Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 22.2.2018

Pozvánka

Pozvánka

           

 

Podľa § 12 ods. 1 písm. a/  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

zvolávam

25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok 22. februára 2018  o 14.00 hod.

 

vo veľkej zasadačke  Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ
 4. Správa o vykonaných kontrolách
 5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017
 6. Správa o vybavovaní sťažností za rok 2017
 7. Správa o poskytnutých dotáciách za rok  2017
 8. Informácia o čerpaní finančných prostriedkov OO CR za rok 2017
 9. Informácia o použití príspevku ZCR za rok 2017
 10. Žiadosti o poskytnutie dotácií
 11. Správa o stavebnej činnosti na území mesta za 2. polrok  2017
 12. Udelenie Ceny mesta za celoživotné dielo
 13. Správa o činnosti mestskej polície za rok 2017
 14.  Správa o hospodárení s nájomnými bytmi
 15. Návrh na úpravu rozpočtu
 16. Zmena a doplnok Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta                            
 17. Nájmy a prevody nebytových priestorov, objektov a pozemkov
 18.  VZN , ktorým sa mení nariadenie č. 2/2017, ktorým sa určuje výška príspevku na       čiastočnú úhradu nákladov na činnost škôl a školských zariadení v meste Vysoké Tatry
 19. Výstavba nájomných bytov Tatranská Lomnica
 20. Interpelácie poslancov
 21. Diskusia
 22. Záver

 

 

Ing. Ján Mokoš v.r.

        primátor

Uznesenia

Dochádzka

Mária Bittnerová Prítomná
Alexander Gálfy Prítomný
PaedDr. Róbert Gálfy Prítomný
PaedDr. Gabriel Jamnický Prítomný
Ing. Jozef Janiga Prítomný
Mgr. Darina Jatiová Prítomná
Milan Manik Prítomný
Pavel Schlaffer Prítomný
Iveta Šestáková Prítomná
BSBA. Michal Hanč Prítomný

 

Zápisnica

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

     

01

Kontrola plnenia uznesení MZ Hlavný kontrolór

02

Správa o vykonaných kontrolách Hlavný kontrolór

03

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017 Hlavný kontrolór

04

Správa o vybavovaní sťažností za rok 2017 Hlavný kontrolór

05

Správa o poskytnutých dotáciách za rok 2017 Prednosta MsÚ

06

Informácia o čerpaní finančných prostriedkov OO CR za rok 2017 Riaditeľ OO CR

07

Informácia o použití príspevku ZCR za rok 2017 Riaditeľ ZCR

08

Žiadosti o poskytnutie dotácií Prednosta MsÚ

09

Správa o stavebnej činnosti na území mesta za 2. polrok 2017 Prednosta MsÚ

10

Udelenie Ceny mesta za celoživotné dielo Vedúci redaktor TD

11

Správa o činnosti mestskej polície za rok 2017 Náčelník MsP

12

Správa o hospodárení s nájomnými bytmi Konateľ Tatry-Teplo

13

Návrh na úpravu rozpočtu Prednosta MsÚ

14

Nájmy a prevody nebytových priestorov, objektov a pozemkov Prednosta MsÚ

Materiály

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka