačným strediskom HaZZ je do dvoch hodín na hasičskej zbrojnici pripravené v pohotovosti družstvo v zložení 1 + 3 a uskutočnia výjazd k zásahu do 10 minút. Do troch hodín od vyhlásenia poplachu sa musí dostaviť na hasičskú zbrojnicu najmenej ďalších 10 členov DHZO.
 4. Vybavenie DHZ je majetkom mesta a je nasledovné:
  1. DHZ Tatranská Lomnica:
   • dopravné vozidlo AVIA A31,
   • cisternové vozidlo TATRA 148
   • príves s motorovou striekačkou PS 12,
   • 2 ks motorová striekačka PS 8,
   • 2 ks motorová striekačka PS 12,
   • plávajúce čerpadlo PPCA 800/GCV160;
  2. DHZ Tatranská Kotlina:
   • príves s motorovou striekačkou PS 12,
   • motorová striekačka PS 8,
   • motorová striekačka PS 12,
   • plávajúce čerpadlo PPCA 800/GCV160;
  3. hadicové vedenie, ktoré umožňuje dopravu hasičskej látky do vzdialenosti najmenej 600 m v každom DHZO;
  4. osobné ochranné prostriedky používané pri zdolávaní požiarov alebo na vykonávanie záchranných prác pre každého člena hasičského družstva;
  5. vecné prostriedky na zobrazenie, uvoľňovanie a odstraňovanie konštrukcií pri zásahu.

 
Čl. 17

Prehľad zdrojov požiarnej vody

 

 1. Zdrojmi požiarnej vody sú:
  1. vodné toky pre priame čerpanie vody do cisternových vozidiel alebo čerpanie vody pomocou prenosných striekačiek;
  2. priame plnenie cisternových vozidiel z potrubia v Novom Smokovci pri objekte Vodár;
  3. priame plnenie cisternových vozidiel hadicami zo zasnežovacieho zariadenia za budovou kabínkovej lanovky v Tatranskej Lomnici;
  4. vodné plochy (plesá, jazierka, vodné nádrže) pre priame čerpanie vody do cisternových vozidiel alebo čerpanie vody pomocou prenosných motorových striekačiek:
   • Tatranská Polianka – pri bytovom dome Tatranský dom,
   • Nový Smokovec – pri liečebnom dome Palace,
   • Starý Smokovec – nad hotelom Grand,
   • Tatranská Lomnica – nad hotelom Morava,
   • Tatranská Kotlina – pri odbočke na chatu Plesnivec;
  5. hydranty verejnej vodovodnej siete v jednotlivých častiach mesta;
  6. požiarne nádrže vybudované na vodných tokoch v správe ŠL TANAP-u pre priame čerpanie vody do cisternových vozidiel alebo čerpanie vody pomocou prenosných motorových striekačiek.
 2. Vlastníci (správcovia, užívatelia) zdrojov požiarnej vody sú povinní udržiavať ich v prevádzky schopnom stave a sú povinní umožniť k nim prístup a ich používanie v prípade potreby.
 3. Situačný plán mesta tvorí prílohu tohto nariadenia.

 

 

 

 

 

Čl. 18

Ohlasovne požiarov a spôsob vyhlásenia protipožiarneho poplachu

 

 1. Požiar možno ohlásiť na tieto telefónne čísla:
  1. Okresná ohlasovňa Poprad                          tel.č. 150, 112, 7870110;
  2. Obvodné oddelenie PZ SR Starý Smokovec   tel.č. 4422333, 4422433;
  3. Mestská polícia Starý Smokovec                    tel.č. 4780439, 4780415;
  4. Mestský úrad Starý Smokovec                       tel.č. 4780419;
  5. DHZO Tatranská Lomnica                   tel.č. 0903608081, 0902480882,

                                                                               0903642086, 0908447533;

f.    DHZO Tatranská Kotlina                            tel.č. 0908989848, 0915802366;

                                                                                0905697686, 0908327230;

 1. Dôležité telefónne čísla:
  1. Poliklinika Nový Smokovec                tel č. 4422444, 4422648;
  2. Elektrárne                                         tel.č. 0800123332;
  3. Plynárne                                           tel.č. 0850111727;
  4. Vodárne                                            tel.č. 0850111800, 7729548;
 2. Požiarny poplach sa vyhlasuje sirénou prerušovaným tónom po dobu dvoch minút.

 

 

P i a t a     č a s ť

Záverečné ustanovenia

 

Čl. 19

 

 1. Zrušuje sa nariadenie č. 2/2010 zo dňa 4.5.2010, ktorým sa vydáva požiarny poriadok mesta Vysoké Tatry.
 2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť ..................................

 

 

 

 

                                                                                                    Ing. Ján Mokoš

                                                                                                         primátor

Uznesenia

Dochádzka

Iveta Bohušová Prítomná
Anna Chovancová Prítomná
PaedDr. Róbert Gálfy Prítomný
MUDr. Ivan Hlinka Neprítomný
Ing. Jana Spitzkopf Kalinčíková Neprítomná
Ing. František Kredatus Prítomný
Štefan Strachan Prítomný
MUDr. Dalibor Piovarči Neprítomný
Igor Sedlár Prítomný
Ing. Peter Spitzkopf Prítomný

 

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

01

Kontrola plnenia uznesení MZ Hlavný kontrolór

02

Správa o vykonaných kontrolách Hlavný kontrolór

03

Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny Prednosta MsÚ

04

Príprava na zimnú turistickú sezónu 2014/2015 Prednosta MsÚ

05

Plnenie rozpočtu za 3. štvrťrok 2014 Prednosta MsÚ

06

Návrh na úpravu rozpočtu Prednosta MsÚ

07

Nájmy nebytových priestorov, objektov a pozemkov Prednosta MsÚ

 

Schvaľovanie zmien a doplnkov č. 2014/1 územného plánu mesta Vysoké Tatry

Materiály

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka