Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Ktorým sa vydáva PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBÍSK V MESTE VYSOKÉ TATRY

Schválené: 15.12.2011

Účinnosť: 1.1.2012

N A R I A D E N I E
Mesta Vysoké Tatry č. 2/2011 z 15. decembra 2011,
ktorým sa vydáva
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBÍSK
V MESTE VYSOKÉ TATRY

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách sa uznieslo podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 18 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

 1. Tento prevádzkový poriadok sa vzťahuje na cintoríny a urnové háje /ďalej len „pohrebiská“/ v Meste Vysoké Tatry /ďalej len „mesto“/ v Novom Smokovcia v Tatranskej Lomnici. Upravuje podmienky správy a užívania pohrebiska jeho správcom, pohrebnými službami a osobami, ktoré služby využívajú v zmysle všeobecne záväznýchprávnych predpisov a v súlade so zásadami piety.
 2. Pohrebiská zriaďuje Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách a prevádzkujeich spoločnosť VPS Vysoké Tatry , s.r.o. so sídlom v Starom Smokovci /ďalej len„prevádzkovateľ“/.

Čl. 2

Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Obchodné meno: VPS Vysoké Tatry , s.r.o.
Sídlo: Starý Smokovec, 45
Vysoké Tatry, 062 01
IČO 43 795 773
Zápis: Obch. reg. OS Prešov, odd: Sro, vl. 19303/P
Názov prevádzky: Stredisko cintorínskych služieb

Čl. 3

Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku

 1. Na pohrebisku sa poskytujú najmä tieto služby:udržiavanie čistoty a poriadku, starostlivosť o dom smútku, o vojenské hroby a hroby
  1. udržiavanie čistoty a poriadku, starostlivosť o dom smútku, o vojenské hroby a hrobyneznámych zosnulých,
  2. údržba komunikácií a zelene, obmedzenie vstupu motorových vozidiel na pohrebisko,funkčnosť oplotenia, odvoz cintorínskeho odpadu, prípadne jeho kompostovanie, starostlivosť o vodné zdroje a mobiliér.
 2. Písomná a mapová evidencia súvisiaca s prevádzkovaním pohrebiska sa vedie v zmysle zákona č. 131 / 2010 Z. z. o pohrebníctve /evidencia prideľovania hrobovýchmiest , vojenských hrobov, podávanie informácií o cintorínskych a pohrebných službách, odsúhlasovanie a preberanie drobných stavieb na pohrebiskách a pod./.

Čl. 4

Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta

 1. Nájomca hrobového miesta je povinný najmä:
  1. užívať hrobové miesto v súlade s nájomnou zmluvou,
  2. dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska,
  3. udržiavať prenajaté hrobové miesto na vlastné náklady.
 2. Stavebnú úpravu hrobových miest je potrebné odsúhlasiť s prevádzkovateľom pohrebiska. Pritom sa treba riadiť pokynmi prevádzkovateľa , a to najmä pokiaľ ide o druh použitého materiálu; je potrebné dbať, aby
  1. povrchová úprava hrobu bola zachovaná v rozmeroch 90 x 230 cm,
  2. uličky medzi hrobmi boli najmenej 30 cm okolo hrobu,
  3. predné a zadné hrany hrobov boli v jednej priamke s prednými a zadnými hranami susedných rámov,
  4. pri stavbe náhrobku jednotlivé kusy do seba zapadali,
  5. pri realizácii prác na pohrebisku neboli poškodené susediace hrobové miesta, uličky, trávnaté porasty a chodníky, a aby sa stavebný materiál skladoval na podložke,
  6. sa bez písomného súhlasu prevádzkovateľa nevynášali z pohrebiska časti náhrobkov a hrobové ozdoby.
 3. Výkopy a zemné práce /kopanie hrobov, formovanie a obkladanie hrobov/ sizabezpečujú nájomcovia hrobových miest prostredníctvom odborných firiem aremeselníkov.
 4. Stromy a kry sa môžu vysádzať na prepožičaných miestach a v ich tesnom okolílen po predchádzajúcom písomnom súhlase prevádzkovateľa pohrebiska.
 5. Lavičky na pohrebisku sa môžu umiestniť len po predchádzajúcom súhlaseprevádzkovateľa pohrebiska. Lavičky môžu používať všetci návštevníci pohrebiska..
 6. Všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie podľa § 17 ods. 4 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve je potrebné písomne oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska.

Čl. 5

Povinnosti návštevníkov pohrebiska

 1. Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať zásady správania sa zodpovedajúce pietnemu miestu. Na pohrebiskách je zakázané najmä:
  1. hlučne sa správať, fajčiť, používať alkoholické nápoje a návykové látky, vykonávať fyzickú potrebu,
  2. vstupovať deťom do 10 rokov bez sprievodu dospelého,
  3. umiestňovať odpadky a cintorínske smeti mimo nádob na to určených,
  4. vodiť psov a iné zvieratá,
  5. vchádzať s motorovými vozidlami /mimo obsluhy/, bicyklovať sa,
  6. upravovať hroby a ich okolie bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.

Čl. 6

Prevádzka pohrebiska

Pohrebiská sú prístupné verejnosti denne:
a/ v máji až novembri – od 6,00 do 20,00 hod.,
b/ v decembri až apríli – od 7,00 do 18,00 hod.

Čl. 7

Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán hrobových miest

 1. Na pohrebiskách v meste sa pochovávajú telá osôb, alebo ich spopolnené pozostatky, ktoré pred úmrtím trvale žili v meste, prípadne mali už na pohrebisku pochovaných priamych príbuzných.
 2. Pochovanie, alebo pohreb zosnulého, ktorý zomrel na území mesta, prípadne bol v meste vyložený z dopravného prostriedku a nemá ho kto pochovať, zabezpečuje mesto.
 3. Ľudské pozostatky, ktoré nie sú uložené v chladiacom zariadení sa musia pochovať do 96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí, alebo ak sa nezistí totožnosť mŕtveho do siedmich dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí mesto. Pri vykonanej pitve, možno mŕtveho pochovať ihneď po pitve. Ľudské pozostatky uložené v chladiacom zariadení musia byť pochované do 14 dní od úmrtia okrem prípadov uvedených v § 8 ods. 4 písm. h/ zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.
 4. Telá zomrelých sa ukladajú spravidla po jednom do každého hrobu. Pred uplynutím tlecieho času môže byť do hrobu uložené ďalšie telo zomrelého, len ak nad poslednou rakvou ostane 1 m uležanej zeminy a za podmienok uvedených v čl. 8 ods. 2.
 5. Popol sa ukladá na cintoríne podľa želania mŕtveho alebo obstarávateľa pohrebu v urne, voľným zmiešaním so zemou alebo vsypom.
 6. Plán hrobových miest je vypracovaný a umiestnený na dome smútku a internetovej stránke mesta.

Čl. 8

Dĺžka tlecej doby a hĺbka hrobu

 1. Na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu a posudku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Poprade bol určený tlecí čas na pohrebiskách v meste na 35 rokov.
 2. Hĺbka hrobu je určená pre osobu a dieťa staršie ako 10 rokov minimálne na 160 cm, pre deti do 10 rokov minimálne na 120 cm . Rakva musí byť zasýpaná minimálne 120 cm vrstvou kyprej zeminy.
 3. Dno hrobu musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody a vzdialenosť medzi hrobmi musí byť najmenej 30 cm .

Čl. 9

Evidencia pohrebiska

Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný podľa § 17 ods. 4 zákona č. 131/ 2010 Z. z. o pohrebníctve viesť evidenciu pohrebiska, a to:

 1. evidenciu hrobových miest,
 2. evidenciu prevádzkovania pohrebiska.

Čl. 10

Prepožičanie miesta pre hrob

 1. Miesto pre hrob sa prepožičiava na dobu tlenia v dĺžke 35 rokov, miesto pre popolnicu na dobu 10 rokov od prvého uloženia. Ak to pomery na pohrebisku dovoľujú, miesto na hrob, prípadne pre urnu možno prepožičať aj na dlhší čas.
 2. Po uplynutí doby, na ktorú bolo miesto prepožičané, naloží sa s ostatkami,s popolnicami a náhrobkami ako pri zrušení pohrebiska. Prevádzkovateľ pohrebiska však predtým upovedomí o zámere toho, kto sa o prepožičané miesto staral.
 3. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu pohrebísk, rezervácia miest je možná len pre obyvateľov mesta nad 60 rokov. To neplatí pre rezerváciu miest pre príbuzných nebohého.
 4. Záujemca o hrobové miesto nemá nárok na prepožičanie určitého miesta. Záujemcovi sa prideľuje miesto v poradí napĺňania oddelení pohrebiska. Prevádzkovateľ sa bude snažiť, podľa možnosti, vyhovieť želaniu objednávateľa.
 5. Prepožičaním miesta nevzniká vlastnícke právo na toto miesto. Právo na prepožičané miesto sa preukazuje potvrdenkou o zaplatení poplatku za prepožičané miesto, alebo predĺžením práva na miesto. Prepožičané právo na hrobové miesto alebo urnu prechádza na osoby blízke zosnulému.
 6. Prepožičaním miesta sa, podľa dohody medzi prevádzkovateľom pohrebiska a objednávateľom, nadobúda právo zriadiť na tomto mieste hrob, uložiť telo zosnulého, alebo uložiť pozostatky ktoré boli spopolnené a upraviť povrch miesta.

Čl. 11

Zánik práva na miesto, zrušenie hrobu a odstránenie náhrobku

 1. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak
  1. závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu dobu,
  2. sa pohrebisko zruší,
  3. nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta .
 2. Pri výpovedi nájomnej zmluvy, v prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a/ a b /, revádzkovateľ pohrebiska zabezpečí so súhlasom nájomcu iné hrobové miesto a správca na vlastné náklady zabezpečí preloženie ľudských ostatkov vrátane príslušenstva hrobu.
 3. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy a výpoveď doručiť tri mesiace predo dňom zrušenia hrobového miesta, alebo po uplynutí lehoty, na ktorú je zaplatené nájomné. Ak nie je známa adresa nájomcu, uverejní túto informáciu na vstupe do pohrebiska.
 4. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu neplatenia nájomného a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie jeden rok odo dňa, odkedy nebolo zaplatené nájomné. Prevádzkovateľ pohrebiska výzve nájomcu, aby najneskôr do jedného roka odstránil príslušenstvo hrobu; ak ho v uvedenej lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty prevádzkovateľ pohrebiska predá príslušenstvo hrobu na dražbe.
 5. V prípade neznámeho nájomcu sa výpoveď uverejní oznamom na vstupe do pohrebiska a výpovedná lehota je 5 rokov. Príslušenstvo hrobu sa ponechá na mieste s označením, že ide o päťročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť. Po uplynutí tejto doby dochádza k predaju v dražbe. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný zabezpečiť obrazovú dokumentáciu hrobu so stručným opisom.
 6. Hroby a hrobky, ktoré sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, sa môžu zrušiť len po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o zrušení vyhlásenia hrobu alebo hrobky za národnú kultúrnu pamiatku. Zrušenie vojnových hrobov upravuje osobitný zákon.
 7. Pozostatky a popolnice sa po zániku práva na miesto ponechajú na doterajšom mieste, alebo sa uložia do zeme na inom mieste, prípadne sa spopolnia . Popol z popolníc sa na vyhradenom mieste zmieša so zemou.

Čl. 12

Spôsob nakladania s odpadmi

 1. Na pohrebiskách sú umiestnené veľkoobjemové kontajnery, ktorých vyprázdňovanie zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska podľa potreby.
 2. Návštevníci pohrebiska sú oprávnení do kontajnerov vhadzovať zvyšky kvetinovej výzdoby, nádoby od sviečok a iné použité ozdobné predmety z hrobov.
 3. Malé smetné nádoby slúžia na umiestnenie malého drobného odpadu. K týmto nádobám je zakázané voľne ukladať odpad, pre ktorý sú určené veľkoobjemové kontajnery.
 4. Bioodpad z údržby pohrebísk kompostuje prevádzkovateľ pohrebísk.
 5. Náklady na odstránenie odpadu znáša prevádzkovateľ pohrebiska
 6. Zvädnuté, alebo inak znehodnotené kytice, vence a iné netrvanlivé ozdoby môže dať prevádzkovateľ pohrebiska odstrániť.

Čl. 13

Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko

 1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko za účelom zabezpečenia a vykonania pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu.
 2. Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska, plánom pohrebných obradov a pochovávania určeným prevádzkovateľom pohrebiska.
 3. Prevádzkovateľ pohrebiska vykonáva dozornú činnosť pri pietnych aktoch, t.j. odovzdáva a preberá priestory a zariadenia domov smútku pohrebnej službe, obsluhuje ozvučovaciu techniku a pod.

Čl. 14

Cenník služieb

Cenník služieb tvorí prílohu prevádzkového poriadku.

Čl. 15

Záverečné ustanovenia

 1. Kontrolu dodržiavania ustanovení prevádzkového poriadku vykonáva prevádzkovateľ pohrebiska, mestská polícia a Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Poprade.
 2. Zrušuje sa Prevádzkový poriadok pohrebísk v Meste Vysoké Tatry schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 13/2008 z 3. 4. 2008.
 3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012

Ing. Ján M o k o š
primátor

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka