Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 29.11.2016

Pozvánka

Pozvánka

       Podľa § 12 ods. 1 písm. a/  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

v utorok  29. novembra   2016  o 14.00  hod.

 

vo veľkej zasadačke  Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie podmienok OVS
 4. Schválenie nájmov
 5. Plnenie rozpočtu za 3. štvrťrok 2016
 6. Návrh na úpravu rozpočtu 2016
 7. Schválenie VZN o miestnom poplatku za rozvoj
 8. Schválenie výstavby nájomných bytoviek
 9. Záver

 

 

 

                                                                                               Ing. Ján   M o k o š

                                                                                                     primátor v.r.

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Vysoké Tatry o miestnom poplatku za rozvoj

Návrh

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Vysoké Tatry č.   /2016 zo dňa.................. o miestnom poplatku za rozvoj

 

Mesto Vysoké Tatry v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

                                                                          v y d á v a

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Vysoké Tatry č.    /2016 o miestnom poplatku za rozvoj

Čl. 1

Základné ustanovenie

 

 1. Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na §  2  zákona zavádza s účinnosťou od 1. januára 2017 miestny poplatok za  rozvoj.
 2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestneho poplatku za rozvoj (ďalej len „poplatok za rozvoj“) na území Mesta Vysoké Tatry od účinnosti tohto VZN.

Čl. 2

Predmet poplatku za rozvoj

 

 1. Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území mesta, na ktorú je vydané      právoplatné stavebné povolenie, ktorým sa povoľuje stavba (ďalej len „stavebné    povolenie“).
 2. Predmetom poplatku za rozvoj nie je:
  1. odstránenie poruchy stavby alebo havarijného stavu stavby
  2. drobná stavba, nadstavba a prístavba s výmerou do 25 m2
  3. stavba rodinného domu s výmerou podlahovej plochy do 150 m2
  4. stavba alebo časť stavby podľa § 3 ods. 2 písm. d) zákona.

                                                                      

Čl.3

Základ poplatku za rozvoj

 

Základom poplatku za rozvoj je výmera nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej časti stavby v m2, pričom na účely tohto výpočtu sa za podlahovú plochu nadzemnej časti stavby považuje súčet výmery všetkých miestností v nadzemných podlažiach stavby. 

 

Čl. 4

Sadzba poplatku za rozvoj

 

Sadzba poplatku za rozvoj sa vyrubuje za každý aj začatý meter štvorcový podlahovej plochy nadzemnej časti stavby:

 1. stavby na bývanie..................................................10 Eur
 2. stavby na pôdohospodársku produkciu definované v § 7 ods. 2 písm. b) zákona....................................................................20 Eur/m2
 3. priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu....................................................... 20 Eur/m2
 4. stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou...............................................................20 Eur/m2
 5. ostatné stavby.........................................................20 Eur/m2

 

Čl. 5

Výpočet, vyrubenie a splatnosť poplatku za rozvoj

 

 1. Poplatok za rozvoj sa vypočíta ako súčin základu poplatku podľa Čl. 3 a sadzby poplatku     za rozvoj podľa Čl. 4. 
 2. Poplatok za rozvoj vyrubí mesto rozhodnutím.
 3. Vyrubený poplatok za rozvoj je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti     rozhodnutia.
 4. Mesto môže určiť na základe žiadosti poplatníka platenie poplatku za rozvoj v splátkach.    Splátky sú splatné v lehotách určených mestom v rozhodnutí, ktorým sa o platení     v splátkach rozhoduje; proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať.

 

Čl. 6

Vznik, zánik poplatkovej povinnosti

 

 1. Poplatková povinnosť vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia.
 2. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým stavebné povolenie stratilo platnosť, ak     súčasne poplatník nezačal stavbu realizovať.
 3. Ak stavba slúži na viaceré účely, poplatník je povinný oznámiť obci najneskôr v deň vzniku  poplatkovej povinnosti výmeru podlahovej plochy nadzemnej časti stavby podľa príslušného účelu využitia podlahovej plochy.

 

Čl. 7

Záverečné ustanovenie

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2017.

 

 

 

                                                                                                         Ing. Ján Mokoš

                                                                                                            primátor v.r.

Uznesenia

Hlasovanie

Dochádzka

Mária Bittnerová Neprítomná
Alexander Gálfy Prítomný
PaedDr. Róbert Gálfy Prítomný
PaedDr. Gabriel Jamnický Prítomný
Ing. Jozef Janiga Prítomný
Mgr. Darina Jatiová Prítomná
Milan Manik Prítomný
Pavel Schlaffer Prítomný
Iveta Šestáková Prítomná
BSBA. Michal Hanč Prítomný

 

Materiály

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka