Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 27.4.2017

Pozvánka

Pozvánka

           

Podľa § 12 ods. 1 písm. a/  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

 

zvolávam

17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok 27. apríla 2017  o 14.00  hod.

 

vo veľkej zasadačke  Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ                                                                
 4. Správa o vykonaných kontrolách                                                            
 5. Záverečný účet mesta za rok 2016
 6. Správa o hospodárení škôl s právnou subjektivitou za rok 2016
 7. Správa o hospodárení Mestského kultúrneho a osvetového strediska za rok 2016
 8. Správa o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2016
 9. Návrh na úpravu rozpočtu
 10. Nájmy a prevody nebytových priestorov, objektov a pozemkov
 11. Návrh Dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku MZ Vysoké Tatry
 12. VZN o miestnom poplatku za rozvoj
 13. Zdravotné stredisko Štrbské Pleso – žiadosť o NFP
 14. Správa Komisie na ochranu verejného záujmu MZ Vysoké Tatry
 15. Interpelácie poslancov
 16. Diskusia
 17. Záver

                      

 

                      

Ing. Ján   Mokoš

       primátor

Návrhy VZN

Návrh

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Vysoké Tatry č.   /2017 zo dňa 27.4.2017 o miestnom poplatku za rozvoj

 

Mesto Vysoké Tatry v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

 

v y d á v a

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Vysoké Tatry č.    /2017 o miestnom poplatku za rozvoj

 

 

Čl. 1

Základné ustanovenia

 

 1. Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na § 2  zákona zavádza s účinnosťou od 1. januára 2017 miestny poplatok za  rozvoj.
 2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberaniamiestneho poplatku za rozvoj (ďalej len „poplatok za rozvoj“) na území Mesta Vysoké Tatry od jeho účinnosti.

 

                                                         Čl. 2

                                       Predmet poplatku za rozvoj

 

Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území mesta podľa § 3 zákona.

                                              

                           

                                                    Čl. 3

                                  Základ poplatku za rozvoj

 

Základom poplatku za rozvoj je výmera nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej  stavby v m2, ktorá je predmetom poplatku za rozvoj podľa Čl. 2, pričom na účely tohto zákona sa za podlahovú plochu nadzemnej časti stavby považuje súčet výmery všetkých miestností v nadzemných podlažiach stavby.  

 

                        

                                                                   Čl. 4

                                                   Sadzba poplatku za rozvoj

 

Sadzba poplatku za rozvoj sa vyrubuje za každý aj začatý meter štvorcový podlahovej plochy nadzemnej časti stavby:

 • stavby na bývanie..................................................10 Eur/m2
 • stavby na pôdohospodársku produkciu definované v § 7 ods. 2 písm. b) zákona....................................................................20 Eur/m2
 • priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu....................................................... 20 Eur/m2
 • stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou...............................................................20 Eur/m2
 • ostatné stavby.........................................................20 Eur/m2

 

                             

                                                             Čl. 5

                      Výpočet, vyrubenie a splatnosť poplatku za rozvoj

 

 1. Poplatok za rozvoj sa vypočíta ako súčin základu poplatku podľa Čl. 3 zníženýo 60 m2 a sadzby poplatku za rozvoj podľa Čl. 4.
 2. Poplatok za rozvoj vyrubí mesto rozhodnutím.
 3. Vyrubený poplatok za rozvoj je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
 4. Mesto môže určiť na základe žiadosti poplatníka platenie poplatku za rozvoj v splátkach. Splátky budú rozvrhnuté rovnomerne v maximálnej dobe 24 mesiacov. Splátky sú splatné v lehotách určených mestom v rozhodnutí, ktorým sa  o platení v splátkach rozhoduje; proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať.

 

 

                                                                   Čl. 6

                                       Vznik, zánik poplatkovej povinnosti

 

 1. Poplatková povinnosť vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia, do právoplatnosti rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, dňom  právoplatnosti rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby alebo dňom  ohlásenia stavby stavebnému úradu.
 2. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým stavebné povolenie stratilo platnosť, ak           súčasne poplatník nezačal stavbu realizovať.
 3. Ak má stavba slúžiť na viaceré účely, poplatník je povinný oznámiť obci najneskôr v deňvznikupoplatkovej povinnosti výmeru podlahovej plochy nadzemnej časti stavby podľa príslušného účelu využitia podlahovej plochy.

 

 

                                                                   Čl. 7

                                                  Záverečné ustanovenia

 

 1. Zrušuje sa nariadenie mesta č. 4/2016 o miestnom poplatku za rozvoj.
 2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15–tym dňom od jeho schválenia.

 

                                                                                       

                                                                                                       Ing. Ján Mokoš

                                                                                                               primátor

Uznesenia

Dochádzka

Mária Bittnerová Prítomná
Alexander Gálfy Prítomný
PaedDr. Róbert Gálfy Prítomný
PaedDr. Gabriel Jamnický Prítomný
Ing. Jozef Janiga Prítomný
Mgr. Darina Jatiová Prítomná
Milan Manik Prítomný
Pavel Schlaffer Prítomný
Iveta Šestáková Prítomná
BSBA. Michal Hanč Prítomný

 

Zápisnica

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

     

01

Kontrola plnenia uznesení MZ Hlavný kontrolór

02

Správa o vykonaných kontrolách Hlavný kontrolór

03

Záverečný účet mesta za rok 2016 Prednosta MsÚ

04

Správa o hospodárení škôl s právnou subjektivitou za rok 2016 Riaditelia ZŠ a ZUŠ

05

Správa o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu

majetku a záväzkov k 31.12.2016
Prednosta MsÚ

06

Správa o hospodárení VPS Vysoké Tatry za rok 2016 Riaditeľ VPS

07

Návrh na úpravu rozpočtu Prednosta MsÚ

08

Nájmy a prevody nebytových priestorov, objektov a pozemkov          Prednosta MsÚ

Materiály

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka