Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 23.2.2017

Pozvánka

Pozvánka

           

Podľa § 12 ods. 1 písm. a/  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

 

zvolávam

15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok 23. februára   2017  o 14.00  hod.

 

vo veľkej zasadačke  Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ                                                                
 4. Správa o vykonaných kontrolách                                                            
 5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016                                                
 6. Správa o vybavovaní sťažností za rok 2016
 7. Informácia o čerpaní členského príspevku mesta Vysoké Tatry do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Tatry za rok 2016 
 8. Informácia o použití príspevku ZCR za rok 2016
 9. Žiadosti o poskytnutie dotácií    
 10. Správa o stavebnej činnosti na území mesta za 2. polrok  2016  
 11. Udelenie Ceny mesta za celoživotné dielo
 12. Správa o činnosti mestskej polície za rok 2016
 13. Správa o hospodárení s nájomnými bytmi
 14. Návrh na úpravu rozpočtu
 15. Nájmy a prevody nebytových priestorov, objektov a pozemkov
 16. Zásady odmeňovania a poskytovania paušálneho príspevku účinkujúcim na              občianskych obradoch a slávnostiach
 17. Návrh na vymenovanie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Tatranská Lomnica
 18. Interpelácie poslancov
 19. Diskusia
 20. Záver

                                                                       Ing. Ján   M o k o š

                                                                                primátor

Uznesenia

Dochádzka

Mária Bittnerová Prítomná
Alexander Gálfy Prítomný
PaedDr. Róbert Gálfy Prítomný
PaedDr. Gabriel Jamnický Prítomný
Ing. Jozef Janiga Prítomný
Mgr. Darina Jatiová Prítomná
Milan Manik Prítomný
Pavel Schlaffer Prítomný
Iveta Šestáková Neprítomná
BSBA. Michal Hanč Prítomný

 

Zápisnica

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

     

01

Kontrola plnenia uznesení MZ Hlavný kontrolór

02

Správa o vykonaných kontrolách Hlavný kontrolór

03

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016 Hlavný kontrolór

04

Správa o vybavovaní sťažností za rok 2016 Hlavný kontrolór

05

Správa o poskytnutých dotáciách za rok  2016 Prednosta MsÚ

06

Informácia o čerpaní finančných prostriedkov OO CR za rok 2016 Riaditeľ OO CR

07

Informácia o použití príspevku ZCR za rok 2016         Riaditeľ ZCR

08

Žiadosti o poskytnutie dotácií Prednosta MsÚ

09

Správa o stavebnej činnosti na území mesta za 2. polrok  2016 Prednosta MsÚ

10

Udelenie Ceny mesta za celoživotné dielo Vedúci redaktor TD

11

Správa o činnosti mestskej polície za rok 2016 Náčelník MsP

12

Správa o hospodárení s nájomnými bytmi Konateľ Tatry-Teplo

13

Návrh na úpravu rozpočtu Prednosta MsÚ

14

Nájmy a prevody nebytových priestorov, objektov a pozemkov Prednosta MsÚ

Materiály

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka