Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 24.9.2015

Pozvánka

P o z v á n k a

Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok 24. septembra 2015 o 14.00 hod.

 

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci

 

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ
 4. Správa o vykonaných kontrolách
 5. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu mesta k 30.6.2015
 6. Monitorovacia správa o plnení škôl s právnou subjektivitou k 30.6.2015
 7. Informácia o použití príspevku ZCR k 30. 6. 2015
 8. Informácia o použití príspevku OO CR k 30. 6. 2015
 9. Správa o stavebnej činnosti na území mesta za I. polrok 2015
 10. Návrh na úpravu rozpočtu
 11. Nájmy nebytových priestorov, objektov a pozemkov
 12. Prevody nehnuteľného majetku
 13. Obchodná verejná súťaž Dolný Smokovec
 14. Plán zimnej údržby na rok 2015/2016
 15. Návrh na schválenie výšky členského príspevku pre OZ Pro Tatry
 16. Urbanistická štúdia zóny Eurocamp – 2. etapa
 17. Interpelácie poslancov
 18. Diskusia
 19. Záver

 

 

                                                          Ing. Ján M o k o š

                                                                primátor

 

Uznesenie

Dochádzka

Mária Bittnerová Prítomná
Alexander Gálfy Prítomný
PaedDr. Róbert Gálfy Prítomný
PaedDr. Gabriel Jamnický Prítomný
Ing. Jozef Janiga Prítomný
Mgr. Darina Jatiová Prítomná
Milan Manik Prítomný
Pavel Schlaffer Prítomný
Iveta Šestáková Prítomná
IIng. Tomáš Tišťan Prítomný

 

Zápisnica

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

01

Kontrola plnenia uznesení MZ Hlavný kontrolór

02

Správa o vykonaných kontrolách Hlavný kontrolór

03

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu mesta k 30.6.2015 Prednosta MsÚ

04

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu škôl s právnou subjektivitou k 30.06.2015

Riaditelia ZŠ a ZUŠ

05

Informácia o použití príspevku ZCR k 30.6.2015 Predseda ZCR

06

Informácia o použití príspevku OO CR k 30.6.2015 Riaditeľ OO CR

07

Správa o stavebnej činnosti na území mesta za I. polrok 2015 Prednosta MsÚ

08

Plán zimnej údržby na rok 2015/2016 Prednosta MsÚ

09

Návrh na úpravu rozpočtu Prednosta MsÚ

10

Nájmy nebytových priestorov, objektov a pozemkov Prednosta MsÚ

Materiály

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka