Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Pozvánka na zasadanie 26.9.2019

Pozvánka

 

Pozvánka

 

 

Podľa § 12, ods. 1  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

zvolávam

8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

 

 

v pondelok 26. 9. 2019 o 14:00 hod.

 

 

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

 

Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania mestského zastupiteľstva
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ
 4. Správa o vykonaných kontrolách
 5. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu mesta k 30.6.2019
 6. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu škôl s právnou subjektivitou, MKOS k 30.6.2019                   
 7. Informácia o použití príspevku ZCR k 30.6.2019    
 8. Informácia o použití príspevku OO CR k 30.6.2019            
 9. Plán zimnej údržby na rok 2019/2020          
 10. Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2019
 11. Nájmy a prevody nebytových priestorov, objektov a pozemkov
 12. Schválenie Programu odpadového hospodárstva
 13. Schválenie riaditeľa-konateľa VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
 14. Odvolanie Ing. Márie Fábryovej – konateľa Tatry-Teplo s.r.o
 15. Návrh zadania urbanistickej štúdie „Rozprávkovo“ (Eurocamp – Tatranská Lomnica)
 16. Schválenie úveru mesta
 17. Schválenie Zásad pri osadzovaní pamätných tabúľ, búst a pomníkov na verejných      priestranstvách a mestských budovách mesta Vysoké Tatry
 18. Aktualizácia a vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta
 19. Schválenie VZN , ktorým sa ruší nariadenie č. 2/2014 o opatrovateľskej službe
 20. Projekt vybudovania elektrickej nabíjacej stanice v Tatranskej Lomnici
 21. Interpelácie poslancov
 22. Diskusia
 23. Záver

 

 

                                                                                                   Ing. Ján Mokoš

                                                                                                         primátor

Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 11.4.2019

Pozvánka

Pozvánka

 

Podľa § 12, ods. 1  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

zvolávam

4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

 

vo štvrtok 11. apríla  2019 o 14:00 hod.

 

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

 

Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu MZ
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ                                                                
 4. Správa o vykonaných kontrolách                                                       
 5. Záverečný účet mesta za rok 2018                                                        
 6. Správa o hospodárení škôl s právnou subjektivitou a MKOS za rok 2018  
 7. Správa o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2018
 8. Návrh na úpravu rozpočtu                                                                       
 9. Nájmy a prevody nebytových priestorov, objektov a pozemkov 
 10. Programu odpadového hospodárstva  mesta Vysoké Tatry
 11. Zrušenie uznesení MZ
 12. Zmeny a doplnky č. 2016/1 územného plánu mesta Vysoké Tatry
 13. Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č. 2016/1 územného      plánu mesta Vysoké Tatry
 14. Rekonštrukcia a správa verejného osvetlenia v meste Vysoké Tatry
 15. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií
 16. Interpelácie poslancov
 17. Diskusia
 18. Záver

 

 

                                                                                               Ing. Ján Mokoš  v.r.

                                                                                                    primátor

Uznesenie

Hlasovanie

Dochádzka

Ing. Lucia Dubielová Prítomná
Juraj Husovský Prítomný
Mgr. Darina Jatiová Prítomná
Ing. Viktor Kosmák Neprítomný
Ing. Matej Líška Prítomný
Peter Lukáč Prítomný
Ing. Alžbeta Nedorostová Prítomná
Pavel Schlaffer Neprítomný
Ing. Tomáš Tišťan Prítomný
Ivan Urbanovič Prítomný

 

Zápisnica

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

     

01

Kontrola plnenia uznesení MZ Hlavný kontrolór

02

Správa o vykonaných kontrolách Hlavný kontrolór

03

Záverečný účet mesta za rok 2018 Prednosta MsÚ

04

Správa o hospodárení škôl s právnou subjektivitou a MKOS za rok 2018 Riaditelia ZŠ, ZUŠ a MKOS

05

Správa o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu

majetku a záväzkov k 31. 12. 2018
Prednosta MsÚ

06

Návrh na úpravu rozpočtu Prednosta MsÚ

07

Nájmy a prevody nebytových priestorov, objektov a pozemkov Prednosta MsÚ

Materiály k zasadnutiu

Materiály k zasadaniu

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka