Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Pozvánka na zasadanie 26.9.2019

Pozvánka

 

Pozvánka

 

 

Podľa § 12, ods. 1  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

zvolávam

8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

 

 

v pondelok 26. 9. 2019 o 14:00 hod.

 

 

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

 

Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania mestského zastupiteľstva
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ
 4. Správa o vykonaných kontrolách
 5. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu mesta k 30.6.2019
 6. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu škôl s právnou subjektivitou, MKOS k 30.6.2019                   
 7. Informácia o použití príspevku ZCR k 30.6.2019    
 8. Informácia o použití príspevku OO CR k 30.6.2019            
 9. Plán zimnej údržby na rok 2019/2020          
 10. Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2019
 11. Nájmy a prevody nebytových priestorov, objektov a pozemkov
 12. Schválenie Programu odpadového hospodárstva
 13. Schválenie riaditeľa-konateľa VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
 14. Odvolanie Ing. Márie Fábryovej – konateľa Tatry-Teplo s.r.o
 15. Návrh zadania urbanistickej štúdie „Rozprávkovo“ (Eurocamp – Tatranská Lomnica)
 16. Schválenie úveru mesta
 17. Schválenie Zásad pri osadzovaní pamätných tabúľ, búst a pomníkov na verejných      priestranstvách a mestských budovách mesta Vysoké Tatry
 18. Aktualizácia a vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta
 19. Schválenie VZN , ktorým sa ruší nariadenie č. 2/2014 o opatrovateľskej službe
 20. Projekt vybudovania elektrickej nabíjacej stanice v Tatranskej Lomnici
 21. Interpelácie poslancov
 22. Diskusia
 23. Záver

 

 

                                                                                                   Ing. Ján Mokoš

                                                                                                         primátor

Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 10.12.2015

Pozvánka

P o z v á n k a

            Podľa § 13 ods. 4 písm. a/  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok   10. decembra     2015  o 14.00 hod.

 

vo veľkej zasadačke  Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ
 4. Správa o vykonaných kontrolách
 5. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016
 6. Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2016
 7. Plnenie rozpočtu mesta za 3. štvrťrok 2015
 8. Návrh na úpravu rozpočtu v roku 2015
 9. Návrh rozpočtu mesta na roky 2016-2018
 10. Schválenie  nariadení mesta
 11. Nájmy a prevody nebytových priestorov, objektov a pozemkov
 12. Schválenie Obchodných  verejných  súťaží
 13. Urbanistická štúdia Eurocamp – III. Etapa
 14. Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Vysoké Tatry
 15. Návrh na riešenie špeciálnej  ambulancie na Poliklinike Nový Smokovec
 16. Doplnenie požiadaviek na zmeny a doplnky ÚPD mesta Vysoké Tatry
 17. Interpelácie poslancov
 18. Diskusia
 19. Záver

 

 

                                                                                          Ing. Ján   M o k o š

                                                                                                   primátor

Návrh VZN 6/2016

N á v r h

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Vysoké Tatry č.  6/2015  zo dňa 10. decembra 2015

o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

 

 

Mesto Vysoké Tatry podľa § 4 ods. 3 písm. c) a § 6  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne  odpady a drobné stavebné odpady v znení  neskorších  predpisov  (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov“)

 

v y d á v a

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vysoké Tatry  č. 6/2015 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

 

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

 

 

 1. Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 11 ods. 4 písm. d) a e) zák. č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. c)  zákona    č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov mesto Vysoké Tatry zavádza od 1.1.2016 miestnu daň za užívanie verejného priestranstva.
 2. Základné náležitosti o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva sú ustanovené v  § 30 až  § 36 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

Čl. 2

Predmet dane

 

 1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
 2. Verejným priestranstvom pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sú verejnosti prístupné  pozemky vo vlastníctve mesta Vysoké Tatry a to najmä: miestne komunikácie, účelové komunikácie, chodníky, parkoviská, trhoviská, autobusové stanovištia, verejná zeleň. Verejným priestranstvom nie sú pozemky, ktoré  mesto prenajalo podľa osobitného zákona (Občiansky zákonník). Zoznam parciel vymedzujúcich verejné priestranstvo na území mesta Vysoké Tatry je uvedený v prílohe č. 1  tohto nariadenia.
 3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla na vyhradenom parkovisku, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.

 

Čl. 3

Sadzby dane

 

Správca dane stanovuje nasledovnú sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za každýaj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň nasledovne:

 1. 1,00 euro za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb - stánky, kiosky, pulty, stolíky, stojany
 2. 0,10 eur za prístrešky, pojazdné predajne
 3. 0,17 eur za umiestnenie stavebného zariadenia
 4. 0,07 eur za umiestnenie skládky
 5. 0,07 eur za trvalé parkovanie vozidla na vyhradenom parkovisku s vyznačeným dopravným značením,
 6. 0,13 eur za trvalé parkovanie nepojazdných motorových vozidiel, vrakov, karavanov mimo strážených parkovísk.

 

Čl. 4

Oznamovacia povinnosť

 

 1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
 2. V oznámení daňovník uvedie:
  1. fyzická osoba – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu
  2. právnická osoba – názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo
  3. údaje rozhodujúce na určenie dane – účel, miesto, obdobie a veľkosť záberu užívania verejného priestranstva, kópiu živnostenského listu  alebo koncesnej listiny.

 

Čl. 5

Platenie dane

 

Daň vyrubenú rozhodnutím  je možné zaplatiť prevodom z účtu, alebo v  pokladni Mestského  úradu Vysoké Tatry Starý Smokovec.

 

Čl. 6

Zníženie dane

 

Mesto  poskytne zníženie vo výške 50%  daňovej povinnosti:  zo stavieb  (zariadení)  prístreškov, keď daňovník zosúladí ich vzhľad  danému koloritu  (architektúre materskej stavby, materiálom použitým  na jej fasáde, dotvorí  zariadenie  z  prírodných  materiálov a  pod.)  a zvýši štandard vybavenia tým, že nahradí v zariadeniach plastové materiály inými ušľachtilejšími materiálmi.

 

Čl. 7

Záverečné ustanovenia

 

 1. Zrušuje sa nariadenie č. 13/2008 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva zo       dňa 11. decembra 2008
 2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2016.

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Ján Mokoš

                                                                                                                        primátor

 

 

Príloha č. 1

 

 1. Starý Smokovec
  • parc. C-KN  č. 239/1  priestor pred budovou Centrál
  • parc. C-KN č. 4133/14 pod Jakubkovou lúkou
  • parc. C-KN č. 235/3 priestor pri budove pošty
  • parc. C-KN č. 275/9, č. 275/12, č. 275/13, č. 481/2, č. 463/1 priestor pod údolnou stanicou  pozemnej lanovky
 2. Tatranská Lomnica
  • parc. C-KN č. 402/1, č. 406/3 priestor pri železničnej stanici
  • parc. C-KN č. 4453/2 priestor pri údolnej stanici kabínkovej lanovky (parkovisko vovlastníctve mesta Vysoké Tatry)
  • parc. C-KN č. 138 priestor medzi Penziónom Slalom a budovou Lyžiarskeho múzea
 3. Tatranská Kotlina
  • parc. C-KN č. 534/16 a č. 534/1  priestor na parkovisku pod Belianskou jaskyňou 

Uznesenia

Dochádzka

Mária Bittnerová Prítomná
Alexander Gálfy Prítomný
PaedDr. Róbert Gálfy Prítomný
PaedDr. Gabriel Jamnický Prítomný
Ing. Jozef Janiga Neprítomný
Mgr. Darina Jatiová Prítomná
Milan Manik Prítomný
Pavel Schlaffer Prítomný
Iveta Šestáková Prítomná
IIng. Tomáš Tišťan Prítomný

 

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

01

Kontrola plnenia uznesení MZ Hlavný kontrolór

02

Správa o vykonaných kontrolách Hlavný kontrolór

03

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 Hlavný kontrolór

04

Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2016

Prednosta MsÚ

05

Plnenie rozpočtu za 3. štvrťrok 2015 Prednosta MsÚ

06

Návrh rozpočtu mesta na roky 2016-2018 Prednosta MsÚ

07

Nájmy nebytových priestorov, objektov a pozemkov Prednosta MsÚ

Materíaly k zasadnutiu

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka