Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 15.12.2016

Pozvánka

P o z v á n k a

 

Podľa § 12 ods. 1 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok 15. decembra 2016 o 14.00 hod.

 

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ
 4. Správa o vykonaných kontrolách
 5. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017
 6. Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2017
 7. Návrh rozpočtu mesta na roky 2017-2019
 8. Návrh na úpravu rozpočtu
 9. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve
 10. Nájmy a prevody nebytových priestorov, objektov a pozemkov
 11. Schválenie Všeobecných záväzných  nariadení mesta
 12. Interpelácie poslancov
 13. Diskusia
 14. Záver

 

Ing. Ján Mokoš v.r.

                                                                                                                                     primátor

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Vysoké Tatry ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy školám a školským zariadeniam v Meste Vysoké Tatry

Návrh nariadenia č..../2016 Mesta Vysoké Tatry

ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy školám a školským zariadeniam v Meste Vysoké Tatry

 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách sa uznieslo podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6, odst. 12, písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

 

Čl. I.

Úvodné ustanovenie

 

 1. Toto nariadenie určuje výšku a spôsob použitia dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2017 na:
  1. žiaka základnej umeleckej školy, na deti materských škôl, školských klubov detí a zariadení školského stravovania, ktorých zriaďovateľom je Mesto Vysoké Tatry,
  2. dieťa Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva Dolný Smokovec ,
  3. dieťa Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Dolný Smokovec,
  4. žiaka Súkromného centra voľného času Vyšné Hágy.
 2. Pri určovaní dotácie na prevádzku a mzdy sa vychádza z počtu žiakov a detí v školách a školských zariadeniach k 15. septembru 2016.

 

 

Čl. II.

Určenie výšky dotácie

 

 1. Dotácia na prevádzku a mzdy nažiaka Základnej umeleckej školy Tatranská Lomnica sa určuje

vo výške 669,78 €

 

 1. Dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa sa určuje v:
 1. Materskej škole Vyšné Hágy vo výške
 2. Materskej škole Nový Smokovec vo výške
 3. Materskej škole Dolný Smokovec vo výške
 4. Materskej škole Tatranská Lomnica vo výške
 5. Materskej škole Tatranská Kotlina vo výške
2.492,95 €
3.039,17 €
2.690,60 €
2.453,52 €
2.859,12 €

 

 1. Dotácia na prevádzku a mzdy na žiaka sa určuje v:
 1. Školskom klube detí pri Základnej škole Vyšné Hágy vo výške
 2. Školskom klube detí pri Základnej škole s materskou školou Dolný Smokovec vo výške
 3. Školskom klube detí pri Základnej škole Tatranská Lomnica vo výške

524,07 €
288,50 €
164,47 €

 

 1. Dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa sa určuje v školských jedálňach pri:
 1. Základnej škole s materskou školou Dolný Smokovec vo výške
 2. Základnej škole Tatranská Lomnica vo výške
365,55 €
242,63 €

 

 1. Dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa Súkromného centra špeciálno–pedagogického poradenstva
      Dolný Smokovec sa určuje vo výške 126,72 €

 

 1. Dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa Súkromného centra pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie
      Dolný Smokovec vo výške 12,67 €

 

 1. Dotácia na prevádzku a mzdy na žiaka Súkromného centra voľného času

      Vyšné Hágy vo výške

62,13 €

 

Čl. III.

Poskytnutie a použitie dotácie

 

 

 1. Školám a školským zariadeniam uvedeným v čl. II., odst. 1, 2, písm. c), odst. 3., písm. b),c), odst. 4, písm. a), b) a odst. 5,6,7 sa poskytujú dotácie spravidla mesačne.
 2. Správu o použití dotácie predkladajú školy a školské zariadenia polročne „Mestskému zastupiteľstvu vo Vysokých Tatrách“.
 3. Dotácie určené školám a školským zariadeniam uvedeným v čl. II. , odst. 2, písm. a), b), d), e), odst. 3, písm. a) čerpá mesto. Použitie dotácie je súčasťou informácie o plnení rozpočtu mesta, ktorá sa predkladá štvrťročne „Mestskému zastupiteľstvu vo Vysokých Tatrách“.
 4. Dotácie určené školám a školským zariadeniam možno použiť len na prevádzku a mzdy.

 

 

Čl. IV.

Záverečné ustanovenia

 

 

 1. Zrušuje sa Nariadenie č. 3/2015 Mesta Vysoké Tatry, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy školám a školským zariadeniam v Meste Vysoké Tatry.
 2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

 

 

 

                                                                                                           Ing. Ján Mokoš v.r.

                                                                                                                 primátor

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Vysoké Tatry o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie

Mesta Vysoké Tatry č.     /2016 zo dňa 15. decembra 2016

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

 

 

Mesto Vysoké Tatry podľa § 4 ods. 3 písm. c) a § 6  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne  odpady a  drobné stavebné odpady v  znení  neskorších  predpisov  (ďalej  len „zákon č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov“)

 

vydáva

 

Všeobecne  záväzné  nariadenie  mesta Vysoké Tatry  č.    /2016    o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

 

 1. Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 11 ods. 4 písm. d),e)a  g) zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení  v znení  neskorších  predpisov rozhodlo, že v nadväznosti  na § 2 ods. 2 zákona  č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov  mesto Vysoké Tatry  zavádza od 1.1.2017 miestny poplatok za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len„poplatok“)
 2. Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady súustanovené v § 77 až § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 3. Toto nariadenie upravuje:
  1. sadzby poplatku,
  2. náležitosti platenia poplatku,
  3. podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti,
  4. podmienky a podklady, ktoré ma poplatník preukázať pri znížení alebo odpustení poplatku.

                                                                                                                                           

Čl. 2

Sadzby poplatku

 

Sadzba poplatku je:

 1. 0,0273 eur za jeden liter komunálnych odpadov – množstvový zber
 2. 0,0548 eurza osobu a kalendárny deň
 3. 0,072 eur za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

Pri množstvovom zbere  poplatník dohodne s mestom frekvenciu odvozu a objemy zberných nádob.

 

Čl. 3

Spôsob, forma a zaplatenie poplatku

 

 1. Poplatok sa platí:
  1. na účet mesta uvedený v rozhodnutí,
  2. v hotovosti pri platbách do 300,00 eur v pokladni mestského úradu.
 2. Poplatok v úhrne do 3 eur sa nevyrubuje.

 

Čl. 4

Podmienky a podklady na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti

 

Mesto Vysoké Tatry (ďalej len „mesto“)  vráti  poplatok alebo  jeho pomernú  časť poplatníkovi,  ak  mu zanikla povinnosť platiť poplatok alebo ak došlo k zmene poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia a poplatník preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti. Podmienky pre vrátenie poplatku sú napr.: zrušenie trvalého pobytu, resp. prechodného pobytu, zánik práva užívať nehnuteľnosť, zrušenie prevádzky, zníženie alebo odpustenie poplatku.

 

Čl. 5

Podmienky a podklady na zníženie alebo odpustenie poplatku

 

 1. Mesto na základe požiadania poplatníka poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatníkpreukáže na základe podkladov,že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta. Poplatník musí preukázať splneniepodmienok na zníženie aleboodpustenie poplatku predložením dokladov za každé zdaňovacie obdobie.
 2. Mesto  poplatok zníži o 80 % poplatníkom,  ktorí  sa  zdržujú na území SR ale mimo územia mesta.   Podmienky pre zníženie poplatku sú: návšteva školy, zamestnanie  mimo mesta, pobyt v inom  meste alebo obci.  Preukazujúcim podkladom pre zníženie poplatku je: potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o ubytovaní v  študentskom  domove   alebo  internáte,  potvrdenie  o  ubytovaní   v ubytovacom  zariadení, potvrdenie od zamestnávateľa,  potvrdenie  o  zaplatení  poplatku  v mieste  pobytu a iné potvrdenia, ktoré preukazujú skutočnosť pre zníženie poplatku.
 3. Podmienky  pre  odpustenie poplatku   sú: výkon   väzby   alebo   trestu,  pobyt   v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti, pobyt v zariadení  poskytujúcom   sociálne služby, pobyt v zahraničí. Preukazujúcim   podkladom   pre  odpustenie   poplatku  je:   potvrdenie    nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,  potvrdenie zariadenia  poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou, potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne  služby pobytovou   formou, potvrdenie  o  štúdiu  v zahraničí, potvrdenie  o  ubytovaní v študentskom  domove alebo  internáte  v  zahraničí,  potvrdenie   od   agentúry,   ktorá   sprostredkováva   prácu   v  zahraničí,  potvrdenie od zamestnávateľa v zahraničí, potvrdenie  o pobyte v zahraničí a iné, ktoré preukazujú skutočnosť pre odpustenie poplatku.
 4. V prípade, že podkladynie sú v slovenskomalebo českom jazyku, jepotrebnépredložiť aj     preklad (nie je potrebný úradný preklad). Podklady nie je možné nahradiť čestným vyhlásením

   

Čl. 6

Záverečné ustanovenia

 

 1. Zrušuje sa nariadenie mesta č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 10. decembra 2015
 2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2017.

      

 

 

                                                                                                                    Ing. Ján Mokoš v.r.

                                                                                                                            primátor

Uznesenia

Dochádzka

Mária Bittnerová Prítomná
Alexander Gálfy Prítomný
PaedDr. Róbert Gálfy Prítomný
PaedDr. Gabriel Jamnický Prítomný
Ing. Jozef Janiga Prítomný
Mgr. Darina Jatiová Prítomná
Milan Manik Prítomný
Pavel Schlaffer Prítomný
Iveta Šestáková Prítomná
BSBA. Michal Hanč Prítomný

 

Zápisnica

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

01

Kontrola plnenia uznesení MZ Hlavný kontrolór

02

Správa o vykonaných kontrolách Hlavný kontrolór

03

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 Hlavný kontrolór

04

Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2017

Prednosta MsÚ

05

Plnenie rozpočtu za 3. štvrťrok 2016 Prednosta MsÚ

06

Návrh rozpočtu mesta na roky 2017-2019 Prednosta MsÚ

07

Nájmy nebytových priestorov, objektov a pozemkov Prednosta MsÚ

Materiály

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka