Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Archív rozpočtov

Rozpočet mesta na roky 2016-2018

Rozpočet 2016 - sumár.pdf(51.5 kB)Rozpočet 2016 - 2018 - sumár
Programový rozpočet 2016 - BV.pdf(73.9 kB)Programový rozpočet 2016 - 2018 - BV
Programový rozpočet 2016 - FO.pdf(25.1 kB)Programový rozpočet 2016 - 2018 - FO
Programový rozpočet 2016 - KV.pdf(33.2 kB)Programový rozpočet 2016 - 2018 - KV
Rozpočet MSKOS 2016 - BV.pdf(20 kB)Rozpočet MSKOS 2016 - 2018 - BV
Rozpočet ZUŠ 2016.pdf(21.5 kB)Rozpočet ZUŠ 2016 - 2018
Sumár poziadaviek.pdf(53.8 kB)Sumár poziadaviek
Rozpočet na rok 2015 - 2017.pdf(27 kB)Rozpočet na rok 2015 - 2017
Rozpočet 2015-2017sumár.pdf(79.2 kB)Rozpočet 2015-2017sumár
Programový rozpočet - FO-2015.pdf(22.5 kB)Programový rozpočet - FO-2015
Programovy rozpocet ZUS TL.pdf(44.5 kB)Programovy rozpocet ZUS TL
Programovy rozpocet ZS TL.pdf(41.7 kB)Programovy rozpocet ZS TL
Programovy rozpocet ZS s MS DS.pdf(44.1 kB)Programovy rozpocet ZS s MS DS
 

Názov položky

 V tis. Sk

 

 Daň z nehnuteľností

 17 500

 Podiel na príjmoch štátneho rozpočtu

 30 700

 Daň za ubytovanie

 19 292

 Daň za psa

 150

 Daň za užívanie verejného priestranstva

 320

 Daň za užívanie verejného priestranstva - parkovné

 16 200

 Poplatok za komunálne odpady a drobné stav.odpady

 10 000

 Daň za nevýhernéné hracie prístroje

 100

 Daň za predajné automaty

 100

 Daňové príjmy - spolu

 94 362

 

 Nájomné - nebytové priestory, pozemky

 17500

 Nájomné - byty

 1 068

 Správne poplatky

 700

 Internet

300

 Príjmy kín a knižníc

 273

 Tatranský dvojtýždenník - inzercia, predaj

 100

 Úroky

 80

 Výťažky zo stávkových hier a výh. automatov

 1 995

 Za opatrovateľskú službu

 200

 Zdravotné poisťovne

 2300

 Poplatky - zdravotníctvo

 250

 Poplatok za znečistenie ovzdušia

 70

 Ostatné príjmy

 180

 Nedaňové príjmy - spolu

 15 116

 

 Transfer na vedenie matrík

 230

 Transfer na školy

 14 993

 Ostatné transfery na prenesené kompetencie

 100

 Granty na zmiernenie škôd spôsobených živelnými pohromami

 8 760

 Grant na verejnoprospešné práce

 200

 Bežné granty a transfery - spolu

 24 283

 

 BEŽNÉ PRÍJMY - CELKOM

 133 761

 
ROZPOČET BEŽNÝCH VÝDAVKOV MESTA VYSOKÉ TATRY
 
Názov položky
V tis. Sk
 
Doprava - opravy komunikácií, chodníkov,autobus.zastávok, dopr.značenie
6 525
Verejné osvetlenie - prevádzka, vianočná výzdoba
5 574
Cestovný ruch - propagácia a reklama, Internet, informátor
2 724
Rekreačné a športové služby - oprava ihrísk
50
Majetok mesta - údržba, prevádzkové náklady, geom.plány, znal.pos., nájom
1 450
Kultúra a šport
1 381
Mestská polícia
3 568
Požiarna ochrana
127
Obradné siene
50
Ostatné kultúrne služby

310

Civilná ochrana
100
Tatranský dvojtýždenník
929
Sociálne zabezpečenie - Kluby dôchodcov, sociálne výpomoce
735
Členovia mestského zastupiteľstva
620
Výdavky na opatrovateľskú činnosť
1 700
Školenia, účastnícke poplatky (MsÚ, MsP, PO)
80
Členské príspevky mesta
100
Splácanie úrokov z úveru
570
Rozvoj obcí - grantové projekty - spoluúčasť
500
Výdavky verejnej správy
22 693
Odvoz a likvidácia komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
10 100
Školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity
9 170
Transfer školám s právnou subjektivitou
22 096
Príspevok pre Združenie cestovného ruchu

3 620

Príspevky na šport, kultúru, školstvo a pod.
1 000
Výdavky na matričnú činnosť
230
Výdavky Polikliniky
2 634
Výdavky na ostatné prenesené kompetencie
100
 
 
BEŽNÉ VÝDAVKY - CELKOM
133 761
BEŽNÝ ROZPOČET MESTA VYSOKÉ TATRY NA ROK 2006
 
BEŽNÉ PRÍJMY - CELKOM
133 761
 
BEŽNÉ VÝDAVKY - CELKOM
133 761
 
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET MESTA VYSOKÉ TATRY NA ROK 2006
 
Príjmy
v tis. Sk
Nenávratný príspevok na infraštruktúru cestovného ruchu
120 000
Transfer so Štátneho fondu rozvoja bývania
9 797
Príjmy z predaja majetku mesta

10 000

Granty na zmiernenie škôd spôsobených živelnými pohromami

7 696

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - CELKOM
147 493
 
Výdavky
v tis. Sk
Rozvoj obcí - infraštruktúra cestovného ruchu, turistický informačný systém
129 287
Výdavky verejnej správy - výpočtová technika, automobil
800
Autobusový prístrešok N. Polianka
400
Drevené javisko S. Smokovec
152
Majetok mesta - rekonštrukcie
3 000
Bytové domy T. Lomnica a D. Smokovec
19 492
Projekty - vila Alica, autobusová stanica T.Lomnica, objekt T.Kotlina, cesta
1 580
Športoviská pre mládež T. Lomnica, N.Smokovec
500
Príspevok na výstavbu zborového domu a rekonštr.kostola T.Lomnica
250
Grafický informačný systém
180
Kapitálové výdavky na materské a základné školy
2 600
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - CELKOM
158 241
 
ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ MESTA VYSOKÉ TATRY NA ROK 2006
 
Príjmy
v tis. Sk
Prevody z fondu rozvoja bývania
150
Prijaté úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania
6 000
Prijaté úvery

7 000

PRÍJMY Z FINAN. OPERÁCIÍ - CELKOM
13 150
 
Výdavky
v tis. Sk
Splátky úverov

2 402

VÝDAVKY Z FIN. OPERÁCIÍ - CELKOM

2 402


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka