Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Asociácia horských sídiel

 CHARAKTERISTIKA ASOCIÁCIE HORSKÝCH SÍDIEL SLOVENSKA

 

  Už pohľad na mapu Slovenska naznačuje, že je to hornatá krajina. Oblúk horskej sústavy Karpát má na Slovensku svoje najvyššie pohorie – Vysoké Tatry (najvyšší vrchol je Gerlachovský štít - 2654,4 m. n. m.). Z viacerých historických príčin sa práve na úpätí hôr alebo priamo v nich usadili ľudia napriek obtiažnym životným podmienkam.
  Práve obtiažne životné podmienky, no rovnostársky prístup k prerozdeľovaniu daní, ba v niektorých krokoch až uprednostňovanie regiónov s ľahšími podmienkami rozvoja, viedli k nespokojnosti. Tá však nenašla zodpovedajúcu odozvu už preto, lebo hlas o spokojnosti bol hlasom jednotlivcov.
  Medzinárodný rok hôr, ktorý vyhlásila Organizácia spojených národov, bol vo svojej základnej myšlienke na Slovensku udusený už tým, že jeho organizáciu prevzal ústredný orgán štátnej správy a udržal ho v rovine formálnosti. V roku 2003 vzišla zo samosprávy Vysokých Tatier iniciatíva smerom k niektorým vybraným mestám a obciam, aby vzniklo zoskupenie horských miest a obcí, ktoré bude hájiť ich špecifické záujmy. Toto sa udialo na jar roku 2003 a iniciátori boli vedení snahou vytvoriť mimovládne zoskupenie, ktoré by popri samotných obtiažnych životných podmienkach v horských sídlach riešilo aj problematiku najlogickejšej ekonomickej aktivity – cestovného ruchu – a vzťahov k orgánom a vôbec legislatíve ochrany prírody.
  Registrácia sa udiala ešte v tom istom roku. Krajský úrad v Prešove zaregistroval rozhodnutím č. j. 2003/12536/Pa zo dňa 30. októbra 2003 Asociáciu horských sídiel Slovenska ako záujmové združenie právnických osôb. Zakladajúcimi obcami boli: Bystrá, Demänovská Dolina, Donovaly, Hrabušice, Vysoké Tatry a Zuberec.
  Hneď v úvode nasledujúceho roku Asociácia zasiahla do tvorby NATURA 2000 a veľmi aktívne začala činnosť pracovná skupina cestovného ruchu. Rozširovala sa členská základňa a v závere roka sa ustálila na počte 35. Asociácia mala svojho zástupcu v komisii pre rozvoj cestovného ruchu pri Ministerstve hospodárstva SR a vyjadrovali sme sa k viacerým dokumentom strategického významu.
  V súčasnosti si svojimi postojmi a aktivitami vybudovala Asociácia horských sídiel Slovenska autoritu, ktorá znamenala aj zvýšenie záujmu o členstvo. Ku dňu 31. marca 2006 mala Asociácia 91 členov. Je treba azda objasniť, že kritériá pre členstvo sú prísne, pretože požadujú, aby sa obec nachádzala najmenej 600 m. n. m. (kritériá EÚ hovoria už o 400 m. n. m.) a do jej katastra zasahovalo chránené územie na úrovni národného parku alebo chránenej krajinnej oblasti. Na Slovensku je takýchto miest a obcí 241. Žije v nich 6,5 % obyvateľstva Slovenska a zaberajú 11 % plochy jeho územia, najmä v samosprávnych krajoch Banskobystrickom, Košickom, Prešovskom, Žilinskom, niekoľko aj v Trenčianskom.
  Činnosť Asociácie horských sídiel Slovenska v súčasnosti riadi Predsedníctvo, v čele ktorého je primátor Vysokých Tatier Ing. Ján Mokoš. Predsedom Dozornej rady je starosta obce Hrabušice Ing. Štefan Labuda. Sekretariát Asociácie je v Starom Smokovci.
  Už v roku 2004, no najmä 2005 našli naše aktivity aj medzinárodnú odozvu. Európska AEM nás vyzvala k členstvu, na jej podnet sa v októbri 2005 uskutočnila na Štrbskom Plese medzinárodná konferencia k problematike horských sídiel. V jej rámci bola podpísaná zmluva o spolupráci s podobnou organizáciou v Poľsku.
  V novembri 2005 sa uskutočnilo mimoriadne valné zhromaždenie, z ktorého vzišla Deklarácia, obracajúca sa na vládu SR a orgány Národnej rady SR, aby riešili problémy kvality života v horských sídlach. Bola to reakcia na reštriktívny zásah ministerských úradníkov, ktorí nezaradili do návrhu štátneho rozpočtu kompenzácie z titulu klimatických podmienok a nadmorskej výšky.
  Ukázala sa akútna potreba legislatívneho začlenenia horských sídiel. Základom by mal byť štatút, definujúci horské sídlo. Treba reagovať na hlasy z obcí a miest, ktoré chcú byť členmi Asociácie, no Stanovy ich obmedzujú práve z titulu nadmorskej výšky ich polohy, pritom niekedy ide iba o metre či desiatky metrov. Prebieha komplexná ekonomická analýza života a podmienok pre život v horských sídlach. Je to porovnávacia analýza. Tvorcami sú odborníci z Ekonomickej fakulty UMB Banská Bystrica a pracovná skupina Asociácie.


 
ÚvodÚvodná stránka