Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 19.2.2015

Pozvánka

P o z v á n k a

            Podľa § 13 ods. 4 písm. a/  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok 19. februára 2015  o 14.00 hod.

vo veľkej zasadačke  Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ                                                                       
 4. Správa o vykonaných kontrolách                                                               
 5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014                                                  
 6. Správa o vybavovaní sťažností za rok 2014
 7. Doplnok č. 1 k Štatútu mesta Vysoké Tatry
 8. Voľba členov komisií a delegovanie do predstavenstva  
 9. Žiadosti o poskytnutie dotácií                 
 10. Udelenie Ceny mesta za celoživotné dielo 
 11. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Vysoké Tatry
 12. Správa o poskytnutých dotáciách za rok  2014                                          
 13. Informácia o použití  príspevku  mesta ZCR Vysoké Tatry
 14. Informácia o čerpaní finančných prostriedkov OO CR za rok 2014 
 15. Správa o stavebnej činnosti na území mesta za 2. polrok 2014    
 16. Správa o činnosti mestskej polície za rok 2014                                        
 17. Správa o hospodárení s nájomnými bytmi
 18. Nájmy a prevody nebytových priestorov, objektov  a pozemkov
 19. Schválenie podmienok Obchodnej verejnej súťaže
 20. Vyradenie majetku mesta z evidencie
 21. Správa komisie na ochranu verejného záujmu
 22. Doplnenie požiadaviek na zmeny a doplnky č.2014/2 územného plánu mesta Vysoké Tatry
 23. Návrh na určenie platu primátora
 24. Interpelácie poslancov
 25. Diskusia
 26. Záver

 

                                                              Ing. Ján   M o k o š 

                                                                     primátor

Uznesenia

Dochádzka

Mária Bittnerová Prítomná
Alexander Gálfy Prítomný
PaedDr. Róbert Gálfy Neprítomný
PaedDr. Gabriel Jamnický Prítomný
Ing. Jozef Janiga Prítomný
Mgr. Darina Jatiová Prítomná
Milan Manik Prítomný
Pavel Schlaffer Prítomný
Iveta Šestáková Prítomná
IIng. Tomáš Tišťan Prítomný

 

Zápisnica

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

01

Kontrola plnenia uznesení MZ Hlavný kontrolór

02

Správa o vykonaných kontrolách Hlavný kontrolór

03

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014 Hlavný kontrolór

04

Správa o vybavovaní sťažností za rok 2014 Hlavný kontrolór

05

Správa o poskytnutých dotáciách za rok 2014 Prednosta MsÚ

06

Informácia o čerpaní finančných prostriedkov OO CR za rok 2014 riaditeľ OO CR

07

Informácia o použití príspevku ZCR za rok 2014 riaditeľ Z CR

08

Žiadosti o poskytnutie dotácií Prednosta MsÚ

09

Správa o stavebnej činnosti na území mesta za 2. polrok 2014 Prednosta MsÚ

10

Udelenie Ceny mesta za celoživotné dielo vedúci redaktor TD

11

Správa o činnosti mestskej polície za rok 2014 náčelník MsP
12

Správa o hospodárení s nájomnými bytmi

konateľ Tatry-Teplo
13

Návrh na úpravu rozpočtu

Prednosta MsÚ
14

Nájmy nebytových priestorov, objektov a pozemkov

Prednosta MsÚ

Materiály

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka