Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 29.4.2015

Pozvánka

P o z v á n k a

Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

v stredu 29. apríla 2015 o 14.00 hod.

 

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ
 4. Správa o vykonaných kontrolách
 5. Záverečný účet mesta za rok 2014
 6. Správa o hospodárení škôl s právnou subjektivitou za rok 2014
 7. Správa o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2014
 8. Správa o hospodárení VPS Vysoké Tatry za rok 2014
 9. Návrh na úpravu rozpočtu
 10. Návrh na zrušenie Lekárskej služby prvej pomoci
 11. Nájmy a prevody nebytových priestorov, objektov a pozemkov
 12. Schválenie podmienok verejných obchodných súťaží
 13. Schválenie Zmlúv o budúcich zmluvách
 14. Schválenie zmien a doplnkov č. 2014/2 územného plánu mesta Vysoké Tatry
 15. Návrh nariadenia, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č. 2014/2 územného plánu Mesta Vysoké Tatry
 16. Interpelácie poslancov
 17. Diskusia
 18. Záver

                                                                              Ing. Ján M o k o š

                                                                                     primátor

Návrh Nariadenia Mesta Vysoké Tatry č. 1/2015 z 29.4.2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č. 2014/2 územného plánu Mesta Vysoké Tatry


NÁVRH

Nariadenia

 

Mesta Vysoké Tatry č. 1/2015 z 29.4.2015,

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č. 2014/2 územného plánu Mesta Vysoké Tatry

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách sa uznieslo v zmysle § 4 ods. 3 písm. j) a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

Čl. 1

 

 1. Týmto nariadením sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č. 2014/2 územného plánu Mesta Vysoké Tatry,  ktoré tvoria prílohu tohto nariadenia.

 

 1. Priestorové vymedzenie riešeného územia zmien a doplnkov č. 2014/2 územného  plánu Mesta Vysoké Tatry tvoria katastrálne územia Štrbské Pleso, Starý Smokovec a Tatranská Lomnica.

 

Čl. 2

 

            Dokumentácia schválených  zmien a doplnkov  č.2014/2  územného plánu Mesta Vysoké Tatry je uložená a možno do nej nahliadnuť na Mestskom úrade Vysoké Tatry v Starom Smokovci, na Spoločnom stavebnom úrade Vysoké Tatry v Starom Smokovci a na Okresnom úrade Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania.

 

Čl. 3

 

            Toto nariadenie nadobúda účinnosť  pätnástym dňom od vyvesenia. Nariadenie musí byť vyvesené na dobu 30 dní.

           

 

 

                                                                                                                                                                                                                   Ing. Ján   M o k o š  v.r.

                                                                                      primátor         

 

                                                                                                                                        

Uznesenia

Dochádzka

Mária Bittnerová Prítomná
Alexander Gálfy Prítomný
PaedDr. Róbert Gálfy Prítomný
PaedDr. Gabriel Jamnický Neprítomný
Ing. Jozef Janiga Prítomný
Mgr. Darina Jatiová Prítomná
Milan Manik Prítomný
Pavel Schlaffer Prítomný
Iveta Šestáková Prítomná
IIng. Tomáš Tišťan Prítomný

 

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

01

Kontrola plnenia uznesení MZ Hlavný kontrolór

02

Správa o vykonaných kontrolách Hlavný kontrolór

03

Záverečný účet mesta za rok 2014 Prednosta MsÚ

04

Správa o hospodárení škôl s právnou subjektivitou za rok 2014 Riaditelia ZŠ a ZUŠ

05

Správa o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu

majetku a záväzkov k 31. 12. 2014
Prednosta MsÚ

06

Správa o hospodárení VPS Vysoké Tatry za rok 2014 Riaditeľ VPS

07

Návrh na úpravu rozpočtu Prednosta MsÚ

08

Nájmy nebytových priestorov, objektov a pozemkov Prednosta MsÚ

Materiály

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka