Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Vysoké Tatry v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie

Mesto Vysoké Tatry v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie Vytlačiť
 

Mesto Vysoké Tatry

v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie

 

Funkcia, na ktorú sa hľadá uchádzač: riaditeľ/konateľ

Názov a sídlo spoločnosti, pre ktorú sa hľadá uchádzač o funkciu: TATRY – TEPLO, s.r.o., Tatranská Lomnica 77, 059 60 Vysoké Tatry

 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady uchádzačov:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (ekonómia, právo, technika)
 • osobnostné a morálne predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme podľa§ 3 Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

 

Iné kritériá a požiadavky:

 • riadiace (manažérske), organizačné a dobré komunikatívne schopnosti;

znalosť legislatívy v oblasti verejnej správy, právnych noriem v predmetnej oblasti -  Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, Zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, (zákona 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov), v znení neskorších predpisov

 • riadiaca prax viac ako 10 rokov
 • riadiaca prax kolektívu nad 5 pracovníkov
 • bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, rozhodnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť
 • práca s PC – Word, Excel, Outlook, (znalosť ekvivalentných aplikácií softvérov pre správu bytových domov vítaná – t. j. znalosť vybraných SW aplikácií)
 • osvedčenia o odbornej spôsobilosti súvisiace s výkonom práce vítané
 • znalosť aspoň jedného svetového jazyka (anglický/nemecký)
 • vodičský preukaz skupiny B

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania;
 • štruktúrovaný profesijný životopis s výpovednou hodnotou doterajšej praxe;
 • písomný návrh koncepcie rozvoja spoločnosti;
 • overené kópie diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • kópie dokladov o inom vzdelaní, špecializácií súvisiacich s funkciou, osvedčenia o odbornej spôsobilosti súvisiace s výkonom práce;
 • výpis z registra trestov (doklad o bezúhonnosti) nie starší ako 3 mesiace;
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise;
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu;
 • písomný súhlas s tým, že materiály, ktoré uchádzač poskytne v súvislosti so žiadosťou o zaradenie do výberového konania, bude Mesto Vysoké Tatry spracovávať podľa Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

 

Spôsob, termín a miesto podania žiadosti s označením „Výberové konanie – riaditeľ/konateľ TATRY – TEPLO, s.r.o.“ NEOTVÁRAŤ

spolu s požadovanými dokladmi:

 • písomne – poštou alebo elektronickými prostriedkami (ak nebude elektronicky podaná žiadosť podpísaná zaručeným elektronickým podpisov, je uchádzač povinný doručiť žiadosť s požadovanými dokladmi Mestu Vysoké Tatry aj printovo do 5 dní od podania žiadosti elektronickou formou); Žiadosť môžete podať aj do elektronickej schránky.
 • termín doručenia žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 06.12.2018 do 12.00 h.
 • rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum doručenia elektronickými prostriedkami kontaktnej osobe, termín a čas doručenia do podateľne

 

Poštová adresa na doručenie žiadostí: Mesto Vysoké Tatry, Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry

Email na doručenie žiadostí: lucia.petrasova@vysoketatry.sk

 

Vyhlasovateľ nezaradí do výberového konania tých, ktorí nesplnia požadované podmienky.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo, pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

 

                                                                                     

 

 

                                                                                                  Ing. Ján Mokoš

                                                                                       primátor mesta Vysoké Tatry


 
 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka