Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 28.4.2016

Pozvánka

P o z v á n k a

    Podľa § 13 ods. 4 písm. a/  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok 28. apríla  2016  o 14.00 hod.

 

vo veľkej zasadačke  Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ
 4. Návrh na zrušenie uznesení MZ
 5. Správa o vykonaných kontrolách
 6. Záverečný účet mesta za rok 2015
 7. Správy o hospodárení škôl s právnou subjektivitou za rok 2015
 8. Správa o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
 9. Návrh na vyradenie zmarených investícií
 10. Správa o hospodárení VPS Vysoké Tatry s.r.o   za rok 2015
 11. Návrh na úpravu rozpočtu v roku 206
 12. Nájmy a prevody nebytových priestorov, objektov a pozemkov mesta
 13. Schválenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
 14. Oboznámenie s návrhom zonacie TANAPu
 15. Žiadosti o zmeny a doplnky územného plánu mesta Vysoké Tatry pre rok 2016
 16. Schválenie riaditeľa VPS Vysoké Tatry  s.r.o.
 17. Delegovanie člena do Dozornej rady  VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
 18. Splnomocnenie prednostu na rokovania s MILBACHOM
 19. Interpelácie poslancov
 20. Diskusia
 21. Záver

Uznesenia

Dochádzka

Mária Bittnerová Prítomná
Alexander Gálfy Prítomný
PaedDr. Róbert Gálfy Prítomný
PaedDr. Gabriel Jamnický Prítomný
Ing. Jozef Janiga Prítomný
Mgr. Darina Jatiová Prítomná
Milan Manik Prítomný
Pavel Schlaffer Prítomný
Iveta Šestáková Neprítomná
IIng. Tomáš Tišťan Prítomný

 

Zápisnica

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

01

Kontrola plnenia uznesení MZ Hlavný kontrolór

02

Správa o vykonaných kontrolách Hlavný kontrolór

03

Záverečný účet mesta za rok 2015 Prednosta MsÚ

04

Správa o hospodárení škôl s právnou subjektivitou za rok 2015 Riaditelia ZŠ a ZUŠ

05

Správa o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu

majetku a záväzkov k 31. 12. 2015
Prednosta MsÚ

06

Správa o hospodárení VPS Vysoké Tatry za rok 2015 Riaditeľ VPS

07

Návrh na úpravu rozpočtu Prednosta MsÚ

08

Nájmy nebytových priestorov, objektov a pozemkov Prednosta MsÚ

Materiály k zasadnutiu

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka