Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív neplatných všeobecne záväzných nariadení mesta

Nariadeni ktorým sa vydáva požiarny poriadok Mesta Vysoké Tatry

Schválené: 21.3.2001

Účinnosť: 5.4.2001

« VZN

NARIADENIE Mesta Vysoké Tatry č.78/2001 z 22.marca 2001, ktorým sa vydáva požiarny poriadok Mesta Vysoké Tatry

 

          Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách v súlade s § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tento
Požiarny poriadok mesta Vysoké Tatry.

 

 Prvá časť

 

 Čl.1

 
 Úvodné ustanovenia:
 1. Požiare spôsobujú straty na životoch, poškodenie zdravia i závažné škody na majetku. Preto je povinnosťou každého požiarom predchádzať a v prípade ich vzniku prispieť na ich zdolanie.
 2. Účelom požiarneho poriadku Mesta Vysoké Tatry (ďalej len "mesto" ) je ustanoviť povinnosti organizácií, podnikateľov, občanov a jednotiek požiarnej ochrany tak, aby boli vytvorené podmienky pre účinnú ochranu života, zdravia občanov a majetku pred požiarmi a poskytovanie pomoci pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.

 Druhá časť

Úlohy orgánov mesta a osôb poverených zabezpečovaním požiarnej ochrany

 

 Čl.2

 
 Mestské zastupiteľstvo:

Pri zabezpečovaní požiarnej ochrany v meste plní mestské zastupiteľstvo najmä tieto úlohy:

 1. ustanovuje preventivára požiarnej ochrany mesta,
 2. zriaďuje dobrovoľné verejné požiarne zbory (ďalej len "DVPZ") avymenúva ich veliteľov
 3. zriaďuje ohlasovne požiarov v meste
 4. schvaľuje požiarny poriadok mesta, jeho zmeny a doplnky
 5. prerokúva správy o stave plnení úloh požiarnej ochrany v meste.

 Čl.3

 
 Primátor mesta:

Pri zabezpečovaní požiarnej ochrany v meste plní primátor najmä tieto úlohy:

 1. ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo sťaženiu záchrany osôb a majetku, a kontroluje plnenie týchto opatrení,
 2. rozhoduje o vylúčení veci z používania v prípade, že táto vyvoláva bezprostredné nebezpečenstvo požiaru,
 3. navrhuje Okresnému úradu - odboru požiarnej ochrany vydať rozhodnutie o zastavení prevádzky,
 4. rozhoduje o uložení povinnosti poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc potrebnú na zdolanie požiaru a na záchranné práce pri živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach, ak sú bezprostredne ohrozené ľudské životy alebo hroz1 značná škoda,
 5. schvaľuje plán odbornej prípravy a praktických cvičení DVPZ mesta a mestských častí,
 6. schvaľuje plán preventívnych požiarnych kontrol,
 7. schvaľuje zloženie kontrolných skupín,
 8. nariaďuje vykonanie požiarneho previerkového cvičenia jednotiek DVPZ.

 Čl.4

 
 Mestský úrad:

Mestský úrad pri zabezpečovaní požiarnej ochrany v meste plní najmä tieto úlohy:

 1. zabezpečuje účasť veliteľov DVPZ a preventivára požiarnej ochrany mesta na odbornej príprave,
 2. oznamuje termín konania preventívnych požiarnych kontrol vedúcim objektov a občanom,
 3. vydáva oprávnenia členom kontrolných skupín,
 4. zabezpečuje vyhodnotenie preventívnych požiarnych kontrol a predkladá primátorovi návrh opatrení na odstránenia zistených nedostatkov,
 5. oznamuje Okresnému úradu - odbor požiarnej ochrany nesplnenie uložených opatrení zo strany právnických alebo fyzických osôb, vrátane návrhov na uloženie pokuty právnickej osobe meste, alebo priestupkového konania voči fyzickej osobe,
 6. zodpovedá za uloženie dokumentácie o požiarnej ochrane mesta,
 7. zasiela na Okresný úrad - odbor požiarnej ochrany hlásenia o požiaroch v prípadoch, keď pri likvidácii požiaru zasahovala len v1astná jednotka DVPZ.

 Čl. 5

 

 Preventivár požiarnej ochrany:

Na organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych požiarnych kontrol vykonávaných DVPZ ustanovuje mestské zastupiteľstvo preventivára požiarnej ochrany.

Preventivár požiarnej ochrany plní najmä tieto úlohy:

 1. spracúva a vyhodnocuje plán preventívnych požiarnych kontrol v objektoch organizácií a občanov v ktorých sa nevykonáva štátny požiarny dozor,
 2. navrhuje primátorovi mesta zloženie kontrolných skupín,
 3. organizačne zabezpečuje činnosť kontrolných skupín,
 4. vyhodnocuje výsledky preventívnych požiarnych kontrol a predkladá mestskému úradu návrhy na vykonanie príslušných opatrení,
 5. zabezpečuje a vykonáva školenie kontrolných skupín,
 6. predkladá komisii požiarnej ochrany ročnú správu o preventívnej činnosti na úsek požiarnej ochrany.

Pri plnení úloh preventivár požiarnej ochrany úzko spolupracuje s dobrovoľnými požiarnymi zbormi.

 

 Čl. 6

 

 Velitelia DVPZ:

Veliteľov DVPZ vymenúva mestské zastupiteľstvo na návrh DPZ a po prerokovaní s odborom PO okresného úradu.

Pri zabezpečovaní požiarnej ochrany v meste plnia velitelia DVPZ najmä tieto úlohy:

 1. organizujú a vykonávajú odbornú prípravu a praktický výcvik, ako i prípravu členov DVPZ na súťaže v previerkach pripravenosti DPZ,
 2. vedú dokumentáciu o odbornej príprave,
 3. vykonávajú najmenej jedenkrát za rok požiarne previerkové cvičenia s členmi DVPZ,
 4. organizujú vykonávanie údržby a ošetrovanie požiarnej techniky, výstroja a výzbroje, požiarnej zbrojnice a vodných zdrojov,
 5. zabezpečujú skúšky vecných prostriedkov požiarnej ochrany,
 6. podávajú správy a informácie na rokovanie komisie PO o akcieschopnosti DVPZ.

 

 Čl. 7

 

 Komisia požiarnej ochrany:

Pre zabezpečovanie, plnenie a kontrolu úloh na úseku požiarnej ochrany zriadilo mestské zastupiteľstvo ako svoj poradný, iniciatívny a kontrolný orgán komisiu požiarnej ochrany. Komisia ročne predkladá mestskému zastupiteľstvu súhrnu správu o stave a plnení úloh požiarnej ochrany v meste a plní ďalšie úlohy mesta pri zabezpečovaní požiarnej ochrany.

 

 Tretia časť

 

 Čl. 8

 
 Povinnosti právnických a fyzických osôb:

1.   Fyzické osoby sú povinné:

 1. počínať si tak, aby nedochádzalo ku vzniku požiarov, najmä pri používaní horľavých látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom,
 2. plniť príkazy a dodržiavať zákazy, týkajúce sa požiarnej ochrany na označených miestach,
 3. obstarávať a udržiavať v použiteľnom stave hasiace prístroje, hasiace látky, požiarne uzávery a požiarne vodovody a iné vecné prostriedky požiarnej ochrany,
 4. vytvárať v objektoch v ich vlastníctve alebo v užívaní podmienky na rýchle zdolávanie požiaru a na záchranné práce,
 5. umožniť kontrolným skupinám vykonávať preventívne požiarne kontroly na dodržiavanie predpisov o požiarnej ochrane v objektoch v ich vlastníctve alebo v užívaní a odstrániť zistené nedostatky v lehote určenej týmito orgánmi,
 6. dodržiavať zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
 7. strpieť umiestnenie signalizačného, informačného alebo poplachového zariadenia, slúžiaceho na účely požiarnej ochrany za primeranú náhradu,
 8. oznámiť bezodkladne príslušnému okresnému úradu - odboru požiarnej ochrany požiar, ktorý vznikol v objekte v ich vlastníctve alebo v užívaní,
 9. zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a umožniť ich kontrolu v objektoch a priestoroch v ich vlastníctve alebo užívaní a za týmto účelom umožniť osobám s odbornou spôsobilosťou riadne vykonávanie kominárskych prác, najmä voľný a bezpečný prístup ku komínom, k ich čistiacim zariadeniam a k spotrebičom palív,
 10. zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, pred zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla pred zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína.

2.  Fyzické osoby nesmú:  

 1. fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom,
 2. vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
 3. vykonávať činnosti, na výkon ktorých nemajú osobité oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska požiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie podľa predpisov o požiarnej ochrane,
 4. poškodzovať a zneužívať hasiace prístroje, stabilné a polostabilné hasiace zariadenia, zariadenia na odvod tepla a splodín horenia, elektrickú požiarnu signalizáciu, zariadenia na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch, požiarne uzávery a požiarne vodovody alebo vecné prostriedky požiarnej ochrany, alebo sťažovať k nim prístup ako aj prístup k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu a vody,
 5. volať bezdôvodne požiarny poplach alebo privolať jednotku požiarnej ochrany.

3. právnické osoby sú povinné zabezpečiť najmä:

 1. dodržiavanie predpisov o požiarnej ochrane, plniť z nich vyplývajúce príkazy, zákazy a pokyny a vykonávať pravidelné kontroly ich plnenia,
 2. vykonávanie pravidelnej kontroly stavu technických a technologických zariadení z hľadiska požiarnej bezpečnosti,
 3. v rozsahu vymedzenom predpismi o požiarnej ochrane požiarnu bezpečnosť na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 4. plnenie potrebných požiarno-bezpečnostných opatrení pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb,
 5. v rozsahu vymedzenom v predpisoch o požiarnej ochrane opatrenia na zabezpečenie požiarnej ochrany v mimopracovnom čase,
 6. bezodkladné oznámenie každého požiaru na Okresný úrad, odbor požiarnej ochrany,
 7. vykonávanie odbornej prípravy a školenia pracovníkov o požiarnej ochrane,
 8. aby pri spracúvaní dokumentácie stavieb, pri realizácii stavieb a pri ich užívaní boli riešené požiadavky na požiarnu ochranu,
 9. pravidelné čistenie a kontrolu komínov v objektoch a priestoroch v jej správe, vlastníctve alebo užívaní,
 10. preskúšanie komínov pred pripojením spotrebičov palív na ich teleso, pred zámenou lokálneho spotrebiča palív na ich teleso, pred zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla a pred zmenou druhu paliva osobou s odbornou spôsobilosťou,
 11. riadenie požiarnych hliadok na pracoviskách určených predpismi o požiarnej ochrane a ich odbornú prípravu,
 12. vypracovanie potrebnej dokumentácie o požiarnej ochrane a jej trvalé udržiavanie v súlade so skutočným stavom,
 13. označenie núdzových východov, únikových a zásahových ciest a nástupných plôch, vrátane prístupu k nim (udržiavať ich stále voľné),
 14. voľný prístup k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu, vody a k požiarno-bezpečnostným zariadeniam.

4.  Právnické osoby sú povinné určiť, obstarávať a inštalovať:

 1. z hľadiska požiarnej bezpečnosti požiarno-technické charakteristiky výrobkov a zásady ich bezpečného používania,
 2. miesta so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom a označiť ich prís1ušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi vyplývajúcimi z predpisov o požiarnej ochrane,
 3. množstvo a druhy požiarno-technických zariadení, požiarnych a evakuačných výťahov, spôsob núdzového osvetlenia, prostriedky navyhlásenie požiarneho poplachu a vecné prostriedky požiarnej ochrany, so zreteľom na požiarne nebezpečenstvo v objektoch a v priestoroch v jej správe, vlastníctve alebo užívaní a udržiavať ich v akcieschopnom stave.

5.  Právnické osoby nesmú:

 1. vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
 2. používať požiarno-technické zariadenia, požiarnu techniku a vecné prostriedky požiarnej ochrany, na ktoré neboli vydané príslušné certifikáty.

6.  Každý občan je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru:

 1. vykonať nevyhnutné opatrenia pre záchranu ohrozených osôb,
 2. uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,
 3. ohlásiť bezodkladne na určenom mieste zistený požiar alebo zabezpečiť jeho ohlásenie,
 4. poskytnúť osobnú pomoc jednotke požiarnej ochrany na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa jednotky požiarnej ochrany alebo orgánov mesta,
 5. na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa jednotky požiarnej ochrany, operačného strediska OÚ, KÚ, MV SR, alebo orgánov mesta poskytnúť dopravné prostriedky, zdroje vody, spojovacie zariadenia a iné veci potrebné na zdolanie požiaru,
 6. je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť na vykonanie opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru alebo na zamedzenie jeho šírenia, prípadne na vykonanie iných záchranných prác, najmä vypratať alebo strpieť vypratanie pozemku, odstrániť alebo strpieť odstránenie stavieb, ich časti alebo porastov, o potrebe a rozsahu týchto opatrení rozhoduje veliteľ zásahu.

7.  Ak sú s poskytnutím vecnej pomoci spojené výdavky, patrí tomu, kto ich poskytol, náhrada výdavkov.


8.   Ak je to nevyhnutné na účely cvičenia jednotky požiarnej ochrany, vlastník (správca, užívateľ) nehnuteľnosti je povinný umožniť jej vstup na nehnuteľnosť.

 

 Čl. 9

 
 Organizácia podujatí na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb:
 1. Pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, zriaďuje ich organizátor požiarno-asistenčné hliadky, vypracováva smernice pre ich činnosť a vybavuje ich potrebnými vecnými prostriedkami požiarnej ochrany.
 2. Tieto podujatia sa môžu uskutočniť len na miestach, ktoré spĺňajú podmienky požiarnej ochrany, najmä z hľadiska záchrany osôb pri požiari.
 3. Členovia požiarno-asistenčnej hliadky musia byť na viditeľnej časti odevu označení nápisom "Požiarna hliadka" a nesmú byť poverovaní inými úlohami, ktoré nesúvisia s plnením jej úloh.

 Čl. 10

 
 Úlohy mesta v čase zvýšeného požiarneho nebezpečenstva:

Mesto zriaďuje požiarno-asistenčné hliadky v čase zvýšeného požiarneho
nebezpečenstva a podľa potreby ustanovuje v požiarnych zbrojniciach stálu pohotovostnú službu.

 

 Štvrtá časť

 

 Čl. 11

 
 Druh, veľkosť a vybavenie jednotky požiarnej ochrany:
 1. DVPZ zriaďuje mestské zastupiteľstvo. V meste sú zriadené štyri DVPZ v mestských častiach Vyšné Hágy, Tatranská Polianka, Tatranská Lomnica a Tatranská Kotlina.
 2. DVPZ predstavuje požiarne družstvo, ktoré je základnou organizačnou jednotkou. Družstvo sa skladá z veliteľa a ďalších členov (najmenej 3 osoby). Členovia požiarneho družstva sú pri činnosti podriadení svojmu veliteľovi a pri hasení požiaru veliteľovi zásahu.
 3. Vybavenie jednotiek požiarnej ochrany je majetkom mesta, okrem vybavenia DVPZ Vyšné Hágy, ktoré je majetkom OLÚRCH. Jednotky požiarnej ochrany sú povinné o tento majetok sa starať a udržiavať ho v akcieschopnom stave.

 Čl. 12

 
 Prehľad zdrojov požiarnej vody:
 1. Zdrojmi požiarnej vody sú:
  1. vodné toky,
  2. vodné plochy (plesá, jazierka, vodné nádrže), 
  3.  hydranty verejnej vodovodnej siete.
 2. Vlastníci (správcovia, užívatelia) zdrojov požiarnej vody sú povinní udržiavať ich v prevádzkyschopnom stave a sú povinní umožniť k nim prístup a ich používanie v prípade potreby.

 Čl. 13

 
 Ohlasovanie požiarov a spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu:
 1. Požiar možno ohlásiť na tieto telefónne čis1a:
  1. Okresná ohlasovňa Poprad č. tel. 150, 092/772 22 22
  2. hotel Urán Tatranská Lomnica č. tel. 4467 841 
  3.  Odborné liečebné ústavy Vyšné Hágy č. tel. 412 31 11
   T. Polianka č. tel. 442 26 51
   T. Kotlina č. tel. 446 76 45 
  4. Obvodné oddelenie PZ SR Starý Smokovec č. tel. 158, 442 23 33, 442 24 33
  5. Štrbské Pleso č. tel. 449 23 33 
  6. Mestská polícia Starý Smokovec č. tel. 159 
  7. Mestský úrad Starý Smokovec č. tel. 442 26 15, 442 24 12 
  8. Poliklinika Nový Smokovec č. tel. 155, 442 24 44 
  9. Elektrárne Starý Smokovec č. tel. 442 32 41,  442 25 14, 4423354 
  10. Plynárne Nový Smokovec č. tel. 442 28 02 
  11. Vodárne Starý Smokovec č. tel. 442 24 68 
 2. Požiarny poplach sa vyhlasuje sirénou.

 Čl. 14

 
 1. Mesto zabezpečuje vykonávanie preventívnych požiarnych kontrol v tých objektoch, v ktorých sa nevykonáva štátny požiarny dozor. Preventívnymi požiarnymi kontrolami sa preveruje dodržiavanie predpisov o požiarnej ochrane, a to najmä:
 2. pri skladovaní horľavých látok,
  1. pri kontrole stavu prístupových ciest. k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody, a stav únikových ciest,
  2. vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami požiarnej ochrany,
  3. čistenie, kontrola, preskúšavanie komínov , umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických a iných spotrebičov,
  4. stav a aktuálnosť dokumentácie požiarnej ochrany, systém vykonávania školenia a odbornej prípravy pracovníkov o požiarnej ochrane v objektoch podnikateľskej sféry.
 3. Súčasťou preventívnych kontrol je aj oboznámenie vlastníkov (správcov, užívateľov) objektov, pripadne iných osôb s požiadavkami na požiarnu ochranu a poskytovanie odborných rád.

 Piata časť

 

 Čl. 15

 
 Záverečné ustanovenie:
 1. Zrušuje sa nariadenie č. 23/1993, ktorým sa vydáva požiarny poriadok mesta Starý Smokovec - Vysoké Tatry.
 2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
 

Gabriel Ondrovič v.r.
primátor

 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka