Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 28.9.2017

Pozvánka

Pozvánka

           

Podľa § 12 ods. 1 písm. a/  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

zvolávam

21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok 28. septembra  2017  o 14.00  hod.

vo veľkej zasadačke  Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ                                                             
 4. Správa o vykonaných kontrolách                                                         
 5. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu mesta k 30.6.2017
 6. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu škôl s právnou subjektivitou a Mestského          kultúrneho a osvetového stredisko k 30.6.2017
 7. Informácia o použití príspevku ZCR k 30.6.2017
 8. Informácia o použití príspevku OO CR k 30.6.2017
 9. Správa o stavebnej činnosti na území mesta za I. polrok 2017
 10. Plán zimnej údržby na rok 2017/2018
 11. Návrh na úpravu rozpočtu
 12. Nájmy a prevody nebytových priestorov, objektov a pozemkov
 13.  Schválenie Požiarneho poriadku mesta
 14.  VZN, ktorým sa ruší nariadenie č. 6/2014 Požiarny  poriadok mesta
 15. Schválenie zriaďovateľskej listiny DHZO
 16. Doplnenie prílohy Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
 17. Schválenie podania žiadosti o NFP a schválenie spolufinancovania pre projekt "Zlepšenie technického vybavenie učební fyziky, chémie a polytechnickej výchovy v ZŠ T.Lomnica"-  
 18. Schválenie podania žiadosti o NFP a schválenie spolufinancovania pre projekt " Rekonštrukcia  verejných priestranstiev - Dolný Smokovec"
 19. návrh rozpočtu OOCR pre Oblasť Vysoké Tatry
 20. Súdny spor medzi mestom Vysoké Tatry a Bývalým urbárskym spolumajiteľstvom MILBACH – pozemkové spoločenstvo – prijatie uznesenia
 21. Schválenie spolufinancovania projektu „Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacím výsledkom žiaka so zdravotným znevýhodnením v Základnej škole Vyšné Hágy
 22. Rozšírenie spôsobu financovania 2 nájomných bytoviek v Tatranskej Lomnici
 23. Interpelácie poslancov
 24. Diskusia
 25. Záver

 

                                                                                              Ing. Ján Mokoš  v.r.

                                                                                                   primátor

Uznesenia

Dochádzka

Mária Bittnerová Prítomná
Alexander Gálfy Prítomný
PaedDr. Róbert Gálfy Prítomný
PaedDr. Gabriel Jamnický Neprítomný
Ing. Jozef Janiga Prítomný
Mgr. Darina Jatiová Prítomná
Milan Manik Prítomný
Pavel Schlaffer Prítomný
Iveta Šestáková Prítomná
BSBA. Michal Hanč Prítomný

 

Zápisnica

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

     

01

Kontrola plnenia uznesení MZ Hlavný kontrolór

02

Správa o vykonaných kontrolách Hlavný kontrolór

03

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu mesta k 30.6.2017 Prednosta MsÚ

04

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu škôl s právnou subjektivitou k 30.6.2017 Riaditelia ZŠ a ZUŠ

05

Informácia o použití príspevku ZCR k 30.6.2017 Predseda ZCR

06

Informácia o použití príspevku OO CR k 30.6.2017 Riaditeľ OO CR

07

Správa o stavebnej činnosti na území mesta za I. polrok 2017 Prednosta MsÚ

08

Plán zimnej údržby na rok 2017/2018 Prednosta MsÚ

09

Návrh na úpravu rozpočtu Prednosta MsÚ

10

Nájmy a prevodynnebytových priestorov, objektov a pozemkov Prednosta MsÚ

Materiály

Zvukový záznam

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka