Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 23.2.2016

Pozvánka

P o z v á n k a

      Podľa § 13 ods. 4 písm. a/  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

v utorok  23. februára  2016  o 14.00 hod.

 

vo veľkej zasadačke  Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ
 4. Správa o vykonaných kontrolách
 5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015
 6. Správa o vybavovaní sťažností za rok 2015
 7. Správa o poskytnutých dotáciách za rok 2015
 8. Informácia o použití príspevku ZCR za rok 2015
 9. Informácia o čerpaní finančných prostriedkov OO CR za rok 2015
 10. Správa o stavebnej činnosti na území mesta za 2.polrok 2015
 11. Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2015
 12. Správa o hospodárení s nájomnými bytmi
 13. Udelenie Ceny mesta za celoživotné dielo
 14. Schválenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
 15. Schválenie  nariadenia mesta
 16. Schválenie žiadostí o poskytnutie dotácií
 17. Nájmy a prevody nebytových priestorov, objektov a pozemkov
 18. Schválenie združených investícií
 19. Projekt  „Zníženie energetickej náročnosti objektu Zdravotné stredisko Štrbské Pleso
 20. Delegovanie členov do rady školy a komisie MZ
 21. Schválenie riaditeľa MKOS
 22. Interpelácie poslancov
 23. Diskusia
 24. Záver

 

                                                                               Ing. Ján   M o k o š

                                                                                       primátor

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Vysoké Tatry o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

N á v r h

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Vysoké Tatry č. 1/2016  zo dňa 23. februára  2016

o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

 

 

 

Mesto Vysoké Tatry podľa § 4 ods. 3 písm. c) a § 6  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne  odpady a drobné stavebné odpady v znení  neskorších  predpisov  (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov“)

v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vysoké Tatry  č. 1/2016 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

 

 1. Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 11 ods. 4 písm. d) a e) zák. č 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. c) zákona  č. 582/2004  Z. z. v  znení  neskorších  predpisov  mesto Vysoké  Tatry ukladá  miestnu     daň za užívanie verejného priestranstva.
 2. Základné náležitosti o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva sú ustanovené v  § 30 až§ 36 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

Čl. 2

Predmet dane

 

 1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
 2. Verejným priestranstvom pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sú verejnosti prístupné  pozemky vo vlastníctve mesta Vysoké Tatry a to najmä: miestne komunikácie, účelové komunikácie, chodníky, parkoviská, trhoviská, autobusové stanovištia, verejná zeleň.Verejným priestranstvom nie sú pozemky, ktoré  mesto prenajalo podľa osobitného zákona (Občiansky zákonník, Obchodný zákonník). Zoznam parciel vymedzujúcich verejné priestranstvo na území mesta Vysoké Tatry je uvedený   v prílohe č. 1  tohto nariadenia.
 3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla na vyhradenom parkovisku, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne.

 

Čl. 3

Sadzby dane

 

Správca dane stanovuje nasledovnú sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň nasledovne:

 1. 0,35 eur za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb - stánky, kiosky, pulty, stolíky, stojany
 2. 0,10 eur za prístrešky, pojazdné predajne
 3. 0,17 eur za umiestnenie stavebného zariadenia
 4. 0,07 eur za umiestnenie skládky
 5. 0,07 eur za trvalé parkovanie vozidla na vyhradenom parkovisku s vyznačeným dopravným značením,
 6. 0,13 eur za trvalé parkovanie nepojazdných motorových vozidiel, vrakov, karavanov

            mimo strážených parkovísk.

 

Čl. 4

Oznamovacia povinnosť

 

 1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
 2. V oznámení daňovník uvedie:
  1. právnická osoba - obchodné meno a názov, IČO, DIČ, sídlo, kontaktné údaje (číslo telefónu,mailová adresa), údaje o štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na doručovanie písomností v rozsahu meno,  priezvisko, adresa trvalého  pobytu, kontaktné údaje
  2. fyzická osoba - podnikateľ - obchodné meno a názov, IČO, DIČ, sídlo, kontaktné údaje údaje o štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na doručovanie písomností v rozsahu meno,  priezvisko, ročné číslo, adresa trvalého  pobytu, kontaktné údajefyzická osoba - meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu alebo doručovaciu adresu, ak sa platiteľ nezdržiava na adrese trvalého pobytu, kontaktné údaje
  3. údaje rozhodujúce na určenie dane - miesto užívania verejného priestranstva, účel, rozsah  v m2 (situačný náčrt) a dobu užívania.
 3. Daňovník je povinný predložiť správcovi dane výpis z obchodného registra, živnostenský list alebo inú zriaďovaciu listinu na základe, ktorej osoba vykonáva činnosť.

 

Čl. 5

Platenie dane

 

Daň vyrubenú rozhodnutím  je možné zaplatiť prevodom z účtu, alebo v  pokladni Mestského  úradu Vysoké Tatry Starý Smokovec.

 

Čl. 6

Záverečné ustanovenia

 

 1. Zrušuje sa nariadenie č. 13/2008 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva zo       dňa 11. decembra 2008.
 2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 10.3.2016.

 

 

                                                                                                        Ing. Ján Mokoš

                                                                                                              primátor

 

 

Príloha č. 1

 

 1. Starý Smokovec
  • parc. C-KN  č. 239/1  priestor pred budovou Centrál
  • parc. C-KN č. 4133/14 pod Jakubkovou lúkou
  • parc. C-KN č. 235/3 priestor pri budove pošty
  • parc. C-KN č. 481/2, č. 307/5 priestor oproti podzemným garážam
 2. Tatranská Lomnica
  • parc. C-KN č. 402/1, č. 406/3 priestor pri železničnej stanici
  • parc. C-KN č. 4453/2 priestor pri údolnej stanici kabínkovej lanovky (parkovisko vo    vlastníctve mesta Vysoké Tatry)
  • parc. C-KN č. 233/1 autobusová stanica
 3. Tatranská Kotlina
  • parc. C-KN č. 534/16 a č. 534/1  priestor na parkovisku pod Belianskou jaskyňou

Uznesenia

Dochádzka

Mária Bittnerová Prítomná
Alexander Gálfy Prítomný
PaedDr. Róbert Gálfy Prítomný
PaedDr. Gabriel Jamnický Neprítomný
Ing. Jozef Janiga Prítomný
Mgr. Darina Jatiová Prítomná
Milan Manik Prítomný
Pavel Schlaffer Prítomný
Iveta Šestáková Prítomná
IIng. Tomáš Tišťan Prítomný

 

Zápisnica

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

01

Kontrola plnenia uznesení MZ Hlavný kontrolór

02

Správa o vykonaných kontrolách Hlavný kontrolór

03

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015 Hlavný kontrolór

04

Správa o vybavovaní sťažností za rok 2015 Hlavný kontrolór

05

Správa o poskytnutých dotáciách za rok 2015 Prednosta MsÚ

06

Informácia o čerpaní finančných prostriedkov OO CR za rok 2015 riaditeľ OO CR

07

Informácia o použití príspevku ZCR za rok 2015 riaditeľ Z CR

08

Žiadosti o poskytnutie dotácií Prednosta MsÚ

09

Správa o stavebnej činnosti na území mesta za 2. polrok 2015 Prednosta MsÚ

10

Udelenie Ceny mesta za celoživotné dielo vedúci redaktor TD

11

Správa o činnosti mestskej polície za rok 2015 náčelník MsP
12

Správa o hospodárení s nájomnými bytmi

konateľ Tatry-Teplo
13

Návrh na úpravu rozpočtu

Prednosta MsÚ
14

Nájmy nebytových priestorov, objektov a pozemkov

Prednosta MsÚ

Materiály k zasadnutiu

dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka