Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 8.11.2018

Pozvánka

Pozvánka

Podľa § 12, ods. 1  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

zvolávam

30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok 8. novembra  2018 o 14.00 hod.

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

 

Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu MZ
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnení uznesení MZ
 4. Plnenie rozpočtu za 3. štvrťrok 2018
 5. Návrh na úpravu rozpočtu   
 6. Návrh rozpočtu mesta na roky 2019-2021
 7. Schválenie VZN Mesta Vysoké Tatry, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy      školám  a školským zariadeniam pre rok 2019
 8. VZN  o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie  prístroje
 9. Nájmy a prevody  nebytových priestorov, objektov a pozemkov
 10. Zmeny a doplnky č. 2016/1 územného plánu mesta Vysoké Tatry
 11. Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č. 2016/1 územného plánu mesta  Vysoké Tatry
 12. Zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva č. 158/2017 zo dňa 28.09.2017
 13. Predloženie žiadosti o NFP a spolufinancovanie projektu „Wifi pre mesto Vysoké Tatry“
 14. Predloženie žiadosti o NFP a spolufinancovanie projektu „ Protipovodňové opatrenia v Tatranskej Lomnici – intravilán“
 15. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 
 16. Interpelácie poslancov
 17. Diskusia
 18. Záver

 

                                                                                              Ing. Ján Mokoš v.r.

                                                                                                      primátor

Uznesenia

Dochádzka

Mária Bittnerová Prítomná
Alexander Gálfy Prítomný
PaedDr. Róbert Gálfy Prítomný
PaedDr. Gabriel Jamnický Prítomný
Ing. Jozef Janiga Prítomný
Mgr. Darina Jatiová Prítomná
Milan Manik Prítomný
Pavel Schlaffer Prítomný
Iveta Šestáková Prítomná
BSBA. Michal Hanč Prítomný

 

Zápisnica

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

     

01

Kontrola plnenia uznesení MZ Hlavný kontrolór

02

Správa o vykonaných kontrolách Hlavný kontrolór

03

Plnenie rozpočtu za 3. štvrťrok 2018 Prednosta MsÚ

04

Návrh na úpravu rozpočtu Prednosta MsÚ

05

Návrh rozpočtu mesta na roky 2019-2021 Prednosta MsÚ

06

Nájmy a prevody nebytových priestorov, objektov a pozemkov Prednosta MsÚ

Materiály

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka