Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 29.6.2017

Pozvánka

Pozvánka

           

Podľa § 12 ods. 1 písm. a/  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

 

zvolávam

18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok 29. júna 2017  o 14.00  hod.

vo veľkej zasadačke  Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ                                                                
 4. Správa o vykonaných kontrolách   
 5. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017
 6. Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2017
 7. Vyhodnotenie zimnej turistickej sezóny 2016/2017
 8. Príprava na letnú turistickú sezónu 2017
 9. Správa o hospodárení TATRY-TEPLO za rok 2016
 10. Správa o energetickom hospodárení TATRY-TEPLO za rok 2016
 11. Správa o hospodárení VPS Vysoké Tatry za rok 2016
 12. Návrh na úpravu rozpočtu
 13. Žiadosť ZCR Vysoké Tatry o poskytnutie finančných prostriedkov na projekt
 14. Nájmy a prevody nebytových priestorov, objektov a pozemkov
 15. Návrh na doplnenie člena v komisii Požiarnej ochrany
 16. Schválenie VZN mesta Vysoké Tatry
 17. Zmena č. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
 18. Investičný zámer – Sedačková lanovka na Hrebienok
 19. Príprava rekultivácie skládky 2018
 20.  Súhlas zriaďovateľa s vytvorením športových tried v ZŠ s MŠ D.Smokovec     
 21. Schválenie konateľa do Tatranskej odpadovej spoločnosti s.r.o.
 22. Zmena č. 1 Štatútu Mesta Vysoké Tatry
 23. Doplnok č. 2/2017 k Rokovaciemu poriadku
 24. Zmena Zásad o obstarávaní zmien a doplnkov ÚPN Mesta Vysoké Tatry
 25. Informácia o rokovaní OOCR Región Vysoké Tatry
 26. Interpelácie poslancov
 27. Diskusia
 28. Záver

 

                                                                                   Ing. Ján Mokoš v.r  

                                                                                          primátor

 

Uznesenia

Dochádzka

Mária Bittnerová Prítomná
Alexander Gálfy Prítomný
PaedDr. Róbert Gálfy Prítomný
PaedDr. Gabriel Jamnický Neprítomný
Ing. Jozef Janiga Prítomný
Mgr. Darina Jatiová Prítomná
Milan Manik Prítomný
Pavel Schlaffer Prítomný
Iveta Šestáková Neprítomná
BSBA. Michal Hanč Prítomný

 

Zápisnica

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

     

01

Kontrola plnenia uznesení MZ Hlavný kontrolór

02

Správa o vykonaných kontrolách Hlavný kontrolór

03

Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2017 Hlavný kontrolór

04

Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2016 Prednosta MsÚ

05

Vyhodnotenie zimnej turistickej sezóny 2016/2017 Prednosta MsÚ

06

Príprava na letnú turistickú sezónu Prednosta MsÚ

07

Správa o hospodárení TATRY-TEPLO za rok 2016 Konateľ Tatry -Teplo

08

Správa o energetickom hospodárení TATRY-TEPLO za rok 2016 Konateľ Tatry -Teplo

09

Návrh na úpravu rozpočtu Prednosta MsÚ

10

Nájmy a prevodynnebytových priestorov, objektov a pozemkov Prednosta MsÚ

Materiály

Zvukový záznam

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka