Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavná náplň

Rozsah kontrolnej činnosti a úlohy hlavného kontrolóra:

 1. Kontrolnou činnosťou je kontrola
  1. zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných
   predpisov /zákon č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov/,
  2. príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, 
  3. vybavovania sťažností /zákon č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach/ a petícií / zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov/, 
  4. dodržiavania všeobecne záväzných predpisov vrátane nariadení mesta, 
  5. plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, 
  6. dodržiavania interných predpisov mesta, 
  7. ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi /napr. zákon č. 583/2004 Z.z. 19 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov/.
    
 2. Kontrolná činnosť podľa odseku 1 sa nevťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje primátor v správnom konaní podľa § 27 zákona.
   
 3. Kontrolnej činnosti podľa zákona podlieha 
  1. mestský úrad,
  2. rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom, 
  3. právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
  4. osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo nenávratné finančné výpomoci v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
    
 4. Hlavný kontrolór
  1. vykonáva kontrolu v rozsahu uvedenom v odseku 1,
  2. predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,
   ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v mestskom zastupiteľstve zverejnený
   na úradných tabuliach mesta, 
  3. vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu pred ich schválením
   v mestskom zastupiteľstve, 
  4. predkladá na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva správu o výsledkoch kontroly, 
  5. predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku, 
  6. spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie, 
  7. vybavuje sťažnosti podľa § 11 ods. 3 zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach, 
  8. je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo, 
  9. je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa odseku 1 a 3,
  10. je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo primátorovi.                                            
 5. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským zastupiteľstvom.

 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka