Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 25.6.2015

Pozvánka

P o z v á n k a

Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok 25. júna 2015 o 14.00 hod.

 

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ
 4. Správa o vykonaných kontrolách
 5. Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2015
 6. Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2015
 7. Vyhodnotenie zimnej turistickej sezóny 2014/2015
 8. Príprava na letnú turistickú sezónu
 9. Správa o hospodárení TATRY-TEPLO za rok 2014
 10. Správa o energetickom hospodárení TATRY-TEPLO za rok 2014
 11. Návrh na úpravu rozpočtu
 12. Nájmy nebytových priestorov, objektov a pozemkov
 13. Prevody nehnuteľného majetku
 14. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
 15. Správa o príprave Monografie Mesta Vysoké Tatry
 16. Žiadosti o zmeny a doplnky územného plánu Mesta Vysoké Tatry pre rok 2015
 17. Návrh na združenie investícií „Vybudovanie tréningovej futbalovej plochy s umelým povrchom“
 18. Prerokovanie platu primátora mesta Vysoké Tatry
 19. Interpelácie poslancov
 20. Diskusia
 21. Záver

 

 

 

                                                    Ing. Ján M o k o š

                                                          primátor

Uznesenia

Dochádzka

Mária Bittnerová Prítomná
Alexander Gálfy Neprítomný
PaedDr. Róbert Gálfy Neprítomný
PaedDr. Gabriel Jamnický Prítomný
Ing. Jozef Janiga Prítomný
Mgr. Darina Jatiová Prítomná
Milan Manik Prítomný
Pavel Schlaffer Prítomný
Iveta Šestáková Neprítomná
IIng. Tomáš Tišťan Prítomný

 

Zápisnica

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

01

Kontrola plnenia uznesení MZ Hlavný kontrolór

02

Správa o vykonaných kontrolách Hlavný kontrolór

03

Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2015 Hlavný kontrolór

04

Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2015 Prednosta MsÚ

05

Vyhodnotenie zimnej turistickej sezóny 2013/2014 Prednosta MsÚ

06

Príprava na letnú turistickú sezónu Prednosta MsÚ

07

Správa o hospodárení TATRY-TEPLO za rok 2014 Konateľ Tatry-Teplo

08

Správa o energetickom hospodárení TATRY-TEPLO za rok 2014 Konateľ Tatry-Teplo

09

Návrh na úpravu rozpočtu Prednosta MsÚ

10

Nájmy nebytových priestorov, objektov a pozemkov Prednosta MsÚ

Materiály

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka